Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetyka słoneczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Instalacje fotowoltaiczne, bez względu na ich wielkość, stanowią dość złożone układy elektryczne. Bardzo istotna jest rzetelna ocena jakości ich wykonania, jak i zachowanie akceptowalnych parametrów w trakcie eksploatacji. Zapewnienie tego jest możliwe jedynie poprzez solidne wykonywanie badań odbiorczych i eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono przyczyny, zakres i metody wykonywania badań instalacji fotowoltaicznych.
EN
Photovoltaic installations, regardless of their power, are quite complex electrical installations. Reliable assessment of quality of their structures and maintenance is very important. High quality and safety of installations may be guarantee only by way of satisfying execution of tests. This paper shows reason, range and techniques of tests.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń dotyczących współpracy instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła. Rozważania dotyczą mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 2,7 kWp dedykowanej dla wybranego budynku jednorodzinnego. Na podstawie rachunków za energię elektryczną wyznaczono zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. W wybranym do obliczeń budynku zainstalowana jest pompa ciepła o mocy elektrycznej 1,8 kW oraz wyznaczonym na podstawie danych pomiarowych COP równym 4,9. Posiadając dane meteorologiczne średniej godzinowej temperatury zewnętrznej obliczono ilość energii jaka w danej godzinie roku niezbędna jest do zachowania komfortu temperaturowego w rozpatrywanym budynku. Wykorzystując dane techniczne pompy ciepła określono czas pracy pompy ciepła z jej nominalną mocą w kolejnych dniach roku. Zyski energetyczne z instalacji fotowoltaicznej określono wykorzystując dane meteorologiczne napromieniowania pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W skład rozważanego systemu fotowoltaicznego wchodzą moduły fotowoltaiczne oraz inwerter. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch różnych przypadków: w pierwszym pompa ciepła działa gdy temperatura zewnętrzna jest najniższa, w drugim praca pompy ciepła jest uzależniona od pracy systemu fotowoltaicznego. Uwzględniając aktualne przepisy prawne dotyczące wsparcia finansowego dla mikroinstalacji fotowoltaicznych określono korzyści jakie płyną ze współpracy instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła. Na zakończenie zaprezentowano wnioski z przeprowadzonych obliczeń.
EN
The paper presents results of analysis of cooperation of photovoltaic system with a heat pump. Considerations apply to photovoltaic microinstallations dedicated to a single family building. The power of the installation is 2.7 kWp. On a basis of the electricity bills, the need of energy for heating purposes has been determined. The building under consideration is equipped with a heat pump with power of 1.8 kW. COP of the heat pump is about 4.9. To calculate the amount of energy required at the given hour of the year, which is necessary to keep the inside room temperature constant, meteorological data of the average hourly outdoor temperature was used. Using the technical data of the heat pump, the heat pump's operating time was determined. Energy fields from photovoltaic installations was calculated using meteorological data of solar irradiation. The photovoltaic system is composed of photovoltaic modules and an inverter. Calculations were developed for two different cases. In a first case the heat pump works when the outside temperature is low. In a second case, the heat pump operation depends on the operation of the photovoltaic system. Taking into account the current legislation of financial support for the photovoltaic microinstallations, benefits of the photovoltaic solar systems have been calculated. The last chapter presents conclusions of the calculations.
