Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono system rozproszony przeznaczony do optymalizacji przełączalnych maszyn reluktancyjnych. System umożliwia wyznaczanie parametrów magnetostatycznych wykorzystując program FEMM oraz wyznaczanie parametrów napędu w programie symulacyjnym. Do optymalizacji wykorzystano algorytm genetyczny programu Matlab. Wyniki mogą być prezentowane w formie tabel i wykresów z wykorzystaniem programów skryptowych i programu Gnuplot. System zaprezentowano na przykładzie projektu generatora reluktancyjnego.
EN
The paper presents a distributed system designed to optimize switched reluctance machines. The system allows determining magnetostatic parameters using the FEMM program and determining drive parameters in a simulation program. The Matlab genetic algorithm was used for optimization. The results can be presented in the form of tables and graphs using scripts and the Gnuplot program. The system is presented on the example of a switched reluctance generator design.
2
Content available remote Developing and testing of rotor with HTS coils for electric machine
EN
The integration of high temperature superconducting materials in power systems is still quite limited. The transition from the element to the system is not trivial, because the behaviour of an isolated element (tape, coil) can be quite different when it is integrated into a system (rotor or armature of machine). In this paper high temperature superconducting field coils and test results are described. Besides results of experimental research of assembled rotor of fully superconducting machine cooled with liquid nitrogen also provided in the paper. Results are compared to 3D FEM simulation of magnetic field for a separate coil and an assembled rotor.
PL
W artykule opisano wykorzystanie nadprzewodnika wysokotemperaturowego do konstrukcji uzwojenia wirnika maszyny chłodzonej ciekłym azotem.
3
Content available remote Condition analysis of electrical machines by thermovision
EN
This article deals with problems of prophylactic measurement and condition of electrical machines using thermovision diagnostics. It examines the basic principles and uses non-contact temperature measurement. The knowledge of the problems of diagnostic of electrical machines in service without disassembly enables us to use more efficient thermo-diagnostic methods and to localize the failures that determine the quality of electrical wiring and equipment. The degradation of insulation materials due to temperature puts increased demands on precise knowledge of the thermal conditions in a given electrical machine. In the article are presented thermovision experimental measurements on asynchronous motor, transfer power transformer 242 kV and high-voltage generator 220 MW. Except for analysis of failures of listed power devices, thermovision technology was also used for checking of electric machines and devices for detecting of the temperature on the pick-up systems and excitation systems of generators, power parts of electric machines, detecting of the temperature differences on the semiconductor valves in individual parallel branches of equipment.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie termowizji do profilaktyki i diagnostyki maszyn elektrycznych. Metoda pozwala na ocenę stanu uzwojeń I wykrywanie błędów bez przerywania pracy urządzenia. Badano silnik asynchroniczny, transformator I generator.
4
Content available remote Methodic of calculation of fully HTS silent-pole electrical machine
EN
In this paper, a fully HTS salient-pole electrical machine with a ferromagnetic core is considered. Analytical expressions for main parameters of the machine are obtained based on the solution of the Puasson's equation for vector magnetic potential. Obtained solution takes into account dimensions of active zone, HTS tape's properties, especially relative permeability.
PL
W artykule analizowano maszynę elektryczną z rdzeniem ferromagnetycznym wykonanym z nadprzewodniak HTS. Równanie analityczne bazuje na rozwiązaniu róa)nania Poissona dla wektora potencjału magnetycznego. W analizie uwzględniono wymiary części aktywnej i właściwości taśmy HTS.
PL
W artykule przedstawiono wpływ asymetrii zasilania silnika ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych na generację drgań w rozpatrywanej maszynie. W pracy przedstawiono model matematyczny asymetrycznie zasilanej maszyny z magnesami trwałymi oraz wyniki badań laboratoryjnych. Autor przedstawił przebiegi czasowe momentu oraz prądu wraz z analizą częstotliwościową. Dodatkowo przedstawiono przebiegi czasowe prędkości drgań dla symetrycznego oraz asymetrycznego zasilania silnika – zarówno dla biegu jałowego, jak również dla stanu obciążenia. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Umożliwia to jego zdiagnozowanie na podstawie analizy częstotliwościowej sygnału własnego. Metoda diagnostyczna bazująca na przedstawionej zależności została opatentowana.
