Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emission of pollution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych uwalnianych w wyniku pożarów składowisk odpadów oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Uwzględniono także niektóre aspekty edukacyjne.
EN
A review, with 68 ref., of persistent org. pollutants generated landfills fires. Negative impact of exposure to them on human health was discussed. Some educational aspects were also taken into consideration.
PL
Wskazano na nieustannie i dynamicznie wzrastające na świecie zapotrzebowanie na energię pochodzącą w znacznej części z zasobów konwencjonalnych. Wymusza to stosowanie dopasowanych do zakładu metod zmniejszania emisji zanieczyszczeń do środowiska. Przedstawiono wpływ funkcjonowania zakładu termicznego przekształcania odpadów na wybrane elementy środowiska: powietrze, wody i gleby oraz klimat akustyczny. Przedstawiono wyniki pomiarów przepływu strumienia oczyszczonej pary i pyłu do otoczenia oraz wyniki symulacji zależności stężenia zanieczyszczeń na poziomie gruntu w funkcji odległości od emitera. Stwierdzono niewielki wpływ zakładu termicznej utylizacji odpadów na stan środowiska.
EN
A review, with 16 refs., of solid process wastes, water and soil contaminants as well as acoustic and air pollutants. The impact of the thermal waste treatment plant on the state of the environment was found as a low one.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu spalania węgla kamiennego oraz węgla kamiennego z dodatkiem niskoemisyjnego innowacyjnego paliwa węglowego określanego jako bezdymny węgiel. Testy spalania standardowego węgla kamiennego oraz dwóch próbek węgla o różnej zawartości nowego dodatku przeprowadzono przy wykorzystaniu tego samego kotła górnego spalania z zasypem ręcznym o mocy 22,5 kW. W spalinach powstałych ze spalenia czystego węgla kamiennego oraz mieszanek węgla kamiennego z dodatkiem bezdymnego węgla w stosunku 85/15 i 70/30 zmierzono stężenia CO, NOx i SO₂ oraz zawartość pyłów, PM₁₀ i PM₂.₅, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych Σ16 WWA i Σ4 WWA, a także benzo(a)pirenu. Porównano emisję tych związków. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że podczas spalania mieszanek węgla 85/15 oraz 70/30 nastąpiło znaczące zmniejszenie większości wskaźników emisyjnych w porównaniu ze spalaniem czystego węgla kamiennego.
EN
The water boiler was fed with hard coal or smokeless coal-contg. mixts. in mass ratios of 85/15 and 70/30. The compn. of exhaust gases was analyzed for the content of CO, CO₂, NOx, SO₂, PM₂.₅, PM₁₀ and polycyclic aromatic hydrocarbons. A significant redn. of emission factors was obsd. during the combustion of blends with smokeless coal as compared to the combustion of hard coal.
PL
Przeprowadzono ocenę emisji zanieczyszczeń z kotłów opalanych węglem, biomasą, gazem ziemnym, lekkimi olejami opałowymi oraz z pomp ciepła. Wyliczono całkowite zużycie paliwa do wytwarzania energii oraz wielkość emisji zanieczyszczeń towarzyszącej procesowi spalania. Najniższą emisję obserwowano w przypadku kotła na gaz ziemny.
EN
Pollutant emission anal. was carried out for coal-fired, biomass-fired, natural gas or light fuel oil-fired boilers and a heat pump. The total fuel consumption for generation primary and final energy and the emission of pollutants accompanying its combustion were calculated. The lowest emission was obsd. for supplying energy by using a natural gas boiler.
EN
The article presents studies on the quality of the combustion process of low power boiler through the use of ceramic catalysts in the boiler combustion chamber. For the tests was used automatic solid fuel low power boiler type Vulcanus Plus. As part of the research, ceramic catalysts inserts were placed in the boiler to created an combustion chamber. In addition, the ceramic catalyst system has been adjusted that the entire combustion chamber is made with catalysts. As the research was used fuel type black coal. Tests were performed for the boiler in the standard version and with installed catalysts. The obtained results show that the use of catalysts has improved the quality of the combustion process without significantly affecting the boiler's thermal performance. The studies don’t take ex-haust the issue of the influence of ceramic catalysts on the quality of the combustion process in the low power boiler, which encourages further development of the topic.