PL
Popularyzacja i rozwój odnawialnych źródła energii są głównymi celami realizowanej obecnie europejskiej oraz polskiej polityki energetycznej. Wzrost liczby niskoemisyjnych instalacji, korzystających z alternatywnych nośników energii ma nie tylko zagwarantować zwiększenie poziomu dywersyfikacji źródeł energii, lecz również zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki temu możliwe będzie również zwiększenie konkurencyjności na rynku energii oraz efektywności energetycznej, a dodatkowo – ograniczenie szkodliwego oddziaływania sektora energetyki na stan środowiska przyrodniczego. Coraz większy popyt na energię elektryczną, jak i wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa przyczyniają się do rozwoju instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), w tym systemów fotowoltaicznych i siłowni wiatrowych. Jednakże przyłączanie alternatywnych jednostek wytwórczych do krajowego systemu elektroenergetycznego jest często procesem skomplikowanym, długotrwałym, narażonym na wiele utrudnień. Jedną z najczęściej spotykanych barier są niejasne zapisy prawne i administracyjne, które, także ze względu na swoją niestabilność, stawiają inwestorów z branży OZE w niepewnym położeniu. Brak odpowiednich instrumentów finansowych powoduje, że właściciele, zwłaszcza tych większych instalacji, muszą realizować swoje projekty wykorzystując własne nakłady pienięż- ne, co jest często czynnikiem zniechęcającym do inwestowania w tego rodzaju instalacje. Ponadto nienajlepszy stan techniczny majątku sieciowego oraz bariery urbanistyczne uniemożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu energii elektrycznej zwłaszcza na duże odległości od Głównego Punktu Zasilającego (GPZ). W niniejszym artykule przybliżono problemy, z jakimi zmagają się polscy inwestorzy, chcący przyłączyć instalację OZE do systemu elektroenergetycznego. Analizę przeprowadzono na podstawie przyłączeń instalacji fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej.
EN
The popularization and development of renewable energy sources is one of the main ongoing goals of the European Union and Poland’s Energy policy. Increasing the number of installations operating on the basis alternative energy sources not only guarantees to broaden the diversification of energy sources but it also can guarantee a high level of energy security. As a result, it may be possible to increase the market competition and growth of energetic efficiency. Additionally, it will restrain the harmful effects of the energy sector on the environment. The growing demand for electricity and increasing environmental awareness contribute to the development of installations using renewable energy sources, such as photovoltaic systems and wind turbines. However, connecting the alternative generation units to the national electric power system is often a long-term, complex process, exposed to many difficulties. One of the most common barriers are vague legal provisions and the instability of the Polish law, which put investors in an uncertain position. The lack of appropriate financial instruments, results in forcing owners, especially those who own large installation, to accomplish their projects based totally on their own resources, without subsidies. This is one of the largest factors discouraging investing in such systems. The poor technical condition of the network and other difficulties of an urban nature purposes of impede ensuring the safety of energy transmission especially to a long distance from the GPZ source. The present article deals with the problems faced by Polish investors, who wish to connect their renewable energy source installation to the main power system. The research is based on the connection analysis of photovoltaic and wind power to the electricity grid.
PL
Rozwój energetyki słonecznej związany jest z powstawaniem coraz to nowych konstrukcji maksymalizującej wykorzystanie promieniowania słonecznego. Jednym z kierunków jest wysokotemperaturowa konwersja promieniowania na ciepło. Wtedy, z termodynamicznego punktu widzenia otwierają się nam możliwości np. na generację energii elektrycznej. Konwersja wysokotemperaturowa wymaga jednak koncentracji promieniowania słonecznego. Sposobów koncentracji jest wiele, jednak w artykule skupiono się na koncentracji w układzie pole heliostatów- wieża słoneczna. System taki ma szereg zalet w porównaniu do pojedynczych układów koncentrujących, m.in. możliwe jest budowanie pojedynczej elektrowni. Zasadniczym elementem jest tutaj heliostat. Artykuł definiuje pojęcie heliostatu, przedstawia zasadę jego działania oraz przeznaczenie w helioelektrowniach typu wieżowego. Dokonany został podział urządzeń na podgrupy w zależności od technologii w nich zastosowanych. Zaprezentowane zostały poszczególne elementy budowy heliostatów oraz czynniki, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na ich typ, wielkość oraz cenę. Przedstawiono problematykę rentowności przed jaką stoi dziś rynek helioelektrowni oraz stopień istotności jaki stanowi pole heliostatów dla budżetu całej inwestycji. Wymieniono szczegółowe parametry jakie winny spełniać tego typu urządzenia, z wyodrębnieniem trzech grup: wymagania operacyjne, optyczne oraz wytrzymałościowe. Zaprezentowano szczegółowo trzy przykładowe, znacząco różniące co do zasady działania oraz skali, rozwiązania i sparametryzowano je w formie tabelarycznej.
