Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1202

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
PL
Przeciwnicy energetyki jądrowej zdają sobie sprawę z zalet elektrowni jądrowych i ich wartości dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w skali całej Polski. Aby więc mieć uzasadnienie dla swej negatywnej postawy wobec energii jądrowej, twierdzą, że przy pracy atomówek powstają odpady radiacyjne, rzekomo śmiertelnie niebezpieczne przez setki tysięcy lat.
PL
Perspektywa samodzielnego zaopatrzenia w Polsce krajowych odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych w energię elektryczną w najbliższej przyszłości będzie niestety niekorzystna.
PL
Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną spowodowało wzrost zainteresowania jej miejscowym wytwarzaniem, a uwarunkowania środowiskowe dodatkowo zmotywowały do szukania ekologicznych rozwiązań. Ukierunkowało to energetykę wiatrową na środowisko miejskie. W artykule dokonano przeglądu aktualnego stanu miejskiej energetyki wiatrowej ze szczególnym uwzględnieniem różnych typów miejskich turbin wiatrowych.
EN
In the near future, the buildings are to become completely ecological objects, remaining in close symbiosis with the surrounding natural environment. Electricity and heat are to come only from renewable energy sources such as sun and wind. This requires application on buildings not only solar installations, but also wind turbines.
PL
Pomimo prognoz odejścia za parę dekad od wykorzystywania gazu ziemnego do ogrzewania nowych budynków, technologia gazowych kotłów kondensacyjnych jest cały czas rozwijana i przystosowywana do współpracy z urządzeniami korzystającymi z OZE. Co więcej, prognozuje się szersze wykorzystanie metanu z biogazu i odpadowego np. z kopalń oraz z przyszłych nadwyżek energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych jako alternatywę dla akumulatorów czy produkcji wodoru. W kondensacyjnych kotłach gazowych z jednej strony wprowadzane są rozwiązania, które ułatwiają obsługę systemu grzewczego i wpływają na poprawę funkcjonalności urządzeń oraz redukcję czasu montażu, a z drugiej umożliwiają ich współpracę w układach wykorzystujących energię odnawialną.
PL
W artykule omówiono powody stosowania kogeneracji opartej na paliwach gazowych, przedstawiono zasadę działania i korzyści płynące z tego rozwiązania. Przeanalizowano konkretny przypadek zastosowania kogeneracji. Przedstawiono również obliczenia opłacalności wybudowania instalacji kogeneracyjnej i wskazano sposoby finansowego wsparcia inwestycji.
PL
Ze względu na dynamiczny wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej przez odbiorców końcowych i pojawiające się problemy w eksplantacji takich obiektów konieczne są analizy, których celem jest wskazanie źródła zakłóceń. Niniejszy artykuł porusza problematykę jakości energii elektrycznej w obiektach infrastruktury komunalnej, w którym mikroinstalacja fotowoltaiczna wspomagana siecią elektroenergetyczną pozwala na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną. Z wykonanych badań wynika, że awaryjne wyłączenia oczyszczani ścieków powodowane były gównie szybkimi zmianami napięcia. W okresach przejścia magazynu energii ze stanu ładowania akumulatorów na ich rozładowywanie lub odwrotnie, napięcia spadało poniżej 150 V powodując awaryjny stan pracy falowników.
EN
Due to the dynamic increase in the use of renewable energy sources for electricity production by final customers and emerging problems in the dispatch of such facilities, analyses are necessary to identify the source Interference. This article addresses the issue of electricity quality in communal facilities where photovoltaic microinstallations assisted by an electricity grid can cover the demand for electricity. The tests carried out show that the emergency shut-down of wastewater was caused by rapid changes in voltage. During periods of energy storage transition from the charging state of the batteries to their unloading or vice versa, the voltages fell below 150 V, causing the inverter to pass in the emergency state of operation.