PL
W artykule przedstawiono badania jakości procesu spalania kotła małej mocy poprzez zastosowanie katalizatorów ceramicznych w komorze spalania kotła. Do testów zastosowano automatyczny kocioł na paliwo stałe o małej mocy typu Vulcanus Plus. W ramach badań w kotle umieszczono wkładki z katalizatorami ceramicznymi tworzącą komorę spalania. Ponadto ceramiczny układ katalizatora został tak wyregulowany, aby cała komora spalania była wykonana z katalizatorów. W badaniach wykorzystano węgiel kamienny. Badania przeprowadzono dla kotła w wersji standardowej i z zainstalowanymi katalizatorami. Uzyskane wyniki pokazują, że zastosowanie katalizatorów poprawiło jakość procesu spalania bez znaczącego wpływu na wydajność cieplną kotła. Podjęte badania nie wyczerpują kwestii wpływu katalizatorów ceramicznych na jakość procesu spalania w kotle małej mocy, co zachęca do dalszego rozwoju tematu.
PL
Obecnie najczęściej stosowanymi akumulatorami (powszechnie nazywanymi bateriami) w samochodach z napędem elektrycznym typu BEV są ogniwa litowo-jonowe. Okres ich eksploatacji szacowany jest na około 10 lat. W 2018 roku udział samochodów elektrycznych BEV w rynku motoryzacyjnym Unii Europejskiej był niewielki i wyniósł 0,8%. Zgodnie jednak z polityką Wspólnoty już w 2030 roku mają one stanowić 50% użytkowanych samochodów osobowych, a po 2035 roku wszystkie sprzedawane samochody osobowe mają być w pełni elektryczne. Zwiększająca się liczba BEV, a co za tym idzie rosnąca liczba montowanych w nich baterii Li-Jon, nasuwa pytanie, jak produkcja, eksploatacja i ostatecznie recykling takich baterii wpływają na człowieka i otaczające go środowisko. Jednym z często powtarzanych zarzutów pod adresem samochodów elektrycznych jest to, że ich zerowa emisja w miejscu eksploatacji rekompensowana jest szkodliwą dla środowiska produkcją baterii, które w stosunkowo krótkim czasie zmieniają się w toksyczne elektrośmieci. Celem artykułu jest analiza cyklu życia baterii montowanych w samochodach elektrycznych w aspekcie ich emisyjności i bezpieczeństwa użytkowania. W pracy wskazano ponadto możliwości wykorzystania zużytych baterii samochodowych.
EN
Currently, the most commonly used batteries (commonly referred to as batteries) in cars with electric drive type BEV are lithium-ion cells. The period of their operation is taken there for about 10 years.In 2018, the share of this type of car in the European Union automotive market was small and amounted to 0.8%. However, according to Community policy, in 2030 they are to account for 50% of used passenger cars, and after 2035 according to (ING Economics Department, 2017) all cars sold at that time are to be fully electric. The increasing number of BEVs, and hence the number of Li-Ion batteries installed there, raises the question of how the production, operation and ultimately recycling of such batteries affect people and the surrounding environmentOne of the repeated accusations of electric vehicles is that their zero emission in the place of use is burdened with environmentally harmful battery production, which changes in a relatively short time into toxic electro-waste. Therefore, the author of this work will describe, among others, Is the use of such batteries safe, what is the actual emission of pollution that accompanies the production of lithium-ion batteries, as well as the possibility of their use after dismantling from vehicle.
