Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electronic system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Realizacja wyładowania elektrostatycznego przeprowadzana jest na dwa sposoby wg. normy PN-EN 61000-4-2 [1]. Wyładowanie może odbywać poprzez kontakt końcówki generatora ESD z powierzchniami przewodzącymi badanego urządzenia (złącza wejściowe i wyjściowe, zasilające, teletransmisyjne, itd. oraz metalową obudowę). Drugim rodzajem jest wyładowanie powietrzne stosowane wtedy, gdy nie ma możliwości podania wyładowań poprzez kontakt do szczelin i otworów, a także powierzchni izolujących, wykorzystując zaokrągloną końcówkę rozładowczą.
EN
The implementation of electrostatic discharge is carried out in two ways according to PN-EN 61000-4-2 standards: discharge by contact of the ESD generator tip with conducting surfaces of the tested device (connectors, metal casing), air discharge used when there is no possibility of giving discharges through contact with gaps and openings, as well as insulating surfaces, using a rounded discharge end.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z oddziaływaniem silnych zakłóceń elektromagnetycznych na urządzenia i systemy elektroniczne. Metody klasyfikacji urządzeń i systemów elektronicznych w aspekcie oddziaływania silnych impulsów elektromagnetycznych z zakresu wysokich częstotliwości (w.cz.) zależą od parametrów technicznych sygnałów zakłócających. Wytwarzane silne impulsy elektromagnetyczne z tego zakresu częstotliwości mogą być generowane w sposób celowy np. do obezwładnienia urządzeń i systemów elektronicznych wykorzystywanych na rozległych obszarach transportowych. Obecnie projektanci i użytkownicy urządzeń i systemów elektronicznych nie uwzględniają w procesie eksploatacji możliwości skumulowanego oddziaływania silnych impulsów elektromagnetycznych. Brak jest w obowiązujących normach i ustawach wymagań określających np. odporność i podatność na działanie fal elektromagnetycznych z zakresu w.cz. Autor proponuje uwzględnienie wybranych rozwiązań technicznych i wskaźników bezpieczeństwa w procesie eksploatacji. Przedstawione w artykule wyniki badań i obliczenia dowodzą, iż istnieje możliwość obrony przed zagrożeniem w chwili wystąpienia silnych impulsów elektromagnetycznych już na etapie projektowania urządzeń i systemów. Takie podejście zaprezentowano w niniejszym artykule.
EN
The article presents the basic issues related to the influence of electromagnetic interference on electronic devices used in transport telematics systems. Classification methods for electronic devices and systems in the aspect of interference of strong high frequency (HF) electromagnetic pulses depend on technical parameters of the interfering signals. Generated, strong electromagnetic pulses in this frequency range may be generated purposefully - as intended signals, e.g. to disable electronic devices and systems used in vast transportation areas. Currently, designers and users of electronic devices and systems do not include the possibility of accumulated interference of strong electromagnetic pulses during operation. Current standard and acts do not provide any requirements determining e.g. resistance and susceptibility to high frequency electromagnetic waves. The author recommends including the selected technical solutions and safety indices in operation. Results and calculations presented in the paper prove that it is possible to defend against the threat upon occurrence of strong electromagnetic pulses, already during the design stage of devices and systems.
EN
A functional feature of the application of electronics used for the automatic control of internal combustion engines is necessity in the proportional conversion of ECU electrical signals into the mechanical processes based on corresponding elements motion. For such conversion of information actuating mechanisms are used, referred as actuators. Actuators in the form of electrical machines (stepper or precision electric motors) or electric apparatuses (electromagnets and solenoids) are the mostly widespread in ICE. As a physical object of the research, the unit of Heinzmann, model StG 6-02V that is based on a DC electric drive controlled by a pulse-width modulation signal, was selected in the current work. It has a toothed gearbox and a non-contact reverse positional connection. This actuator provides an output torque of 6 Nm and 36-degree range of output shaft rotational angle. The functional scheme of the electronic system of automatic control of a diesel engine based on mentioned device is developed. The PID regulator with feedback is used to control the actuator. A design formula that can be incorporated in the controller algorithm to calculate the integral component of the PID regulator was also obtained. Values of empirical coefficients were determined in this formula. The results of experimental confirmation of the correctness of the approach taken are presented. Thus, the new formula for determining the integral component of the PID regulator differs positively from the well-known solutions because the new approach is free from storing the whole array of previous data with discrepancy in the controller’s RAM, that simplifies the application of the developed algorithm greatly and speeds up the computational capability of the controller.
