Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Many researchers from around the world are looking for better and cheaper means of ozone production. One of the methods of increasing the efficiency of ozone production is the use of a rotating electrode presented in this paper. Experiments were carried out which showed that the most important parameters are the materials used in the electrodes and the condition of their surface. The metallographic investigations of the electrodes after continuous work for a month were made, which show how the raids layers are formed. As a result of working in a highly oxidizing environment, the electrode is oxidized in a process of chemical corrosion. It is obvious that the layer of corrosion products created during the work of the plasma reactor isolates the surface of the electrode, which reduces the intensity of the electric field, causing a decrease in the amount of plasma generated, which reduces the concentration of ozone during this process. The dynamics of the plasma generation process and the type of electrode material working in changing process conditions are the decisive factors influencing the concentration of ozone produced. The influence of the medium, which is the electrode material, depends mainly on its resistance to corrosion in the environment of dynamically changing conditions, e.g. electrode rotation, oxygen flow through the rotating electric field and the month-long working time of the plasma reactor.
PL
Elektroencefalografia jest techniką powszechnie stosowaną w diagnostyce medycznej oraz w badaniach. W artykule opisano zasadę pomiarów EEG i scharakteryzowano aparaturę pomiarową oraz metody rejestracji. Artykuł podzielony jest na dwie części. W pierwszej przedstawiono metody rejestracji sygnałów EEG oraz ich zastosowania kliniczne, a w drugiej narzędzia analizy widmowej. W pracy zostały użyte rzeczywiste sekwencje sygnałów EEG określone przez lekarza jako sygnały prawidłowe oraz wskazujące na chorobę (napadowe). Ich analiza została wykonana za pomocą szybkiej transformaty Fouriera oraz dyskretnej transformaty falkowej. Obliczano widmo mocy, a uzyskane średnie wartości mocy spektralnej stanowiły podstawę wskazania stanu patologicznego.
EN
Electroencephalography, as an electrophysiological method to record electrical activity of the brain, is commonly used in medicine and research areas. This article presents theoretical basics of EEG measurement. This method is still being developed. The greatest emphasis is put on improvement of the measuring equipment and recording methods. The solutions to improve hardware and software are still sought. This article is divided into two main parts. The first part explains EEG recording and its clinical applications. Epilepsy is the most common neurological disorder. The future trends in the development of EEG are pointed out. In the second part spectral analysis tools are presented. The EEG signal has nonlinear and nonstationary properties In the paper, real EEG sequences described by a doctor as normal and epileptic (ictal) are used. The analysis is performed using fast Fourier transform and discrete wavelet transform. The power spectrum in each frequency band is calculated. The obtained average power spectral values allow to distinguish epileptic sequences. Spectral analysis is considered to be a potential tool that may aid in the diagnosis of neurological diseases.
EN
The goal of this paper is to analyze the exploitation and safety conditions of weld steel structure of car body truck frames after welding repairs made by covered electrodes. The main role of conditions in connected with materials, alloy elements in steel and filer materials, welding technology, state of stress and temperature. Because of that, good selection of steel and choice of welding method for proper steel structure repairs are very important. For responsible steel, structures like truck frames and low alloy steel are used, very often with small amounts of carbon and some amounts of alloy elements such as Ni and Mo in low alloy steel and their welds. To study the frame’s flexibility and resistance, welded joints have been analyzed. Samples have been welded by steel electrodes with various amounts of Ni.
PL
Celem artykułu jest analiza właściwości eksploatacyjnych oraz bezpieczeństwa naprawianych ram pojazdów ciężarowych z użyciem spawania. Ważną rolę odgrywają połączenia materiałów, pierwiastki stopowe, materiały dodatkowe, technologia spawania, stan naprężeń oraz temperatura. Bardzo istotne są odpowiedni dobór stali oraz metody spawalniczej. Na odpowiedzialne konstrukcje stalowe, jak np. ramy pojazdów ciężarowych, jest używana niskostopowa stal, często z niską zawartością węgla oraz dodatkiem pierwiastków stopowych, takich jak Ni oraz Mo. Do oceny elastyczności oraz wytrzymałości połączeń spawanych w ramach pojazdów ciężarowych, analizowano właściwości połączeń wykonanych elektrodami o różnej zawartości Ni.