7
Content available remote Analiza emisji zanieczyszczeń w wyniku wytwarzania energii cieplnej
PL
W opracowaniu przedmiotem badań jest wytwarzanie energii cieplnej. W wyniku tego zjawiska następuje emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Wielkość emisji uzależniona jest od rodzaju i ilości spalanego paliwa. W pracy przedstawiono parametry techniczno-technologiczne urządzeń energetyki cieplnej wykorzystywane w procesie badawczym. W obiekcie eksploatowane są dwa kotły Paromat-Simplex z palnikami Weishaupt L5T D oraz jeden kocioł Paromat ER ND z palnikiem Weishaupt L1Z-B. W pracy dokonano obliczeń wielkości i parametrów emisji. Przeprowadzono badania i obliczenia stężeń emitowanych zanieczyszczeń dla kotłowni olejowej wodno-parowej, eksploatowanej przez obiekt zlokalizowany w Gdańsku Stogach. Badania dotyczą również wykorzystania źródeł energii odnawialnej. W wyniku przeprowadzonych badań porównawczych z zastosowaniem kotła Pilewang Gizex – PM stwierdzono, że oddziaływanie spalania słomy na stan czystości powietrza atmosferycznego jest mniej negatywne niż spalania węgla. Bilans emisji dwutlenku węgla podczas spalania biomasy jest zerowy, gdyż wytworzona jego ilość jest równoważna ilości CO2 pobranej przez roślinę podczas jej wzrostu. Analizą objęto również współpracę kotłowni z zespołem pomp ciepła. System hybrydowy uwzględnia różną moc zainstalowaną w pompach ciepła w granicach Qpc = 13,5-67,5 kW. Moc szczytowa kotłów jest równa Qhybr. = 262,5 kW. Zastosowanie pomp ciepła zmniejszy emisję dwutlenku węgla, odpowiednio dla QPC = 67,5 kW o ∆BCO2 = 33 Mg/a oraz dla QPC = 13,5 kW o ∆BCO2 = 6,6 Mg/a. Z uwagi na to, że badany obiekt zlokalizowany jest na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, wskazane jest możliwie największe ograniczenie emisji zanieczyszczeń z kotłowni (dwutlenku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez lokalną energetykę cieplną jest korzystne dla ochrony środowiska.
EN
The research is related to thermal energy production and related air pollutions. As a result of this process, emission of pollution to the atmosphere occurs. The effect of pollution depends on the sort and amount of combusted fuel. Technical and technological parameters of thermal energy installations, which have been used in the research process, have been presented. In the building there are two Paromat-Simplex boilers with Weishaupt L5T D burners. In addition to this, a boiler Paromat ER ND with Weishaupt L1Z-B burner is installed. The boilers characteristics are discussed. The influence of thermal energy sources on the environment has been taken into account. Calculations of the volume and parameters of emission have been conducted. The research also concerns the use of renewable energy. As a result of the comparative research with the application of Pilewang Gizex – PM boiler it was found that the influence of straw combustion on the quality of air is less negative than coal combustion. Carbon dioxide emission of biomass combustion is neglected because its amount equals the amount of CO2 absorbed by a plant during its growth. The analysis includes also the hybrid system of a boiler with a set of heat pumps in the power range Qpc = 13,5-67,5 kW. Maximum power of boilers is Qhybr. = 262,5 kW. The application of heat pumps reduces carbon dioxide emission: for QPC = 67,5 kW reduction is ∆BCO2 = 33 Mg/a and for QPC = 13,5 kW it correspond to ∆BCO2 = 6,6 Mg/a. Due to the fact that the object being the subject of the research is located in the Coastal Landscape Park (pol. Nadmorski Park Krajobrazowy) it is advisable to significantly reduce emission of pollution from boilers (carbon dioxide, sulfur oxides, nitrogen oxides). The application of renewable sources of energy by local thermal power engineering is favorable for the protection of the environment.
PL
Przedstawiono wyniki badań cieplnych i emisyjnych nowego palnika retortowego w kotle wodnym, w którym spalano węgle kamienne sortymentu groszek oraz paliwa niskiej jakości, takie jak brykiety wytworzone z miałów węgla kamiennego i odpadów palnych (paliwo alternatywne). Uzyskane wyniki odniesiono do obecnie obowiązujących standardów emisyjnych Ministra Środowiska. Przeprowadzone badania wykazały, że spalanie brykietów wytworzonych z miałów węgla kamiennego oraz odpadów palnych o kodzie 19 12 10 (paliwa alternatywnego) w opracowanym innowacyjnym palniku retortowym pozwoliło na zachowanie standardów emisyjnych Ministra Środowiska dotyczących spalania lub współspalania odpadów.
EN
Fine coal, a combustible municipal waste and a cellulose residue binder were mixed together (75-81%, 10-18 and 6.7-7%, resp.), briquetted and combusted in a boiler with a retort burner to study the flue gas compn. and heat recovery. The emissions were lower than the allowable limits in the most cases. The power produced was 20-21 kW.
EN
The article evaluates the ecological and economic indicators of selected types of locomotives used on railway lines in Poland. Rail vehicles are characterized by lower emissivity and energy consumption in comparison to the majority of currently used means of transport, which translates into higher ecological efficiency of the transport system in the scale of the whole country. The share of rail transport in overall transport in Poland and its development are limited by several aspects related to the costs of purchase and exploitation of vehicles, infrastructure and the availability of new technologies. The article presents the results of measurements carried out on 15 units of the ST44 locomotive with varying degrees of technical wear, and thus representing a wide range of technical states of this type of vehicles operated on Polish railroads. The tests have shown the impact of the degree of technical wear of a diesel locomotive both on the level of exhaust emissions as well as the fuel consumption value.