4
Content available remote Electromagnetic susceptibility of wireless relay against surge
EN
The examination of electromagnetic susceptibility of electronic devices is an important part of the process of design, development and construction of the electronic device. Surge is one of the types of electromagnetic interference and all the electronic devices must be tested on this type of interference according to international standards. Surge often occurs at the atmospheric disturbances such as lightning or at disorders in the energy of the high voltage network. The surge can cause failure of devices or even its permanent damage or destruction, in case the electronic device has insufficient electromagnetic immunity.
PL
Udary często powodowane są prze wyładowania elektryczne i zakłócenia w sieci elektrycznej. Mogą one powodować zakłócenia pracy przekaźników a nawet ich uszkodzenie. W pracy przedstawiono badania wpływu udarów na pracę bezprzewodowych przekaźników.
PL
Artykuł opisuje sposób realizacji i zalety płytek drukowanych w technologii frezowania do modelowych i prototypowych układów elektronicznych.
EN
The article describes the method of implementation and the benefits of PCB milling technology to model and prototype electronic circuits.
PL
Bezpieczeństwo pracy układów elektronicznych stało się kluczowym zagadnieniem w odniesieniu do złożonych układów o wysokiej niezawodności. Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na trafność diagnozy uszkodzeń układów elektronicznych. Na podstawie charakterystyki diagnozy uszkodzeń układów elektronicznych, opracowaliśmy model wielokryterialnej klasyfikacji SVM pozwalający osiągnąć lepszą trafność diagnozy uszkodzeń. Model wykorzystuje funkcję wielojądrową składającą się z kilku bazowych funkcji jądrowych pozwalającą na zwiększenie interpretowalności modelu klasyfikacyjnego. Aby zoptymalizować działanie modelu wielokryterialnej klasyfikacji SVM wykorzystującego funkcję wielojądrową, udoskonaliliśmy algorytm Optymalizacji Metodą Chaosu-Roju Cząstek (CPSO), co pozwoliło osiągnąć optymalne parametry SVM i funkcji wielojądrowej. W poprawionym algorytmie CPSO wzmocniono różnorodność wyszukiwania poprzez wykorzystanie chaotycznej sekwencji generowanej przez zmodyfikowaną mapę tent, a także włączono do standardowego algorytmu PSO efektywną metodę pozwalającą uniknąć przedwczesnej stagnacji oraz uzyskać globalne wartości optymalizacji. Wyniki symulacji diagnozy uszkodzeń systemu elektronicznego pokazują, że proponowany system optymalizacji może być wykorzystywany jako skuteczna metoda umożliwiająca znaczne zwiększenie trafności diagnozy uszkodzeń z wykorzystaniem wielojądrowej SVM.
EN
Electronic systems’ safety operation has become a key issue to complex and high reliability systems. Now more emphasis has been laid on the accuracy of electronic system fault diagnosis. Based on the characteristics of the electronic system fault diagnosis, we design a multi-classification SVMs model to attain better fault diagnosis accuracy, which utilizes multi-kernel function consisting of several basis kernel functions to enhance the interpretability of the classification model. In order to optimize the performance of multi-classification SVMs with multi-kernel, we improve the Chaos Particles swarm Optimization (CPSO) algorithm to achieve the optimum parameters of SVMs and the multi-kernel function. For the improved CPSO algorithm, a modified Tent Map chaotic sequence is used to strengthen the search diversity, and an effective method is embedded to the stander PSO algorithm which can ensure to avoid premature stagnation and obtain the global optimization values. The fault diagnosis simulation results of an electronic system show the proposed optimization scheme is a feasible and effective method and it can significantly improve the fault diagnosis accuracy of the multi-kernel SVM.
PL
Niniejsza praca przedstawia charakterystykę międzynarodowych, w tym także i polskich, osiągnięć w coraz szybciej rozwijającej się tekstronice. Rozdział dotyczący genezy tekstroniki wprowadza czytelnika w świat inteligentnej odzieży oraz głównych kierunków jej rozwoju. W kolejnej części publikacji zaprezentowane zostały najistotniejsze wymagania stawiane produktom tzw. elektroniki noszonej oraz problemy, z jakimi stykają się projektanci wyrobów tekstronicznych, którymi są m.in. sposoby zasilania oraz łączenia zintegrowanych z odzieżą układów elektronicznych, wybór transmisji danych, a także niewielka dostępność układów nadających się do zastosowań tekstronicznych. Przeprowadzona analiza pokazuje perspektywy szybkiego rozwoju tekstroniki w takich obszarach jak elektronika użytkowa, medyczna, a także odzież rozrywkowa i sportowa oraz wyroby ratownicze i militarne. Charakterystyczna interdyscyplinarność tekstroniki ukazuje nowy trend panujący w dzisiejszej nauce, która zachęca do prowadzenia badań oraz wykorzystywania wiedzy z kilku powiązanych ze sobą dziedzin nauki w celu stworzenia pełnowartościowego produktu końcowego.
