Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja substancji toksycznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article discusses the impact of ignition system damage on the emission of toxic subcategories in a spark-ignition internal combustion engine. The aim of the work was to develop an analytical model of ignition system diagnostics, test performance and comparative analysis of the results of simulations and experiments. The model developed allows to analyse the basic parameters of the ignition system affecting the content of toxic substances in the exhaust. Experimental tests were carried out using the MAHA MGT5 exhaust gas analyser for four different combustion engines fueled with petrol at various operating conditions. During the tests, the content of toxic substances in the exhaust gas of a properly working engine and the engine working with damage to the ignition system were registered. The tests will be used to assess the impact of the damage of the spark-ignition engine on the emission of individual components of toxic fumes.
EN
The results of measurements of exhaust emissions in real road traffic differ significantly from the results of stationary homologation tests. One of the solutions, helpful in determining the actual emission, is the creation of stationary exhaust emission tests simulating the use of the vehicle on the road. The article presents the method of reconstructing the synthetic driving test obtained on the basis of road tests and presents the obtained profile of the speed course. The authors discussed the reasonableness of selecting the emission component determining the correctness of the representativity of the stationary test obtained, which determines the amount of work done by the engine.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań mieszaniny 10% i 20% FAME z lnianki z olejem napędowym oraz porównawczo wyniki dla czystego ON. Badania przeprowadzono zgodnie z testem C1, a emisja toksycznych składników spalin obliczona została według normy ISO 8178 dla pojazdów o zastosowaniu pozadrogowym. Przedstawione wyniki zostały otrzymane z charakterystyki obciążeniowej dla prędkości maksymalnego momentu – 1400 obr/min. Wprowadzono również zmianę kąta początku wtrysku i otrzymano trzy parametry pomiarowe: A – ustawienie fabryczne, B – opóźnienie wtrysku paliwa (o ok. 5° OWK), C – przyspieszenie wtrysku paliwa (o ok. 5° OWK).
EN
This article presents the results of a mixture of 10% and 20% of FAME from camelina with diesel and comparative results for pure ON. The study was conducted in accordance with test C1 and toxic exhaust emissions have been calculated according to ISO 8178 for nonroad use. The results were obtained from the full-load characteristic for maximum torque speed - 1400 rpm / min. Also introduced changing the angle of injection to give three measurement parameters: A - factory setting, B - delayed fuel injection (approximately 5° TDP) C - acceleration fuel injection (approximately 5° TDP).
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów toksyczności spalin samochodu ciężarowego klasy średniej w warunkach rzeczywistej eksploatacji w zależności od sposobu jego rozpędzania. Na podstawie pozyskanych danych pomiarowych dokonano oceny rozpędzania pojazdu uwzględniając minimalną emisję substancji toksycznych w spalinach. Badaniom drogowym poddano dystrybucyjny samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej niespełna 12000 kg. Testy – rozpędzanie samochodu – wykonywano na krótkim odcinku jazdy, stosując różny styl osiągania założonej maksymalnej prędkości jazdy. Do pomiarów stężenia gazowych toksycznych składników spalin wykorzystano mobilną aparaturę typu PEMS.
EN
The paper presents the results of the investigations into the relation of the exhaust emissions of a heavy-duty vehicle under actual operating conditions and its acceleration. Based on the obtained measurement data an evaluation of the vehicle acceleration was performed taking into account the minimum emission of toxic substances in the exhaust gases. The on-road tests were carried out on a delivery truck of the gross vehicle weight approximating 12000 kg. The tests (vehicle acceleration) were performed on a short road portion applying different driving techniques to reach the desired maximum speed. For the measurements of the emission of toxic exhaust components the authors used a portable exhaust emission analyzer PEMS type.
5
Content available Catalytic treatment in Diesel engine injectors
PL
Celem zaproponowanych i przeprowadzonych przez autorów badań była ocena wpływu zastosowania nośnika katalitycznego w postaci platyny we wtryskiwaczu paliwowym silnika z zapłonem samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa na emisję substancji toksycznych w gazach wylotowych do atmosfery oraz jednostkowe zużycie paliwa. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na stanowisku hamownianym wyposażonym w silnik 359 oraz hamulec hydrauliczny z kompletną aparaturą pomiarową. Podczas badań silnik pracował według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej. Analiza przeprowadzonych badań wykazała, że istnieje możliwość ograniczenia emisji związków toksycznych do otoczenia oraz zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa poprzez zastosowanie powłoki katalitycznej we wtryskiwaczu paliwowym silnika ZS.