PL
W artykule dokonano oceny wskaźników ekologicznych oraz ekonomicznych wybranych typów lokomotyw użytkowanych na liniach kolejowych w Polsce. Pojazdy szynowe charakteryzują się niższą emisyjnością i energochłonnością w porównaniu do większości stosowanych obecnie środków transportu, co przekłada się na większą wydajność systemu transportu w skali całego kraju. Udział transportu szynowego w transporcie w Polsce i jego rozwój jest ograniczony kilkoma aspektami związanymi z kosztami zakupu i eksploatacji pojazdów, infrastruktury oraz dostępnością nowych technologii. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych na 15 lokomotywach ST44 o różnym stopniu zużycia technicznego. Tym samym reprezentowały one duże zróżnicowanie stanów technicznych tego typu pojazdów eksploatowanych na polskich szlakach kolejowych. Badania wykazały wpływ stopnia zużycia technicznego lokomotywy spalinowej, zarówno na poziom emisji związków toksycznych, jak i wielkość zużycia paliwa.
PL
Dostosowanie do unijnych limitów emisji pyłów, NOx, SOx i rtęci napędza obecnie większość inwestycji w dużych obiektach energetycznego spalania. Zaostrzenie ograniczeń emisyjnych będzie dużym wyzwaniem dla wielu istniejących zakładów. Aby efektywnie wykorzystać kapitał wytwórczy, konieczne będzie zintegrowanie nowych i czasem innowacyjnych technologii z istniejącymi blokami. Wymaga to specjalistycznej wiedzy. Doświadczenie firmy ANDRITZ podpowiada, że każda istniejąca instalacja ma potencjał dalszej redukcji SOx, NOx, pyłu i rtęci, dzięki połączeniu odpowiednich modyfikacji eksploatacyjnych i czasem niewielkiego dodatkowego doposażenia instalacji. Ponieważ jednak dodatkowe inwestycje napotykają często na ograniczenia finansowe, do osiągnięcia udanego efektu w sensie niezawodności i opłacalności przedsięwzięcia ważne jest przyjęcie podejścia holistycznego.
11
Content available Ku bezemisyjnej energetyce gazowej
PL
Życie w mieście jest jednym z gordyjskich węzłów problemów społecznych z pewnością współczesna pragmatyczna orientacja na rynek i przedsiębiorczość wszechobecna w programach pomocy i integracji społecznej nie służy rozwiązywaniu problemów społecznych. Nie służy również dlatego, że nie wychodzi naprzeciw marzeniom aktywnej ludności o nowej koncepcji miejskości. Mamy bowiem z jednej skrajnej strony podmiotową koncepcję życia miejskiego, w której jest obecna potrzeba odbudowania wspólnotowych więzi i ukształtowania "miasta jako wspólnego pokoju", a z drugiej skrajnej strony prymat formatu życia społecznego, w którym dominują wartości rynkowe. Czystość i bezpieczeństwo "wspólnego pokoju" jakim jest miasto, nie jest jak dotychczas jeszcze wartością społeczną.
PL
Wykorzystano technikę olfaktometrii terenowej do oceny jakości powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do oczyszczalni ścieków komunalnych. Zastosowanie techniki olfaktometrii terenowej umożliwiło pomiar emisji odorów in-situ, wskazanie miejsc charakteryzujących się największą uciążliwością zapachową oraz określenie stężenia zapachowego w poszczególnych punktach pomiarowych.
EN
Air quality in the areas adjacent to a municipal wastewater treatment plant was studied by field olfactometry to det. the odor concns. and localize the odor in-situ emissions under Polish conditions.
13
Content available remote The use of alternative fuels in railway vehicles
EN
In recent years there has been a significant increase in world population, thus there is a growing demand for transport. To meet this demand it is necessary to the sustainable development of the transport so as to not increase the pollution of the environment. Requirements for limitation of emissions of toxic compounds force to make design changes in engines, the use of modern and effective exhaust gas aftertreatment systems of the engine and improve the way of the operation of vehicles. The reduction of pollutant emissions and fuel consumption can also be achieved through the use of alternative fuels, including gas fuels, as well as their co-firing with conventional fuels. The article presents primarily the results of the exhaust emissions tests of railway vehicle, fuelled by B100. It has been shown differences in the concentrations of toxic compounds in the exhaust systems.
