Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja pyłów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
PL
Na przykładzie pożarów składowiska odpadów na terenie byłych zakładów „Boruta” w Zgierzu i składowisk odpadów w Trzebini (Małopolska) przeprowadzono analizę stanu prawnego składowania odpadów i przyczyn tych pożarów. Badano także skutki uwolnienia do atmosfery, gleby i wody dużych ilości szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych.
EN
Fires in landfills on the postindustrial areas at Zgierz and at Trzebinia, Poland, were presented. The legal status of waste storage and reasons of the fires were performed. The effects of release of large amts. of harmful substances produced by the incineration of municipal and hazardous waste to the atmosphere, soil and water were also studied.
PL
Opracowano koncepcję ograniczenia emisji szkodliwych substancji powstających podczas procesów spalania biomasy w kotle małej mocy. Koncepcja opierała się na podawaniu do komory spalania substancji aktywnych z wykorzystaniem sprężonej pary wody destylowanej. Wykonano analizę techniczną i elementarną paliwa. Zbadano wpływ poszczególnych wariantów na zmiany temperatury w komorze spalania. Rejestrowano zmiany składu chemicznego spalin oraz zmiany zawartości pyłów zawieszonych. Określono procentowe stopnie zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w obszarze emisji CO, NOx i PM.
EN
To limit the emission of harmful substances during biomass combustion in a low-power boiler, some active substances were added to compressed steam produced by evaporation of water and introduced to the combustion chamber. Tech. and elemental anal. of the fuel was carried out. Changes in the chem. compn. of exhaust gases and in content of suspended dust were recorded. The redn. of the CO, NOx and dust emissions were detd. The best results were achieved when Cr, Ce and Cu oxides were used as active additives.
4
Content available Chemical characteristics of dust from cement kilns
EN
The cement production process is associated with the emission of dust. These are mainly CKD (cement kiln dust) and BPD (by-pass dust), classified as wastes from group 10 – Wastes from thermal processes, subgroups 10 and 13 – wastes from manufacture of cement, lime and plaster and articles and products made from them. Cement kiln dust is a waste of variable composition and properties, which makes it a difficult material to recover. The main directions of recovery presented in the world literature indicate the use of dust from cement kilns in cement, mortar and concrete production, the production of bricks and in order to improve soil quality and wastewater treatment. Factors affecting chemical and phase compositions of dust from cement kilns are the reason why each waste should be analyzed individually. The paper presents the results of the analysis of the cement kiln dust after dedusting cement kilns and two bypass dusts. Analysis of the chemical composition has shown significant concentrations of chlorine, potassium and calcium in all wastes. The content of: Si, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Pb, and Bi has also been confirmed. The analyzed dusts were characterized by the presence of carbonates (calcite, dolomite, and arcanite), quartz, alite, belite, sylvine, anhydrite, and portlandite in their phase composition. The leachates which were characterized by an alkaline reaction. In terms of leachability, high concentrations of chlorine ions in the analyzed dust leachates were confirmed, which significantly limits their use.
PL
Proces produkcji cementu związany jest z emisją pyłów. Są to przede wszystkim pyły z instalacji pieców cementowych (CKD i BDP) klasyfikowane w grupie 10 – Odpady z procesów termicznych, podgrupy 10 13 – Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów. Pyły z pieców cementowych są odpadem o zróżnicowanym składzie i właściwościach, co powoduje, że są materiałem trudnym do odzysku. Badania przedstawione w literaturze światowej jako główne kierunki odzysku wskazują wykorzystanie pyłów z instalacji pieców cementowych w procesie produkcji cementu, zapraw, betonów; do poprawy jakości gleb i oczyszczania ścieków. Czynniki wpływające na składy chemiczne i fazowe pyłów z instalacji pieców cementowych powodują, że każdy odpad należy analizować indywidualnie. W artykule przedstawiono wyniki badań pyłu z odpylania z instalacji pieca cementowego oraz 2 pyłów z bypassów. Analiza składu chemicznego wykazała znaczącą zawartość: Cl, K, Ca we wszystkich odpadach. Stwierdzono również obecność: Si, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Pb, Bi. Analizowane pyły charakteryzowały się obecnością w składzie fazowym: węglanów (kalcytu, dolomitu, arkanitu), kwarcu, alitu, belitu, sylwinu, anhydrytu i portlandytu. W zakresie wymywalności stwierdzono wysokie stężenia jonów chloru w odciekach z analizowanych pyłów, co znacząco ogranicza możliwości ich wykorzystania.
