Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrochemical polishing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Polerowanie elektrochemiczne wybranych stali
PL
W artykule przedstawiono powierzchnie stali AISI 316Ti (EN 1.4571), która zawiera głownie takie pierwiastki stopowe takie jak: chrom (16-18%), molibden (2.0-3.0%), nikiel (10.0-14.0%), tytan (max 0.7), po standardowym polerowaniu elektrochemicznym przy gęstości prądu wynoszącej 50 A/dm2, w temperaturze 50±5 °C, w elektrolicie składającym się z 60% kwasu fosforowego H3PO4 oraz 40% kwasu siarkowego H2SO4 z użyciem zasilacza stabilizowanego RNG-3010. Do charakterystyki otrzymanych powierzchni po obróbce elektrochemicznej użyto parametrów chropowatości 3D według normy ISO25178, takich jak: średnie arytmetyczne odchylenie wysokości nierówności powierzchni od płaszczyzny odniesienia (Sa=0,744 μm), średnie kwadratowe odchylenie wysokości nierówności powierzchni od płaszczyzny odniesienia (Sq=0,984), maksymalna wysokość wierzchołków (Sp=2,32), maksymalna głębokość dolin (Sv=3,5), całkowita wysokość powierzchni, (St=5,88), asymetria topografii rozkładu wysokości (Ssk=–0,898), kurtoza rozkładu wysokości (Sku=2,97).
EN
The AISI316Ti (EN 1.4571) austenitic stainless steel sample (50 × 30 × 1,5 mm) was used for the study. The main elements forming the steel are: chromium (16-18%), molybdenum (2.0-3.0%), nickel (10.0-14.0%), titanium (max 0.7%), and iron as the rest of the steel composition. The electrolytic polishing operations were performed at the current density of 50 A/dm2. The main elements of the electropolishing setup were a processing cell, a DC power supply RNG-3010, the electrodes and connecting wiring. The studies were carried out in the electrolyte of initial temperature of 50±5 °C. For the studies, as the electrolyte a mixture of two acids, i.e. H3PO4:H2SO4 equal to 60%:40%, was used. For surface characterization the 3D roughness parameters(Sa=0.744 μm, Sq=0.984; Sp=2.32, Sv=3.5, St=5.88; Ssk=–0.898; Sku=2.97) regarding ISO25178 were used.
PL
Stosowane metody polerowania elektrochemicznego srebrnych wyrobów jubilerskich nie dają zadowalających efektów, a uzyskanie wymaganej powierzchni jest kłopotliwe. Należy ściśle przestrzegać warunków procesu takich jak temperatura, charakterystyka prądowo-napięciowa oraz czas. Do elektrolitów wprowadzono dodatki środków powierzchniowo czynnych i zbadano ich wpływ na efekty polerowania. Poprawa powtarzalności wyników polerowania z jednoczesnym ułatwieniem jego przeprowadzania pozwoliłaby na szersze praktyczne zastosowanie metody elektopolerowania w produkcji.
EN
The methods used electrochemical polishing silver jewelry products do not produce satisfactory results and obtain the required surface is confusing. Adhere to the process conditions such as temperature, current-voltage characteristics and the time. The electrolyte was introduced additives surfactants, and examined their effect on the polishing effects. Improving reproducibility electropolishing would allow for wider practical application of the method in the production.
3
Content available remote Kalibrowanie i bruzdowanie elektrochemiczne długich otworów
PL
W artykule opisano konstrukcję modelu matematycznego procesu elektrochemicznego kształtowania długich otworów. Zaprezentowany model uwzględnia dotyczy operacji polerowania elektrochemicznego powierzchni otworu oraz operacji drążenia kształtowego – bruzdowania powierzchni wewnętrznej otworu, wykorzystujących ruchomą elektrodę. Opisane operacje znajdują zastosowanie m.in.: podczas produkcji luf i wymienników ciepła.
EN
The paper concerns electrochemical smoothing and shaping (barreling) of long holes. There is described mathematical model of ECM polishing and fissuring operations of internal surfaces of long holes. Described operations use travelling electrode as tool. ECM polishing and fissuring of long holes find its application in production of barrels and heat exchangers.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję elektrochemiczną drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X10CrNi 18-8 przeznaczonych dla protetyki stomatologicznej i chirurgii twarzowo-szczękowej. Testy potencjodynamiczne realizowano w roztworze sztucznej śliny. Dokonano oceny wpływu odkształcenia w procesie ciągnienia oraz modyfikacji powierzchni na właściwości korozyjne drutów. Za pomocą profilometru optycznego przeprowadzono pomiar cech geometrycznych drutów po badaniach korozyjnych.