PL
W artykule autor przedstawia wpływ asymetrii szczeliny powietrznej na prąd generatora ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych. Publikacja zawiera wyniki symulacji komputerowych wykonanych w programie Ansys Maxwell 2D oraz wyniki badań laboratoryjnych dotyczące zjawiska ekscentryczności. Do badań wykorzystano specjalną konstrukcję generatora wyposażonego w tarcze łożyskowe umożliwiające zmianę usytuowania wirnika względem stojana. Rozwiązanie to zostało opatentowane. Przedstawiono przebiegi czasowe prądu wraz z analizą częstotliwościową – zarówno dla symulacji, jak również badań laboratoryjnych. Wyselekcjonowano szereg częstotliwości, które towarzyszą asymetrii szczeliny powietrznej. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Pozwala ono na podstawie analizy częstotliwościowej prądu maszyny zdiagnozować rozkład szczeliny powietrznej.
EN
In this article author described an influence of air gap asymmetry of PM generator current. The publication contains results of computer simulations and laboratory tests results of eccentricity. For tests was used generator with special bearing shields. These shields make possible change position between rotor and stator of machine. This is the subject of patent application. The waveforms of current and frequency analysis for simulations and laboratory tests are presented in the paper. A series of frequencies has been selected that accompany the asymmetry of the air gap. The mathematical equation – a marker for this disruption is presented in the summary. This equation make possible air gap distribution diagnose based on frequency analysis of generator current.
PL
W artykule przedstawiono wpływ asymetrii zasilania silnika ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych na generację drgań w rozpatrywanej maszynie. W pracy przedstawiono model matematyczny asymetrycznie zasilanej maszyny z magnesami trwałymi oraz wyniki badań laboratoryjnych. Autor przedstawił przebiegi czasowe momentu oraz prądu wraz z analizą częstotliwościową. Dodatkowo przedstawiono przebiegi czasowe prędkości drgań dla symetrycznego oraz asymetrycznego zasilania silnika – zarówno dla biegu jałowego, jak również dla stanu obciążenia. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Umożliwia to jego zdiagnozowanie na podstawie analizy częstotliwościowej sygnału własnego. Metoda diagnostyczna bazująca na przedstawionej zależności została opatentowana.
EN
An influence of supply asymmetry of PM motor for the generation of vibrations in the tested machine is described in this article. There are shown mathematical model and laboratory test results. The waveforms of torque and current and frequency analysis for laboratory tests are presented in the paper. The waveforms of vibration speed for idle run and load state are also presented. The mathematical equation – a marker for this disruption is presented in the summary. The method was patented.
8
Content available remote The analysis of own signals of PM electrical machines – example of eccentricity
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) electrical machines. Those machines are commonly used in small wind or water systems. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. There was analyzed number of publications which describe vibration diagnostic methods and tests of electrical machines and there was no method found to determine the technical condition of such machine basing on their own signals. This work presents: field-circuit model, results of static tests, results of calculations and simulations.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla maszyn z magnesami trwałymi. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. Przeanalizowano liczne publikacje opisujące diagnostykę maszyn elektrycznych i nie napotkano na metody bazujące na wykorzystaniu własnych sygnałów maszyny do określenia ich kondycji układu wibroakustycznego. W pracy przedstawiono m.in. model polowy, wyniki obliczeń oraz symulacji komputerowych.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla generatorów z magnesami trwałymi pracujących w stanach asymetrii obciążenia. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. W pracy przedstawiono min. podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi do czujnika drgań, zawarto wyniki obliczeń, symulacji oraz badań laboratoryjnych. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.
EN
This paper presents a new vibration diagnostic method designed for diagnose of permanent magnets (PM) generators. Those machines are commonly used in small wind, water systems and electrical vehicles. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. In this article several issues will be discussed: the method genesis, the similarity of permanent magnet machines to vibration sensor, mathematical model, and results of simulation and laboratory tests. The method of determination the technical condition of PM electrical machine basing on its own signals is the subject of patent application.
10
Content available remote Increased vibration level caused by asymmetric loading in PM generators
EN
The paper presents a new vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) generators with point operation asymmetry. Those machines are commonly used in small wind or water systems. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. In this article several issues will be discussed: the similarity of permanent magnet machines to vibration sensor, calculations, results of simulation and laboratory tests. The method is the subject of patent application.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla generatorów z magnesami trwałymi pracujących w stanach asymetrii obciążenia. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. W pracy przedstawiono mn. podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi do czujnika drgań, zawarto wyniki obliczeń, symulacji oraz badań laboratoryjnych. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.