PL
Zastosowanie akumulatorów ciepła (AC) w polskim ciepłownictwie nadal uznawane jest jako inwestycja nowatorska. Inwestycje te umożliwiają poprawę ekonomiki produkcji ciepła i energii elektrycznej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców. Unia Europejska w ostatnim dziesięcioleciu przyjęła Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, które stwarzają realne podstawy do osiągnięcia celów unijnej strategii energetycznej i ochrony środowiska w najbliższych latach. Jednak, cele te będzie trudno osiągnąć bez stosowania w miejskich systemach ciepłowniczych (MSC) technologii akumulacji energii. W artykule przeprowadzono wstępną analizę wpływu zastosowania akumulatora ciepła w elektrociepłowni (EC) Siekierki w Warszawie na wzrost efektywności wytwarzania energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery. Przedstawiono wyniki obliczeń dokumentujące wzrost średniorocznej ogólnej sprawności wytwarzania energii w EC, a także obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery w przypadku gdy w MSC pojawi się akumulator ciepła. Szczególną uwagę poświęcono wciąż aktualnemu problemowi smogu tj. emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery. W przypadku tzw. alertu smogowego można zmniejszyć emisję pyłów do atmosfery w przewidywanych godzinach zagrożenia smogowego poprzez odpowiednie wykorzystanie akumulatora ciepła.
EN
The use of Thermal Energy Storage (TES) in the Polish district heating sector is still considered an innovative investment. These investments make it possible to improve the economics of heat and power generation, to reduce emissions of particulate pollutants into the atmosphere and to increase the security of energy supply to customers. The European Union has adopted a directive of the European Parliament and of the Council in the last decade, which creates a real basis for achieving the objectives of the EU energy and environmental strategy for the coming years. However, these goals will be difficult to obtain without the presence of energy accumulation technology in District Heating Systems (DHS). The article presents an initial analysis of the impact of the use of the TES in the Siekierki CHP plant in Warsaw, to increase the efficiency of energy generation and reduce emissions of particulate pollutants into the atmosphere. The results of the calculations documenting the increase in the average overall energy efficiency in the CHP plant, as well as the reduction of particulate pollutant emissions into the atmosphere, are presented in the case of the TES application in the DHS. Special attention was given to the current problem of the smog, i.e. emissions of particulate pollutants into the atmosphere. In the case of the smog alert, the emissions of particulate pollutants into the atmosphere could be reduced during the foreseeable hazard hours by appropriate using of the TES.
PL
Istotnym źródłem emisji pyłów PM2,5 i PM10 jest spalanie węgla kamiennego lub biomasy w domowych kotłach. W ramach badań określono wybrane właściwości fizykochemiczne pyłów istotne dla przebiegu procesu ich elektrostatycznego odpylania. Uzyskane wyniki posłużyły do opracowania koncepcji prototypu elektrofiltru do zastosowań domowych. Przeprowadzone badania wykazały wysoką skuteczność odpylania, odpowiednio 95,0% i 92,9% przy prędkości przepływu medium w kanale spalinowym 1,5 m/s. Oznacza to, że w warunkach eksploatacyjnych powinno nastąpić zmniejszenie zapylenia spalin z przewidywanego poziomu 300 mg/m3 do wartości nieprzekraczającej 20 mg/m3.
EN
Fly ashes from (i) coal and (ii) biomass combustion were studied for physicochem. properties (d., unburned C content, particle size distribution). The SiO2 content in the fly ash was 54-55% by mass. The alkali contents (Na2O + K2O + CaO) were 6.7% (i) and 6.9% (ii), resp. The results of the study aimed at developing the construction of an electrostatic precipitator, as well as the performance and selection of operating parameters in household applications.
EN
Braking systems of motor vehicles play a vital role among the sources of particulate matter emission related to road transport. The Automotive Industry Institute developed the concept of the method for reduction of particulate matter emission generated in these systems during braking. This paper presents the details of construction of pre-prototype devices for disc and drum brakes. Developed devices were used in laboratory tests in order to evaluate their effectiveness of operation.
