Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektroniczna gospodarka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In recent years the Customs Service has been introducing several innovative electronic services (e-services) for clients (entrepreneurs, forwarders). One of the proposed solutions is the system of eBooking TRUCK, which enables clients electronic reservation of the date of customs for the trucks leaving Poland. The article presents basic information regarding this improvement, the aim of which is primarily shortening the time of truck spent on customs clearance (eliminating or reducing queues on the border crossings) and improving the work organisation of customs services. There is presented the concept of the eBooking TRUCK system, the premises of its implementing, the scope of data transmission by the entrepreneurs, the scope of handling notification by the customs officers, architecture of system and the ways of clients communication within the system (SMS, e-mail, CB radio, information panels, infokiosks). At the end, there is presented a description of implementing actions based on the pilot programme carried out from 5th October 2015 at Koroszczyn border crossing point (Customs Chamber in Biała Podlaska, Polish-Belarus border) and Grzechotki (Customs Chamber in Olsztyn, Polish-Russian border).
PL
W ostatnich latach Służba Celna wprowadza coraz więcej innowacyjnych usług elektronicznych (e-usług) dla klientów (przedsiębiorców, spedytorów). Jednym z proponowanych rozwiązań jest system eBooking TRUCK, który udostępnia klientom możliwość elektronicznej rezerwacji terminu obsługi granicznej dla pojazdów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. W artykule przedstawione są podstawowe informacje dotyczącego tego usprawnienia, którego celem jest przede wszystkim skrócenie czasu odprawy ciężarówek (wyeliminowanie lub zmniejszenie kolejek przed przejściami granicznymi) i poprawa organizacji pracy służb granicznych. Zaprezentowana jest koncepcja systemu eBooking TRUCK, przesłanki do jego wdrożenia, zakres przesyłanych danych przez przedsiębiorców, zakres obsługi zgłoszeń przez funkcjonariuszy, architektura systemu i stosowane w nim sposoby komunikowania się z klientami (SMS, e-mail, CB Radio, tablice informacyjne, infokioski). Na koniec przedstawiona jest charakterystyka działań wdrożeniowych na podstawie pilotażu prowadzonego od 5 października 2015 roku na przejściach granicznych w Koroszczynie (Izba Celna w Białej Podlaskiej, granica polsko-białoruska) i w Grzechotkach (Izba Celna w Olsztynie, granica polsko-rosyjska).
PL
W ostatnich latach Służba Celna realizuje coraz więcej nowoczesnych e-usług. Jednym z celów innowacyjnych rozwiązań jest stopniowe wprowadzanie "bezpapierowej" obsługi klientów w ramach nowych projektów takich jak "e-Załączniki". Usługa "e-Załączniki" stwarza możliwość doostarczania drogą poczty mailowej części dokumentów będących załącznikami do elektronicznego zgłoszenia celnego. Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących usługi "e-Załączniki" m.in. opis tej usługi, kanały komunikacyjne udostępnione dla klientów, przebieg wdrożenia i charakterystykę jej dotychczasowego wykorzystania.
EN
In recent years, the Customs Service realizes more and more modem e-services. One of the goals of innovative solutions is the gradual introduction of "paperless" services for clients under new projects such as "e-Attachments". The service "e-Attachments" creates the possibility of delivery by e-mailing parts ofthe documents which are attachments to the electronic customs declaration. The aim of the article is to present basic information about the service "e-Attachments" among others a description of the service, communication channels available for clients, the course of implementation and the characteristics of its previous use.
PL
Przedstawiono społeczeństwo informacyjne, jako nową formę cywilizacyjną powstającą dzięki upowszechnieniu techniki cyfrowej i opartych na niej technik informacyjnych i komunikacyjnych. Zarysowano główne działania podejmowane w Polsce stwierdzając, że są one zbyt skromne i rozproszone. Podkreślono znaczenie budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce dla rozwoju cywilizacyjnego terenów słabo zurbanizowanych oraz małych i średnich miast. Sformułowano kierunki działań oraz zaproponowano listę strategicznych przedsięwzięć. Ich podjęcie, na poszczególnych szczeblach władzy państwowej, warunkuje właściwe uwzględnienie powstawania społeczeństwa informacyjnego w strategii rozwoju Polski.
EN
In the article, the Information Society is described as a new form of civilization coming into existence during the popularization of the digital electronics and Information & Communication Technologies - ICT, in all fields of life and work. Against a background of global changes the author outlines that the main actions taken in Poland are too mediocre and dispersed. The key issue now, as is explained in the article, is to make sure that the Information Society development in Poland reaches the underdeveloped, remote areas and small and average towns. The author suggests a list of strategic undertakings and formulates directions of essential actions. Taking the appropriate decisions by the authorities determines the right Information Society existence in the development strategy of Poland.