EN
The strategic goals of EU energy development have been clarified, based on efforts to increase and comply with environmental protection requirements, reducing energy consumption in the manufacturing and service sector, reduce dependence on energy imports, and increase the involvement of renewable resources in energy. The structure of the unified energy system of Ukraine was monitored. The volumes of electricity released by various power-generating enterprises in Ukraine, as well as the existing capacity of main and inter-state electric power grids for transmission of electricity, were analyzed. The volume of electricity exports and imports of the unified energy system of Ukraine and its possibilities to increase exports to the EU countries have been diagnosed. It has been proven that due to the change in the operating model of the electricity market the liberalization of the electricity market of Ukraine promotes the attraction of investment resources aimed at branching the possibilities of importing electricity generated in Ukraine into the ENTSO-E system. The structural tendencies of changes in generated electricity in final consumption at the expense of renewable energy sources of the European countries and Ukraine were studied. Options for increasing the efficiency of renewable energy sources are proposed The use of renewable energy sources on the basis of leveling out certain disadvantages is proposed. The directions improve the management of electricity enterprises in the conditions of the European integration choice of Ukraine including towards attracting investment resources through the use of public-private partnerships to improve the efficiency of the energy system of Ukraine are substantiated.
PL
W artykule sprecyzowano strategiczne cele rozwoju energetyki UE, które zmierzają do zwiększenia przestrzegania wymogów ochrony środowiska, zmniejszenia zużycia energii w sektorze produkcyjnym i usługowym, zmniejszenia zależności od importu energii oraz zwiększenia zaangażowania odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono strukturę jednolitego systemu energetycznego Ukrainy. Analizie poddano ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez różne przedsiębiorstwa energetyczne na Ukrainie, a także istniejącą przepustowość głównych i międzypaństwowych sieci elektroenergetycznych do przesyłu energii elektrycznej. Przedstawiono wielkość eksportu i importu energii elektrycznej zunifikowanego systemu energetycznego Ukrainy oraz zbadano możliwości zwiększenia eksportu do krajów UE. Udowodniono, że liberalizacja rynku energii elektrycznej Ukrainy w wyniku zmiany modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej sprzyja pozyskiwaniu środków inwestycyjnych, których celem jest zdywersyfikowanie możliwości eksportu energii elektrycznej wytworzonej na Ukrainie do systemu ENTSO-E. Badano strukturalne zmiany udziału ilości wytwarzanej w kraju energii elektrycznej w zużyciu finalnym kosztem odnawialnych źródeł energii krajów europejskich i Ukrainy. Proponowane są opcje zwiększenia efektywności odnawialnych źródeł energii. Proponuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na zasadzie niwelowania pewnych niedogodności. W warunkach wyboru integracji europejskiej Ukrainy niezbędne są działania w kierunku poprawy zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi, w tym przyciąganie środków inwestycyjnych poprzez wykorzystanie partnerstw publiczno-prywatnych do zwiększenia efektywności systemu energetycznego Ukrainy.
EN
The paper aims to test the hypothesis whether high tariffs lead to a high efficiency of electricity suppliers. The authors test this hypothesis on a case of 29 Ukrainian electricity distribution companies. Using the data envelopment analysis and correlation coefficients, grouping the super-efficiency scores, the authors found that in most regions of Ukraine the increase in tariffs no longer leads to increased efficiency. This indicates a weakness of tariff policy in most of the electricity distribution companies. The case showed that rising tariffs can cause a decline in revenue, net income and an increase in accounts payable. This does not allow the electricity distribution companies to provide high efficiency. Apart from this, despite improving the financial performance of most companies, the electricity distribution industry in Ukraine as a whole remains unprofitable. However, the high percentage of foreign investors in this industry indicates a significant potential for increasing the efficiency of Ukrainian energy companies. The government control of the electricity distribution companies more often provides medium efficiency, while the management by foreign investors often provides a high efficiency. The absence of the major owner and the presence of blocking stakes in any investor (government, domestic or foreign investors) has a negative impact on the efficiency of energy companies. Although the case is limited to one country and 29 companies, this study can serve as a model for wider testing of the research hypothesis in other markets and countries.