PL
Wśród źródeł emisji pyłów związanych z transportem drogowym istotną rolę ogrywają układy hamulcowe pojazdów samochodowych. W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji opracowano koncepcję metody ograniczania emisji pyłów powstających w tych układach podczas hamowania. W artykule przedstawiono szczegóły konstrukcji przedprototypów urządzeń przeznaczonych do hamulców tarczowych i bębnowych. Opracowane przedprototypy zostały wykorzystane w badaniach studyjnych mających na celu ocenę skuteczności działania wynalazków.
PL
Artykuł charakteryzuje pyły cementowe spotykane w przemyśle oraz opisuje wyniki badania ich składu chemicznego metodami chemii mokrej i instrumentalnej. Dodatkowo kreśli charakterystykę zachowania tych materiałów w wysokich temperaturach oraz ich skład fazowy. Wskazuje też przyczyny, z powodu których oznaczenie składu chemicznego jest utrudnione, a zawartość związków lotnych w przypadku wstępnej obróbki termicznej próbki jest poważnie zaburzona. Usunięcie związków lotnych wymagałoby prażenia materiałów do temperatury 1200°C, co jest nieuzasadnione tak w celach technologicznych, jak i analitycznych.
EN
This article briefly characterises various types of cement dusts typical for cement industry, and describes the results of chemical analysis, both instrumental and „wet chemistry”. In addition, it describes behaviour of those materials in high temperatures, and their phase composition. Results thus obtained proved, that it’s impossible to verify volatile compounds concentration using only one analytical technique. Volatile compounds removal requires heating to about 1200°C, but that is not justified economically in the technological point of view, nor it solves analytical problems.
EN
According to experts, passenger and goods transport is essential for the economic growth and prosperity of each society. Every transport system burdens the environment, using the dedi-cated infrastructure and its resources. The contemporary means of transport use the environ-ment to generate propulsion energy (directly in combustion engines or indirectly in electric power plants). Rail transport is considered to be environment-friendly owing to its low exter-nal costs, which include the costs of the consequences of discharging gases and/or dusts into the atmosphere. The aim of this research was to identify the components of rail transport costs borne by the orderer of a transport service and by the electric power plant supplying the rail-way with electricity, on the basis of a case study of the transport of aggregate. Calculations showed the share of such costs in transport costs (in the considered case) to be marginal. In the light of this finding the definition of external costs is critically evaluated.
EN
Manual measurements of distribution of gas velocity in conduits of flue gas installations using systems with differential pressure sensors of velocity are often performed for the requirements of determining emissions of dust pollutants from industrial process plants to the atmosphere. The aim is to determine an axial velocity profile. Flows in measuring sections are not always coaxial along the run of the duct; they are characterized by different directions of the velocity vector at various measuring points. The determination of actual directions of vectors of local velocities giving a guarantee of an accurate calculation of the axial velocity is often not possible from the technical point of view and the measurement of the velocity is carried out with the parallel setting of the sensor head in relation to the axis and the walls of the conduit. Then the knowledge of the directional sensitivity of the applied velocity sensor allows either to eliminate the axial velocity measurement error or to take it into account by the uncertainty of this measurement. For specific situations of two-dimensional variation of direction of the velocity vector, the directional sensitivity characteristics and in consequence the characteristics of error have been determined for three sensors adopted to tests: a zero pressure dust sampling probe with the anemometric function as an element of the gravimetric dust sampler and comparatively - two commonly used Pitot tubes: types S and L.