EN
The study presents the results of electrochemical corrosion resistance tests of wires made of stainless steel X10CrNi 18-8 for prosthodontic and facial and dental surgery. Potentiodynamic tests were performed in artificial saliva solution. The influence of strain in drawing process and surface modification on wire corrosion characteristics were evaluated. Optical profilometer was used for measurement of geometrical features of wires after corrosion tests.
PL
W artykule przedstawiono proces polerowania elektrochemicznego stopów tytanu i składy stosowanych elektrolitów. Przeprowadzono pomiary impedancji faradayowskiej. Omówiono stanowisko do badań elektrochemicznych. Z przeprowadzonych pomiarów otrzymano krzywe polaryzacyjne, na podstawie których oceniono odporność badanych stopów na działanie elektrolitu. Na podstawie pomiarów impedancyjnych wykreślono diagramy Nyquista oraz sporządzono elektryczne schematy zastępcze procesu dla badanych stopów tytanu.
EN
The paper presents the process of electrochemical polishing of titanium alloys and compositions used in the electrolyte. Faraday impedance measurements were carried out. From the measurements obtained on the basis of polarization curves which subjects rated resistance of alloys to the electrolyte. Based on impedance measurements plotted Nyquist diagrams and electrical schematics drawn up alternative process for titanium alloys studied.
PL
W pracy zaproponowano metodę identyfikacji warstw o różnej nanotwardości powstałych po walcowaniu na zimno austenitycznej stali stopowej AISI 316L. Przedstawiono wyniki badań nanoindentacyjnych warstw wierzchnich stali AISI 316L po roztwarzaniu w wyniku polerowania elektrochemicznego w prądach o gęstości 50, 500 i 900 A/dm². Otrzymane wartości zredukowanego modułu Younga i nanotwardości wyniosły odpowiednio dla EP50: 12,6 GPa i 3,1 GPa; dla EP 500: 3.3 GPa i 1.2 GPa; dla EP900: 0,7 GPa i 0,2 GPa.
EN
The article proposes a method to surface identify layers of different nanohardness created after cold rolling of austenitic stainless steel AISI 316L. The results of research of AISI 316L surface layers after electrochemical polishing EP with the current density of 50, 500 and 900 dm² are given. The resulting values of the reduced Young's modulus and nanohardness reached, for EP50: 12.6 GPa and 3.1 GPa, for EP 500: 3.3 GPa and 1.2 GPa, and for EP900: 0.7 GPa and 0.2 GPa.
7
Content available remote Elektropolerowanie stali chromowo-niklowej
EN
The paper discusses the chromium compounds to iron compounds ratio of austenitic AISI 304 stainless steel after mechanical and electrochemical treatments. The tested stainless steel is widely used in many industries. The X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) studies show, that after electrochemical polishing EP there is much more chromium compounds in the passive layer than those after abrasive polishing MP and there is observed a significant increase in the Cr/Fe ratio after EP up to 2.4 versus MP (0.64).
PL
W artykule omówiono wpływ rodzaju polerowania, mechanicznego ściernego oraz elektrochemicznego, austenitycznej stali stopowej AISI 304 na zawartość związków chromu oraz żelaza w warstwie wierzchniej, jak i na ich stosunek Cr/Fe.Badana stal nierdzewna jest szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysłu. Badania XPS pokazują, że po elektrochemicznym polerowaniu EP obserwuje się więcej związków chromu niż związków żelaza w warstwie wierzchniej. Obserwuje się również istotny wzrost stosunku Cr/Fe z 0,64 dla MP do 2,4 dla EP.
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody XPS do analizy warstwy wierzchniej powstałej po elektrochemicznym polerowaniu w polu magnetycznym. Pokazano wynik XPS dla energii wiązania w przedziale od 0 do 1100 eV, celem wykrycia pierwiastków w warstwie wierzchniej. Przeprowadzono również badania XPS wysokiej rozdzielczości dla żelaza (Fe2p), chromu (Cr2p), molibdenu (Mo3d), siarki (S2p), fosforu (P2p) celem zaprezentowania możliwości analizy stanu chemicznego, jak i analizy ilościowej. Badania wykazały, że w warstwie wierzchniej powstałej po elektrochemicznym polerowaniu przy gęstości prądu 100 A/dm2 w polu magnetycznym o natężeniu 350 mT na powierzchni znajduje się więcej chromu (~10%) niż żelaza (~4%) oraz bardzo duża ilość tlenu (~72%). Widoczne piki w widmie XPS reprezentujące fosfor (~7%) siarkę (~5%) mogą świadczyć o obecności w warstwie wierzchniej zarówno fosforanów jak i siarczanów żelaza i/lub chromu. Wykryte zostały również piki odpowiadające magnezowi (~1%) oraz molibdenu (~1%). Chrom znajdujący się w warstwie wierzchniej najczęściej występuje w związkach chemicznych takich jak tlenki (CrO2), wodorotlenki (Cr(OH)3), fosforany (CrPO4 + noH2O) i siarczany (Cr2(SO4)3+ noH2O). Natomiast żelazo najczęściej występuje w tlenkach (Fe3O4, FeO, Fe2O3), wodorotlenkach FeOOH, fosforanach (FePO4 + noH2O, Fe3(PO4)2+ noH2O) oraz siarczanach (Fe2(SO4)3+ noH2O, FeSO4+ noH2O). Większość manganu znajdującego się w warstwie wierzchniej znajduje się na drugim stopniu utlenienia (Mn2+), a molibden na piątym (Mo5+) i szóstym (Mo6+) stopniu utlenienia.
