Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrorheological fluid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
We wstępie do artykułu omówiono budowę i sposoby sterowania sprzęgieł wiskotycznych, między innymi poprzez zmianę właściwości cieczy roboczej. Następnie przedstawiono dobór materiałów konstrukcyjnych sterowanego sprzęgła wiskotycznego z cieczą elektroreologiczną (ER). Zasadniczą część artykułu stanowią obliczenia numeryczne cieczy elektroreologicznej oraz sprzęgła. Pokazano przykładowe charakterystyki elektroreologiczne cieczy ERF3-S-I, otrzymane za pomocą procedur obliczeniowych napisanych w programie Turbo Pascal 7 oraz przykładowe wyniki obliczeń sprzęgła tarczowego. Na końcu artykułu zawarto wnioski potwierdzające konieczność modelowania i obliczeń numerycznych właściwości i charakterystyk cieczy elektroreologicznych używanych jako ciecze robocze w sterowanych sprzęgłach wiskotycznych.
EN
The construction and method of controlling the viscous clutch by changing the properties of working fluid were described in the introduction of the article. Then, the selection of construction materials of the controlled viscous clutch with electrorheological fluid (ER ) was presented. The major part of paper includes numerical calculations of electrorheological fluid and clutch. The exemplary characteristics of electrorheological ERF3-S-I fluid obtained using the calculation procedures presented in Turbo Pascal 7 and the samples of disc clutch were demonstrated. Conclusions regarding the necessity of carrying out the mathematical modelling and numerical calculations of properties as well as characteristics of electrorheological fluids used as working fluid in the controlled viscous clutch were described in the final part of the article.
PL
W artykule rozważono problemy, jakie mogą pojawić się podczas eksploatacji sprzęgieł hydraulicznych z cieczami o sterowanych właściwościach reologicznych, skupiając się na małej powtarzalności reakcji cieczy elektroreologicznej na pole elektryczne, a następnie przedstawiono wyniki badań sprzęgła wiskotycznego z cieczą elektroreologiczną, dotyczące tej powtarzalności.
EN
Unstable reaction of the electrorheological fluid on electric field can be one of a maintenance problems which can appear during the application of clutches with electrorheological fluid in machines and vehicles. Presented in the literature tests results of an electrorheological fluid, carried out on the cylindrical rheometer, showed that the increase in the shear stress of the fluid due to the application of an electrical field can be different for the same test parameters (over 100%). In order to asses of level of the unstable reaction of the electrorheological fluid on electric field, the ERF#6 electrorheological fluid was tested as a working fluid in a viscotic clutch. The viscotic clutch design was similar to the cylindrical rheometer design. In conclusion it was stated that for the viscotic clutch, the level of the unstable reaction of the electrorheological fluid on electric field is much smaller (less than 10%) in comparison with the cylindrical rheometer.
PL
Przedstawiono wyznaczanie krzywych płynięcia produkowanych obecnie cieczy elektroreologicznych. Opisano testy wykonane na przystosowanym do tego typu badań reometrze serii Brookfield DV-III. Otrzymane charakterystyki porównano z charakterystykami cieczy uzyskanymi na reometrach innych typów.
EN
The paper presents problems of determination of the low curves for electrorheological fluids. It has been described an electrorheological fluid testing on the Brookfield DV-III rheometer adapted for such tests. The low curves of chosen electrorheological fluids were compared with the curves additionally obtained on other types of rheometers.
