Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  encoder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
The paper concerns the inverted pendulum control system with using pneumatic cylinder. A mathematical model of the pendu-lum used to derive the LQG controller was presented. Prepared laboratory stand was presented and described in detail. The main purpose of the work was experimental researches. A number of control process tests were conducted with variable model parameters such as addi-tional mass, injected disturbances and so on. The results were shown on the time plots of the control object states.
2
Content available remote Serwonapędy Estun – nowości i przykładowa aplikacja
PL
Początki firmy Estun sięgają roku 1994. Od tego czasu nieustannie się ona rozwija, kładąc nacisk na niezawodność i innowacyjność. Centrala firmy, zatrudniająca obecnie 700 osób, skupia swoje działanie na produkcji serwonapędów AC, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie. W 2011 roku firma Multiprojekt została autoryzowanym przedstawicielem tej marki.
EN
In this paper an extensive comparative performance study is carried out between No-load and load condition of an open loop model of a Brushless Direct Current (BLDC) Motor drive fed from a two-level voltage source inverter (VSI) under 120-degree conduction mode, using simulations in a MATLAB based software environment. BLDC motors are currently growing in popularity and replacing the brush motor in many applications, as they can be used in both low and high-speed vehicle systems and also in servo drives. The high reliability, torque to inertia ratio, high efficiency, high power density, ease of control and mainly the brushless operation make BLDC motors superior to others. It has a permanent magnet as a rotor with a balanced 3-phase armature in its stator. The armature winding is driven by a power electronics inverter which is switched in synchronism with the rotor position, sensed by an optical encoder or a Hall Effect sensor. It is found that torque ripple can be minimized by tuning the value of rotor position, no load condition and trapezoidal armature phase current. The different performance parameters for no-load and load condition of the BLDC motor such as phase voltages, phase currents, speed, electromagnetic torque, d and q axis current and rotor position etc. are determined in MATLAB environment.
4
Content available remote Enkodery Lika dla przemysłu spożywczego
PL
Lika to jeden ze światowych liderów w produkcji enkoderów. Ponad 35-letnie doświadczenie zaowocowało szeroką paletą dostępnych rozwiązań, wśród których dostępne są również rozwiązania dedykowane do przemysłu spożywczego.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.
EN
The article discusses the main advantages of using encoders in servo drives.
6
Content available remote Power management and sensors handling on the autonomous mobile
EN
Day-to-day everywhere in the world grows a tendency automate various areas of our everyday life. For many recent years worldwide companies compete with each other in developing a conception of fully automated, autonomous car. Such idea is now being analyzed and investigated by scientists at universities and engineers from automotive companies. This article describes a part of AutoUniMo project concerning importance and usage of different sensor modules in design and construction of autonomous mobile platform based on the Raspberry Pi with Linux operating system. The project consists of following modules – accelerometer, gyroscope, magnetometer, wheel encoder and dedicated Raspberry Pi HAT (Hardware Attached on Top) for power management.
PL
Każdego dnia zwiększa się w świecie tendencja do automatyzowania zagadnień dotyczących zajęć życia codziennego. W ostatnich latach światowe koncerny rywalizują na polu rozwiania koncepcji w pełni zautomatyzowanego samochodu. Idea ta jest ciągle rozwijania i analizowana przez naukowców każdego liczącego się uniwersytetu oraz inżynierów firm motoryzacyjnych. W artykule opisano część projektu AutoUniMo traktującą o znaczeniu i wykorzystaniu modułów sensorycznych w mobilnej platformie autonomicznej osadzonej na komputerze Raspberry Pi (Raspbian Linux). W skład projektu wchodzą - akcelerometr, żyroskop, magnetometr, enkoder dla kół oraz Raspberry Pi HAT zaprojektowany m.in. do zarządzania poborem energii.