PL
Zarządzanie łańcuchami dostaw odgrywa dla każdego przedsiębiorstwa kluczową rolę, gdyż urzeczywistnia procesy biznesowe stanowiące o przychodach ze sprzedaży wyrobów i usług. Krytyczne znaczenie dla sukcesu w szybko zmieniającym się i konkurencyjnym biznesie stanowi kompleksowość i wzajemna zależność działań oraz ilość wymienianych danych wymagających globalnej standaryzacji. Operacyjna współpraca partnerów w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych, wymaga pozyskiwania i przetwarzania masowych strumieni danych, aby usprawniać swoje funkcje, procesy i relacje wewnętrzne we współpracy z dostawcami i odbiorcami, zwiększając tym samym konkurencyjność całego łańcucha dostaw. Zarządzanie wzajemnie zależnymi procesami biznesowymi jest wspomagane zintegrowanymi systemami klasy SCM (Supply Chain Management) lub wykorzystaniem otwartych standardów globalnych e-biznesu. Do opisu procesów wykorzystywane są międzynarodowe standardy metodyk modelowania - UMM (Unified Modelling Methodology) i języki modelowania - UML (Unified Modelling Language) (UN/CEFACT - United Nations / Centre for Trade Facilitation and Electronic Business - Centrum Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu ONZ). Zarządzanie procesami wymaga stałego monitorowania kluczowych i operacyjnych wskaźników efektywności, parametryzacji procesów na potrzeby ich sterowania oraz algorytmów sterujących powiązanych w procedury zarządzania procesami. W artykule przedstawiono jak zwymiarowane i operacyjnie przygotowane zarządzanie procesami biznesowymi (BPM - Business Process Management) w łańcuchach dostaw, daje możliwość sterowania wartością dodaną łańcucha i rentownością dostarczanych produktów (DPP - Direct Product Pofitability)
EN
The supply chain management is playing a key role for each company because makes real business processes and income from product sale. The comprehension and business processes interactions along supply chain making up critical importance for success in the fast changing and competitive global business arena. Business partners cooperation in rapid changing market environment requires mass data flows acquisition and quasi-real time processing in many areas of operations activities in supply chain. All above mentioned ventures are aimed at processes rationalization together with deliverers and receivers that allows for competitiveness increasing in full supply chain. The management of mutually related business processes is supported by SCM (Supply Chain Management) level integrated information system or by electronic data interchange open standards of global e-business. Global standards of process modelling methodology (e.g. UMM - Unified Modelling Methodology) and modelling language (e.g. UML - Unified Modelling Language)5 applied to process specification guarantee equal and clear-cut process interpretation between business partners in supply chain. The process supervision requires performance indicators continuous monitoring and process parameters to control procedures execution.The article presents how operations processes management in supply chains adjusted to business process management (BPM) systems contribute controlling added value and direct product profitability in supply chain
PL
Zarządzanie majątkiem często niestety postrzegane jest jako zło konieczne, przez co ciężko zauważyć, że dbanie o środki, czy nawet powodowanie, by stały się bardziej produktywne, jest doskonałym sposobem na obniżenie kosztów własnych.
PL
W I kwartale br. w Warszawie, Zabrzu, Głuchowie k. Poznania - trzech sotrowniach DHL Express, firma BCS Polska uruchomiła system on-line identyfikacji palet na wózkach widłowych.
PL
Czy warto prowadzić spożywczy sklep internetowy w Polsce - zastanawiają się nie tylko handlowcy. Większość jest przekonana, że raczej nie. Na przykładzie Grupy Firm TOTU chcemy pokazać, że jednak można robić w tej branży interesy.
PL
Monitoring rozwoju gospodarki elektronicznej e-Business W@tch, prowadzony przez Dyrekcję Generalną Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej od 2001 r., dostarczył pod koniec roku 2003 kolejne wskaźniki, charakteryzujące gospodarkę elektroniczną.
PL
W drugim numerze Logistyki, w artykule "E-biznes; światowe trendy rozwoju", zaprezentowane zostały wartości globalnego wskaźnika pn. "The Sophistication Indicator", oblicznego w 2002 r. dla krajów G& oraz Irlandii, Szwecji i Australii. ponieważ od 2005 r. wskaźnik ten będzie obliczany dla wszystkich krajów wchodzących w skład UE, w niniejszym artykule przedstawione zostały główne założenia metodyczne obliczeń.
PL
Ocena trendów i charakterystyk rozwoju e-biznesu w gospodarkach państw położonych w różnych częściach świata, z uwagi na czasochłonność i kosztochłonność musi się ograniczać tylko do najbardziej podstawowych kierunków. Stąd też badania prowadzone przez wyspecjalizowane agendy Komisji Europejskiej zostały skoncentrowane na trzech obszarach: Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych AP oraz Japonii.
PL
Warunkiem koniecznym tworzenia międzynarodowych logistycznych łańcuchów dostaw jest powiązanie systemów informatycznych firm - ogniw łańcucha i zbudowanie sieci informatycznej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.