Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electronic commerce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available E-commerce w dobie rozwoju koncepcji Przemysł 4.0
PL
Dynamika rozwoju e-commerce jest generatorem zmian w podejściu do obsługi klienta i produkcji towarów. W artykule wymieniono główne kierunki rozwoju handlu elektronicznego oraz przedstawiono możliwości ich wykorzystania w koncepcji przemysłu 4.0. W artykule przedstawiono główne kierunki rozwoju e-commerce oraz możliwości ich wykorzystania w koncepcji przemysłu 4.0. Artykuł zawiera szczegółową dyskusję na temat problemów związanych z połączeniem koncepcji ecommerce i Industry 4.0. Głównym celem badań jest wyjaśnienie, w jaki sposób cyfrowy proces sprzedaży może w przyszłości wspierać przemysł wytwórczy. Przedstawiono najważniejsze czynniki i stymulatory wpływające na rynek e-commerce. Ponadto, opisano te, które mają na niego największy wpływ oraz możliwości wykorzystania ich w e-commerce.
EN
The dynamics of e-commerce development is a generator of changes in the approach to customer service and production of goods. In the article the main directions of development of ecommerce and the possibilities of their using in the concept of Industry 4.0 are presented. The paper is providing a detailed discussion of the issues surrounding a join of e-commerce and the Industry 4.0 concept. The main aim of the research is to explain how the digital sales process can support the manufacturing industry in the future. The most important factors and stimulators affecting the ecommerce market were listed. In addition, those that have the most impact on it and the possibilities of using them in e-commerce are described.
EN
The purpose of the article is to study the structure and capacity of the Ukrainian logistics market. Based on the use of statistical methods, mathematical modeling, forecasting, the main development trends of the market of logistics services in Ukraine are determined. The research results can be used both in scientific sphere and for making investment decisions in the practice of players of the Ukrainian market.
3
Content available remote Jakość w detalicznym handlu internetowym z perspektywy usługodawcy
PL
Jakość jest różnie definiowana w literaturze, może także być inaczej postrzegana przez klienta i usługodawcę. Niemniej jednak w każdym rodzaju działalności gospodarczej dostrzega się konieczność zapewnienia jakości na jak najwyższym poziomie. W handlu internetowym jakość również staje się standardem. W artykule ograniczono się do detalicznego handlu internetowego oraz perspektywy sprzedawcy on-line. Celem opracowania jest wykazanie, że jakość w handlu internetowym z punktu widzenia usługodawcy to nie tylko konieczność, nakłady i nieustanne działania doskonalące, ale także wielokrotnie większe korzyści, takie jak wzrost satysfakcji klienta i jego lojalności, zwiększenie poziomu konkurencyjności i rynku zbytu przedsiębiorstwa handlowego oraz poprawa jego efektywności i produktywności usług.
EN
Quality is defined differently in the literature, may also be differently perceived by the customer and the service provider. However, in any kind of business, there is recognized the need to ensure quality at the highest level. Also, the quality of online trading is becoming the standard. This article is limited to the retail Internet trading and perspective of on-line seller. The purpose of this article is to demonstrate that the quality of Internet commerce from the perspective of the service provider is not only a necessity, effort and continuous improvement actions but also many times greater benefits such as increased customer satisfaction and loyalty, increase the level of competitiveness and market for the trading company and improving its efficiency and productivity services.
EN
This article is dedicated to the development of standardized methods and software for information resources processing in electronic content commerce systems (ECCS). In this paper an actual scientific problem of methods and tools development and research of information resources processing in ECCS was solved with the use of designed classification, mathematical tools, software and generalized ECCS architecture.
PL
Artykuł jest poświęcony rozwojowi znormalizowanych metod i oprogramowania do przetwarzania zasobów informacyjnych w systemach handlu treścią elektroniczną (ECCS). W artykule pokazano rozwiązania aktualnego problemu naukowego projektowania i badań przetwarzania zasobów informacyjnych w ECCS z wykorzystaniem metod i dedykowanych narzędzi matematycznych, oprogramowania i uogólnionej architektury ECCS.