PL
Elektroreolgiczne (ER) ciecze mogą być badane w różny sposób. Do badań można użyć klasycznego reometru rotacyjnego lub reometru oscylacyjnego. W przypadku użycia reometru oscylacyjnego zamiast krzywych płynięcia otrzymujemy moduł G* = G' + iG". Wartości składowych równania nie są ze sobą połączone i grają inne role. W artykule zaprezentowano metodę obliczania wartości modułu sprężystości w sposób bezpośredni. Wartość modułu zależy od natężenia pola elektrycznego, również pod wpływem pola elektrycznego ciecz elektroreologiczna może wykazywać różne odpowiedzi reologiczne na zewnętrzny bodziec naprężeniowy. W tych eksperymentach badano zawiesinę tlenku glinu w oleju silikonowym, przeprowadzono je na specjalistycznym reometrze charakteryzującym się bardzo niskim kątem obrotowym, natomiast badana ciecz reologiczna wykazywała 3 różne rodzaje reologicznej odpowiedzi na bodziec naprężeniowy, tj.: lepką, plastyczną i sprężystą.
EN
Electrorheological (ER) fluids can investigated on difference methods. We can use classical viscometer or we can use oscillatory machine. In oscillation methods we obtain complex module G* = G' + iG". Values of the components is not combine with themselves and play difference role. In this paper we can obtain value of elastic module by immediate method. Value obtained elastic module depend on value of electric field. Electrorheological (ER) fluids can show a few difference response on external incentive. In this experiments was investigated alumina suspension in silicone oil. The electroheological suspension were investigated used special rheometer which have very small angle of rotate. Investigation suspension gave 3 different rheological response on impulse stress i.e: viscous, plastic and resilient.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania w budowie maszyn nowoczesnych cieczy roboczych: elektroreologicznych i magnetoreologicznych, w których naprężenia styczne można zmieniać odpowiednio za pomocą pola elektrycznego lub magnetycznego. Właściwości reologiczne tych cieczy podzielono zależnie od wielkości występujących w nich odkształceń na dwie grupy: lepkosprężyste i lepkoplastyczne i omówiono sposoby opisu tych właściwości za pomocą modułu zespolonego oraz krzywych płynięcia. Ponadto przedstawiono wyniki badań modułu zespolonego i krzywych płynięcia, wykonane z wykorzystaniem reometru tarczowego i cylindrycznego dla wybranych cieczy elektroreologicznych i magnetoreologicznych.
EN
Possibility of application of modern electrorheological and magnetorheological fluids in machinery construction was described in the paper. Rheological properties of these fluids were divided, in dependence on deformation quantity, on two groups: viscoelastic and viscoplastic. Description methods of the properties with application of complex modulus and flow curves were presented as well as results of investigations carried out using disc and cylindrical rheometers for selected ER and MR fluids.
6
Content available remote Rheological behavior of electrosensitive fluids under normal or shear stress
EN
Rheological behavior of electrorheological fluid (ERF) under an electric field is investigated experimentally. Structural strengthening and viscoplastic characteristics are evaluated at different intensities of the electric field and various concentrations of solid phase in ERF under its deformation in the system of disk parali el surfaces. An increase of the first difference of normal stresses is found at the increase of intensity of the electric field applied, and also its change in time. Furthermore the sign of normal stresses is changed depending on the magnitude of the electric field and deformation
PL
W artykule przedstawiono porównanie charakterystyk otrzymanych na własnych urządzeniach pomiarowych, opisujących zależności naprężenia ścinającego od gradientu prędkości ścinania dla cieczy inteligentnych. Badano dwie obecnie produkowane ciecze inteligentne - ciecz elektroreologiczną LID 3354 i ciecz magnetoreologiczną MRF 132AD. Urządzenia pomiarowe skonstruowano tak, by modelowały dwa typowe rodzaje przepływów cieczy inteligentnych występujące w technice, to jest: przepływ zaworowy i przepływ ze ścinaniem. Praca ma na celu określenie sposobu badań cieczy inteligentnych, pod kątem zastosowania w dwóch rodzajach sprzęgieł hydraulicznych: wiskotycznych i hydrokinetycznych. Przeprowadzone badania potwierdziły istotny wpływ obecności odpowiednich pól fizycznych na naprężenia ścinające występujące w cieczy inteligentnej i wykazały, że w założonych warunkach badań, zgodnych z warunkami występującymi w sprzęgłach hydraulicznych, charakterystyki cieczy inteligentnych mogą być opisane modelem Binghama.