PL
W artykule zaproponowano szybką strukturę obliczeniową wykorzystującą sygnały z trójkanałowego enkodera inkrementalnego do generacji impulsów symulujących pracę układu obserwacji położenia wału silnika BLDC. Jego zadaniem jest zastąpienie układu wykorzystującego 3 czujniki i umożliwiającego wygenerowanie 6p zmian stanów na 1 obrót wału silnika. Podstawowym założeniem opracowanego stanowiska jest możliwość wytworzenia sygnału czujników silnika BLDC z dokładnością kąta mechanicznego równą 0,18 stopnia w przypadku zastosowanego w stanowisku enkodera o liczbie impulsów na obrót równej 500. Możliwość niemal dowolnego wpływania na błąd rozmieszczenia czujników umożliwia testowanie wpływu dokładności wykonania elementów mechanicznych komutatora elektronicznego na pracę silnika zarówno w układzie otwartym (badanie wpływu komutacji przyspieszonej i opóźnionej), jak i zamkniętym, w którym oprócz nieprawidłowej komutacji mamy do czynienia również z błędnym określeniem prędkości wału silnika na podstawie czasu zmierzonego pomiędzy poszczególnymi punktami komutacji silnika BLDC. Wykorzystanie opracowanego stanowiska znacznie upraszcza ocenę wpływu dokładności wykonania elementów układu obserwacji położenia wału na jego pracę, co przyczynia się do optymalizacji kosztów produkcji układów napędowych wykorzystujących tę technikę sterowania.
EN
This paper proposes the use of a high-speed computing structure using signals from a three-channel incremental encoder in generating impulses simulating the operation of an observation system of the BLDC motor shaft position using 3 sensors and allowing the generation of 6*p status changes for 1 revolution of the motor shaft. The possibility of an almost arbitrary influence on the positional error of BLDC motor sensors allows one to test the impact of the manufacturing precision of the mechanical components of an electronic commutator on the work of a BLDC motor both in an open system (study of the effects of accelerated and delayed commutation) and a closed one, where in addition to incorrect commutation we are also dealing with an erroneous evaluation of the motor shaft speed, based on the time measured between individual points of the BLDC motor commutation. The use of the prepared test stand will greatly simplify the impact assessment of the accuracy of the components of the observation system of the BLDC motor shaft position on its work, which will contribute to the optimisation of the production costs of drive systems using this control technique.
8
Content available remote Estymacja okresu sygnału enkodera w warunkach zakłóceń elektromagnetycznych
PL
W artykule opisano nowy algorytm cyfrowego przetwarzania sygnału pochodzącego z enkodera pracującego w warunkach zakłóceń elektromagnetycznych. Zadaniem proponowanego algorytmu jest wykrycie pomiarów anomalnych i niwelacja ich wpływu na układ kontroli prędkości wózka spawalniczego. Proponowana metoda opiera się na modelowaniu zakłóceń w formie zmian wariancji szumu pomiarowego i wykorzystaniu podejścia wielohipotezowego oraz filtracji nieliniowej z liczonym na bieżąco prawdopodobieństwem stanu kanału pomiarowego. Przeprowadzone badania symulacyjne potwierdziły poprawność pracy proponowanego algorytmu w warunkach zakłóceń.
EN
The paper describes new digital signal processing algorithm for velocity control system which uses position encoder. The algorithm ensures immunity to outlier measurements caused by electromagnetic disturbances. The proposed method is based on nonlinear multihypotheses estimation with use of probabilities of the measurement channels state. The performance of the proposed method is verified by laboratory tests of encoder working in a welding carriage in presence of disturbances coming from a HF arc ignition process and by series of simulations. Obtained results reveled good performance of the proposed method and shows that it can preserve the normal operation of the welding carriage velocity controller in presence of electromagnetic disturbances.