5
EN
The development of electronic commerce over the past several years has progressed very rapidly. On 25 December 2014 the Consumer Rights Act, which applies, among others, to e-commerce, came into force. The act introduces new rules for consumer protection as a consequence of the implementation of the Directive 2011/83/EU into the Polish legal system. This implementation resulted in, among others, changes in the formulation of rules and regulations of electronic services, intensification of the information obligation and abolition of legal barriers to crossborder e-commerce. The need to adapt websites is often troublesome for entrepreneurs, however the increase in the catalogue of consumer rights should increase the number of electronic transactions.
PL
W artykule omówiono zasady działania e-biznesu jako rodzaju rozwijającej się działalności gospodarczej, która w swoim zasięgu i istnieniu posługuje się Internetem. Czynnikiem, który sprzyja powstawaniu takich przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych jest bardzo szybki rozwój technologii informatycznych, sieci komórkowych, w tym również sieci internetowych, w wyniku czego takie podmioty stają się ważną częścią gospodarki narodowej. Powoduje to bardzo wyraźny wpływ na tworzenie nowoczesnych technologii systemów transportowych oraz zintegrowanych systemów transportowych. Wspólnie z rozwojem technologii informatycznej i jej zastosowań biznesowych wyraźnie zmienił się sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Zmniejszyła się ilość dokumentacji i polepszyła się jakość komunikacji zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym, co spowodowało powstanie nowego rodzaju działalności przedsiębiorstw, jakim jest elektroniczny biznes, określany także skrótem e-biznes. Rynek elektroniczny wspomaga i automatyzuje działalność przedsiębiorstwa transportowego poprzez wykorzystanie systemów informatyczno-telekomunikacyjnych w planowaniu m.in. przebiegu operacji transportowych, znajdowaniem zleceń, monitorowania pojazdu i jakości przewożonego ładunku, zabezpieczenia fizycznego naczepy ciężarowej przed kradzieżą, zabezpieczenia przewożonego towaru, przesyłanie do rozliczania dokumentacji przewozowej oraz całościowe monitorowanie przewozu. Celem artykułu jest przedstawienie zintegrowanego narzędzia informatycznego, jego możliwości technicznych i sposobu wykorzystania giełdy transportowej WTRANSNET jako podstawowego narzędzia pracy spedytora drogowego.
EN
Together with the development of information technology and its business applications clearly has changed the way of doing business. Decreased amount of documentation and improved quality of communication both in business and in private life, which has resulted in the emergence of a new kind of business, which is an electronic business, also called an abbreviation for e-business. This article describes the principles of e-business as a kind of growing a business, which in scope and existence is the Internet. A factor that favors the formation of such transport companies is very rapid development of information technology, including Internet network, with the result that such entities have become an important part of the economy. This causes a very clear impact on creating a modern transport technologies and integrated transport systems. The market for electronic supports and automates the activities of the transport undertaking through the use of information systems-telecommunications planning min. transport operations, finding jobs, and monitoring.
PL
Znaczenie internetowych serwisów aukcyjnych nieustannie rośnie ponieważ portale aukcyjne stanowią jedno z wielu rozwiązań handlu elektronicznego. Serwisy aukcyjne oferują możliwość łączenia tradycyjnej licytacji z opcją zakupu natychmiastowego. Artykuł przedstawia logistykę handlu elektronicznego wybranym portali aukcyjnych, z uwzględnieniem analizy przebiegu transakcji, obsługę klienta, funkcjonalność witryny internetowej oraz oferty serwisów aukcyjnych.
EN
The importance of online auction sites is constantly growing because auction sites are one of the many e-commerce solutions. Auction services offer the possibility of combining traditional auction with option to purchase immediately. The article presents the selected e-commerce logistics auction portals, including the analysis of transactions, customer service, website functionality, and offers auction services.