PL
Na potrzeby określania emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery z przemysłowych instalacji technologicznych często wykonywane są manualne pomiary rozkładu prędkości gazu w kanałach instalacji gazów odlotowych przy pomocy układów z różnicowo-ciśnieniowymi czujnikami prędkości. Celem jest ustalenie profilu prędkości osiowej. Przepływy w przekrojach pomiarowych nie zawsze są współosiowe z biegiem kanału; cechują się różnymi kierunkami wektora prędkości w różnych punktach pomiarowych. Ustalanie rzeczywistych kierunków wektorów prędkości lokalnych, dające gwarancję dokładnego obliczenia prędkości osiowych, często nie jest możliwe z technicznego punktu widzenia i pomiar prędkości prowadzi się przy ustawieniu głowicy czujnika równoległym w stosunku do osi i ścian kanału. Wtedy wiedza o czułości kierunkowej zastosowanego czujnika prędkości pozwala albo na wyeliminowanie błędu pomiaru prędkości osiowej, albo na uwzględnienie go poprzez niepewność tego pomiaru. Dla specyficznych sytuacji dwuwymiarowej zmienności kierunku wektora prędkości wyznaczono charakterystyki czułości kierunkowej i w konsekwencji charakterystyki błędu trzech przyjętych do badań czujników: pyłowej sondy zerowej o funkcji anemometrycznej jako elementu pyłomierza grawimetrycznego i porównawczo - dwóch powszechnie stosowanych rurek spiętrzających: typu S i L.
PL
Pyły stanowią poważne zagrożenie zdrowia i środowiska ludzi. Istotnym źródłem antropogenicznej emisji pyłów jest transport. Duża ilość pyłów jest wytwarzana w układach hamulcowych samochodów. W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji podjęto zadanie opracowania sposobu ograniczenia emisji pyłów z samochodowych układów hamulcowych. Zaproponowana metoda polega na pochłanianiu w filtrze pyłów odprowadzanych z układu hamulcowego dzięki zastosowaniu wymuszonego przepływu powietrza opływającego okładziny cierne. W artykule przedstawiono zasadę działania oraz szczegóły konstrukcji zaprojektowanych urządzeń do zmniejszania emisji pyłów z tarczowych i bębnowych układów hamulcowych samochodu osobowego. Prototypy urządzeń zostały wykonane i zamontowane w samochodzie oraz poddano je badaniom w testach na hamowni podwoziowej i w czasie użytkowania trakcyjnego samochodu.
EN
The dust poses a serious threat to human health and the environment. An important source of anthropogenic emission of dust is transport. A large amount of dust is generated in the braking systems of cars. The Automotive Industry Institute developed a way to reduce dust emissions from automotive braking systems. The proposed method consists of the absorption of the dust discharged from a braking system in a filter through the use of air flow over the friction lining. The article presents the principle of operation and the details of construction of designed devices to reduce emissions of dust from disc and drum braking systems in a passenger car. Prototypes of the devices have been built and mounted in a car and subjected to the tests on a chassis dynamometer as well as to the road tests.
12
Content available remote Monitoring emisji niezorganizowanej z baterii koksowniczej
PL
Przeprowadzono badania emisji pyłów (PM), czterech wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), naftalenu, lotnych związków organicznych (LZO), antracenu, benzenu, toluenu i metanu z przemysłowej baterii koksowniczej w cyklach po 30 i 14 dni. Skorelowano uzyskane wyniki pomiarów chwilowych stężeń WWA z wynikami pomiarów stężeń PM i LZO, a wyniki pomiarów stężeń benzenu i toluenu z wynikami pomiarowymi stężenia LZO z wykorzystaniem wielorakiej regresji liniowej. Otrzymane modele umożliwiły opracowanie wiarygodnego systemu monitoringu zanieczyszczeń w obrębie koksowni.
EN
Concns. of particulate matter, 4 polycyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene, anthracene, volatile org. compds., PhH, PhMe and MeH were detd. on the coke oven battery roof. The exptl. data were correlated by using multiple linear regression method to resp. models used for prediction of the emission from a limited no. of measurements. The models were used as a basis for development of a reliable emission monitoring system validated under industrial conditions.