EN
In paper problem of strength (reliability) determining of electronic elements and circuit on normalized disturbing signal has been formulated in theoretical and practical aspects. The method of strength (reliability) coefficient estimation for chosen system and its components has been proposed. The theoretical considerations were experimentally verified by analysis of the test system (dimmer of halogen lamps) for selected 1.2/50 žs surge levels.
PL
Podjęto problematykę szacowania deterministycznego współczynnika wytrzymałości elementów i układów elektronicznych na znormalizowane rodzaje zaburzeń. Dla przykładowego układu elektronicznego i jego komponentów przedstawiono metodę estymacji współczynnika wytrzymałości dla indywidualnych elementów, jak i kompletnego układu. Rozważania teoretyczne zweryfikowano doświadczalnie.
EN
The article is presented microprocessor system for tracking and processing of post-mortal parameters of an object-potentials and temperature characteristic parameters of the environment, to increase efficiency is to encrypted wireless communication. It is known that the importance of development and implementation of effective methods and technologies in forensics to improve the quality of technological operations and accuracy of the results and conclusions. Proceeding from the premise that the determination of age of death proof may be noted that results from the development of an electronic system to diagnose the condition of the site will be of interest from medical, judicial and social terms.
PL
Medycyna sądowa jest nauką stosowaną, mającą za zadanie pomagać prawnikom. Opracowanie i wdrożenie skutecznych metod i technologii jest bardzo ważne dla poprawy jakości działalności technologicznych i dokładności wyników i wniosków w medycynie sądowej. Dlatego elektroniczny system, za pomocą którego można dokładnie i obiektywnie ustalić czas w jakim doszło do zgonu, będzie bardzo pomocnym i wiarygodnym sprzętem w medycynie sądowej. W niniejszym opracowaniu jest przedstawiony mikroprocesorowy system monitorowania i przetwarzania postmortalnych parametrów obiektu (potencjały i temperatury) oraz charakterystyczne parametry środowiska, za pomocą których można ustalić dokładny czas zgonu. Dla usprawnienia wydajności systemu zastosowano szyfrowana, komunikację bezprzewodową.
EN
The article presents a modern automatic weather station which automatically measures particular weather parameters (temperature, atmospheric pressure, relative humidity, wind speed and direction, solar radiation and background gamma radioactivity). The weather station transmits the values of the parameters via IEEE 802.3 Ethernet connection and logs the made measurements in a standard Compact Flash card. The microprocessor system can professionally measure and keep track of the background gamma radioactivity level. The system can be extended into two separate modules communicating wirelessly.
PL
W pracy przedstawiono nowoczesną automatyczną stację meteorologiczną, która według ustalonego programu samoczynnie wykonuje pomiary określonych parametrów meteorologicznych (temperatury, ciśnienia, wilgotności, prędkości i kierunku wiatru, promieniowania słonecznego oraz naturalnego tła promieniowania gamma). Stacja wyświetla wartości parametrów meteorologicznych przez standardowe połączenie IEEE 802.3 Ethernet oraz przechowywuje w pamięci Compact Flash dane z pomiarów wykonanych w poprzednich okresach. Mikroprocesorowy system doskonale nadaje się też do profesjonalnego pomiaru i monitorowania tła promieniowania jonizującego. System może być rozszerzony na dwa oddzielne moduły komunikacji bezprzewodowej przy pomocy kodowania w standardzie Manchester i wykorzystywany do komunikacji pomiędzy urządzeniami slave i master.
EN
In forensics there is a continuous development of new methods for analyzing the condition of the objects in order to improve the quality of the manipulations and operations as well as the accuracy of the conclusions made. Changing of the electrical resistance of tissues is an significant parameter that helps in pro per judgment of post-mortem changes of studied objects, based on the ability of tissue to be at the same time a conductor and a dielectric. Electrical and dielectric permittivity of an area is a complex function - on one hand are the parameters of influential currents and voltages together with their frequencies, and on the other hand is the physiological state of studied objects. The purpose of this article is to present an electronic system for testing the electrical resistance of tissue in running post-mortem changes, aiming to increase efficiency in the collection of objective evidences - that are applied to the medical expertise in forensics.
