Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W celu utrzymania ruchu, serwisu, remontów w szeroko rozumianym przemyśle wykorzystywane jest 7% wyprodukowanej energii elektrycznej na całym świecie. Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Delft, zastosowanie technologii przyrostowych pozwoli na obniżenie zużycia energii eklektycznej o 27% do 2050r.
3
Content available Jak oszczędzać prąd w firmie?
PL
Wyraźne obniżenie rachunków za energię elektryczną w przedsiębiorstwie jest możliwe. Oto kilka wskazówek, które pozwolą zmniejszyć koszt prądu nawet o kilkadziesiąt procent. – Podstawą jest traktowanie energii jak każdego innego towaru i odpowiedni monitoring jej zużycia – podkreślają eksperci.
PL
W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się znaczący postęp w obszarze związanym z efektywnością energetyczną. Jest to szczególnie widoczne w zakładach produkcyjnych, gdzie z roku na rok rośnie świadomość konieczności ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa coraz chętniej podejmują działania mające na celu redukcję jej kosztów oraz pozyskanie środków na modernizację/ ulepszenie istniejących napędów, by stały się bardziej efektywne energetycznie.
EN
Within the last 10 years, a substantial progress has been made in Poland in the field of efficient energy use. This is particularly noticeable in production plants, where year by year, the awareness of the necessity of reducing energy consumption has been growing. Enterprises are increasingly taking measures aiming at reducing the costs of electrical energy and sourcing funds for the modernisation/improvement of existing drives in order to make them more energy efficient.
EN
The study focused on environmental evaluation of the disposed wooden railway sleeper gasification system used for electrical energy production. The aforementioned base technology was referred to the system producing electricity from disposed wooden railway sleepers through combustion. The evaluation was carried out using the LCA technique. The results show that in scope of impact on human health and ecosystems, the technology based on sleeper gasification is friendlier to the environment than the alternative technology. The technology of reference produces a lower environmental burden in scope of depletion of non-renewable natural resources. In comparison of the base technology (gasification) and the alternative technology (combustion), the end environmental effect shows that in scope of the analysis the base technology, i.e. the technology involving gasification of disposed railway sleepers, is more friendly to the environment.
PL
Przedstawiona analiza obejmuje ocenę efektów środowiskowych wykorzystania zużytych podkładów kolejowych do produkcji elektryczności poprzez zastosowanie technologii zgazowania. Technologię tę odniesiono do alternatywnej technologii wytwarzania elektryczności ze zużytych podkładów kolejowych, wykorzystującej ich spalanie. Analizy dokonano z wykorzystaniem techniki LCA. Uzyskane wyniki prac wskazują, że korzystniejszym pod względem środowiskowym jest zagospodarowanie zużytych, drewnianych podkładów kolejowych w oparciu o technologię wykorzystującą proces zgazowania, a nie spalania jak powszechnie ma to dziś miejsce. Zaleca się zatem by mając na celu minimalizację obciążeń środowiskowych w cyklu życia podczas produkcji energii elektrycznej z podkładów kolejowych wybrać technologię opartą na procesie zgazowania.
PL
W artykule, w wielkim skrócie, przedstawiono historię początków elektryfikacji na szeroką skalę i duże odległości. Systemy wielofazowej transmisji prądu opracowane przez Nikola Teslę i ulepszone przez Michała Doliwo-Dobrowolskiego, okazały się na tyle doskonałe że w niewiele różniącej się formie istnieją do dziś i zapewniają nam wszystkim dostęp do powszechnej energii elektrycznej, która napędza rozwój naszej cywilizacji.
EN
This paper present the short history of the beginning of large, long distance electrical transmission systems. The polyphase transmission systems developed by Nikola Tesla and improved by Michal Doliwo-Dobrowolski proved to be so good that they are used up to this day in almost unchanged form and provides widespread access to electricity, which drives the development of our civilization.