EN
The thermal energy generation plant sector is quiet dispersed and heat generation market in Poland is regional. Half of demand for thermal power is generated in licensed heat-generating plants. The most numerous groups are sources with heat generation capacity lower than 50 MW. In the years of 2007–2011 their average share in general number of licensed heat generation plants amounted to 62%. In 2011 the total number of enterprises classified to this group amounted to 272. According to the installed thermal energy generation capacity, the average share of those companies amounted to about 14%. In 2011 the total thermal energy generation capacity installed in this group amounted to 5 443 MW. Hard coal is one of main fuel used in heat and warm water production in Poland. In consideration of pointed rules of dust emission coming from hard coal combustion, author look at it trough the quality parameters of hard coal. What value of hard coal calorific value (Q) and ash content (A) can abide standards of dust emission oblige in 2013–2016. Dust emission factor (WEpył) was calculated using an empirical formula. For the analysis the author has chosen hard coal with 18 000–28 000 kJ/kg of calorific value and 5–23% of ash content. There was an assumption, that combustion is held in stoker fired boilers (with or without mechanical stoker). The smoker fired boilers are mainly operated in local or industrial heat generating plants. Results of calculations were presented in tables. These tables can be helpful when someone want to estimated dust emission factor from combustion hard coal with specified quality parameters: calorific value (Q) and ash content (A). Since 2016 standards of dust emission will be more restrictive. The dust emission standards for the heat generation plant with thermal power lower than 50 MW will be lower than 100 mg/Nm3. Required effectiveness of dust removal in these plants for dust emission factor lower than 100 mg/Nm3 was calculated and results of calculations were presented in tables.
EN
The measurements of PM 10 at two sites in Poland - a typical village and a big city considered urban background - indicated only a small difference in PM 10 concentrations. In summer time, the concentrations ofPMlO did not exceed the daily limit value of 50 jig/rn3 while in wintertime, the daily limit value was exceeded for almost all sampling days for both sites. Source contributions to ambient PM 10 were determined with factor analysis (FA) and multilinear regression analysis (MLRA) based on PM1O composition data including concentrations of K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Pb and As. In the winter, local combustion sources contributed with 61% and 79% to total mass in the urban and rural sites, respectively, reflecting serious local or even regional problem associated with PMIO pollution. The episodic presence of As, the commonly known toxic element, requires a detailed study for better understanding of its temporal distribution both in the rural and urban atmosphere.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań ukierunkowane na identyfikację, analizę i ocenę zagrożeń chemicznych i pyłowych, które występują przy stosowaniu innowacyjnych technologii łączenia różnych materiałów konstrukcyjnych oraz na wyznaczenie możliwości optymalizacji tych technologii w aspekcie poprawy warunków pracy i wzrostu bezpieczeństwa pracy przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych w różnych gałęziach przemysłu. Przedstawiono wyniki projektu pt. „Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy” realizowanego w ramach II etapu krajowego Programu Wieloletniego pt. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.
EN
It has been presented selected results of investigations oriented on identification, analysis and assessment of dust and chemical hazard which occurs during application of innovative methods of joining various construction materials as well as on disclosure of the possibility of optimization of these methods in respect of the improvement in work conditions and the increase in work safety during fabrication of welded structures in different industrial branches. The results of the project “Assessment of dust and chemical hazard in work environment during joining various construction materials by innovative methods as the action supporting the formation of safe work conditions” executed under the Long-term National Programme “Improvement in safety and work conditions” have been given as well.
16
PL
Najbardziej zrównoważonym sposobem zagospodarowania stałych odpadów komunalnych jest współspalanie frakcji palnych w piecu cementowym. Pozwala to zwiększyć odzyskiwania energii i zmniejszyć wpływ na środowisko, poprzez immobilizację wszystkich popiołów w strukturze klinkieru oraz neutralizację kwaśnych gazów w środowisku alkalicznym w piecu cementowym. W przypadku Lublina około 32,5% lubelskich komunalnych odpadów stałych jest stosowany jako alternatywne paliwo do produkcji cementu. Umożliwia to odzyskanie około 0,77 PJ energii co pozwala zaoszczędzić 35066 Mg paliwa. Zyski to 2,204 mln zł dla gminy Lublin i aż 5,51 mln zł dla cementowni.
17
Content available remote Badania imisji cząstek stałych PM10, PM2.5 i PM1 w aglomeracji miejskiej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań imisji frakcji pyłów PM10, PM2.5 i PM1 w aglomeracji czeskiego miasta Brna. Na podstawie wyników badań empirycznych na stacjach nadzorowania jakości powietrza w Brnie przeprowadzono identyfikację modeli matematycznych imisji cząstek stałych PM2.5 i PM1. Przeprowadzono analizę modeli imisji cząstek stałych PM2.5 i PM1 w zależności od źródeł emisji pyłów i warunków ich rozprzestrzenia.
