Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  endoprothesis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Specyfika mechanicznej obróbki wykończeniowej implantów i endoprotez
PL
W artykule opisano zastosowania obróbek wykończeniowych w luźnych kształtkach ścierno-polerskich i strumieniowo-ściernych w produkcji wyrobów dla chirurgii. Przedstawiono wyniki badań własnych oraz zastosowań przemysłowych związanych ze szlifowaniem i polerowaniem zębów z tworzyw sztucznych, metalowych płytek kostnych i wkrętów do chirurgii, a także stentów oraz endoprotez stawów.
EN
In this paper there are described the applications of finishing treatments by grinding or polishing loose chips and shot blasting in production processes of parts for surgery. We presented effects of our studies and industrial applications for grinding and polishing plastic artificial teeth, metal bone plates and surgical screws. There are also presented the examples of stents and endoprothesis.
EN
The separation of toxic acrylic monomers (mainly acrylamide) from some polymeric hydrogels of medical application was studied. It was found that “clean hydrogel” can be obtained after 4-6 days of washing with nonpyrogenic water. The quantity of monomeric acrylamide remained in the samples was controlled by a liquid chromatography method.
PL
W pracy podjęto próbę określenia ilościowych zmian właściwości użytkowych polietylenowych panewek endoprotez stawu biodrowego w zależności od upływu czasu od ich produkcji. Badaniom poddano panewki z wysokocząsteczkowego polietylenu, wyprodukowanego w latach od 1991 do 2003. Przeprowadzono pomiary twardości materiału na płaskich przekrojach panewek oraz statyczną próbę rozciągania specjalnie przygotowanych z tych panewek próbek w postaci pierścieni. Stwierdzono niekorzystne zmiany badanych charakterystyk mechanicznych polietylenu wraz z upływem czasu.
EN
The aim of this paper is analysis of changes of mechanical properties of the artificial hip polyethylene acetabular cup depending on time of production. Polyethylene cups produced in the period between 1991 and 2003 were investigated. Hardness test has been made on flat, cross-sections acetabular cups and static tension test on special speciments which have ring shape. It has been stated disadvantageous effect that mechanical properties of PE change with time.
4
Content available remote Sposoby niszczenia polietylenowych panewek endoprotez stawu biodrowego
PL
W oparciu o przegląd literatury opisano zjawiska niszczenia polietylenowych panewek endoprotez stawu biodrowego, uwzględniając problematykę zużycia ściernego, plastycznego odkształcenia, pękania i pełzania materiału. Podjęto próbę uporządkowania wpływu czynników mechanicznych, strukturalnych i biologicznych na mechanizm obluzowania elementów sztucznego stawu biodrowego.
EN
On the base of literature review destruction phenomenons of the artificial hip polyethylene acetabular cups have been described taking into consideration trybological wear, plastic deformation, fracture and material creep. It has been analyzed influence of mechanical, structural and biological factors on loosing of artificial hip components.
EN
Taking into account the increasing need to artificial joints for in-vitro use, this paper presents the detail results of measurements of geometrical structure of cooperating surfaces in endoprothesis. The surfaces on the head and acetabulum are taking into account. Obtained results of irregularities and unevennesses of endoprosthesis cooperating surfaces are applied to the pressure simulation in artificial human hip joint. This paper has been prepared based on the objective of European Project MTKD-CT-2004-517226 to represent the methodology and goal of the idea described in and make possible wider discussion on this subject for further developments during the realization. The contour diagram of unused surface of head of Vitalium alloy of Weller's endoprosthesis, the surface of unused head of endoprosthesis made of ceramic aluminium, the sample of a new head of endoprosthesis, measured roughness of cartilage surface, vertical section of cartilage surface, Unused acetabulum of hip joint endoprosthesis as well the power spectral density distribution of the surface are presented in the paper. On the basis of performed works the author constates that the model for artificial joints lubrication without roughness of endoprothesis surfaces is incorrect and is load with a large inaccuracies.
EN
Basing on the results obtained previously, the authors present both research and application issues of modern computer-aided design and manufacturing of human bone replacements (endoprotheses). The first stage of the procedure consist in identifying the geometry (dimensions, shapes) and material (composition of the tissue, i.e. cortical and cancellous bone fractions) of the elements of human bone to be replaced with implants. For this purpose, the X-ray Computerized Tomography (CT) and Coordinate Measuring Machine (CMM) are used. In the second stage by means of a Computer-Aided Design (CAD) system, a geometrical model of the bone under consideration is constructed, representing both external and internal (marrow cavity) shapes and areas of cortical and cancellous bones. At this stage it is possible to change the shape of the endoprothesis to fit exactly the patient's anatomic features. Also, the strength can be estimated, using the Finite Element Method package included in the Computer -Aided Manufacturing (CAM) system, the technological process is designed and then the endoprothesis, e.g. using a Computer Numerical Controlled (CNC) machine is manufactured.