PL
Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania narzędzia z obszaru sztucznej inteligencji, jakim są sztuczne sieci neuronowe (ANN) w zagadnieniach związanych z prognozowaniem poboru energii elektrycznej w budynkach. W wielu opracowaniach wykazano, że głównym źródłem popytu na energię są systemy klimatyzacji oraz systemy grzewcze (HVAC). Z tego też powodu jednym z podstawowych determinant zapotrzebowania na energię są czynniki atmosferyczne, w tym prędkość wiatru. W pracy oprócz badań literaturowych przeprowadzono również badania empiryczne w obszarze przewidywania prędkości wiatru przy użyciu ANN wykorzystujących dane archiwalne pochodzące ze stacji meteorologicznej usytuowanej na lotnisku Lublinek w Łodzi. Testom zostały poddane sieci pracujące w oparciu o architekturę perceptronu wielowarstwowego (MLP), sieci realizujące regresję uogólnioną (GRNN) oraz sieci o radialnych funkcjach bazowych (RBF). Modelowanie objęło prędkości wiatru w latach 2008-2016. Dane zostały podzielone na trzy zbiory: uczący, walidacyjny i testowy. Takie podejście umożliwiło minimalizację ryzyka przeuczenia ANN. Jednocześnie użycie jedynie najnowszych informacji w charakterze danych testowych umożliwiło opracowanie modelu, który może zostać wykorzystany w praktyce biznesowej. W pracy nie ograniczono się do poszukiwania optymalnego zbioru zmiennych objaśniających jedynie wśród danych pozyskanych bezpośrednio ze stacji meteorologicznej, lecz analizie poddano także zmienne wejściowe powstałe poprzez zastosowanie narzędzi analizy technicznej.
EN
The paper presents possibilities to use ANN as a model predicting both - demand for energy in buildings and meteorological parameters affecting that demand such as wind speed. Empirical studies included wind speed forecasts using weather data from a meteorological station located at Lublinek Airport in Lodz. Numerous ANN types such as MLP, RBF and GRNN were tested during simulations.
PL
W artykule omówiono możliwość ograniczenia kosztów energii elektrycznej wybranego działu zakładu produkcyjnego, poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej. Zakład ten zajmuje się produkcją i montażem urządzeń automatyki kolejowej i drogowej, teletechniką, elektroenergetyką, jak i obróbką blach.
EN
The article discusses the possibility of reducing the electricity costs of a selected department of an industrial plant by using a photovoltaic installation. This company is active in the production and assembly of railway and road automation devices, teletechnology, power engineering and sheet metal processing.
10
PL
Przygotowanie surowca lignocelulozowego do procesu peletowania lub brykietowania jest ważnym etapem w produkcji powszechnie dziś stosowanych paliw ekologicznych. W cenie peletu lub brykietów, oprócz kosztów materiałowych, istotnym czynnikiem jest koszt całkowity procesu produkcji, składowania i transportu. W tej pracy zajęto się tylko nakładami energetycznymi podczas przygotowania lignocelulozy do dalszej obróbki, dla wybranych rodzajów materiału. Nakłady energetyczne związane są tu przede wszystkim z pracą urządzeń elektrycznych i elektromechanicznych. Przy uwzględnieniu aktualnej ceny energii elektrycznej oraz rozłożonych kosztów ich remontów i wielkości amortyzacji pozwalają na szacowanie w prosty sposób rzeczywistych kosztów tej części produkcji peletów i brykietów.
EN
Preparation of lignocellulose raw material for pellet or briquette production is one of the key operations in production of widely used nowadays green fuels. Market price of agglomerated fuels (pellet or briquettes) is influenced not only by material cost, but also by costs related to production, transportation and storage. The paper concerns only costs related to preparation of lignocellulose for further operation, for selected types of materials. Energy consumption is related mainly to work of electrical and electromechanical devices. After taking into account energy and maintenance cost as well as amortisation of the apparatus, it is possible to define share of pellet or briquettes.
PL
W artykule przeprowadzono analizę właściwości cewek sprzężonych magnetycznie stosowanych w bezprzewodowym przesyle energii elektrycznej. Analiza ta dokonana została ze względu na maksymalizację całkowitej sprawności / minimalizację strat mocy rezonansowej kaskady cewek. Przedmiotem rozważań jest analiza tzw. „problematyki kQ” – sprawność układu do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej jest m.in. funkcją iloczynu współczynnika sprzężenia magnetycznego k oraz dobroci własnej cewki Q. Przeprowadzone badania pozwoliły określić ogólny wpływ parametrów konstrukcyjnych kaskady (współczynnika wypełnienia uzwojeń cewki S oraz względnej średnicy zewnętrznej cewki d out na współczynnik k oraz dobroć Q, a w konsekwencji na sprawność uzyskiwanej kaskady cewek. Badania zweryfikowano eksperymentalnie.
EN
The paper describes properties of magnetically coupled coils designed for wireless electrical energy transfer application. These properties were analyzed for maximizing efficiency of the resonant cascade of coils for wireless electrical energy transfer. The efficiency of the system for wireless electrical energy transfer is a function of the magnetic coupling coefficient k and the quality factor Q of the coil. The analysis determines the winding fill factor S of the coil and the relative outer diameter d out for maximizing wireless electrical energy transfer efficiency. Obtained results were positively verified experimentally.