EN
The paper presents results of the tests of PM10, PM2.5 and PM1 fraction particulates in the agglomeration of the Czech city of Brno. Based on the empirical tests conducted at the air quality monitoring stations in Brno there has been an identification carried out of the mathematical models of the imission PM2.5 and PM1 particulates. The analysis has been conducted of the imission model of the PM2.5 and PM1 particulates depending on the pollutants emission source and conditions of their proliferation.
18
Content available remote Fine particle emissions from combustion of wood and lignite in small furnaces
EN
Assessment of household combustion emission was carried out based on data on meteorological conditions in heating season (outdoor temperature) and the emission factors. Available emission factors, both for various fuels and for various combustion devices differ markedly. The results of experimental determination of particle matter emissions, including dividing total suspended particulate matter into various fractions (PM10 and PM 2.5) have been presented in the paper. Various combustion devices to burn wood and lignite were used in experiments. Samples were taken in a dilution tunnel with the help of an impactor. It was found that specific emissions differ significantly during the combustion cycle. Compared to the used emission factors, differences are evident. It was found that TSP specific emissions depend mainly on the type of construction not its age.
EN
Dust is one of the factors that pose most serious danger to human health, especially in densely populated central parts of urban agglomerations. A significant part of dust emissions comes from the motor traffic. Among the dust emission sources related to the vehicle traffic, an important item is the emission of dust from braking systems. A concept to reduce the dust emission from braking systems was developed at PIMOT. A test facility was built, which included a laboratory system to reduce dust emission from braking systems. Preliminary results of the tests carried out showed the proposed solution to be very effective. Empirical tests of the laboratory system were carried out and used for the construction of a mathematical model of the dust emission reduction processes, with the model having been built in accordance with the principle of functional similarity (a behaviouristic model); the results of the tests have been presented in this paper. To identify the model, results of empirical tests carried out on a Krauss test stand were employed. The model examination results presented here provide a possibility of reasonable selection of parameters of the laboratory system. Tests were also carried out to determine the correlation between the coefficient of effectiveness of the reduction of dust emission from the braking system and the independent variables of the model. The examination of the mathematical model unequivocally showed that the effectiveness of the reduction of dust emission most strongly depended on the negative pressure in the pneumatic system. Guidelines for the development work on the proposed concept of a system to reduce dust emission from braking systems have also been presented in this paper.
PL
Pyły należą do najpoważniejszych zagrożeń zdrowia ludzi szczególnie w gęsto zamieszkałych centrach aglomeracji miejskich. Znaczna część emisji pyłów pochodzi z ruchu pojazdów samochodowych. Spośród źródeł emisji pyłów, związanych z ruchem pojazdów, istotną pozycję stanowi emisja pyłów z układu hamulcowego. W PIMOT została opracowana koncepcja zmniejszania emisji pyłów z układów hamulcowych. Zbudowano stanowisko badawcze z laboratoryjnym urządzeniem do zmniejszania emisji pyłów z układu hamulcowego. Wstępne wyniki badań wykazały dobrą skuteczność zaproponowanego rozwiązania. W pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych laboratoryjnego urządzenia, wykorzystanych do budowy modelu matematycznego procesów zmniejszania emisji pyłów, stworzonego zasadzie podobieństw funkcjonalnego (model behawiorystyczny). Do identyfikacji modelu wykorzystano wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych na stanowisku Kraussa. Przedstawione wyniki badań modelu umożliwiają racjonalny dobór parametrów urządze urządzenia. Przeprowadzono również badania korelacyjne miedzy współczynnikiem skuteczności zmniejszania emisji pyłów z układu hamulcowego a zmiennymi niezależnymi modelu. Z badań modelu matematycznego jednoznacznie wynika, że najsilniejszy wpływ na skuteczność zmniejszania emisji pyłów ma podciśnienie w układzie pneumatycznym. Przedstawiono również w pracy założenia do prac rozwojowych nad zaproponowaną koncepcją urządzenia do zmniejszania emisji pyłów z układu hamulcowego.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, związane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym. Przeanalizowano problematykę emisji gazów i pyłu w procesach produkcji cementu oraz możliwości utylizacji odpadów z innych gałęzi gospodarki w procesach produkcyjnych cementu.
EN
In the paper there are presented limitations of environment pollution related to make use of wastes in cement industry. There were analyzed problem concerning gas and dust emission in cement production process and possibility of wastes recycling from others industries during cement production.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.