PL
W medycynie sądowej stale się rozwijają nowe metody analizy stanu obiektów bilogicznych w celu poprawy jakości wykonywanych zabiegów oraz zwiększenia dokładności wyników i wniosków. Zmiany rezystancji elektrycznej tkanek są zasadniczym wskaźnikiem, za pomocą którego można ocenić zmiany w badanych obiektach biologicznych po zgonie. Tkanki biologiczne mają jednocześnie właściwości elektryczne i dielektryczne. Przenikalność elektryczna tkanek jest złożoną funkcją przyłożonych napięć, płynących prądów i stanu fizjologicznego badanych obiektów. W artykule przedstawiono system elektroniczny do badania pośmiertnych zmian rezystancji elektrycznej tkanek biologicznych w celu przedstawienia obiektywnych dowodów jako załączniki do ekspertyzy w medycynie sądowej.
12
Content available Propozycja systemu poboru opłat drogowych
PL
Autor omówił sposób ujęcia problematyki poboru opłat drogowych w polityce transportowej kraju, wskazał kryteria wdrażania opłat, przedstawił fazy wdrażania modelu docelowego poboru opłat drogowych oraz scharakteryzował efekty wdrażania tych opłat. Z rozważań wynika, że w Polsce należy wdrażać elektroniczny pobór opłat na sieci drogowej.
EN
The author described the way of formulation of road toll collection in transport policy of the country, he indicated criteria of toll implementation, he presented phases of implementation of target model of road toll collection and he characterized effects of the toll implementation. The considerations indicate that electronic system of road toll collection should be implemented in Poland.
EN
The preliminary treatment of oilseeds for vegetable oil extraction is accomplished into large metal devices called toasters. The processes are characterized by significant inertia and high energy consumption. The ecological purity of the product observed is also an important factor which determines the selection of mea I pretreatment technology and significantly influences to subsequent extraction of vegetable oils. To ensure the high quality of the product and system effectiveness is necessary to provide electronic control of the processes in order to maintain the basic parameters in the range and increase the effectiveness of the system by reducing the time of processing.
PL
Do wyciągania olejów roślinnych obróbka wstępna nasion oleistych jest wykonywana w dużych metalowych urządzeniach. Procesy w tych urządzeniach charakteryzują się dużą inercyjnością oraz dużym zużyciem energii. Czystość ekologiczna uzyskanego produktu jest też bardzo istotna i zależy od obróbki wstępnej. Zapewnienie wysokiej jakości produktu końcowego oraz wysokiej efektywności procesu można osiągnąć za pomocą systemu elektronicznego do sterowania procesów. Opisane sterowanie elektroniczne utrzymuje w określonych granicach podstawowe parametry procesu w cieplnowilgotnościowej obróbce roślin oleistych oraz zwiększa efektywność procesu przez skrócenie czasu i zużycie energii.
14
Content available remote Nowoczesne metody planowania rozwoju systemu dystrybucji energii elektrycznej
PL
W referacie omówiono dwie metody planowania rozwoju systemu dystrybucji energii elektrycznej: programowanie całkowito-liczbowe i programowanie ewolucyjne. Wskazano na szereg innych metod, które w szczególnych sytuacjach także prowadzą do właściwego rozwiązania problemu planowania. Zwrócono uwagę na szczególną efektywność programowanie ewolucyjnego. Przedstawiono czynniki sprawiające, że problem planowania rozwoju poprzez planowanie wydatków na sieć dystrybucji jest szczególnie złożony.
EN
In the paper two method of distribution network system planning are discussed: the mixed-integer programming and the evolutionary programming. The other method that leads to proper conclusion of distribution system planning problem in particular cases are also presented. The effectiveness of evolutionary programming is emphasis. Main features that makes the problem of distribution system expenditures planning extremely complex areę discussed. The features causing complexity of the problem are time dependence of load and distributed sources generation.