PL
W artykule przedstawiono nowy, prototypowy mikrokontrolerowy system testowy do badania i testowania układów regulacji położenia przepustnicy stosowanych w robotach i pojazdach. System zaprojektowano tak, aby umożliwiał wyznaczanie wybranych (statycznych i dynamicznych) charakterystyk badanego/testowanego układu regulacji. Przedstawiono założenia budowy i działania systemu testującego oraz omówiono realizowane przez system funkcje, a także możliwości rozbudowy. Zaprezentowano niektóre rozwiązania dostosowujące system do potrzeb badania układów regulacji położenia przepustnicy, które pozwalają na badanie specyficznych właściwości układów regulacji. Przedstawiono wyniki testów układu regulacji położenia przepustnicy z prototypowym sterownikiem oraz przedstawiono uzyskiwane, za pomocą systemu, charakterystyki całego układu regulacji.
EN
This paper presents a new prototype microcontroller test system for testing and test control systems used in the throttle position and vehicle works. The system is designed to allow determination of selected (static and dynamic) characteristics of the test/test control system. The assumptions of the construction and operation of the test system and discusses the functions performed by the system, as well as scalability. The article presents some solutions to adapt the system to the needs of the study throttle position control systems that allow the study of specific properties of the control systems. The results of the tests provided for adjusting the position of the prototypethrottle controller and presents obtained by means of the system, the characteristics of the entire control system, were presented.
EN
This paper proposes a high speed data encoder, which is dedicated to encode data sent by a gigabit Ethernet interface. The main aim of this encoder is not to achieve high bitrate reduction, but to create the coder, which can be efficiently implemented on FPGA and easily modified according to different content. This encoder can be added to existing systems and greatly reduce the network load by a small change in the FPGA project design.
11
Content available remote Układ napędowy z silnikiem z magnesami trwałymi o sinusoidalnym rozkładzie SEM
PL
W artykule przedstawiono stanowisko do uruchamiania silników 3-fazowych z magnesami trwałymi o sinusoidalnym rozkładzie SEM umożliwiające pomiar charakterystyk mechanicznych silnika o napięciu znamionowym do 400V oraz prądzie znamionowym do 35A. Stanowisko laboratoryjne składa się z kilku połączonych ze sobą modułów sprzętowych: moduł procesora sygnałowego, moduł komunikacji z użytkownikiem, moduł optoizolacji, moduł pomiarowy, moduł falownika, moduł zasilania. W artykule przedstawione wybrane problemy związane z zakłóceniami. W ramach eksperymentów wyznaczona została charakterystyka momentu obciążenia w funkcji prędkości obrotowej w dwóch strefach regulacji.
EN
The paper presents the development station, which allows for experiments with 3-phase motors with permanent magnets with sinusoidal back-EMF. For example, the station allows for measuring the mechanical characteristics of the engine with nominal voltages up to 400V and nominal currents up to 35A. The station consists of several interconnected hardware modules: digital signal processor, communication module with the operating panel, measurement module, inverter module and power supply module. The paper presents several problems and solutions involving electromagnetic distortions. Experiments were performed to achieve the characteristic of the torque in function of the rotating speed.
12
Content available remote Encoder with Miniature Hall Effect Sensors : Increasing of Measurement Resolution
EN
A new idea of incremental angle transducer with micromagnets NdFeB and miniature Hall-effect sensors was proposed. Using as markers and detector such elements makes it possible to further increase the resolution of the phenomenon by using overlapping magnetic fields of adjacent magnets. Through the selection of geometric configuration was obtained doubling the number of pulses per revolution. There was made simulation studies, with use of mathematical model of the pair: magnet and sensor - built on basis of preexperiments and then experiments on demonstrator of technology. The results of both: simulation and physical experiments indicate the implementation of the proposed method for measuring the angle of rotation. There is a possibility of applying of the new encoders as miniature transducers of angular displacements in microdrives and other microdevices.
PL
Pomiary ruchu liniowego i obrotowego występują najczęściej w urządzeniach i układach napędowych maszyn wielu gałęzi przemysłu. Przykładem mogą być obrabiarki skrawające, systemy telemetryczne, a także urządzenia dźwigowe i roboty przemysłowe. Niezwykle szybki rozwój elektroniki wymusza opracowanie i produkcję coraz bardziej dokładnych i niezawodnych przetworników pomiarowych przemieszczeń, liczby obrotów oraz kąta obrotu. Występują jednak systemy zintegrowane, które realizują złożone zadania wymagające precyzyjnej kontroli położenia przemieszczeń elementu wykonawczego z użyciem enkodera i wymagają zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Jednym z elementów mających wpływ na dokładność maszyny są układy pomiarowe powszechnie zwane liniałami lub enkoderami.
