Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrobus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia rozwiązania pośredniego pomiędzy klasycznymi autobusami elektrycznymi i trolejbusami – pojazdów z dynamicznym systemem ładowania – w ruchu (In Motion Charging - IMC). Jest to system, który wiąże się z budową napowietrznej sieci trakcyjnej „typu trolejbusowego” na wybranym fragmencie trasy. Infrastruktura trakcyjna pokrywa wówczas ok. 30-40% długości trasy, co pozwala na doładowanie w ruchu baterii trakcyjnych zamontowanych w pojazdach. Takie rozwiązanie umożliwia ograniczenie pojemności, a więc także masy własnej baterii o ponad 60%. Testowane w Pradze rozwiązanie jest szczególnie wartościowe dla miast o zróżnicowanej topografii i dużych deniwelacjach terenu, gdzie klasyczne autobusy elektryczne nie spełniają oczekiwań. Ponadto system IMC jest atrakcyjny dla większości ośrodków miejskich, ze względu na powszechnie występującą kongestię ruchu. Hybrydowy system IMC pozwala na wyeliminowanie najsłabszych cech trolejbusów, czyniąc rozwiązanie także efektywnym ekonomicznie.
EN
The article attempts to present an indirect solution between classic electric buses and trolleybuses - vehicles with a dynamic charging system - In Motion Charging (IMC). It is a system that involves the construction of an overhead catenary "trolleybus type" on a selected part of the route. The traction infrastructure covers approx. 30-40% of the route length, which allows to recharge traction batteries installed in vehicles. This solution allows to limit the capacity, and therefore also the weight of the battery by over 60%. The solution tested in Prague is particularly valuable for cities with diverse topography and large area denivelations, where classic electric buses do not meet expectations. In addition, the IMC system is attractive for the majority of urban centers, due to the commonly occurring traffic congestion. The hybrid IMC system allows to eliminate the weakest features of trolleybuses, making the solution also economically efficient.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metody rozmieszczenia infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych, które w przyszłości mogą być podstawą funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego. Przedstawiono główne aspekty alternatywnych źródeł zasilania w kontekście miejskiego transportu zbiorowego. Następnie opisano podstawowe sposoby ładowania autobusów elektrycznych. Zaproponowano autorską metodę rozmieszczenia stacji ładowania z uwzględnieniem wybranych założeń.
EN
The purpose of the article is to present the method of deployment of charging infrastructure for electric buses, which may be the basis for the functioning of urban public transport in the future. The main aspects of alternative power sources in the context of urban public transport are presented. Additionally, the basic methods of charging electric buses are described. The article contains author’s method for deployment for charging stations, taking into account selected assumptions.
4
Content available remote Analiza projektu E-Bus Berlin
PL
W sierpniu 2015 r. w stolicy Niemiec uruchomiono projekt E-Bus, który przyczynić się powinien do redukcji szkodliwych gazów, ograniczenia hałasu oraz rozwoju rynku autobusów elektrycznych w rejonie Berlina i Brandenburgii. W artykule omówiona została pierwsza elektryczna linia autobusowa stolicy Niemiec, która powstała w oparciu o wykorzystanie różnorodnych rozwiązań technicznych. Uwzględniono 2 zasadnicze grupy tego typu rozwiązań – zastosowanie autobusu elektrycznego Solaris Urbino 12 electric oraz systemu szybkiego ładowania indukcyjnego Primove firmy Bombardier. Podkreślono również zalety wynikające z eksploatacji pojazdów elektrycznych w transporcie publicznym Berlina. Przedstawione zagadnienia zostały oparte o bilans środowiskowy projektu E-Bus Berlin.
EN
The E-Bus project was launched in August 2015 in Berlin should contribute to reduction of harmful emissions, noise reduction and development of the electric bus market in the area of Berlin and Brandenburg. This article discusses the first electric bus line in the capital of Germany, which was based on the use of various technical solutions. Two basic groups of such solutions were taken into account – the use of the Solaris Urbino 12 electric bus and the Bombardier Primove inductive charging system. The advantages of using electric vehicles in public transport in Berlin were also discussed. The presented issues were based on the environmental balance of the E-Bus Berlin project.