PL
W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby ludności na świecie, a tym samym wzrost zapotrzebowania na transport. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, konieczny jest zrównoważony rozwój sektora transportu, tak aby nie zwiększać zanieczyszczenia środowiska. Wymagania co do ograniczeń emisji związków toksycznych wymuszają wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w silnikach pojazdów, stosowanie nowoczesnych i skutecznych układów oczyszczania spalin silnika oraz poprawę sposobu użytkowania pojazdów. Redukcję emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa można osiągnąć także poprzez wykorzystanie paliw alternatywnych, w tym gazowych, jak również ich współspalanie z paliwami konwencjonalnymi. W artykule przedstawiono przede wszystkim wyniki badań toksyczności spalin z pojazdu kolejowego, zasilanego paliwem B100 (tzw. biodiesel). Wykazano różnice w stężeniach toksycznych związków w układzie wylotowym silnika.
14
Content available Problem z CO2 - usunąć to nie wszystko
PL
Polityka klimatyczna UE kładzie duży nacisk na zagadnienia związane z obniżeniem emisji CO2 do atmosfery. Stworzony system handlu emisjami oraz odpowiednie zapisy w polityce UE mają na celu zmotywować kraje członkowskie do podjęcia działań zmierzających do redukcji emisji CO2, szczególnie z sektorów wysokoemisyjnych, w tym sektora energetycznego. Jednym z możliwych rozwiązań problemu może być zastosowanie technologii wychwytu CO2 i składowania lub jego utylizacji, tzw. CCSU (z ang. Carbon Capture Sequestration and Utylization). W artykule przedstawiono założenia projektu o akronimie CO2-SNG mającego na celu sprawdzenie w skali pilotowej technologii syntezy metanu z CO2.
PL
Spalanie odpadów jest jednym z najważniejszych i nieodzownych elementów nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami. Ma to szczególnie istotne znaczenie w odniesieniu do odpadów komunalnych. Dążąc do osiągnięcia standardów gospodarowania odpadami obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, również w Polsce podjęto kilka lat temu działania zmierzające do wprowadzenia spalania do systemu gospodarki odpadami. W ostatnich latach udało się wybudować 5 dużych nowoczesnych spalarni odpadów (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań), które rozpoczęły pracę w 2016 r. Kolejna (w Szczecinie) powinna ruszyć pod koniec br. Dodając do tego funkcjonującą od 2001 r. małą spalarnię w Warszawie, powinno pozwolić to na przetwarzanie metodą termiczną około 1 mln Mg odpadów komunalnych rocznie, co stanowi tylko ok. 10% ilości odpadów komunalnych powstających w Polsce (wg danych GUS). W bardziej rozwiniętych od nas krajach UE ten odsetek jest znacznie wyższy i sięga 30-50%.
PL
System ciepłowniczy w Polsce jest jednym z najbardziej rozbudowanych w Europie. Wiąże się z tym wiele korzyści, ale i wyzwań, szczególnie w obszarze inwestycji. Głównym celem jest ograniczenie emisji pyłów i dwutlenku węgla. Ważne są nie tylko modernizacje źródeł ciepła, ale także unowocześnianie sieci przesyłowych i wprowadzanie w nich inteligentnych rozwiązań technicznych. Oznacza to, że branżę czeka wiele inwestycji liczonych w setkach milionów złotych. Niezbędne przedsięwzięcia modernizacyjne będą wymagać zarówno rozwoju krajowego systemu wsparcia, jak i dopasowanej do potrzeb inwestorów oferty banków.
PL
W artykule omówiony został problem wymiany taboru autobusów miejskich na autobusy nowej generacji, z uprzywilejowaniem autobusów elektrycznych jako tych, które dają największe możliwości realnego ograniczenia emisji zanieczyszczeń na obszarach aglomeracji miejskich.
EN
The article discusses the issue of the replacement of public bus buses into new generation buses, with the privilege of electric buses as the ones that offer the greatest potential for real reduction of pollutant emissions in urban agglomerations.