EN
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) is a quantitative spectroscopic technique that measures elemental composition, empirical formula and chemical state of surface. In XPS analysis, a sample is placed in an ultrahigh vacuum environment and exposed to a low-energy X-ray source. The X-ray excitation causes emission of photoelectrons from atomic shells of the elements present on the surface. The energy of these electrons is characteristic of the element from which it is emitted. The area under peaks in the spectrum is a measure of the relative amount of each element present, and the shape and position of the peaks reflect the chemical state for each element. XPS experiments were performed in an ultra-high-vacuum system with a base pressure of about 10-10 mbar. XPS measurements were taken using a SES2002 electron energy analyzer in conjunction with a monochromatized Al K? (h? = 1486.6 eV) X-ray source (Gammadata-Scienta). A total resolution of about 0.6 eV was obtained for the presented spectra. The spectra were recorded in normal emission. The binding energy of the spectrometer is calibrated by the position of the Fermi level on a clean metallic sample. The power supplies must be stable and of high accuracy. The Fermi level is determined by the work function of the electron energy analyzer and does not vary from sample to sample. In this paper the XPS method was used to find chemical composition of austenitic stainless steel AISI 316L surface electrochemically polished in a magnetic field. The samples for XPS measurements were prepared by mechanical polishing (water abrasive paper 60) and after it by electrochemical polishing in magnetic field (i=100 A/dm2, B=350 mT). Experiments were carried out in an electrolyte of 10% water content and the ratio of H2SO4 to H3PO4 equal to 4:6. The electrolyte temperature was within the range 65 š 5 oC and the processing time was about 3 min. The results show that after electrochemical polishing in a magnetic field there is more chromium (~10%) than iron (~4%) and big amount of oxygen (~72%) on the surface. There are visible peaks of phosphorus (~7%) and sulphur (~5%) in the XPS spectrum. There were also detected peaks of manganese (~1%) and molybdenum (~1%). Chromium in the surface layer occurs most frequently in oxides (CrO2), hydroxides (Cr(OH)3), chromium phosphates (CrPO4 + noH2O) and chromium sulphates (Cr2(SO4)3+ noH2O). Iron occurrs most frequently in oxides (Fe3O4, FeO, Fe2O3), hydroxides CrOOH, iron phosphates (FePO4 + noH2O, Fe3(PO4)2) and iron sulphates (Fe2(SO4)3+ noH2O, FeSO4+ noH2O). The main oxidation state of manganese in its compounds is +2 (Mn2+) and of molybdenum are +5 (Mo5+) and +6 sixth (Mo6+).
PL
Przedstawiono sposoby wykonania powierzchni stosowanych w produkcji wyrobów jubilerskich. Zaprezentowano interesujący sposób pomiarów zmiennoprądowych do oceny warstwy powierzchniowej i stanowisko pomiarowe. Z pomiarów impedancyjnych otrzymano diagramy Nyquista. W pracy zamieszczono widma impedancyjne oraz odpowiednie im elektryczne schematy zastępcze.
EN
Presents ways to do surface used in the manufacture of jewelry. Presented an interesting way to evaluate the measurement of AC surface layer and position measurement. From the measurements of impedance Nyqist diagrams obtained. The work includes impedance spectra and the corresponding electrical schematics substitute them.
PL
Stal C45 jest najbardziej popularnym materiałem używanym w przemyśle samochodowym. W poniższym artykule przedstawiono powierzchnie otrzymane po obróbce mechanicznej oraz elektrochemicznej. Na podstawie otrzymanych wyników wnioskuje się, że powierzchnie po polerowaniu mechanicznym mają zupełnie inną teksturę niż po polerowaniu elektrochemicznym. Po obróbce mechanicznej widoczne są wyraźne ślady obróbki, co nie jest widoczne po obróbce elektrochemicznej.