PL
W obliczu zaostrzających się wymagań dotyczących ochrony środowiska władze miast poszukują rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W sektorze transportu innowacyjnym rozwiązaniem, umożliwiającym zmniejszenie emisji spalin, jest zastosowanie „czystszych” środków transportu miejskiego - elektrobusów. Pojazdy o napędzie elektrycznym stanowią jeden z filarów realizacji polityki zrównoważonej mobilności w miastach i aglomeracjach. Aspekty ekologiczne, ekonomiczne (niskie koszty eksploatacji) i większa elastyczność obsługi - w porównaniu z tramwajami i trolejbusami - są najczęściej wymienianymi determinantami wprowadzenia tego nowego rodzaju pojazdów elektrycznych do eksploatacji. Sopot jako miasto uzdrowiskowe jest w szczególnym stopniu predestynowany do obsługi pojazdami elektrycznymi. Jednocześnie funkcjonująca na obszarze tego miasta komunikacja trolejbusowa stwarza określone warunki dla funkcjonowania i rozwoju elektrobusów. Celem niniejszego referatu jest analiza możliwości oraz uwarunkowań wprowadzenia elektrobusów do obsługi miast oraz analiza wariantów obsługi elektrobusami wybranego miasta – Sopotu. Do oceny wariantów wykorzystano analizę DGC, która przedstawia techniczny koszt uzyskania jednostki efektu ekologicznego (zł/km) oraz umożliwia uszeregowanie wariantów obsługi od najtańszego do najdroższego.
EN
Due to the increasing awareness of environmental protection, municipalities seek solutions aimed at reducing emissions. In the transport sector, an innovative solution for reducing emissions is the use of „cleaner" means of transport - electric buses. Electric vehicles are one of the pillars of the policy of sustainable mobility in cities and agglomerations. Ecological aspects, economic (lower operating costs) and a greater flexibility of use in comparison with trams and trolleybuses are the most frequently cited determinants of the introduction of this new type of electric vehicles into operation. Sopot as a spa town in a special degree predestined to support electric vehicles. At the same time functioning in the area of the city trolleybus communication creates certain conditions for the functioning and development of electric buses. The purpose of this paper is to analyze the possibilities and conditions of entry electric buses to support cities and the analysis of variants of service electric buses in the chosen city - Sopot. To evaluate the alternatives analysis was used DGC, which shows the technical cost of obtaining a unit environmental effect (zl/km) and allows alignment variants operating from the cheapest to the most expensive.
PL
Autobusy elektryczne, znane także pod nazwą elektrobusów, które jeszcze kilka lat temu stanowiły jedynie techniczną ciekawostkę, obecnie uważane są za najbardziej przyszłościowy środek transportu miejskiego. Wiele miast rozważa wprowadzenie elektrobusów i zastąpienie nimi linii autobusowych; w niektórych miejscowościach takie linie już funkcjonują. Szereg innych przewoźników testuje elektrobusy w regularnym ruchu. Jednym z głównych problemów wiążących się z elektrobusami jest kwestia ich ładowania. Dlatego przewoźnicy, którzy równocześnie eksploatują sieć tramwajową bądź trolejbusową, rozważają wykorzystanie tychże sieci do ładowania autobusów elektrycznych. Pojawia się jednak pytanie, czy taka integracja istniejącego systemu energetycznego trakcji miejskiej i wprowadzanych do eksploatacji elektrobusów jest możliwa?
EN
Electric buses, which a few years ago were only technical curiosity, are currently considered to be the future of urban transport. Many cities are considering introducing electric buses and replacing them bus lines, what is more, in some cities such lines already exist. A number of other cities test electric buses in regular exploitation. One of the main problems associated with the electric buses is the issue of their charging. Therefore, carriers who operate simultaneously tram or trolleybus network considering their use for the purpose of charging electric buses. However, the question arises whether such integration of existing urban traction power system is possible?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.