EN
The aim of the study proposed and carried out by the authors was to assess the impact of using platinum as a catalyst carrier in the fuel injector diesel engine with the direct fuel injection for emissions of toxic substances in the exhaust gases into the atmosphere and specific fuel consumption. Experimental studies were carried out on a test bench equipped with a 359 engine and a hydraulic brake with complete measurement apparatus. During the tests the engine worked by external speed characteristics. The analysis of the study showed that it is possible to reduce emissions of toxic compounds into the environment and to reduce specific fuel consumption through the use of catalytic coatings in the diesel engine fuel injector.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wskaźników ekonomicznych i ekologicznych silnika PERKINS 1100 zasilanego czterema rodzajami paliw ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B oraz porównawczo: estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME-100B i mikroemulsją węglowodorowo-etanolową (E1-90%ON + 10%ETANOL), estrowo-etanolową (E2-90% FAME +10%ETANOL). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników wysokoprężnych wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm w emisji składników toksycznych spalin zmusza współczesnego badacza silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego aparatury wtryskowej. Wykazano, że rodzaj paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych ma istotny wpływ na proces wtrysku paliwa i jego spalanie, czas trwania wtrysku, prędkość wypływu paliwa z rozpylacza oraz czas trwania strugi paliwa i jakość jej rozpadu na krople. Wpływ ten przejawia się w oddziaływaniu na wskaźniki ekonomiczne i emisję toksycznych składników ze spalinami.
EN
In the article are chosen research findings of economic and ecological signs of engine Perkins 1100 fed with four kinds of clean fuels i.e.: with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL PLUS 50B diesel and comparatively: with methylic ester of acids of the FAME-100B rape oil and microemulsion hydrocarbon-ethanol (E1-90%ON + 10%ETANOL), ester-ethanol (E2-90% FAME +10%ETANOL). Using fuels with different physicochemical properties in Diesel engines requires high accuracies of the measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning. Fulfilling more and more rigorous norms in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the examiner of internal combustion engines with the self-ignition to have fast and precise methods of estimation of its technical state, particularly the process of burning and the technical state of injection apparatus.They demonstrate, that kind of fuel with different physicochemical properties have an essential influence on the process of the fuel injection and burning, the duration of injection, the speed of the leakage of fuel out of the sprayer and the duration of the stream of fuel as well as the quality of its disintegration to drops. This influence is showing in the influence on economic indicators and the broadcasting of toxic ingredients with the exhaust fumes.
PL
Jednym ze sposobów ograniczenia wpływu toksycznych składników spalin na środowisko naturalne jest stosowanie paliw pochodzenia roślinnego. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano paliwa FAME, mieszaninę ON-FAME-Etanol oraz ON. W ramach przeprowadzonej analizy wyznaczono wybrane parametry procesu spalania, takie jak maksymalne ciśnienie spalania, moc maksymalną silnika, moment obrotowy wału korbowego, kąt opóźnienia samozapłonu. Wyznaczono również jednostkowe emisje toksycznych składników spalin w odniesieniu do normy ISO 8178 C1 dla silników przeznaczonych do aplikacji pozadrogowych.
EN
One of the way to reduce the impact of toxic exhaust components on the environment is the use of biofuels. In this study used three fuels: FAME, mixture of FAME-Diesel-Ethanol and Diesel. The analysis determined the selected parameters of the combustion process, such as the maximum combustion pressure, maximum engine power, torque of the crankshaft, ignition delay angle. There were also calculated emissions of toxic components in relation to ISO 8178 C1 norm for off-road application engines.
8
Content available remote Aspekty eksploatacji reaktorów katalitycznych w silnikach spalinowych
PL
Reaktory katalityczne są powszechnie stosowane w technice samochodowej do zmniejszania emisji substancji szkodliwych. Istnieją dwa aspekty eksploatacji katalizatorów. Ekologiczny (korzystny) aspekt - obniżenie emisji substancji toksycznych, oraz energetyczny (negatywny) aspekt - wzrost oporów przepływu spalin w układzie wylotowym. Aspekt pozytywny najlepiej wyraża stopień konwersji substancji szkodliwych. W ujęciu modelowym reaktor katalityczny może być traktowany jako element oporów miejscowych lub liniowych układu wylotowego. Liczbę oporu miejscowego wyznaczono stosując model Darcy'ego. W drugim przypadku opór przepływu spalin przez katalizator traktowany jest jako opór liniowy, z dyssypacją energii rozłożoną liniowo (liniowe opory tarcia) wzdłuż drogi przepływu spalin. Do opisu przepływu w obrębie każdego z kanałów zastosowano tzw. ujęcie kapilarne. Problematykę zilustrowano wynikami badań eksperymentalnych trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego zainstalowanego w układzie wylotowym silnika o zapłonie iskrowym.