PL
Na podstawie wyników prac własnych przedstawiono zastosowanie współczesnych inżynierskich systemów komputerowych do wspomagania projektowania i wytwarzania endoprotez elementów kości człowieka. Pierwszy etap zintegrowanego procesu projektowo-wytwórczego obejmuje identyfikację własności geometrycznych (wymiary, kształt) i materiałów tych elementów kości człowieka, które na skutek choroby lub uszkodzenia mają być zastąpione implantowaną na ich miejsce endoprotezą. Stosuje się do tego rentgenowską tomografię komputerową (CT) i skomputeryzowane współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM). W drugim etapie za pomocą systemu do komputerowo wspomaganego projektowania (CAD) tworzy się model geometryczny powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej (jamy szpikowej) zidentyfikowanej w poprzednim etapie kości. Ten etap obejmuje także dobór typowej (spośród dostępnych na rynku implantów) lub zaprojektowanie indywidualnej, anatomicznie dopasowanej endoprotezy. Drugi przypadek dotyczy pacjentów o nietypowych, np. ze względu na zaawansowane zmiany chorobowe, własnościach geometrycznych kości. Następnym krokiem w tym etapie jest komputerowo wspomagana analiza inżynierska (CAE) układu kość-implant metodą elementów skończonych, której wyniki mogą doprowadzić do zmian w doborze typowego lub w konstrukcji indywidualnego implantu. System CAD umożliwia także symulację zabiegu chirurgicznego wszczepienia dobranej lub nowozaprojektowanej endoprotezy. Ułatwia to przeprowadzenie zabiegu wszczepienia i zmniejsza ryzyko powikłń pooperacyjnych. W trzecim etapie, za pomocą systemu komputerowo wspomaganego wytwarzania (CAM) projektuje się proces obróbki endoprotezy, a następnie steruje się jej wytwarzaniem na sterowanej numerycznie (cnc) obrabiarce.
PL
Tytan w wysokiej temperaturze wykazuje duże powinowactwo chemiczne do łączenia się z tlenem. Podczas zalewania formy oraz w czasie krzepnięcia tytanu następuje dyfuzja tlenu do metalu, głównie z materiału formy. Wynikiem zjawiska dyfuzji tlenu jest powstanie na powierzchni odlewu fazy alfa o strukturze różniącej się od wnętrza odlewu, która jest przyczyną znaczącego zwiększenia twardości warstwy powierzchniowej odlewu w granicach 350-480 HV. W przypadku elementów wykonanych z tytanu, od których wymagana jest duża wytrzymałość na obciążenia zmienne, utwardzona zewnętrzna warstwa ma niekorzystny wpływ na trwałość odlewu i może spowodować powstawanie pęknięć. Właściwości fazy alfa powodują, że z odlewu należy usunąć zewnętrzną warstwę przez obróbkę mechaniczną lub chemiczną, co znacznie zwiększa koszt produkcji. Można też dążyć do zmniejszenia grubości warstwy alfa przez zmianę technologii odlewania. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych przedstawiono wyniki analizy wpływu początkowej temperatury formy oraz grubości ścianki odlewu na głębokość warstwy, w której występuje faza alfa.
EN
At high temperatures titanium is characterised by strong chemical affinity to oxygen. On pouring of mould and solidification of titanium oxygen is diffusing to metal mainly from the moulding material. The result of oxygen diffusion is the formation on casting surface of an alpha phase of a structure differing from the casting interior; which is the very cause of a considerable increase in hardness of the casting surface layer; amounting to about 350-480 HV. In the case of elements made of titanium, which should be characterised by high resistance to alternate loads, the external hardened layer exerts a highly unfavourable effect on the casting life and may cause the formation of cracks. The properties of a phase are such that the external layer should be removed from the surface of casting through machining or chemical treatment which considerably increases the cost of manufacturing. Attempts can also be made to reduce the thickness of alpha phase through modifications in casting technology. Basing on the numerical computations carried out by the method of finite elements, the results of an analysis of the effect of initial mould temperature and casting wall thickness on the depth of the layer in which the alpha phase is present have been described.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki obliczeń dotyczących analizy stanu naprężenia w endoprotezie stawu biodrowego. We wstępie omówiono technikę wytwarzania trzpieni oraz właściwości mechaniczne tworzywa na przykładzie odlewniczego stopu tytanu Ti6Al4V. Po ustaleniu warunków pracy trzpieni przyjęto model zjawiska kontaktu zachodzącego w przypadku wzajemnego oddziaływania na powierzchni dwóch elementów. Na podstawie ww. założeń przeprowadzono obliczenia numeryczne wykorzystując program ABAQUS, bazujący na metodzie elementów skończonych.
EN
In this study the results of calculations regarding an analysis of the state of stresses in endoprothesis of hip joint are presented. In introduction the technique of making cast endoprothesis stem and the mechanical properties of alloy are discussed, taking as an example a Ti6Al4V cast titanium alloy. Having determined the operating conditions of the stems, a model of contact effects caused by the interaction of two mate surfaces has been adopted. Basing on these assumptions, the numerical computations were made using an ABAQUS program and the method of finite elements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.