EN
The development of a solar energy is associated with the development of new technologies, which maximize the utilization of the solar radiation. One direction is the solar radiation-heat conversion in the high temperature environment. From a thermodynamic point of view, this open new opportunities for power generation. The conversion, however, requires high concentration ratio of the solar radiation. There are many concentration techniques, but this article focuses on concentration on the top of the solar tower due to reflection from the heliostats’ field. Such a system has several advantages in comparison to the small scale concertation systems. Mainly one high capacity power generation unit can be constructed. One of the main part of such system is heliostats’ field. Article defines the concept of heliostat and presents the principles of its operation and its assignment in the Central Receiver Concentrating Solar Power (CR CSP). Different types of heliostats have been investigated and categorized. Factors that directly or indirectly affect the type, size and price of heliostats’ parts have been described. The article presents a problem of the profitability of CR CSP and its relation with CAPEX of the heliostats’ field. Detailed heliostats’ requirements which must be fulfilled have been listed. Those have been divided into three groups: operational, optical and mechanical. Three significantly different by scale and type of operation examples of heliostats have been presented and parametrized in tabular form.
PL
W artykule przedstawiono dwa modele stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła słonecznych instalacji grzewczych. Oba modele zostały opisane oraz przy ich wykorzystaniu symulowano działanie instalacji kolektorów słonecznych pokrywających zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Symulacja numeryczna wymaga również zamodelowania pracy kolektora słonecznego oraz wyznaczenia napromieniowania słonecznego, elementy te zostały również krótko opisane. Wyniki symulacji porównano, w celu zobrazowania różnic pomiędzy modelami. Przedstawiono wnioski dotyczące stosowania opisanych modeli oraz ich wpływu na otrzymywane wyniki symulacji.
EN
The paper presents two models of thermal stratification in storage tanks in solar heating systems. Both models are described and used to simulate an operation of solar systems providing the heat demand for domestic hot water. Numerical simulation also requires the solar collector and solar radiation models, these elements are also briefly described. Simulation results have been compared to illustrate differences between models. At the end of the article recommendations for the application of described models and their impact on the simulation results are presented.
PL
W pracy przedstawiono sposób generacji energii elektrycznej w oparciu o fotonowo wzmocnioną termoemisję elektronową (ang. photon-enhanced thermionic emission - PETE), w której do przetwarzania energii promieniowania słonecznego w elektryczną wykorzystuje się zjawiska fotowoltaiczne i termoemisji elektronowj. Zaletą rozwiązania jest relatywnie wysoka sprawność energetyczna względem klasycznych metod wytwarzania energii elektrycznej, w tym, konwersji fotowoltaicznej (PV). W pracy przedstawiono podstawy działania PETE, obecny stan badań oraz dokonano analizy porównawczej konwersji PV i PETE.
EN
The article presents new method generation of electricity by the use conversion of solar radiation. This method is the Photon-enhanced Thermionic emission - PETE, which converts solar energy into heat energy and then into electricity. The advantage of this solution is to avoid losses in relation to photovoltaic conversion (PV), resulting from the excessive heating energy converter. Presents the basics of PETE and the current state of research on this phenomenon in the world. In addition, a comparative analysis of PV conversion and PETE.