EN
Catalytic converters are in common use for emission reduction in automotive engineering. There are two aspects of the catalyst operation. Ecological (favourable) aspect - reduction of toxic substances emission and energy (negative) aspect - increase of flow resistance in exhaust system. The positive aspect can be expressed by a conversion rate of harmful substances which is the principal parameter of catalyst work in respect of ecology. However, resistance of exhaust gas flow through the catalytic converter is also an essential problem. The catalytic converter can be treated as a local or linear resistance element of exhaust system. Local resistance number of the converter is calculated using Darcy model. In the second case, exhaust gas flow resistance through catalyst is treated as linear resistance with energy dissipation (linear frictional resistance) distributed linearly along way of exhaust gas flow. Exhaust gas flow in every channel is described applying a capillary approach. Friction number for the tested converter is calculated and analysed. The problem has been illustrated by the results of experimental researches of the three-way catalytic converter installed in the exhaust system of the spark ignition engine.
9
Content available remote Badania numeryczne aktywności powłok wewnętrznego katalizatora spalania
PL
Jedną z metod ograniczania emisji substancji toksycznych do środowiska ze źródeł mobilnych jest bezpośrednia ingerencja w proces spalania silnikowego. Takim rozwiązaniem jest zastosowanie katalizatora wewnątrz przestrzeni spalania silnika. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki pracy badawczej, opartej o badania numeryczne, której celem była analiza wpły­wu zastosowania wybranych powłok o własnościach katalitycznych na obniżenie energii aktywacji konwersji CO do CO2.
EN
One of the methods of toxic emissions limitation from mobile sources is direct inference into engine combustion process. In this paper the research work, based on numerical simulations, which aim was analysis of influence of inner catalyst application on energy activation of CO to C02 conversion process.
EN
In the engine fed by means of liquid propane-butane injection, the fuel composition has the substantial influence on the injectors opening time required to realization of the correspondent value of air excess number. In the certain states of engine load the mixture composition might not be corrected properly by lambda sond signal or the necessary correction would have to overstep the possibilities of feeding system. The feeding system controller should be fitted with procedures enabling the correction of calculated injector opening time, according to propane and butane shares in the fuel. Change of the air excess coefficient as the result of a change of fuel composition effects also in exhaust gas toxic components emission level. The results of investigations of SI engine fuelled with liquid propane-butane injection have been presented in article. The influence of composition of P-B mixture on the injection system parameters and exhaust gas toxic components concentration has been defined.
PL
W referacie przedstawiono powody, dla których w najbliższej przyszłości zwiększać się będzie zainteresowanie biopaliwami. Sformułowano opinię, że w chwili obecnej jedynymi biopaliwami, które mogą w szerszy sposób zaistnieć na rynku są etanol i estry kwasów tłuszczowych olejów roślinnych. Porównano emisję toksycznych składników spalin przez silniki spalinowe zasilane paliwami ropopochodnymi oraz mieszaninami biopaliw z paliwami konwencjonalnymi o różnych proporcjach składników. Wyrażono opinię o wyraźnej redukcji emisji toksycznych składników spalin ze wzrostem udziału w paliwie biokomponentu.
EN
The use of biofuels is justified by the common agricultural policy decisions, by the need to improve environment protection and by the search of alternative fossil energy sources. In such a context, the methyl esters of vegetable oils, known as biodiesel and ethyl alcohol are receiving increasing attention as alternative fuels for automotive engines. This paper presents ecological properties of mentioned biofuels in relation to conventional fuels. The main advantages of biodiesel and ethyl alcohol are that these fuels are nontoxic, biodegradable, and renewable with the potential to reduce engine exhaust emissions, especially with regard to greenhouse gases emission. The fact that these biofuels are available in large quantities is of great importance as well.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań toksyczności spalin silnika S-4002 zasilanego mieszakami oleju napędowego i estru metylowego oleju rzepakowego. Celem pracy byfo określenie składu mieszanek pod względem toksyczności spalin.
EN
The paper presents results of research on the toxicity of fumes from an S-4002 engine driven by mixtures of engine oil and methyl ester of rape oil. It has aimed at the determination of mixture contents in view of the fumes toxicity.
PL
W niniejszym artykule autor porównuje różne metody sterowania fazami rozrządu, które obecnie stosowane są w silnikach spalinowych czterosuwowych. Przedstawia również jeden z najnowszych systemów sterowania, układ EVA.