PL
Celem artykułu jest przetestowanie hipotezy, czy wysokie taryfy prowadzą do wysokiej efektywności dostawców energii elektrycznej. Autorzy testują tę hipotezę na przykładzie 29 ukraińskich dystrybutorów energii elektrycznej. Korzystając z analizy obwiedni danych i współczynników korelacji, grupując wyniki super efektywności, autorzy stwierdzili, że w większości regionów Ukrainy wzrost taryf nie prowadzi już do wzrostu efektywności. Wskazuje to na słabość polityki taryfowej w większości przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Analiza pokazała, że rosnące taryfy mogą spowodować spadek przychodów, dochodu netto i wzrost zobowiązań. Nie pozwala to firmom zajmującym się dystrybucją energii na zapewnienie wysokiej efektywności. Poza tym, pomimo pewnej poprawy wyników finansowych większości firm, cała branża dystrybucji energii elektrycznej na Ukrainie jest nierentowna. Jednak wysoki odsetek inwestorów zagranicznych w tej branży wskazuje na duży potencjał wzrostu efektywności ukraińskich firm energetycznych. Kontrola rządu nad spółkami dystrybucyjnymi energii elektrycznej częściej zapewnia średnią efektywność, podczas gdy zarządzanie przez inwestorów zagranicznych daje często wysoką efektywność. Brak głównego właściciela i obecność pakietów blokujących u któregokolwiek inwestora (rządowego, krajowego lub zagranicznego) ma negatywny wpływ na efektywność spółek energetycznych. Chociaż przypadek ogranicza się do jednego kraju i 29 firm, to badanie może służyć jako model do szerszego testowania hipotezy badawczej na innych rynkach i w innych krajach.
10
Content available Energetyka jądrowa w Polsce i na świecie
PL
Obecnie (stan na 8.01.2020) na świecie pracuje 448 reaktorów jądrowych, pokrywając ok. 10% zapotrzebowania na energię elektryczną. Najwięcej (96) reaktorów znajduje się w USA, na kolejnych miejscach są Francja (58) i Chiny (48). Rozwój energetyki jądrowej na całym świecie jest koniecznością i warunkiem pozwalającym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w świetle obecnego kryzysu klimatycznego. Niestety, trendy nie są optymistyczne, a kraje europejskie wręcz odwracają się od energetyki jądrowej. Sztandarowym przykładem są Niemcy, gdzie zamknięto już większość elektrowni jądrowych, a pozostałe 6 bloków ma zostać wyłączonych do końca 2022 r.
11
Content available remote Analiza pracy domowej mikro instalacji fotowoltaicznej po 2 latach eksploatacji
PL
W pracy przedstawiono doświadczenia po 2 latach pracy mikro instalacji fotowoltaicznej przyłączonej do sieci energetycznej. Rok temu ukazał się artykuł na ten temat [1], po roku eksploatacji. Stwierdzono, że instalacja została dobrana prawidłowo, spełnia oczekiwania a w drugim roku także pokrywa w 79% zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynku. Wskazano na pewne możliwości poprawy parametrów ekonomicznych, poprzez właściwe użytkowanie instalacji i dokonanie zmiany przyzwyczajeń użytkownika.
EN
The paper presents experience after 2 years of operation of a micro photovoltaic system connected to the grid. A year ago an article on this subject was published [1], after a year of operation. It was found that the installation has been selected correctly, meets the expectations, and in the second year also covers 79% of the demand for the electricity in the building. Some possibilities to improve the economic parameters were pointed out, by proper use of the installation and changing the user’s habits.
PL
Wokół wtórnego rynku mocy wciąż jest wiele znaków zapytania i aktualnie - według stanu na lipiec 2020 roku - trudno przewidzieć jego skuteczność.
PL
Korekta współczynnika mocy instalacji zapewnia szereg korzyści techniczno-ekonomicznych, zwłaszcza obniżenie rachunków za elektryczność. Kompensacja współczynnika mocy pozwala na zastosowanie mniejszych transformatorów, rozdzielnic i kabli itp. oraz na zmniejszenie strat mocy i spadku napięcia w instalacji.
PL
Od kilku lat w Polsce można zaobserwować bardzo dynamiczny wzrost instalacji fotowoltaicznych. Dzięki dofinansowaniom oraz rosnącym cenom prądu coraz większa liczba odbiorców indywidualnych oraz firm decyduje się na zainstalowanie systemów PV na swoich obiektach. Należy jednak pamiętać, że każda technologia, szczególnie nowa, niesie ze sobą zagrożenia. Dlatego tak istotne staje się odpowiednie zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej.