EN
Nowadays it can be seen that interest in renewable energy is growing up significantly. Among others we can observe huge development of fuel cells. These devices are used mostly for power production but it is not their only application. There are lots of different types of fuel cells. One of the lasts inventions are microbial fuel cells (MFC), which are based on use of microorganisms. There are lots of research focusing on constructions and application of MFC in different ways.
PL
W dobie powszechnej nadprodukcji producenci doskonale wiedzą, że gwarantowana przez nich funkcjonalność i użyteczność wyrobów to za mało, aby odnieść zamierzony sukces rynkowy. Obecne techniki wytwarzania, przy zachowaniu pewnej staranności, umożliwiają uzyskanie tych cech wyrobu praktycznie każdemu, kto dysponuje lub jest gotów ponieść wymagane w tym celu nakłady. Konkurencja wymusza ciągłą zmianę kształtów i form produktów. Wygląd wyrobu jest nie mniej ważny jak jego funkcjonalność, którą dzisiaj przyjmuje się za coś, co nie podlega dyskusji, ma być zapewnione i może być przedmiotem reklamacji. „Design” wyrobu sprawia, że wyrób jest bardziej lub mniej zauważalny, a tym samym jest lub nie jest obiektem zainteresowań potencjalnych klientów. To wszystko powoduje, że producenci prześcigają się w rozwiązaniach wyrobów o coraz bardziej wymyślnych kształtach, które bardzo często wymagają pewnych a zarazem estetycznych połączeń elementów z których się składają.
PL
Celem pracy było opracowanie technologii kształtowania plastycznego elektrod do punktowego zgrzewania oporowego. W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu wyciskania elektrod oraz wyniki badań elektrod wyciśniętych, według opracowanej technologii, z komercyjnego stopu CuCrZr oraz materiału uzyskanego metodami dużych odkształceń plastycznych – poprzez wyciskanie hydrostatyczne oraz wyciskanie metodą KOBO.
EN
The aim of the work was to develop technology of plastic forming of electrodes for resistance spot welding. The paper presents results of numerical simulation of the electrodes extrusion process and results of tests on extruded electrodes, by the developed technology, from commercial CuCrZr alloy and material obtained by methods of severe plastic deformation - by hydrostatic extrusion and KOBO extrusion method.
PL
Artykuł stanowi przegląd i charakterystykę kompozytowych materiałów elektrodowych zbudowanych na bazie polianiliny i PEDOT. Przedstawiono własności opisywanych polimerów przewodzących, oraz różne rodzaje materiałów kompozytowych otrzymywanych z ich użyciem. Opisano możliwości stosowania takich materiałów do modyfikowania elektrod stosowanych w bioelektroanalizie jako sensory chemiczne. Przedstawiono również zastosowanie warstw kompozytowych do unieruchamiania enzymów i tworzenia biosensorów. Omówiono trzy podstawowe rodzaje biosensorów z unieruchomioną oksydazą glukozową. Przedstawiono też możliwości stosowania warstw polimerów i kompozytów do budowy elektrod mikostrukturalnych do zastosowań w bioelektroanalizie.
EN
This paper provides an overview and characterization of composite electrode materials built on the basis of polyaniline and PEDOT. Properties of described conducting polymers and various types of composite materials obtained from them have been presented. Also the applicability of these materials to modify electrodes used in bioelectroanalysis as chemical sensors Has been described as well as the composite layers for enzymes immmobilization and biosensors production. Three basic types of biosensors with immobilized glucose oxidase have been discussed. Moreover the possibility to employ polymers and composites layers to construct microstructural electrodes for bioelectroanalysis have been described.
PL
W minionym latach odnotowano ogromny wzrost produkcji wyrobów z blach metalizowanych, w tym zwłaszcza ocynkowanych. Zdecydowana większość tych materiałów przetwarzana jest w przemyśle światowym za pomocą technologii zgrzewania oporowego, a szczególnie punktowego i garbowego.
PL
W pracy badano odporność korozyjną nakładanych elektroiskrowo powłok węglikowych w osnowie miedzi. Powłoki nakładano elektrodą WC-Cu o różnych procentowych składach, przy zastosowaniu urządzenia do nanoszenia powłok o ręcznym przesuwie elektrody, produkcji ukraińskiej, model EIL-8A. Docelowe pomiary woltamperometryczne zostały przeprowadzone na cyfrowym analizatorze elektrochemicznym model EA9C, który współdziała z oprogramowaniem EAGRAPH w wersji 5.0 dla WindowsTM.