PL
W artykule przedstawiono wpływ asymetrii obciążenia generatora ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych na generację drgań w rozpatrywanej maszynie. W pracy przedstawiono model matematyczny asymetrycznie obciążonej maszyny z magnesami trwałymi, wyniki symulacji komputerowych wykonanych w programie Ansys Maxwell 2D oraz wyniki badań laboratoryjnych. Autor przedstawił przebiegi czasowe momentu oraz prądu wraz z analizą częstotliwościową – zarówno dla symulacji, jak również dla badań laboratoryjnych. Dodatkowo przedstawiono przebiegi czasowe przyspieszenia drgań dla symetrycznego oraz asymetrycznego obciążenia generatora. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Pozwala ono je zdiagnozować na podstawie analizy częstotliwościowej sygnału własnego maszyny. Metoda diagnostyczna bazująca na przedstawionej zależności jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.
EN
An influence of load asymmetry of PM generator for the generation of vibrations in the tested machine is described in this article. There is shown mathematical model, simulation and laboratory test results. The waveforms of torque and current and frequency analysis for simulations and laboratory tests are presented in the paper. The mathematical equation – a marker for this disruption is presented in the summary. This is the subject of patent application.
PL
Artykuł prezentuje Zygmunta Okoniewskiego, elektrotechnika, pioniera polskiego przemysłu maszyn elektrycznych i transformatorów, społecznika, prezesa SEP. Ukończył on szkoły w Mittweidzie i Berlinie-Charlottenburgu. Później pracował w szwajcarskiej firmie ,,Brown Boveri w której był przedstawicielem na terenie carskiej Rosji w Petersburgu i Kijowie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, z ramienia,,Brown Boveri założył w 1922 r. w fabrykę maszyn elektrycznych, a następnie wykupił dla,,Brown Boveri” fabrykę w Cieszynie i ją rozbudował. Po wielkim kryzysie finansowym, ,Brown Boveri”zamknęła oba zakłady, jednak z inicjatywy Okoniewskiego przy współpracy z firmą ,,Rohn-Zieliński” zdołano je ponownie uruchomić w 1933 r. Tekst przedstawia wielkie zasługi Okoniewskiego dla rozwoju polskiego przemysłu maszyn elektrycznych i omawia jego wybitną działalność na polu społecznym. Był prezesem SEP (1929-1930) w ważnym okresie, gdy wprowadzano nowy statut w tej organizacji.
EN
The article presents Zygmunt Okoniewski, on electrician, pionner of the Polish industry of electric machines and transformers, community worker. He finished schools in Mittweid and Berlin - Charlottenburg. Afterwards, he worked in the Swiss company ,,Brown Boveri” which he represented in Tsarist Russia, in Petersburg and Kiev. After Poland regained independence, he founded an electric machine factory in Żychlin in 1922 on behalf of the „Brown Boveri” company and then he bought a factory for the „Brown Boveri” in Cieszyn and he extended it. After the great financial crisis the ,,Brown Boveri” closed up both plants. However, on the initiative of Okoniewski and with the cooperation with the „Rohn Zieliński” company it was possible to open the plants again in 1933. The text shows the great services of Okoniewski for the development of the Polish electric machine industry and discusses his outstanding activity in the social field. He was the president of the SEP (1929-1930) in an important period when a new statute was being introduced in this association.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badania momentów statycznych modelu fizycznego silnika reluktancyjnego.
EN
In this article the results of static torque measurements of the physical model of common magnetic circuit reluctance motor are presented. The aim of the study was to determine the degree of the impact of common circuit on the motor performance.
PL
Przedmiotem referatu jest przedstawienie zaawansowanych rozwiązań technologicznych architektury systemu zasilania wysokiego napięcia prądu stałego HVDC (High Voltage Direct Current) w zakresie napięć 540 VDC (±270 VDC) oraz 350 VDC poprzez dokonanie analizy literatury przedmiotu oraz analizy i symulacji wybranego jej komponentu zgodnie z koncepcją samolotu bardziej/ w pełni elektrycznego MEA/ AEA.
EN
The subject of this paper is to present the most advanced technology to system architecture of high voltage power HVDC (High Voltage Direct Current) in the range of voltages 540 VDC (±270 VDC) and 350 VDC by making a critical analysis of the literature and the analysis and simulation of its selected component according to the concept of more/ full electric aircraft MEA/ AEA.
16
Content available remote Starzenie się magnesów trwałych stosowanych w maszynach elektrycznych
PL
W ostatnich latach wzrosło znaczenie maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi będące kompozytem neodymu, żelaza i boru. Magnesy te są jednak dość kruche, podatne na korozję oraz mogą pogarszać swoje parametry pod wpływem zewnętrznych pól magnetycznych. W artykule zawarto porównanie podstawowych parametrów prądnic synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi zmierzonych w roku ich wyprodukowania i po upływie kilku lat. Ponadto zamieszczone są obserwacje wpływu warunków środowiskowych na korozję magnesów w maszynach elektrycznych i ocena skuteczności stosowanych powłok ochronnych.
