Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza projektu E-Bus Berlin
PL
W sierpniu 2015 r. w stolicy Niemiec uruchomiono projekt E-Bus, który przyczynić się powinien do redukcji szkodliwych gazów, ograniczenia hałasu oraz rozwoju rynku autobusów elektrycznych w rejonie Berlina i Brandenburgii. W artykule omówiona została pierwsza elektryczna linia autobusowa stolicy Niemiec, która powstała w oparciu o wykorzystanie różnorodnych rozwiązań technicznych. Uwzględniono 2 zasadnicze grupy tego typu rozwiązań – zastosowanie autobusu elektrycznego Solaris Urbino 12 electric oraz systemu szybkiego ładowania indukcyjnego Primove firmy Bombardier. Podkreślono również zalety wynikające z eksploatacji pojazdów elektrycznych w transporcie publicznym Berlina. Przedstawione zagadnienia zostały oparte o bilans środowiskowy projektu E-Bus Berlin.
EN
The E-Bus project was launched in August 2015 in Berlin should contribute to reduction of harmful emissions, noise reduction and development of the electric bus market in the area of Berlin and Brandenburg. This article discusses the first electric bus line in the capital of Germany, which was based on the use of various technical solutions. Two basic groups of such solutions were taken into account – the use of the Solaris Urbino 12 electric bus and the Bombardier Primove inductive charging system. The advantages of using electric vehicles in public transport in Berlin were also discussed. The presented issues were based on the environmental balance of the E-Bus Berlin project.
PL
W artykule omówiony został sposób wyznaczania i wyniki obliczeń kosztów zużycia energii i emisji zanieczyszczeń przez autobusy komunikacji miejskiej w założonym czasie ich użytkowania. W rozważaniach ujęte zostały trzy modele autobusów spełniających normę emisji spalin Euro 6, z trzema różnymi źródłami napędu: autobus z wysokoprężnym silnikiem spalinowym, z silnikiem na sprężony gaz ziemny oraz z napędem elektrycznym.
EN
Paper discussed a way of determining and the results of calculations the cost of energy consumption and emissions from public buses in the given time of use. The discussion included three models of buses that meet the emissions standard Euro 6, with three different power sources: a bus with a diesel engine, with the engine on compressed natural gas and electric.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych nowoczesnych rozwiązań pozwalających na zauważalne zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy samochodowe oraz emisji zanieczyszczeń w spalinach. Zawarto przede wszystkim informacje o następujących sposobach umożliwiających zmniejszenie energochłonności ruchu pojazdów silnikowych oraz emisji do atmosfery szkodliwych i toksycznych składników gazów wylotowych jednostek napędowych tych pojazdów: zmianach konstrukcyjnych wprowadzanych w silnikach spalinowych, montażu zaawansowanych technologicznie układów oczyszczania spalin, upowszechnianiu stosowania napędów alternatywnych oraz o sposobach dotyczących proekologicznego użytkowania pojazdów.
EN
This paper presents the characteristics of selected modern solutions leading to a noticeable reduction in fuel consumption by motor vehicles, and the emission of pollutants in the exhaust gases. It provides information about the following methods for reducing the energy consumption of motor vehicles, and the emission into the atmosphere of harmful and toxic exhaust gases: the structural changes introduced in internal combustion engines, installation of technologically advanced exhaust aftertreatment systems, promoting the use of alternative drive systems and ways of ecological use of vehicles.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
5289--5296
PL
Celem artykułu jest zweryfikowanie prawdziwości twierdzenia o bezemisyjności elektrycznych autobusów oraz twierdzenia wskazującego ten rodzaj napędu jako najbardziej przyjazny środowisku. Aby zrealizować ten cel w artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące emisji zanieczyszczeń wynikających z eksploatacji autobusów miejskich zasilanych elektrycznie oraz konwencjonalnie. Obliczona została emisja zanieczyszczeń dla autobusu klasy maxi spełniającego normę EURO V i EURO IV oraz wynikające z eksploatacji tych pojazdów koszty zewnętrzne. Wartości te zostały porównane z emisją zanieczyszczeń wynikającą z produkcji energii elektrycznej w polskim systemie energetycznym, konieczną do zasilania autobusu elektrycznego oraz kosztami zewnętrznymi wynikającymi z eksploatacji tego typu pojazdu. Następnie obliczone zostały wielkości określające koszt zewnętrzny przypadający na 1 kilometr przebytej trasy przez każdy typ autobusu. Na tej podstawie wyciągnięte zostały wnioski co do prawdziwości analizowanych twierdzeń.
EN
The aim of this article is to verify the two statements: first one that electric buses are zero emission and second one that electric buses are the most environmentally friendly buses. To achieve this objective, the article presents the issues of emissions connected with the operation of electric and conventionally powered city buses. Emissions and external costs have been calculated for the Euro V and Euro VI buses. These values were compared with emissions connected with the production of electricity in the Polish energy system needed to power the electric bus and external costs arising from the use of this type of vehicle. Then, values were calculated defining external cost per one kilometer for each type of bus. On this basis, the conclusions were drawn to verify the analyzed claims.
EN
Pollution caused by road transportation is the major factor affecting human health and adversely affecting the global warming. In the study, a system dynamics model has been applied to forecast vehicle emissions from road transport to evaluate policies in the transportation management. The proposed model was applied to evaluate and compare three transportation policy scenarios including road expansion, public transit incentive and enforcement of quality norms for vehicles. The pollution emission data is taken in Chennai, Tamil Nadu. The pollution in the study area will increase substantially if no management plans are implemented. The impact of population increase on transportation pollution has also been considered. It was found that among the proposed policies, implementation of the transit incentive policy to adopt public transports and the implementation of Bharat Stage IV norms for vehicles proved to be efficient in reducing the transport pollution to a great extent.
PL
Publikacja stanowi próbę wskazania zagrożeń dla polskich uzdrowisk, jakie powoduje motoryzacja. Ze względu na to, że w przeciągu ostatnich kilku lat w Polsce gwałtownie wzrosła ilość pojazdów, nasiliły się negatywne oddziaływania motoryzacji na środowisko, w tym na środowisko oraz funkcje lecznicze i rekreacyjne uzdrowisk. Pierwsza część pracy to krótka charakterystyka jednej z krakowskich baz leczniczych - Uzdrowiska "Swoszowice", druga natomiast poświęcona jest omówieniu oddziaływania komunikacji na środowisko. W publikacji zamieszczone zostały wyniki przeprowadzonych badań natężenia i struktury ruchu w uzdrowisku, wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, a także oceny poziomu hałasu występującego na obszarze parku zdrojowego.
EN
This paper is a trial of pointing the threats for Polish health resorts. A spring of these problems is the motorization. In Poland over a few last years the number of cars has rapidly increased and because of it the negative influence of motorization has been growing up. Such to situation causes a real threat environment, health and recreation functions of health resorts. First part of paper is a short characterization of one of the Cracovian Health Resort "Swoszowice", next however treats about the problem of communication's (traffic) influences over environment. In this paper are also given results of measurements for intensity and structure of traffic in the health resort, size of air pollution emited by cars and values of traffic noise in area of spa park.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.