PL
Przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych wpływu warunków spalania (stosunek nadmiaru powietrza, widmo rozkładu średnic kropel, udział tlenu w substratach) na emisje NO, CO i WWA podczas spalania oleju opałowego modyfikowanego dodawaniem azotu oraz dodatkami krzemowymi katalizującymi proces spalania. Badania przeprowadzono w chłodzonej wodą stalowej komorze spalania o mocy cieplnej ok. 50 kW, wyposażonej w palnik olejowy Körting JET 4.5. Przyjęto hipotezę badawczą, że grubsze rozpylanie paliwa dostarcza rodników węglowodorowych Chi do strefy popłomiennej i wskutek tego następuje redukcja NO do azotu cząsteczkowego. Jednocześnie następuje wzrost emisji produktów niezupełnego spalania, któremu próbowano przeciwdziałać przez wzbogacenie powietrza do spalania w tlen oraz stosowanie dodatków do paliwa katalizujących dopalanie BaP. Celem badań była ocena wpływu różnych warunków spalania na sumaryczną toksyczność spalin. Badania wykazały, że przy spalaniu oleju opałowego lekkiego przy ponadstechiometrycznym stosunku nadmiaru powietrza o szkodliwości spalin decyduje obecność w nich przede wszystkim NO. Przy spalaniu paliwa bazowego toksyczność spalin dla różnych widm rozkładu średnic kropel jest podobna. Podczas spalania paliwa z dodatkiem azotu zaobserwowano istotne obniżenie sumarycznej toksyczności spalin przez pogorszenie jakości rozpylania paliwa. Wzbogacenie substratów w tlen skutecznie obniża emisję produktów niezupełnego spalania, jednak powoduje wzrost emisji termicznych tlenków azotu. Dodatki do paliwa nie wydają się być skutecznym sposobem obniżania toksyczności spalin, gdyż najczęściej działają one pozytywnie jedynie na wyselekcjonowane związki (BaP), często powodując znaczny wzrost innych (np. PIR, FLU) oraz wnosząc własną toksyczność do spalin.
EN
The experimental investigations of NO, CO, PAH's emission have been carried out in the case of steel water-cooled down combustion chamber at heat power of 50 kW. The influence of the air amount, droplet size distribution, contents of fuel nitrogen, oxygen enrichment and silicon additives in oil have been tested. The coarse atomization favours the NO reduction and simultaneously the growth of PAH's emission. The silicon additives and oxygen enrichment up to the value of 23% distinctly decreases the BaP emission. Taking into consideration the total toxicity of flue gases it appeared that Nox was mainly responsible for this toxicity.
PL
Przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych wpływu warunków spalania (stosunek nadmiaru powietrza, widmo rozkładu średnic kropel, udział tlenu w substratach) na emisje NO, CO i WWA podczas spalania oleju opałowego modyfikowanego dodawaniem azotu oraz dodatkami krzemowymi katalizującymi proces spalania. Badania przeprowadzono w chłodzonej wodą stalowej komorze spalania o mocy cieplnej ok. 50 kW, wyposażonej w palnik olejowy Körting JET 4.5. Przyjęto hipotezę badawczą, że grubsze rozpylanie paliwa dostarcza rodników węglowodorowych Chi do strefy popłomiennej i wskutek tego następuje redukcja NO do azotu cząsteczkowego. Jednocześnie następuje wzrost emisji produktów niezupełnego spalania, któremu próbowano przeciwdziałać przez wzbogacenie powietrza do spalania w tlen oraz stosowanie dodatków do paliwa katalizujących dopalanie BaP. Celem badań była ocena wpływu różnych warunków spalania na sumaryczną toksyczność spalin. Badania wykazały, że przy spalaniu oleju opałowego lekkiego przy ponadstechiometrycznym stosunku nadmiaru powietrza o szkodliwości spalin decyduje obecność w nich przede wszystkim NO. Przy spalaniu paliwa bazowego toksyczność spalin dla różnych widm rozkładu średnic kropel jest podobna. Podczas spalania paliwa z dodatkiem azotu zaobserwowano istotne obniżenie sumarycznej toksyczności spalin przez pogorszenie jakości rozpylania paliwa. Wzbogacenie substratów w tlen skutecznie obniża emisję produktów niezupełnego spalania, jednak powoduje wzrost emisji termicznych tlenków azotu. Dodatki do paliwa nie wydają się być skutecznym sposobem obniżania toksyczności spalin, gdyż najczęściej działają one pozytywnie jedynie na wyselekcjonowane związki (BaP), często powodując znaczny wzrost innych (np. PIR, FLU) oraz wnosząc własną toksyczność do spalin.
EN
The experimental investigations of NO, CO, PAH's emission have been carried out in the case of steel water-cooled down combustion chamber at heat power of 50 kW. The influence of the air amount, droplet size distribution, contents of fuel nitrogen, oxygen enrichment and silicon additives in oil have been tested. The coarse atomization favours the NO reduction and simultaneously the growth of PAH's emission. The silicon additives and oxygen enrichment up to the value of 23% distinctly decreases the BaP emission. Taking into consideration the total toxicity of flue gases it appeared that Nox was mainly responsible for this toxicity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.