PL
W pracach badawczych PIMR, dotyczących poprawy jakości i bezpieczeństwa transportu drogowego, zwłaszcza w rolniczym i leśnym sektorze, odnotowano w 2004 r. duży postęp. W miejsce elektrycznych hamulców pracujących z bezwładnościowym układem hamulcowym z USA zainstalowano w badawczym zestawie drogowym PIMR nowoczesny elektroniczny układ hamulcowy Sens a Brake z Nowej Zelandii, który steruje pracą hydraulicznych hamulców naczepy. Układ SAB został adaptowany dla potrzeb polskiego i europejskiego transportu i wstępnie przebadany w laboratoryjnych i drogowych próbach w PIMR. W 2005 r. będą prowadzone dalsze prace badawczo-rozwojowe w celu uzyskania jego homologacji w dwóch kategoriach nowych zestawów drogowych: lekkiego i średniego zestawu samochodu skrzyniowego, łączonego z samochodową naczepą oraz tej samej naczepy łączonej z ciągnikiem rolniczym.
EN
In 2004 year was noticed big progress in PIMR's research works on quality and safety improvement of road transport, especially in agricultural and forestry sectors. In Lublin 3 truck and GN2000 gooseneck trailer mounted was, made in New Zealand, modern electronic system of hydraulic brakes that replaced previous electric brakes working with inertia type controller. New Sens a Brake unit version was specially adapted for Polish and European transportation and several units were preliminary tested in lab and road tests at PIMR. In 2005 year R&D works will be continued and target issue is to achieve homologation of Sens A Brake unit mounted in two categories of new road units: light & medium size truck-gooseneck trailer unit as well as the same gooseneck trailer connected with agricultural (farm) tractor.
PL
Powszechność stosowania układów elektronicznych wynika z tempa rozwoju cywilizacji społeczeństwa. Od prawidłowej pracy układu zasilającego zależy okres użytkowania urządzeń elektronicznych. Nieprawidłowe funkcjonowanie układu prostowniczego może spowodować uszkodzenia całych podzespołów. W artykule zaproponowano diagnozowanie układu prostowniczego na bazie pomiarów bezpośrednich z zastosowaniem Sztucznych Sieci Neuronowych LVQ. Proponowana metoda jest łatwa w realizacji i charakteryzuje się prostotą wykonania. Pozwala na bezinwazyjne oddziaływanie na układ prostowniczy i na natychmiastowe otrzymanie rezultatów. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych.
PL
Dynamiczny rozwój elektronicznych systemów sterowania i kontroli nie ominął rolnictwa. Wdrażanie tych systemów przyczyniło się do dalszego, technicznego rozwoju ciągników i maszyn rolniczych. Przedstawiono przykłady praktycznego stosowania systemów elektronicznych w maszynach uprawowych, wdrażanych przez znaczących zagranicznych producentów maszyn rolniczych. Omówiono również prototyp maszyny rolniczej uwzględniającej zróżnicowane warunki glebowe na obszarze pola. Jest to pierwsza maszyna uprawowa wykorzystująca Globalny System Pozycjonowania (GPS).
EN
Dynamic development of electronic control systems did not omit the agriculture. Implementation of these systems made a contribution to further technical advancement of agricultural tractors and machines. In the article presented are some examples of practical application of electronic systems in the tilling machines being implemented by the significant foreign producers. Besides, discussed is also the prototype of the agricultural machine which takes into account diversified soil conditions within the field area. This is the first tilling machine using the Global Positioning System (GPS).
19
PL
Przedstawiono prace prowadzone w Instytucie Lotnictwa nad zagadnieniem konstrukcji elektronicznych układów sterowania napędami lotniczymi począwszy od końca lat 80-tych. Prace te obejmowały: elektroniczny system sterowania EUP-10SM dla produkowanego w dużych seriach silnika PZL-10S samolotu AN-28, oraz hamowniany układ sterawania HUS dla silnika K-15 i D-18. HUS jest obecnie z powodzeniem stosowany do prób silników rodziny „Kaszub” w hamowni naziemnej, a po małej adaptacji wykorzystywany też był do sterowania silnikiem wysokoprężnym S 359. Przedstawiono sposoby podniesienia niezawodności układów sterowania napędami lotniczymi. Podano wynikającą z doświadczeń technikę realizacji układowej.
EN
The paper describes the research and design work on electronic control systems for aircraft powerplant, that have been performed at the Aviation Institute since the end of 80's. This work enclosed the EUP-10SM custom-made digital control system for the PZ-10S turboprop engine installed on AN-28 aircraft manufactured in lot production, and the HUS test bench digital control system for the K-15 and D-18 turbojet engines. The HUS is now successfully used for testing the "Kaszub" series engines and, moreover, only a small change in circuitry enable it for controlling the S359 Diesel engine in The Engine Ground Test Bench. Methods to improve reliability such a control system and practical approach based on experience are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.