Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektroniczna wymiana danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available EDI system in logistic management of an enterprise
EN
Background: Currently, many IT tools are used in every field. Therefore, the management of enterprises want modern IT solutions to also include logistic applications in various and diversified business profiles. It is also related to the minimization of operating costs. The EDI system makes it possible to achieve such goals. For this reason, research was carried out in selected Polish and Russian enterprises and the results were presented together with the conclusions regarding the use of the EDI system. Methods: The comparision of small enterprises in Poland and Russia were conducted. For that purpose a random sample of 100 enterprises, i.e. 50 enterprises in Poland and 50 enterprises in Russia was selected. The data were collected by the use of specially prepared questionnaires. Results and conclusions: EDI system is used in both Polish and Russian enterprises although the scope of application of this system varies and depends on the concept of its use by the management of enterprises. Polish enterprises is mainly focused on the optimization of inventory management, minimization of costs and productivity of the enterprise, while in the case of Russian enterprises, activities are aimed at improving relationships with partners, the quality of the company's operations and productivity.
PL
Wstęp: Obecnie wykorzystywanych jest wiele narzędzi informatycznych w każdej dziedzinie. Dlatego kierownictwa przedsiębiorstw chcą, aby nowoczesne rozwiązania informatyczne obejmowały także zastosowania logistyczne w różnych i zróżnicowanych profilach działalności. Związane jest to także z minimalizacją kosztów działalności. System EDI umożliwia realizację takich celów. Z tego względu przeprowadzono badania w wybranych przedsiębiorstwach polskich i rosyjskich oraz przedstawiono wyniki wraz z wnioskami w zakresie stosowania systemu EDI. Metody: Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy polskimi i rosyjskimi małymi przedsiębiorstwami. W celu wyselekcjonowano losowa próbę 100 przedsiębiorstw tj. 50 przedsiębiorstw polskich i 50 przedsiębiorstw rosyjskich. Dane do analizy zostały zebrane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety. Wyniki i wnioski: System EDI jest używany zarówno w polskich jak i rosyjskich przedsiębiorstwach aczkolwiek zakres i cel używania jest różny i zależy od koncepcji zarządzania w firmie. Polskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na optymalizacji zarządzania zapasem, minimalizacją kosztów oraz produktywnością natomiast rosyjskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na poprawie relacji z partnerami oraz jakością operacji biznesowych i produktywnością.
EN
Contemporary development and the range of application as well as effectiveness of telematics solutions depend, to a larger extent, on creative implementations of the latest solutions and concepts related to the exchange of data. This article raises an issue of information interchange in business in view of changes generating on one hand new needs and on the other new possibilities. Electronic Data Interchange (EDI) is still a basic concept in this area, based on EDIFACT (technical aspect in ISO 9735 norm) and created in 80s of 20th century, it satisfies contemporary needs to a lesser extent. Nowadays, there is a trend towards devising modern communication solutions which can be easily modified and operate in the “cloud” in its broad sense. These modern concepts constitute a basis for a wider usage of telematics solutions in the economy and everyday life. This article makes an attempt to identify and holistically grasp determinants of such solutions. This elaboration aims to compare a traditional and a new approach to data interchange as well as to show trends and new development directions affecting the development of telematics solutions.
PL
Współczesne przedsiębiorstwo przetwarza informacje których źródło ma charakter zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny. W związku z tym informacja i będąca jej efektem wiedza to majątek każdej organizacji. Aby przedsiębiorstwo miało szanse na sukces powinno wykorzystywać maksymalne możliwości zintegrowanych systemów zarządzania których częścią mogą być systemy informatyczne. Systemy te stanowią kolejną, obecną na rynku, generację systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. W artykule na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przedstawiono identyfikację systemów automatycznej identyfikacji kodów kreskowych, elektronicznej wymiany danych EDI, szczególnie uwzględniając systemy klasy SAP R\3.
EN
A modern company processes information inside and outside. Consequently, this information is the property of the enterprise. To be successful in the market, the company is required to use the maximum capabilities of integrated IT systems. These systems are the next on the market, generation of systems supporting company management. This article discusses the identification of automated barcode identification systems, EDI electronic data interchange, MRP/ERP systems, and especially SAP R\3 class systems on the example of an enterprise.
PL
Artykuł jest pierwszym z cyklu publikacji traktujących o wdrożeniu rozwiązania opartego o etykietę logistyczną GS1 i elektroniczną wymianę danych (EDI) w Leroy Merlin. Oprócz opisu projektu, cykl artykułów przedstawia wyniki badań dotyczących efektywności procesów po wdrożeniu rozwiązania uwzględniającego standardy GS1.