14
Content available remote Sterowanie silnikiem PMSM z zachowaniem stałego kąta mocy
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych 3-fazowego synchronicznego silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi zamontowanymi na powierzchni wirnika o sinusoidalnym przebiegu SEM. Główny nacisk położono na eksperymentalne wyznaczenie charakterystyki moment-prędkość w strefie stałego momentu z zachowaniem stałego kąta mocy. Stały kąt mocy oznacza brak osłabienia strumienia wzbudzenia (id=0). Dodatkowo sprawdzono jak przesunięcie kąta fazowego wpływa na wyznaczoną charakterystykę moment-prędkość.
EN
This paper presents the results of experimental three-phase synchronous brushless motor with permanent magnet mounted on the rotor surface sinusoidal SEM. The focus is on experimental determination torque-speed characteristics are constant torque at constant power angle. Solid angle by means no excitation flux weakening (id = 0). Additionally tested as phase angle shift affects the characteristics of timedetermined speed.
EN
The problem of estimation of the manipulator’s arm angle using the inertial measurement unit (IMU) is discussed. This unit was attached to the arm allowing identification of the arm’s angle relatively to the global coordinate system. The manipulator was also equipped with two incremental encoders. Results of conducted experiments allowed to compare the pitch angle of the robot arm, estimated from the IMU and calculated from the encoder unit. In the study the influence of the IMU sensor position on the quality of estimates was verified. Parameters of the estimation algorithm have been also checked. Finally, the selected estimation algorithm was verified during the operation, where manipulator moved at various speeds and angles. Aim of this study was to test the angle estimation method using an IMU in the mechanical system with hydraulic drives.
PL
W artykule poruszono problem estymacji kąta wychylenia ramienia manipulatora przy użyciu inercyjnej jednostki pomiarowej (IMU). Jednostka została zamocowana na ramieniu manipulatora umożliwiając określenie odchylenia tego ramienia względem globalnego układu współrzędnych. Robot został również wyposażony w dwa enkodery inkrementalne. Wyniki pozwoliły na porównanie estymaty kąta odchylenia ramienia robota obliczonej z jednostki IMU oraz enkodera. W pracy zweryfikowano wpływ położeniu czujnika IMU na jakość estymaty. Sprawdzeniu poddane zostały również nastawy algorytmu estymującego kąt odchylenia. Ostatecznie zweryfikowano działanie wybranego algorytmu estymującego kąt przy różnorodnych wymuszeniach ruchu manipulatora. Celem pracy było sprawdzenie metod estymujących kąt przy użyciu IMU w układach z napędem hydraulicznym.
16
Content available remote Wykorzystanie procesora sygnałowego do sterowania silnikiem z magnesami trwałymi
PL
W artykule opisano prototypowe stanowisko laboratoryjne do uruchamiania silników z magnesami trwałymi. Stanowisko pozwala na badanie silników z magnesami trwałymi o mocy do ok. 1kW. To wymagało wykonanie falownika o odpowiedniej mocy. Interfejs JTAG procesora sygnałowego pozwala na rejestrację wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym.
EN
The paper describes a laboratory workbench for prototyping and run tests of electric motors with permanent magnets. The workbench enables examination of permanent magnet motors with the power up to 1 kW. The solution required engineering of a frequency converter with sufficient output power. The workbench is provided with a signal processor with the JTAG interface to enable recording of test results in the real time mode.