EN
In this paper comparison of smart fluids' characteristics describing relations between shear stress and shear speed rate was presented. The characteristics were obtained on the basis of tests carried out on laboratory devices designed by authors. Two currently produced smart fluids were tested - electrorheological LID 3354 and magnetic MRF 132AD. During the tests two kinds of smart fluid flow modes were used: shear mode and flow mode. The main goal of this research was to establish smart fluids test methods from practical application point of view. Based on the smart fluids testing results it was concluded that the results could be successfully used for the design of viscotic and hydrodynamic clutches with a smart fluid as working fluid.
8
Content available remote Sterowanie lepkością dyspersyjnych cieczy elektroreologicznych
PL
W artykule scharakteryzowano właściwości dyspersyjnych cieczy elektroreologicznych. Przedstawiono możliwości zastosowania efektu elektroreologicznego w technice. Opisano opracowany przez autora czujnik do pomiarów lepkości cieczy elektroreologicznych oraz podano przykładowe wyniki badań lepkości dynamicznej cieczy elektroreologicznej składającej się z oleju silikonowego lub transformatorowego oraz skrobi.
EN
We proposed a shear rheological relation based on a network theory regarding a suspension-type electro-rheological fluid (ERF) containing smectite particles. The theoretical constitutive equations concerning ERF under a D. C. electric field were derived using Rodge's network theory. The equations have creative and destructive functions expressing behavior as aggregated particles influenced by shear flow and an electric field. The theoretical results regarding viscosity based on the theoretical equations were compared with experimental data concerning the static shear stress in relation to shear rate obtained using a rotating concentric cylindrical rheometer. The viscosity behaves as a non-affine motion at a small shear rate range and as affine motion at large one. We investigated the parameters in the equations of the network theory. Next, we applied the proposed network theory to a rectangular duct ERF flow problem. The theoretical result can explain quantitatively the experimental data regarding pressure difference at a large given flow velocity. At a small given flow velocity range, the mechanical model containing the Maxwell model by Shimada can explain the experimental data quantitatively.
PL
Opisano zastosowanie w eksperymentalnym sprzęgle hydrokinetycznym z cieczą elektroreologiczną dwóch sposobów sterowania polem elektrycznym. W prototypowym sprzęgle wykorzystano dwufazową ciecz elektroreologiczna. Przedstawiono wyniki badań wybranych cieczy elektroreologicznych, przeznaczonych do stosowania w opisywanych sprzęgłach.
EN
Two types of electric field control in an experimental hydrokinetic c1utch with electro-rheological fluid, are described. In this experimental c1utch a two-phase electro-rheoligical fluid has been applied. Research results on selected electro-rheological fluid s designed for the application in hydrokinetic c1utches, are presented.
EN
The paper deals with active materials application for the design of precise manipulators and robots. The array manipulator and underactuated manipulator, which action is based on electrorheological fluid variable viscosity properties exploitation are proposed. Some results of their investigation are discussed.
PL
Artykuł dotyczy zastosowania materiałów aktywnych w konstrukcji precyzyjnych manipulatorów i robotów. Zaproponowano manipulator matrycowy oraz manipulator elastyczny, których działanie bazuje na wykorzystaniu cieczy elektro-reologicznej o zmiennych właściwościach wiskotycznych. Omówiono niektóre rezultaty badań.
EN
The simulation of the annular flow of electrorheological fluid (ERF) is the actual task because this type of flow is applied to industrial devices (damper, shock absorber and etc). Rheological ERFs depend on electrical field strength. The purpose of this work is simulation of Bingham ERF flow in annular gap taking into account the inhomogeneity of electrical field strength. The results of flow curve analysis in some Bingham ERFs and own models which describe dependence between yield stress, plastic viscosity and electrical field strength have been presented. These models have been used at analytical solving of hydrodynamic problem. The obtained analytical solution allows to perform the hydrodynamic calculation of Bingham fluid flow in annular gap when yield stress and plastic viscosity depend on the inhomogeneity of electrical field strength.