EN
This article is the first of a series of publications dealing with the implementation of solutions based on GS1 standards and electronic data interchange (EDI) at Leroy Merlin. In addition to the description of project, a series of articles presents the results of research on the effectiveness of processes after implementing a solution taking into account the GS1 standards.
PL
Automatyczna identyfikacja i gromadzenie danych (ang. Automatic Data Capture - ADC), na przykład w oparciu o kody kreskowe, i elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange - EDI) są przykładami coraz powszechniej stosowanych technologii, których wdrożenie pomaga usprawnić zarządzanie logistyką i współpracą r z partnerami w łańcuchu dostaw. Dla wyżej wymienionych celów rekomendowany jest międzynarodowy system GS1 globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Artykuł prezentuje zastosowanie podstawowych standardów GS1 w systemach ADC, z uwzględnieniem i funkcjonalności, jaką pełni towar w określonej formie opakowaniowej w łańcuchu dostaw.
PL
Jednym z narzędzi e-gospodarki jest elektroniczna wymiana danych. W przemyśle spożywczym coraz częściej dokumenty papierowe zastępowane są komunikatami elektronicznymi. Wdrożenie i wymiana standardowych dokumentów elektronicznych typu zamówienie, faktura itp. wiążą się z ponoszeniem określonych kosztów, ale jednocześnie przynoszą firmie znaczące korzyści. Jakie komunikaty oraz według jakich standardów są najbardziej efektywne w wymianie z dostawcami i odbiorcami oraz jakiego rodzaju koszty oraz jakie korzyści przynosi ona firmie – to temat niniejszego artykułu.
EN
Electronic Data Interchange is one of the instruments of e-economy. This fact means that the representatives of food industry are increasingly replacing the paper documents by electronic messages. Implementation and exchange of electronic documents such as: order, invoice, etc. involves costs but also, brings the numerous benefits. The subject of this article is to provide information regarding what type of standard messages is most effective in the logistics processes between suppliers and receivers as well as the presentation of the related costs and benefits.
EN
A dynamic progress in development of ICT technologies based on B2B, as well as their application in order to improve business processes carried out between enterprises and their business partners, have gained much importance during recent years. It was influenced by such factors as developing and tightening national and international cooperation, high competitiveness, time pressure and striving for improvement of customer and business partners service quality. While the reference books provide many titles referring to the effectiveness of processes, it turns out that there is not enough research on the volume of this effectiveness on the economic, operational and organizational level, measured after having applied B2B system. Taking into consideration the above reasons, the paper provides an analysis and an assessment of the level of enterprise’s business processes effectiveness, resulting from application of integration platform based on B2B model and created using selected ICT technology of Electronic Data Interchange type.
PL
Dynamiczny postęp w rozwoju technologii ICT opartych na modelu B2B i ich zastosowanie w celu usprawnienia procesów biznesowych realizowanych pomiędzy przedsiębiorstwami i ich partnerami biznesowymi w ciągu ostatnich lat nabrały dużego znaczenia. Wpływ na to mają takie czynniki jak rozwój i zacieśnianie współpracy krajowej oraz międzynarodowej, wysoka konkurencyjność, presja czasu, dążenie do poprawy jakości obsługi klientów i kontrahentów. O ile w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele pozycji dotyczących efektywności procesów to okazuje się, że brakuje badań o wielkości tej efektywności na poziomie ekonomicznym, operacyjnym i organizacyjnym mierzonej po zastosowaniu systemu informatycznego typu B2B. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, w artykule dokonano analizy i oceny poziomu efektywności procesów biznesowych przedsiębiorstwa w wyniku zastosowania platformy integracyjnej opartej na modelu B2B zbudowanej z wykorzystaniem wybranej technologii informatycznej ICT typu Electronic Data Interchange.
PL
Sprawność i niezawodność logistycznych procesów dostaw, produkcji i dystrybucji jest uzależniona od szybkości i efektywności przetwarzania informacji, która w obecnych czasach jest determinowana przede wszystkim możliwościami nowoczesnej technologii komputerowej. Systemy informatyczne i rozwiązania techniczne związane z elektroniczną wymianą danych gospodarczych stanowią podstawowy element współczesnej infrastruktury logistycznej. Głównym zamierzeniem autorów artykułu jest przedstawienie tego typu rozwiązań stosowanych w procesie obsługi towarów w gdyńskich terminalach kontenerowych.
EN
The efficiency and reliability of logistics processes in supply, production and distribution is dependent on the speed and efficiency of information processing, which is primarily determined by the possibilities of modern computer technology. Information systems and technical solutions related to the electronic data interchange of business data are an essential element of modern logistics infrastructure. The main aim of the article is to present this type of solutions used in the service process of goods in container terminals in Gdynia.