8
Content available Online payment systems
PL
Niniejsza praca naukowa przedstawia aspekty dotyczące elektronicznych systemów płatniczych. Zaprezentowano i przeanalizowano w niej kilka wybranych i istniejących systemów. Systemy płatnicze są istotnym elementem w procesie handlu elektronicznego. Handel elektroniczny lub w skrócie e-handel jest pojęciem, które oznacza proces kupna-sprzedaży lub wymiany produktów, usług i informacji, z wykorzystaniem różnych sieci komputerowych włącznie z Internetem. W większości przypadków, e-handel jest ściśle związany z systemami płatności, które prowadzą do tworzenia niektórych rodzajów pieniądza elektronicznego oraz niektórych specyficznych usług płatniczych. W tej pracy zostały opisane mechanizmy płatności, architektura i funkcje elektronicznego systemu płatności i e-pieniądza. Wraz z elektronicznym systemem płatności, pojawiły się również przestępstwa i nadużycia internetowe.
EN
The paper presents aspects concerning online payment systems. Several selected and existing systems are presented and analyzed. Payment systems are vital elements in the process of e-commerce. The electronic commerce or E-Commerce is a concept that represents the buy and sale process or exchange of the products, services, information, using a computer network, inclusively the Internet. In the majority of cases, E-Commerce is closely linked to payment systems that lead to creation of kinds of electronic money and specific payment services. The payment mechanisms, the architecture, the functions of the online payment system and E-Cash are described. Along with the online payment systems Internet fraud and cheating appeared. To prepare this article, information available from the Internet, as well as the official websites of government institutions, banks, portals, European Union, national and international media was used.
9
Content available remote Problemy rozwoju handlu elektronicznego w Polsce
EN
The article includes presentation of poll research results done among customers and owners of internet shops. The main differences amongst traditional and internet commerce were marked out. Development directions of electronic commerce were formulated on the basis of research results.
10
Content available remote Electronic Commerce and Business in the Polish Textile and Clothing Sector
EN
The aim of this article is to present the results of the author's own research on electronic commerce and electronic business utilisation, carried out amongst Polish enterprises from the textile and clothing sector. The most important statistical data obtained from the research and overall conclusions based on them are presented.
11
Content available remote Handel elektroniczny w przemyśle tekstylno-odzieżowym na świecie i w Polsce
PL
Praca dotyczy badań nad stopniem wykorzystania handlu i biznesu elektronicznego w przemyśle tekstylno-odzieżowym oraz ich wpływu na ten przemysł. W tym celu przeprowadzono badania empiryczne wśród polskich przedsiębiorstw ww. sektora, przeanalizowano uwarunkowania prawne dotyczące handlu i biznesu elektronicznego międzynarodowych organizacji zajmujących się handlem (takich jak Światowa Organizacja Handlu - WTO, Unia Europejska, i inne), a także przeanalizowano wszystkie dostępne programy Unii Europejskiej pod kątem ich przydatności w finansowaniu projektów związanych z handlem elektronicznym oraz technologiami ICT (ang. information and communication technologies) dla firm sektora tekstylno-odzieżowego.