EN
Electrorheological fluids show immediate variations of their rheological properties when subjected to varying electric fields. This study presents vibration analysis of a closed cylindrical shell partially filled with controllable fluids. The analysed structure as an element of harmonic drive can generate torsional vibration due to the wave generator operation. As a result of the study, fluid-filled laminated cylindrical shell has shown an increased and controllable damping capacity as compared to the conventional shell.
PL
Ciecze elektroreologiczne wykazują szybkie zmiany swoich właściwości reologicznych pod wpływem pola elektrycznego.W pracy przedstawiono analizę drgań zamkniętej walcowej powłoki częściowo wypełnionej cieczą elektroreologiczną poddaną działaniu pola elektrycznego. Zastosowanie tego rozłożonego tłumika semiaktywnego powoduje zmniejszenie drgań skrętnych powłoki jako części przekładni falowej w porównaniu z klasycznym rozwiązaniem. Zbadano dwie konfiguracje tłumika i stwierdzono, że tłumik pływający ma lepsze właściwości tłumiące w porównaniu z tłumikiem jednostronnie sztywno połączonej z powłoką.
14
Content available remote Polar theory for electrorheological fluids based on extended thermodynamics
EN
In this paper, we present a polar fluid model for electrorheological fluids using the methods of extended irreversible thermodynamics. In the first part of this paper, the fluid is described as a non-polar fluid. We show that certain well-known models emerge as special cases of our rate-type constitutive equations for the extra stress and the electric displacement. In the second part, we account for the induced structure in the fluid by using a polar theory. We derive rate-type constitutive equations for the (non-symmetric) extra stress, the couple stress and the corresponding electric displacement. After discussing the transition from rate type to differential type, we compare the predicted shear stresses of both models for a viscometric flow configuration and show that only the polar model can account for different material responses, if the constant electric field is oriented either perpendicular or parallel to the flow direction.
15
Content available remote Active squeeze film dampers in rotordynamics
EN
Electro-rheological and magneto-rheological fluids react to electric and magnetic fields respectively undergoing changes in their mechanical characteristics, viscosity and stiffness in particular. Their macroscopic behaviour is represented by the Bingham plastic model. In the last decade there has been an increasing attention toward the employment of ER and MR fluids in active bearings and active squeeze film dampers in rotordynamics. In the literature some applications of ER fluids in rotor squeeze film dampers can be found. However, nothing is reported on similar test rigs set up for MR dampers. After a review of the theoretical and experimental work reported in the literature, a feasibility study of an ER squeeze film damper and an MR one is presented and the two solutions compared.
EN
Theoretical analysis was conducted of the hydrodynamic characteristics of the two-dimensional flow of electrorheological fluid between parallel plates by using the mechanical dynamic model proposed herein. The model includes the Voigt model and a slider. It can present four types of relations between shear stress and shear rate. The theoretical results were compared with the experimental data. The theoretical analysis explains the experimental results qualitatively. The qualitative tendency is the same for the four types of relations between shear rate and shear stress. Based on the theoretical results, velocity distribution of flow in four types of relations is not influenced by shear stress and shear rate. This finding differs from that for rotational flow around a rotating disk. The pressure difference depends on apparent viscosity. The local Reynolds number depends on the local velocity at a low given flow velocity and on the local kinematic viscosity at a high given flow velocity.
EN
The steady laminar flow of an electrorheological fluid (ERF) through narrow space between two rotating surfaces of revolution is considered. The ERF is modelled as a viscoplastic fluid of Herschel - Bulkley. The quasi - linearized equations of flow for axial symmetry in the curvilinear coordinate system x, 'teta', y are used. The obtained solutions to the equations of motion have been illustrated by examples of flow through the clearance of constant thickness between rotating disks and spherical surfaces.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.