PL
W kolejnym artykule z cyklu publikacji o efektywnych narzędziach elektronicznej gospodarki, zaprezentowano katalog elektroniczny usprawniający wymianę danych między uczestnikami łańcucha dostaw, w tym między firmami przemysłu spożywczego a ich klientami, po stronie zaopatrzenia i zbytu. Internet, a zwłaszcza wykorzystanie katalogów elektronicznych to ważne instrumenty zwiększające konkurencyjność polskiej gospodarki, zwłaszcza firm krajowych, w tym firm branży spożywczej.
EN
We present one of the efficient e-commerce tools, e.g. electronic catalogue improving data interchange between the participants of the supply chain, including food companies and their customers on the side of supply and sales. The utilization of Internet and especially, of e-catalogues is the important instrument, increasing competitivity of Polish economy,especially national companies, including those ones of food sector.
PL
W artykule omówiono korzyści, jakie mogą odnieść odbiorcy i dostawcy danych korzystający z katalogu elektronicznego, jako jednego z narzędzi elektronicznej gospodarki, w tym firmy przemysłu spożywczego i ich klienci. Wymieniono usługi oferowane w ramach katalogu oraz zakres, w jakim jest możliwa dwustronna komunikacja z katalogiem SA2 Worldsync, a także możliwości współpracy tego katalogu z zewnętrznym oprogramowaniem. Przedstawiono warunki jakie musi spełniać produkt w opakowaniu w celu jego umieszczenia w katalogu oraz listę danych użytkownika i oświadczeń niezbędną do zawierania umowy, zlecenia lub zamówienia w katalogu SA2 Worldsync.
EN
The potential benefits for suppliers and retailers of using the SA2 Data Pool are given in this article. Electronic Catalogue coming from the Data Synchronization also is a different channel of communication (e.g. by connection to other software). There is the list of Mandatory Attributes to describe and publish the product in the Data Pool. Moreover, some details considering registration documents, which are required to join the SA2 Catalogue are discussed.
11
Content available remote Internet technologies in transport management
EN
The rapid progress in the information technology, globalization of activities and growing clients` demand lay out new ways of business making. On the complicated, global transport market, the efficient cooperation between the partners within the same chain, undertaking profitable decision in due time and fulfilling the clients needs become the priority. The company providing transport services must be not only efficiently managed but most of all - must be managed optimally. rationalization and fastening of consignment registration, maximum reduction of errors, cost reduction, increasing effectiveness and competitiveness are among the most important goals which nowadays faces transport, forwarding and logistic companies. The advanced and verified informatics solutions are the indispensable support in realization of these goals.
PL
Gwałtowny postęp w rozwoju technologii informatycznych, globalizacja działań i bardziej wymagający klienci wytyczają nowe drogi prowadzenia biznesu. W coraz złożonym, globalnym środowisku transoportowym, efektywna współpraca z partnerami w ramach sieci, podejmowanie na czas opłacalnych decyzji oraz spełnianie wymagań klientów stają się priorytetem. Praca przedsiębiorstwa świadczącego współcześnie usługi transportowe musi być już nie tyle zarządzana sprawna, co przede wszystkim zarządzana optymalnie. Usprawnienie i przyśpieszenie obsługi rejestracji przesyłek, minimalizacja błędów, ograniczenie kosztów, zwiększenie efektywności i konkurencyjności - to jedne z najistotniejszych celów, jakie stoją przed przedsiębiorstwami branży TSL. Nieodzownym wsparciem w ich realizacji są zaawansowane i sprawdzone rozwiązania informatyczne. I znów podobnie, jak w innych dziedzinach logistyki nie sposób nad tym wszystkim zapanować bez sprawnego, nowoczesnego narzędzia informatycznego.
17
Content available remote Electronic data interchange (EDI) in healthcare - examples of applications
EN
The article covers European experience of using EDI in the healthcare industry. All included examples were monitored and described by the International Healthcare Collaboration Project. The article contains examples of creating national communication structures in Sweden, Denmark and Switzerland as well as a few applications from hospitals, that enabled them to increase the effectiveness of their logistic and administrative processes. It also demonstrates how an important proportion of healthcare operational expenses can be saved through: rationalisation, the use both of bar codes and EDI, the unambiguous identification and codification techniques based on internationally accepted standards.
EN
In this paper there are shown the factors referring to efficiency of implementation of ERP systems and the methodology of estimating these systems implementation as well. The level of applying Electronic Data Interchange (EDI) and the Business Process Integration (BPI) method and Open Buying on the Internet (OBI) standard are analyzed during implementation of the ERP systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.