10
PL
Rynek odnawialnych źródeł energii z każdym dniem coraz bardziej się rozwija. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta, przy czym zasoby konwencjonalnych i zarazem nieodnawialnych źródeł energii (paliw kopalnych) ulegają zubożeniu. Alternatywą dla nich są odnawialne źródła energii (OZE), których rezerwy uzupełniane są w naturalnych procesach ekosystemu, co stanowi o ich niewyczerpalności. Zmiany legislacyjne w Polsce dotyczące OZE spowodowały duże zainteresowanie małymi instalacjami fotowoltaicznymi w wyniku czego dotychczasowy konsument zmienia się w prosumenta energii elektrycznej. Rozwój rynku odnawialnych źródeł energii stawia przed projektantami ciągłe wyzwania, ponieważ projektowanie instalacji fotowoltaicznych o wysokiej wydajności dla istniejących budynków, przy uwzględnieniu występujących lokalnych warunków oraz architektury budowli, jest niezwykle trudne. Uzysk energetyczny systemu słonecznego zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest wartość nasłonecznienia zależna od lokalizacji (szerokości geograficznej), a także orientacja projektowanego systemu względem kierunku azymutu. Narzędziem wspomagającym i usprawniającym projektowanie instalacji PV (Photovoltaics) jest oprogramowanie DDS-CAD, pozwalające przeprowadzić symulację uzysków energii elektrycznej. Wyniki otrzymanych symulacji umożliwiają w krótkim czasie porównanie wielu wirtualnych modeli instalacji pod kątem wydajności, a co za tym idzie wybranie najkorzystniejszego wariantu dla istniejącej orientacji geograficznej. W niniejszej pracy poddane zostały analizie rezultaty symulacji wirtualnych modeli instalacji fotowoltaicznych pod względem liczby generatorów fotowoltaicznych oraz wielkości uzysku energii elektrycznej przy założeniu wykorzystania całej powierzchni dachu oraz uwzględnieniu zmiany kąta usytuowania modułów PV względem okapu połaci dachowej i kierunku azymutu.
EN
The market of a renewable energy sources is still developing. Electricity demand is increasing and fossil fuels are being depleted. The alternative for them are renewable energy sources, their reserves are replenished in the natural ecosystem processes, which proves the fact of their being unexhausted. Legislative changes in Poland caused a big interest in small photovoltaic installations, and consequently the energy consumer may become electricity prosumer. Market development of renewable energy sources challenges designers continuously because designing the high efficiency photovoltaic systems for existing buildings, taking into account local conditions and existing buildings architecture, is extremely difficult. The yield of solar energy system depends on many factors. One of the most important is the value of solar radiation depending on the location (geographical latitude), as well as the orientation of the designed system with respect to the azimuth. Supportive and labor-saving computer software for design PV systems is DDS-CAD, which allows to simulate electricity yield. The results of simulation allows for quick comparison of various virtual models of installations taking into account their efficiency and quick select of the most advantageous variant according to geographical orientation. In this paper, the results of virtual simulation models of photovoltaic systems in terms of the number of PV generators and the size of the energy yield have been analyzed. The analysis was conducted assuming the use of wholesurface roof and taking into account changes in the angle of PV modules placement in relation to the eaves of the roof slope and azimuth direction.
PL
W artykule przedstawiono istotne wymagania prawne oraz podstawowe aspekty techniczne, które powinny być uwzględnione przy budowie instalacji fotowoltaicznych. Wspomniano także o podstawowych mechanizmach finansowych wspomagających inwestycje fotowoltaiczne.
EN
Building of photovoltaic installations must fulfill some basic legal and technical requiremets. This paper tries to show essential of them as well as basic financiall mechanisms which support PV investments.
PL
Niniejsza praca prezentuje podstawowe problemy podczas procesu projektowania instalacji fotowoltaicznych małej mocy. Wszelkie aspekty opisujące zjawisko konwersji energii słonecznej na energię elektryczną oraz zasady działania systemu fotowoltaicznego zostały przez autora celowo pominięte. Praca koncentruje uwagę na najważniejszych etapach wyboru podstawowych elementów instalacji prosumenckiej.
EN
The article below presents basic mistakes which are made in the process of desinging small power photovoltaic installation. All the aspects describing the conversion of solar energy into direct current electricity and how the photovolatic system works were omitted by the author on purpose. Text concentrates on the most important stages of choosing basic prosument installation items.