EN
Recently enlarged meaning of electrical machines exited by permanent magnets based of neodymium. However these magnets are quite brittle, susceptible to corrosion as well as can worsen their parameters under the influence of magnetic external fields. Comparing basic parameters of synchronous generators was included in the article aroused measured with permanent magnets in the year of producing them and after several years have passed. Moreover observation of the influence of environmental conditions on the corrosion of magnets is placed in the electrical machinery and assessment of effectiveness of applied protective coatings.
PL
W artykule przedstawiono różne rodzaje konstrukcji silników elektrycznych z wirnikami zintegrowanymi z gwintową przekładnią samohamowną lub specjalnymi układami mechanicznych prowadnic umożliwiających ruch: liniowy, obrotowy lub liniowo-obrotowy członu wykonawczego. Charakterystyczną cechą tego ruchu jest duża precyzja pozycjonowania oraz duże wartości sił ciągu. Podstawowe węzły konstrukcyjne tych maszyn, wybrane wyniki pomiarów podstawowych parametrów eksploatacyjnych oraz symulacje ich ruchów będą przedstawione podczas prezentacji.
EN
In the paper different constructions of electrical machines with rotor integrated with self-brake thread gear or special structures of mechanical slideways that enable linear, rotary or linear-rotary movement of drive unit is presented. Characteristic feature of this movement is high precision positioning and high values of draw force. Basic constructional nodes of these machines, selected results of performed measurement of basic exploitation parameters and movement simulations are to be presented.
EN
In the paper construction, structure of prototype and test results of electrical machine for direct drive in the electric car is concisely presented. Measurement results are compared to design calculations. Due to special requirements and machine operation condition the novel technical and technological solutions are adapted. Presented in the paper chosen test results of machine prototype confirms efficiency of applied technical and technological solutions.
PL
W pracy opisano budowę poszczególnych części zaprojektowanej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi do bezpośredniego napędu samochodu. Ze względu na specyficzne wymagania i warunki pracy maszyny przy jej budowie zastosowano nowatorskie rozwiązania techniczne i technologiczne. Zamieszone w pracy przykładowe wyniki badań zbudowanego prototypu maszyny elektrycznej potwierdziły poprawność opracowanej metody projektowania oraz skuteczność zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych.
EN
In the paper design method, construction, of electrical machine for direct drive in the electric car is concisely presented. It is accepted that vehicle is to be driven by two machines placed in the 15 inch back wheels ring. Each machine of 5 kW power for rotating velocity 330 rpm permits three times torque overload and 70% rotational speed increase. The multi-pole synchronous machine with surface permanent magnets and external rotor is applied.
PL
W pracy, w syntetyczny sposób przedstawiono metodę projektowania, konstrukcję, maszyny elektrycznej do bezpośredniego napędu samochodu elektrycznego. Przyjęto, że pojazd jest bezpośrednio napędzany dwoma maszynami umieszczonymi we wnętrzu piętnastocalowych obręczy kół tylnych. Każda maszyna ma moc 5 kW przy prędkość obrotowej 330 obr/min, oraz zapewnia trzykrotne przeciążenie momentem i 70 % zwiększenie prędkości obrotowej. Zastosowano wielobiegunową maszynę synchroniczną z powierzchniowymi magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem.
PL
pracy wykazano, że wartości mocy biernej, obliczone na podstawie składowych wektorów przestrzennych napięcia i prądu zgodnie ze znaną formułą, mogą być ujemne, pomimo że napięcie wyprzedza w fazie prąd. Dotyczy to układów wielofazowych, w tym trójfazowych maszyn prądu przemiennego, w których nastąpiła zmiana kolejności faz. Zaproponowano skorygowaną formułę obliczania mocy biernej układu wielofazowego dla przypadku przeciwnej kolejności faz oraz podano interpretację matematyczną.
EN
In the paper it is shown, that values of reactive power, calculated on the basis of components of voltage and current space vectors in accordance with the well-known formula, may be negative, even though the current is lagging relative to the voltage. This concerns multi-phase systems, incl. three-phase electric machines of alternating current, in which a phase sequence has been reversed. The corrected formula for calculation of reactive power of multi-phase system for the case of reverse phase sequence is suggested and the mathematical interpretation is added.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.