PL
Powietrze atmosferyczne jest jednym z najważniejszych elementów środowiska naturalnego, którego skład wpływa bezpośrednio i pośrednio na pozostałe elementy środowiska. Substancje zanieczyszczające atmosferę ze względu na swój charakter i łatwość rozprzestrzeniania się, oddziałują na żywe zasoby przyrody, zdrowie człowieka i wytwory jego działalności. Ochronie powietrza poświęca się coraz więcej uwagi i nadaje coraz większe znaczenie; świadczą o tym liczne konferencje klimatyczne, umowy i porozumienia międzynarodowe, szeroko zakrojone prace badawcze nad nowymi technologiami, metodami i sposobami ograniczania emisji zanieczyszczeń. Trwa również intensywny proces legislacyjny. W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ochrona powietrza atmosferycznego polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości. Charakterystyka analizowanego obiektu dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących z zakładu górniczego wydobywającego kopalinę skalną ze złoża, metodą odkrywkową na powierzchni 25,9 ha, na którym prowadzona jest przeróbka granitu w instalacji o mocy przerobowej powyżej 100 000 m3/rok. W ocenie autorów jest to reprezentatywny zakład górniczy, jaki przy tym poziomie wydobycia, usprzętowieniu i technologii emituje do powietrza zanieczyszczenia na przedstawionym poziomie.
EN
Atmospheric air is one of the most important elements of the environment, its composition has an direct and indirect influence on the others environment elements. Air pollution has an influence on living elements, human health and products of human activity because of its character and easy of propagation. More and more attention is given to air protection issues evidenced by lots of climatic conferences, international agreements, extensive research about new technologies and ways of air pollution limiting. It takes too intense legislative process. In accordance with the Act of 27 April 2001 “Environmental Protect Law”, air protection is to ensure the best quality. Characteristics of the analyzed object taking into account to the emission of air pollutants coming from mineral rock mining plant using open pit surface mining on the area of 25.9 ha, with granite processing installation with a capacity of over 100 000 m3/year. According to the authors this is representative of the mining plant, which at this level of extraction, machinery and technology emits air pollution in the illustrated level.
PL
W związku z ograniczoną określonością stanów pracy silników spalinowych użytkowanych w samochodach powoduje, że jest celowe traktowanie właściwości użytkowych silników jako wielkości przypadkowych. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa dla samochodu użytkowanego w warunkach ruchu w miastach. Badania przeprowadzono na hamowni podwoziowej w testach jezdnych, zarówno homologacyjnych, jak i specjalnych. Jako miarę niepowtarzalności wyników badań przyjęto współczynnik zmienności wyników badań. Stwierdzono zróżnicowaną niepowtarzalność wyników badań ze względu na badane wielkości oraz ze względu na warunki ruchu samochodu.
EN
Due to uncertain specificity of work states of internal combustion engines used in cars makes it expedient treatment of engines performance as random quantities. The article presents the results of empirical studies of the pollutant emission and fuel consumption for the vehicle operated in traffic conditions in cities. The study was conducted on chassis dynamometer tests, both the approval and special. As a measure of the non-repeatability of research results adopted the variation coefficient of test results. It was found diverse non-repeatability of the test results because the test quantities and due to the conditions of a traffic car.
PL
Emisji zanieczyszczeń i zużycie paliwa są zależne od stanów pracy samochodowego silnika spalinowego, zdeterminowanych warunkami ruchu pojazdu. W związku z tym wyniki badań emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa w różnych testach homologacyjnych różnią się między sobą. W pracy podjęto się zadania oceny, czy – mimo to – istnieje możliwość porównywania wyników badań emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa w różnych testach homologacyjnych. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że wyniki badań emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa w testach homologacyjnych: europejskim, amerykańskim i japońskim, są silnie ze sobą skorelowane. Jednocześnie oceniono, że pomiędzy wynikami badań emisji drogowej zanieczyszczeń poszczególnych substancji i eksploatacyjnego zużycia paliwa nie ma znacznej korelacji.
EN
The pollutant emission and fuel consumption are dependent on the operating conditions of a internal combustion engine, determined the conditions of the vehicle. Accordingly, the results of the pollutant emis-sion and fuel consumption in various type-approval tests differ from each other. In this paper the task of evaluating whether - despite this - it is possible to compare test results of the pollutant emission and fuel consumption in different type-approval tests. The analyzes found that the test results of the pollutant emission and fuel consumption in type-approval tests: European, American and Japanese, are closely correlated. At the same time it was estimated that between test results of the pollutant emission and fuel consumption is not a significant correlation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.