10
Content available remote Investigation of Electrical Characteristics of the Carbon Electrodes
EN
In the present work, the atmospheric pressure plasma jet and magnetron sputtering deposition technology was used for the fabrication of supercapacitor electrodes. It was shown that the parameters of supercapacitors strongly depend on the secondary carbon layer thickness. The increase of the carbon layer thickness from 1 to 2µm, the relative oxygen quantity decreases from 8 dawn to 1.5 at.%, meanwhile the supercapacitor capacity increases from 7 up to 16 mF.
PL
W niniejszej pracy opisano zastosowanie technologii strumieni plazmowych pod ciśnieniem atmosferycznym i rozpylania magnetronowego do wytwarzania elektrod superkondensatorów. Wykazano, że parametry superkondensatorow w dużym stopniu zależą od grubości wtórnej warstwy węgla. W wyniku zwiększenia grubości warstwy węgla od 1 do 2µm względna zawartości tlenu spada od 8% do 1,5%, powodując jednocześnie wzrost pojemności superkondensatora od 7 mF do 16 mF. (Badania elektrycznych charakterystyk elektrod węglowych).
EN
The subject of examination was mainly the determination of safety of available ECG electrodes use in conditions of defibrillation treatment in monitored patients. The electrodes of four European producers used in healthcare have been tested. For reason of periods of electrodes obtaining and their physical condition, the examinations have comprised four selected years and 7 types of electrodes. For testing needs, the electrodes were glued into pairs, in gel-to-gel mode. Testing was based on requirements of globally used American ANSI⁄AAMI EC 12:2000⁄(R)2010 standard for disposable ECG electrodes. For the electrodes pairs tested, determined was the influence of fourfold defibrillation release on polarization potential and their impedance measured with the current of 10 Hz frequency. It has been generally found that in result of fourfold exposition to defibrillating pulse the drop of impedance occurred in all tested, electrode pairs. For each electrodes series, mean value of this drop falls into interval of 10,8% to 57%. It was also pointed out that the ECG electrodes examined, while complying to requirements of the standard, allow the operator to perform the defibrillation procedure safely, including the possibility to fast evaluate the defibrillation result basing on ECG waveform recorded. Such general estimation of safety level of the available European ECG electrodes may be used as some reference in today very diversified market as to provenience end quality of products.
PL
Mimo bardzo rozbudowanej oferty elektrod standardowych proponowanych przez producentów urządzeń zgrzewalniczych, nie wszystkie prace zgrzewalnicze da się nimi wykonać. Najczęstszą tego przyczyną jest brak możliwości dojścia częścią roboczą elektrody do miejsca zgrzewania. W takim przypadku występuje konieczność zaprojektowania i wykonania elektrody według własnych potrzeb.
PL
Elektrody do zgrzewania rezystancyjnego to części eksploatacyjne, które w trakcie pracy ulegają naturalnemu, właściwemu dla zgrzewania zużyciu. Dążąc do optymalizacji procesu zgrzewania, w aspekcie obniżki jego kosztu, nie sposób tego faktu pominąć. Zwykle w tym zakresie podejmuje się działania, mające na celu wydłużenie trwałości elektrod lub - o ile to możliwe - zastąpienie elektrod kłowych znacznie tańszymi w eksploatacji trzonami przedłużającymi, wyposażonymi w elektrody nasadkowe. Ten drugi przypadek jest o tyle interesujący, że koszt elektrody nasadkowej w porównaniu z elektrodą kłową może okazać się nawet kilkakrotnie mniejszy.
PL
Analizując proces zgrzewania dla konkretnego przypadku, czy to na poziomie jego planowania, czy też realizacji, nie w sposób pominąć tematu elektrod. Te na ogół małe, w porównaniu z urządzeniem zgrzewalniczym części eksploatacyjne, w znacznym stopniu decydują o jakości, skuteczności i efektywności procesu zgrzewania. Ich kształt oraz materiał, z jakiego są wykonane, decydują o możliwości ich przydatności dla danego zadania zgrzewalniczego.