EN
In rotating machinery, actions of the moving parts take place at specific angular positions rather than at specific times. For this reason, having a geometrical reference, such as the one provided by an encoder, and studying the Instantaneous Angular Speed (IAS) variations can provide a large amount of information about the health status of the machine. In fact, from the variation of the IAS during the machine loads’ cycle it is possible to identify defects and faults. The current work focuses on the estimation of the IAS through the Elapsed Time (ET) method, using a counter in order to measure the time elapsed between the pulses of an encoder. Both IAS and vibration measurement are conducted on an asynchronous four poles electrical motor driven by 50Hz line current, without load. The study compares the order analysis of both signals. The bearing’s Fundamental Train Frequency is detected using IAS estimation.
EN
This paper presents a coding method that dynamically changes the low density parity check (LDPC) code parameters in accordance with communication channel quality. The apparatus for parity check matrices generation, storage, and dynamic change are proposed. Some simulation results for different code characteristics and performance are provided that prove the effectiveness of proposed method.
PL
Artykuł przedstawia metodę kodowania, która w dynamiczny sposób zmienia parametry kodów LDPC zgodnie z założoną jakością kanału transmisyjnego. Zaprezentowano metodę zmiennego generowania macierzy parzystości , przechowywania. Przedstawione rezultaty badań symulacyjnych przeprowadzonych dla kodów o różnych parametrach, które potwierdzają efektywność proponowanej metody.
PL
Opisano teoretyczny model przetwornika sygnałów dwuwartościowej logiki boolowskiej na trójwartościową, dla dowolnych poziomów liczbowych wartości logicznych. Pokazano jego schemat ogólny. Zaproponowano realizację przetwornika sygnałów logicznych dwuwartościowych na trójwartościowe z zastosowaniem dwóch wielowejściowych napięciowych wzmacniaczy operacyjnych. Przedstawiono wyniki symulacji modelu układu o jednobiegunowej charakterystyce wzmocnienia.
EN
The paper describes the theoretical model of a two-state logic into a three-state logic converter for which the value of the logic levels is arbitrary. For the purpose of analysing the converter, the number of binary inputs is set to two. The general diagram of the converter is shown. The realization of a two-state-logic converter into a three-state-logic signal with use of two multiple input voltage operational amplifiers is proposed. The converter output signals obtained from simulations are presented. Numerical simulations of the converter were performed when assuming single-pole role-off characteristics of the amplifier. The goal of the analysis is to examine the converter dynamics for different periods T of the input test signals. At the given distance between the consecutive output logic levels equal to 1 V, the converter generates signals of frequency up to 1 MHz. The upper limit of this logic converter frequency range results from the operational amplifier frequency characteristics. The main advantage of the converter with a multi-input operational amplifier is its simple construction and no additional passive elements required.
PL
W artykule zamieszczono wybrane wyniki badań siłowników o ruchu liniowym i nowoczesnych transformatorów. Przedstawiono zarówno modele fizyczne analizowanych obiektów, jak i ich modele matematyczne. Praca zawiera wyniki obliczeń rozkładu pola magnetycznego oraz jego parametrów całkowych dla nowoczesnego siłownika liniowego do badań zmęczeniowych, dla siłownika łożyska magnetycznego oraz transformatora z rdzeniem z blach amorficznych. Prototypy wymienionych obiektów charakteryzują się parametrami spełniającymi wymagania przyszłych użytkowników. Należy także podkreślić dobrą zgodność wyników obliczeń i pomiarów.
EN
Selected investigation results of linear actuators and modern transformers are presented in the paper. Both, physical and mathematical models of the analysed objects are shown. There are given results of calculating the magnetic field distribution and its integral parameters for three objects: a modern linear actuator for fatigue tests, a magnetic bearing actuator and amorphous core transformer. The prototypes of the mentioned objects are characterised by parameters which fulfill the future user's needs. One should underline good conformity of the calculation and measurement results. In the introduction (Section 1), the up-to-date information on linear actuators [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] and transformers [1, 9, 10 11] is given. In Section 2 numerical models of the analysed objects are described. In all cases the finite element method was used [12, 13, 14, 15]. The next three sections include the calculation results and measurement verification for: the linear actuator for fatigue tests (Section 3), the magnetic bearing actuator [16, 17] (Section 4) and the amorphous core transformer [18] (Section 5).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.