PL
Obecnie na terenie Polski realizowanych jest wiele inwestycji w budowę farm fotowoltaicznych. Gminy i zakłady produkcyjne szukają tańszych od konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej. Farmy fotowoltaiczne zapewniają całkowite zaopatrzenie w prąd i niosą przy tym aspekty ekologiczne.
EN
A lot of investments on photovoltaic farms are currently realized in Poland. Communes and companies look for cheaper energy resources in comparison with traditional power stations. Photovoltaic farms make possible to provide a total supply of the electricity and there are characterized by low impact on environment.
PL
W artykule przeanalizowano zyski energetyczne i ekonomiczne wynikające z budowy i eksploatacji systemów fotowoltaicznych projektowanych dla budynku jednorodzinnego. Wyznaczono godzinowe zapotrzebowanie na energię w kolejnych dniach roku. Następnie dobrano poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej (moduły, inwertery, akumulatory) i ich wielkość (liczbę, moc zainstalowaną, pojemność itp.), zaczynając od akumulatorów. Po zaprojektowaniu instalacji wyznaczono energię wyprodukowaną przez generator fotowoltaiczny. W zależności od aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną wyprodukowana energia może zostać wykorzystana na bieżąco, zakumulowana bądź oddana do sieci. Rozważono 20 wariantów instalacji, różniące się: wielkością, metodą pracy (autonomiczne, podłączone do sieci), materiałem półprzewodnikowym, z którego wykonane są ogniwa. Na podstawie obliczonych zysków energetycznych wybrano najlepsze warianty, a następnie przeprowadzono ich analizę ekonomiczną. Pierwszym jej etapem było wyznaczenie całkowitych kosztów budowy i eksploatacji systemu fotowoltaicznego. Następnie obliczono roczne zyski finansowe z poszczególnych rodzajów instalacji. Posiadając wszystkie wyznaczone wcześniej wielkości obliczono czas zwrotu nakładów inwestycyjnych.
EN
This article deals with analysis of energy and economic efficiency of photovoltaic system to be used to supply electricity to a single family house. At the beginning hourly distribution (hour by hour) of energy consumption of the building was determined giving the base to determine the energy needs in all days of a year. Next part of the article deals with selection and dimensioning of all components of photovoltaic systems. Required capacity of accumulators (batteries) was the crucial one and was determined for the monthly energy needs. Then PV modules, inverters and charge regulators were dimensioning and selected. When the PV system concept was ready the energy produced by this system was calculated. The energy production throughout the year was the base for economical analysis of the system. Investment costs and running (operational) costs of the system were calculated. The annual energy and financial gains were calculated for different variants of considered PV system. For all systems analyzed in this article the pay-back time of investment and financial benefits of the system operation were determined.
PL
W artykule dokonano analizy energetycznej oraz ekonomicznej dotyczącej zastosowania systemów fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Rozpatrzono systemy zapewniające różny stopień zaspokojenia całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną. W rozważaniach uwzględniono aktualne przepisy dotyczące budowy mikroinstalacji oraz warunki ich podłączania do sieci elektroenergetycznej. Następnie oceniono sześć różnych wariantów systemów fotowoltaicznych na podstawie kryteriów ekonomicznych: kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, a także emisji CO2 (w wyniku produkcji energii elektrycznej z nieodnawialnych źródeł energii).
EN
This paper analyses the economic and energy aspects of the application of photovoltaic systems in single-family houses. Considered systems are supposed to cover the total demand for electricity in different level. The discussion concerns the current regulations taking into consideration the construction of micro-installations and their connection to the grid. Then also are evaluated various options for photovoltaic systems based on economic criteria: investment and operating costs as well as CO2 emissions from the production of electricity from non-renewable energy sources.
PL
W artykule omówiono zmiany, które w całkowitym bilansie paliw zaszły w ostatnich latach w Hiszpanii. Zwrócono uwagę na występujący potencjał odnawialnych źródeł energii i przedstawiono przykłady systemów wykorzystujących kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i produkcji energii elektrycznej.