PL
Do zgrzewania punktowego używa się elektrod różnorodnego kształtu. Część z nich to elektrody proste o kształcie i wymiarach zgodnych z normą EN 25184. Znaczną część stosowanych do zgrzewania elektrod stanowią jednak te, które w mniejszym lub większym stopniu nie mieszczą się w wymaganiach normy. Szczególnie dotyczy to elektrod wygiętych i odsadzonych, które najczęściej odbiegają, czy to kształtem, czy też sposobem mocowania, od znormalizowanych rozwiązań. Ten stan rzeczy automatycznie odbija się na znakowaniu elektrod, które z braku możliwości zastosowania w tym zakresie znormalizowanych wytycznych są znakowane zgodnie systemem oznaczeń właściwym jedynie dla wyrobów danego wytwórcy.
17
EN
This paper deals with formation of sliding unconventional discharge that exist in electrical engineering not only on insulation system’s surfaces in high voltage and very high voltage electric power devices, but also in electronics and microelectronics. We explain the conditions necessary for discharge formation with respect to outer manifestation of discharges and the capacitance model of boundary-line. We have made analysis of voltage, electric field intensity and spatial charge allocation between electrodes and we would like to mention the dependence of relative material permittivity on field line refraction angle on boundary-line for various permittivity values of touching dielectric layers. We have made a proposal of an experiment that examines sliding discharge signals by galvanic method and inductive method. Results are shown to demonstrate experiments with materials widely used in electric engineering.
PL
Artykuł dotyczy niekonwencjonalnych wyładowań jakie istnieją nie tylko przy wysokich napięciach, ale także w urządzeniach elektronicznych. Przedstawiono warunki powstania takich wyładowań. Przeprowadzono analizę pola elektrycznego i rozkładu ładunków oraz ich zależność od przenikalności elektrycznej materiału. Przeprowadzono eksperymenty pokazujące sygnał wyładowań metoda galwaniczną i indukcyjną. Eksperymenty przeprowadzono przy użyciu powszechnie stosowanych materiałów.
18
Content available remote Atmospheric plasma carbon materials for supercapacitor electrodes
EN
Carbon electrode materials for electric double-layer supercapacitors have been investigated. A technology of atmospheric plasma torch in the mixture of C2H2+Ar gases was used for the deposition of 200 – 300 cm thick coatings of activated carbon with a high effective surface area on the surface of stainless steel 1X18H9T substrates. The ratio of Ar/C2H2 was verified in the range 15 – 55. The electrical characteristics of supercapacitors were correlated with the properties of carbon coatings registered by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and Raman scattering spectroscopy analysis techniques.
PL
Badano materiały elektrod węglowych dla dwuwarstwowych superkondensatorow. Zastosowano technologi. palnika plazmy atmosferycznej w gazowej mieszaninie C2H2+Ar do osadzania powłok aktywnego węgla o grubości 200 -300 cm na powierzchniach substratow ze stali nierdzewnej 1X18H9T. Stosunek Ar/C2H2 zosta. ustalony w zakresie 15 - 55. Charakterystyki elektryczne superkondensatorów zostały skorelowane z właściwościami powłok węglowych zarejestrowanymi przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej, skaningowej mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii ramanowskiej.
PL
W pracy przedstawiono próby modyfikacji powierzchni elementów wysokonapięciowych urządzeń elektrycznych w celu zwiększenia ich wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej. Opisano konstrukcję komory do badań eksperymentalnych oraz przedstawiono wyniki badań wpływu materiału elektrod, obecności powłok dielektrycznych na elektrodach oraz ciśnienia na napięcie przeskoku w powietrzu przy napięciu przemiennym o częstotliwości 50 Hz. Elektrody układu izolacyjnego były wykonane z aluminium, stali nierdzewnej, miedzi lub brązu. Badania przeprowadzono przy ciśnieniu o wartościach od 10^5 do 8ź10^5 Pa.
EN
The paper presents modified tests of surfaces elements of high voltage electrical equipments in order to increase their electric and mechanics materials strength. The paper also presents specification of construction of gas chamber used in high voltage gas insulated system and experimental investigation of influences of electrodes material and coating of electrodes on breakdown voltage of air in uniform field at a.c. voltage. There have been used the electrodes of aluminium, bronze, copper or stainless steel. The results were obtained at gas pressures from 10^5 to 8ź10^5 Pa.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.