EN
The structure of the thesis was subordinated to the specific goals and research hypotheses. It consists of four main chapters and conclusions. Chapter one is of an introductory character. It presents a short history of internet, basic aspects of electronic commerce and business, such as its models or unique features with respect to traditional commerce. Basic statistical data concerning the electronic commerce with particular reference to trade of products from textile and clothing sector, as well as those concerning the number of users of internet in the world and in Poland are given. The conclusions from the report concerning the electronic commerce in the textile and clothing sector in the European Union prepared by the eBusiness W@tch organization in 2005 with the comments of the author, and the new ICT paradigm are also presented. Chapter two is devoted to the legal aspects of electronic commerce. At first the regulations of the international organizations such as the WTO, OECD and UNCITRAL are presented. In the next part of this chapter the EU directives are thoroughly described, as Poland is a member of this organization and its regulations are the most important for our country. The last part of the chapter is devoted to the analysis of Polish legal system and its adjustments to the regulations of international organizations. Chapter three is dedicated to presenting and analyzing the empirical research carried out on the basis of questionnaires among enterprises from Polish textile and clothing sector, and drawing conclusions from those results. The research was aimed at checking the level of utilization of electronic commerce and business in those companies and evaluation if their influence on the firms was positive. From the point of view of the main goal of the thesis it is the most important chapter. Chapter four presents the analysis of a wide range of the EU programs with respect to their usefulness for companies from textile and clothing sector in order to achieve direct (financial) and indirect assistance for projects connected with ICT. The last part of the thesis is dedicated to the final conclusions and summary of the performed researches and analyses.
12
Content available Comparative analysis of e-procurement systems
EN
In the abstract have been described basic kinds of information systems of e-procurement type. Have been showed capabilities of their utilization and advantages and disadvantages of adopted solutions. Author started discerning analysis of systems from revealing the capabilities that systems carry along during realization of bids. On the occasion of the theme there were showed conditionings and directions of development of those systems. In the following chapters of the article have been appeared other forms of e-procurement. In the first place it has been described as a system supporting, in the broad sense of the term, process of supplies in the firm, after words have been given advantages of enlargement of interactions' spectrum on whole company. In the recap there were showed aspects confirming advisability of creating B2B systems, which support activity of operators in the time of market economy. In the second part of article have been showed aspects of modeling and implementation of systems under discussion. Author, step by step, will present factors, which are essential for creation of fully functional e-procurement service. Also descriptions of programming tools, used for building those applications, will be the part of aspects under consideration. Author will use a short comparison to show the best, in his opinion, tools and to present methods of their use in order to produce correctly implemented system.
EN
The aim of this work is presentation of AJAX framework and its using for building e-commerce information system to aid enterprise activity. AJAX technology enables to base on existing and tested standards without requiring creating new tools to menage of AJAX. Application e-commerce contains, managing template, besides client-side standard template, that is substituted for additional programms.
PL
Globalizacja jest jednym z najistotniejszych zjawisk zachodzących we współczesnym świecie, kształtuje bowiem nową rzeczywistość społeczno-ekonomiczną. Rewolucja komunikacyjna i informacyjna, z jaką mamy do czynienia, zmienia sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz więcej firm przenosi swoje procesy biznesowe do Internetu. Jednym z istotnych nowych zjawisk jest dynamiczny rozwój handlu elektronicznego. Celem artykułu jest analiza procesów rozwojowych w obrocie handlu elektronicznego w Polsce i w świecie.
EN
Nowadays globalization is one of the most important processes in the world. Internet has madę that the borders between countries have lost their earlier meaning. Internet is successfully used as a new delivery vehicle. The propose of this article is to analyze the main trends in developing of electronic commerce Poland comparison then with world trends.
EN
Since the introduction of the Internet and e-commerce in the mid 1990s, there has been a lot of hype surrounding e-business and the impact that it will have on the way that companies do business and how it will change the global economy as a whole. After the crash of the dotcom's in 2001 there has been much less hype surrounding the use of the Internet for business. There seems to have been a realization that e-business may not be the answer to all of a company's problems, but can be a great asset in the struggle to increase the efficiencies in daily business dealings and that the Web is primarily a new way of relating to customers and suppliers. This paper categorizes and discusses the different types of business-to-business electronic business models currently being used by businesses and discussed in the academic literature and shows how these business models are being implemented within the textile industry. This paper is divided into three parts. Part I gives an overview and some important definitions associated with business-to-business e-business and discusses some characteristics that are unique to doing business on the Internet. Risks and benefits associated with doing business online are also discussed. Part II analyzes the different types of e-business models seen in the academic literature. Based on the analysis of the literature, a taxonomy of e-business models was developed. This new classification system organized e-business models into the following categories: sourcing models, ownership models, service-based models, customer relationship management models, supply chain models, interaction Models and revenue models. Part III reviews how these e-business models are currently being used within the textile industry. A preliminary analysis of 79 textile manufacturing companies was conducted to identify the applications of e-business.