PL
Od kilku lat w Polsce mamy do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem liczby instalacji fotowoltaicznych. Przewiduje się, że do 2060 roku ponad 40% energii elektrycznej będzie powstawać w elektrowniach PV. Należy jednak pamiętać, że każda technologia, zwłaszcza nowa, niesie ze sobą także zagrożenia, w tym również pożarowe. Zgodnie z ustawą z dnia 20.02.2015 r., po wejściu w życie nowelizacji, czyli z dniem 29.08.2019 r. instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 6,5 kW obowiązkowo muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (w kwestii spełniania wymogów przeciwpożarowych) oraz zgłoszone do organów Państwowej Straży Pożarnej. Niestety, dotychczas nie powstały jednoznaczne wytyczne, które wskazywałyby, jak powinna wyglądać ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznych oraz jak postępować podczas pożaru budynków z instalacją fotowoltaiczną. Dlatego ten artykuł poświęcony będzie bezpieczeństwu pożarowemu instalacji fotowoltaicznych, a także błędom projektowym, wykonawczym oraz eksploatacyjnym, których powinno się unikać.
PL
W artykule przedstawiono technologie stosowane w magazynowaniu energii oraz zastosowanie magazynów energii w aplikacjach sieciowych i poza siecią elektroenergetyczną. Szczególny nacisk położono na technologie wykorzystujące magazynowanie energii w postaci elektrycznej i ciepła.
EN
This article presents technologies used energy storage and the use of energy storage in on-grid and off-grid applications. The focus was mainly placed on technologies that use energy storage in the form of electricity and heat.
PL
W artkule przedstawiono analizę efektów ekonomicznych systemów wsparcia jednostki wysokosprawnej kogeneracji – silnika tłokowego o mocy mniejszej niż 1 MWe na paliwo gazowe w dwóch wariantach zużycia wytwarzanej energii elektrycznej na potrzeby własne lub jej sprzedaży do sieci elektroenergetycznej na warunkach rynkowych tj. cen rynku bilansującego w okresie 2018-2020. W tym okresie nastąpiła zmiana systemy wsparcia i istotnie zmieniły się ekonomiczne warunki eksploatacji jednostek wysokosprawnej kogeneracji. W toku rozważań opisane zostały zasady funkcjonowania systemów wsparcia w przypadku różnych kategorii jednostek kogeneracyjnych oraz podstawowe różnice pomiędzy starym system wsparcia tzw. „kolorowymi certyfikatami” i nowym system „premiowym".
EN
The article analyses the economic effects of the subsidy systems of a high-efficiency cogeneration unit of a piston engine with a capacity less than 1 MWe for gas fuel in the variants of consumption of electricity produced for own needs or its sale to the electricity grid on market conditions, i.e. balancing market prices in the period 2018-2020. During this period, the subsidy system changed, and the economic conditions of operating high-efficiency cogeneration units changed significantly. During considerations, the principles of functioning of support systems described for various categories of cogeneration units and the basic differences between the old support system, the so-called “colorful certificates”, and the new “bonus” system.
PL
Rosnące wymagania w zakresie niezawodności, elastyczności oraz wszechstronności aplikacji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, stają się nowymi wyzwaniami. Dynamicznie zmieniające się pod kątem cyfryzacji obiekty elektroenergetyczne, w tym podstacje średniego napięcia, dają szansę na jeszcze efektywniejszą eksploatację.
PL
Do najważniejszych barier rozwoju energetyki wiatrowej zaliczyć można przede wszystkim uwarunkowania prawne, przeciągające się procedury, brak jasno sprecyzowanych przepisów, których interpretacja zależy przede wszystkim od woli i przychylności organów administracyjnych oraz mechanizm zaliczkowy. Dodatkowo w ostatnim czasie występują wzmożone protesty społeczne w związku z wytwarzaniem przez elektrownie wiatrowe uciążliwego dla okolicznych mieszkańców hałasu, ponadto zarzuca się tym urządzeniom negatywny wpływ na krajobraz. Największy lęk wśród inwestorów budzi jednak niemożność przyłączenia źródeł do sieci z powodu odmowy wydania warunków przyłączeniowych.
EN
The most important obstacles in wind energy development are law regulations, long lasting procedures, unclear and differently interpreted requirements as well as specific financial mechanisms. Moreover social protests become recently stronger against noise generation and landscape intrusion. But the main trouble for investors is potential lack of connection to the grid if official permission is refused.
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.