EN
Carbon steel C45 is one of the most popular construction materials used for different purposes, also for automotive industry. In the paper the surfaces after mechanical and electrochemical treatments are presented. The results show that the surface after mechanical polishing has a completely different texture than after electrochemical polishing. After mechanical machining, there are clear working marks, which is not visible after electrochemical treatment.
PL
Elektrochemiczne polerowanie stali jest coraz częściej wykorzystywane jako obróbka wykończająca, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych kształtów obrabianych detali. Obróbka najczęściej jest przeprowadzana w kąpieli złożonej z kwasu siarkowego H2SO4 oraz fosforowego H3PO4 z niewielkim dodatkiem wody (najczęściej 10%). Po obróbce otrzymuje się powierzchnie o żądanych parametrach chropowatości, połysku oraz odporności na korozję. W artykule zaprezentowano wyniki XPS opisujące skład chemiczny warstwy wierzchniej powstałej po elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania elektrolitu na stali martenzytycznej 4H13.
EN
Electrochemical polishing of steel is increasingly used as a finishing treatment especially for the parts of complex shapes. The treatment is usually carried out in a bath consisting of sulfuric acid (H2SO4) and phosphoric acid (H3PO4) with small amount of water (usually 10%). After the process the part gets a desired surface roughness, gloss and corrosion resistance. In this paper the authors present the XPS results of the chemical composition of the surface layer formed after electrochemical polishing,of the martensitic steel 4H13, performed without mixing the electrolyte.
13
Content available remote Electrochemical polishing of total hip prostheses
EN
Discusses the materials used for replacement. Suggests ways treatment heads prostheses of titanium alloy Ti6Al4V. Preliminary Operations performed on the implementation of heads CNC lathe Gildemeister CTX 400. The following operations are grinding, polishing, mechanical and electrochemical polishing. After electrochemical polishing roughness obtained approximately Ra = 0.05-0.15 […]. An increase participation of the carrier surface after electrochemical polishing by 25-30% compared to the surface after grinding. Also received a higher gloss of about 20% compared to the surface after mechanical polishing.
PL
Omówiono materiały stosowane na endoprotezy. Przedstawiono sposoby obróbki główek endoprotez ze stopu tytanu Ti6Al4V. Operacje wstępne wykonania główek wykonano na tokarce CNC Gildemaister CTX400. Następne operacje to szlifowanie, polerowanie mechaniczne i polerowanie elektrochemiczne. Po polerowaniu elektrochemicznym uzyskano chropowatość około Ra = 0,05-0,15 […]. Zaobserwowano wzrost udziału nośnego powierzchni po polerowaniu elektrochemicznym o 25-30% w stosunku do powierzchni po szlifowaniu. Otrzymano również wyższy połysk o około 20% w stosunku do powierzchni po polerowaniu mechanicznym.
EN
The electrochemical polishing is the finishing method based on the diminishing of the asperities height as consequenee of the process of electrochemical dissolution. Some initial experimental remarks led the authors of the present paper to the conclusion that the more intense dissolution of the asperities tips could be the result of the smaller distance between these tips and the cathode surface. A systemic analysis was made to emphasize the factors able to exert irifluence on the roughness of the surfaces finished by electrochemical polishing. A theoretical model was also elaborated to know how the distance between the electrodes affects the Ra surface roughness parameter. The experimental researches showed that the electrochemical dissolution is more intense that our theoretical model shows; a possible explanation of this effect could be the influence exerted by the greater concentration of the electric field lines on the asperities tips.
PL
W artykule podjęto próbę opisania postępowania przy wyborze i określaniu parametrów pracy elektrolitu. Sporządzono kilka elektrolitów alkaicznych do elektropolerowania stopu aluminium PA6 o możliwie korzystnym działaniu i składnikach łatwych do utylizacji.
EN
It became evident that out of proposed alkaline electrolytes E3, E4, E5, E6, E7 in which sodium carbonate and sodium phosphate were the main ingredients, most effective was the E4 of pH 9. It was reached in this one brightening and greatest decrease of surface roughness, in average 20%. 3% addition of ferric chloride to this electrolyte (E6 electrolyte) worsened its effectiveness. Increase of pH by 1 (electrolyte E3) decreased effects of electropolishing as well. Addition of ferric chloride to E3 electrolyte (E5 electrolyte) caused sample etching and not polishing. However decrease of pH to 8 (E7 electrolyte) caused intensive etching.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.