16
Content available remote Website visualisation as an aspect of on-line marketing
EN
The effective internet marketing aimed at Internet users should take into consideration their characteristic features and peculiarity. As the dominant group among internet users are young, well educated and living in cities people, the marketing aimed at them should be modem. Is that really so? The more dynamic and aggressive does the Internet marketing get, the less attractive, the more void of individualism and the less adapted to the potential buyers group of young active and well educated people does the promotion of on-line stores get, as the analysis of such shops and their goods is going to show.
PL
Dominującą grupę użytkowników stanowią osoby młode, dobrze wykształcone i mieszkańcy dużych miast. Dlatego marketing do nich skierowany powinien być nowoczesny. Czy tak jest w rzeczywistości? W artykule przeanalizowano strony internetowe sklepów sieciowych w branżach w których najczęściej dokonywane są zakupy. Analiza wykazała, iż marketing w sieci jest coraz bardziej dynamiczny, jednak promocja sklepów internetowych i produktów dostępnych za ich pośrednictwem jest mało atrakcyjna, pozbawiona indywidualizmu i nie dopasowana do grupy potencjalnych nabywców.
17
Content available remote Business process management framework for e-commerce application
EN
In the paper the problems associated with relationship of the new technologies and business processes in the eCommerce domain have been introduced. Proposed solution is a reference model based on ARIS system and it has been adapted for eCommerce domain in Intershop's applications. Modeling and generation tools support pipelines as Intershop specific implementation of workflows.
PL
Procesy biznesowe służą do celów opisu przedsięwzięć mających miejsce w przedsiębiorstwach jak i tych odbywających się pomiędzy przedsiębiorstwami. Ich opis możliwy jest z pomocą struktur organizacyjnych oraz wieloetapowego procesu organizacji pracy współworzących wielowarstwowy ramowy model organizacji. W artykule przedstawiono problemy z zakresu powiązania najnowszych technologii i procesów biznesowych z dziedziny eCommerce. Zaproponowany model referencyjny oparty o system ARIS został zaadaptowany do celów dziedziny tworzenia aplikacji typu eCommerce w firmie Intershop.
PL
Budowanie zbiorów pokrewnych systemów pomaga w osiąganiu znacznego zwiększenia produktywności, zmniejszenia czasu potrzebnego na dostarczenie produktu na rynek oraz zwiększenia jakości produktów informatycznych. Członkowie linii produktów posiadając wiele wspólnych atrybutów dopasowują się do wymagań specyficznych rynków. W artykule omówiono problemy związane z modelowaniem zmienności dla linii produktów za pomocą diagramów właściwości. Podejście ilustruje przykład procesu zamówienia, podstawowego komponentu w systemach handlu elektronicznego.
EN
Building the sets of related systems helps to achieve the remarkable gains in productivity and to improve time-to-market and product quality. Members of software product-lines have common properties and attributes and vary according to their usage for specific markets. In the paper the problems associated with modeling variability for product lin es and feature diagram s for software components are presented. The approach is applied to an Order Process, a basic component in the e-commerce systems.
EN
Decision-supporting systems play a significant role in supporting company's management processes. In particular, this kind of system is applied for decisions on issues relating to IT infrastructure and e-business as such. The availability of this solution on the Internet makes it easily and directly accessible for large groups of those who are interested in this matter. The article presents the current project developed m the European Union. The authors of this paper are members of Polish project team managed by Prof H. Sroka.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.