EN
This paper describes evolution in total energy balance that took place last years in Spain. We paid attention on a potential of the renewable energy sources. Some examples of systems with solar collectors used to hot water preparation and electrical energy production were presented.
18
PL
W artykule przeanalizowano wpływ wzrostu temperatury modułów fotowoltaicznych ponad wartość określoną w Standardowych Warunkach Testowania na ich sprawność procesu konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Przedstawiono czynniki odpowiedzialne za powstawanie procesu, jak również omówiono jego mechanizm i przedstawiono zależności opisujące związek temperatury otoczenia, natężenia promieniowania słonecznego i sprawności modułów fotowoltaicznych. Przeanalizowano wpływ zmian temperatury modułów fotowoltaicznych na wartość obliczonego uzysku energetycznego. Posłużono się przy tym rzeczywistą bazą meteorologiczną odzwierciedlającą polskie warunki klimatyczne. Przeanalizowano różne warianty wzrostu temperatury modułów fotowoltaicznych.
EN
The article presents an analysis of the impact of temperature increase of PV modules over the value specified in the Standard Test Conditions on the efficiency of the process of converting sunlight into electricity. Shown here are the factors responsible for the formation process, as well as discussed the mechanism and presents equations describing the relationship of ambient temperature, solar radiation and performance of photovoltaic modules. Analyzed here the effect of changes of PV module temperature on the electricity yield of the PV system. The analysis using the meteorological base of the actual Polish climatic conditions. The analysis takes into account different variants of the temperature increase of photovoltaic modules.
19
Content available remote Wpływ parametrów otoczenia na temperaturę pracy modułu fotowoltaicznego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych charakteryzujących wpływ wybranych czynników atmosferycznych na temperaturę pracy modułu PV. W rozważaniach przyjęto, że temperatura pracy modułu PV jest równa temperaturze zmierzonej na jego tylnej powierzchni. Do istotnych parametrów atmosferycznych należą: natężenie promieniowania słonecznego, prędkość wiatru oraz temperatura otoczenia. Parametry te uzyskano z pomiarów wykonanych przez aparaturę znajdującą się w stacji meteorologicznej zamontowanej na budynku Katedry Techniki Cieplnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Temperatura pracy modułu PV decyduje o jego mocy i ilości wytwarzanej energii elektrycznej.
EN
The paper presents results of investigations that characterized influence of chosen atmospheric parameters on the working temperature for the PV installation. The significant parameters are following: total irradiance, wind velocity and ambient temperature. These parameters are measured by instruments of weather station located on the roof of building of Department of Heat Engineering, West Pomeranian University of Technology, Szczecin. The working temperature of PV module decides of its power and electricity production.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań opisujące pracę wybranego polikrystalicznego krzemowego modułu fotowoltaicznego oświetlanego skoncentrowanym promieniowaniem słonecznym (SPS). Celem zastosowania SPS jest zwiększenie wydajności modułów PV w stosunku do modułów o takiej samej aperturze pracujących w standardowym promieniowaniu słonecznym. Jako układu koncentrującego promieniowanie użyto specjalnie skonstruowanego koncentratora z lustrem parabolicznym i folią refleksyjną. Rozpatrzono trzy warianty pracy instalacji PV, tj. gdy moduł był zamontowany stacjonarnie w stojaku, gdy był umieszczony na trakerze oraz gdy znajdował się w pobliżu ogniska koncentratora. Przeanalizowano również wpływ temperatury ogniwa PV na parametry jego pracy.
EN
In the paper results of investigation of a selected polycrystalline silicon solar cell in concentrated solar radiation (CSR) are described. The aim of CSR usage is increase of PV modules energy efficiency comparing PV modules with the same aperture working in nonconcentrated solar radiation. A specially developed device with a parabolic mirror and reflective foil was used as a solar radiation concentrator. The three variants, i.e. standalone PV cell, PV cell with tracker (non-concentrated radiation) and in concentrated radiation are examined. Moreover, the influence of a solar cell temperature on its efficiency is analyzed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.