PL
W pracy przedstawiono możliwości techniczno-budowlane, kryteria dotyczące wymagań w zakresie oświetlenia pomieszczeń w budynkach biurowych (zgodnie z normą PN-EN 12464:2012), a także wymagania energetyczne systemów oświetlenia wbudowanego (na podstawie normy PN-EN 15193:2010). Opisano sposób wykonania badań efektywności energetycznej paneli PV zintegrowanych z instalacją oświetleniową jako system całkowicie autonomiczny. Przyjęto wybrany sposób sterowania zapotrzebowaniem na energię elektryczną w zależności od warunków pogodowych. Wykonano analizę możliwości wykorzystania energii wyprodukowanej przez eksperymentalną fasadę fotowoltaiczną umieszczoną na zachodniej ścianie budynku Politechniki Łódzkiej. Założono, że energia wyprodukowana przez fasadę została przeznaczona m.in. na pokrycie zapotrzebowania energetycznego na potrzeby oświetlenia pomieszczenia biurowego. Analiza wykazała, że podczas dni słonecznych fasady fotowoltaiczne produkują energię elektryczną na poziomie przewyższającym zapotrzebowanie na energię do oświetlenia pomieszczenia biurowego. Stosowanie dodatkowego sterowania czasem pracy opraw oświetleniowych zmniejsza zużycie energii elektrycznej o około 50% w analizowanym okresie.
EN
The paper presents the technical and construction possibilities, criteria for the requirements of the lighting of rooms in the office buildings as well as the energy requirements of built-in lighting systems. Described how to perform energy efficiency research of PV panels integrated into the lighting system as a completely autonomous system. An analysis of the use of energy produced by the experimental photovoltaic façade on the western side of the building of the Technical University of Lodz was carried out. It was assumed that the energy produced by the façade was intended among others to cover the energy demand for the lighting of the office space. The analysis showed that during sunny days the photovoltaic facades generate electricity at the level that exceeds the energy demand for illuminating an office room. The use of additional lighting time control reduces the electricity consumption by about 50% over the period considered.
EN
This paper discusses the methodologies to investigate the efficiency of on-board electricity generation in the city bus. The research object, i.e. the Mercedes Conecto was tested under steady conditions. A chassis dynamometer, i.e. the MAHA LPS 3000 LKW provided the same conditions during the entire research. The paper presents the samples of the measurements performed at a single operating point of a given crankshaft speed and torque. This operating point was specified in line with the guidelines for the WHSC test. In our study, an electrical load was changed with an extra receiver, or a light bulb, at a fixed amount of fuel. The electrical loads were 0.4 kW, 1.6 kW and 2.8 kW. The research results enabled us to specify the amount of fuel to generate 1 kWh of electrical energy.
PL
W pracy przedstawiono całoroczną analizę numeryczną efektywności energetycznej dwóch eksperymentalnych fasad fotowoltaicznych, południowej i północnej, budynku biurowo-przemysłowego w Warszawie. Do obliczeń wykorzystano program symulacyjny ESP-r. Zastosowano dwa różne rozwiązania konstrukcyjne fasad eksperymentalnych. Energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne została przeznaczona na zapewnienie zapotrzebowania energetycznego na potrzeby oświetlenia i wentylacji pomieszczeń biurowych. Analiza wykazała, że latem zastosowane systemy fotowoltaiczne generują nadwyżkę energii elektrycznej, natomiast zimą, zwłaszcza w listopadzie i grudniu, zapotrzebowanie energetyczne na wentylację i oświetlenie przewyższa wydajność eksperymentalnych fasad fotowoltaicznych.
EN
The paper presents the whole year numerical analysis of the energy efficiency of the two experimental south and north oriented photovoltaic facades of the office and industrial building in Warsaw. Calculations were done using simulation program ESP-r. Two different constructions of the experimental facades were applied. The energy produced by the photovoltaic panels was intended to provide the energy demand for artificial lighting and ventilation in office rooms. The analysis showed that in the summer the photovoltaic systems generate surplus of electricity, while in winter, especially in November and December, the energy demand for ventilation and lighting exceeds the production capacity of photovoltaic facades.
EN
Electrical energy is considered both as an important driver for producing and transporting goods in companies, as well as a good in itself which requires planning and management for generating and delivering it to consumers in proper time and amounts. Weather information can be considered to convey part of the data on energy delivery needs of consumers. Free meteorological data sources on the Web do not offer consistent data to automate energy consumption forecasts. The paper identifies and addresses these inconsistencies to provide for automatic data gathering and supply to a demand forecasting model.
PL
Energia elektryczna jest istotna w produkcji i transporcie, zaś w pewnych gałęziach gopodarki również jako dobro samo w sobie, wymagające planowanie i zarządzania generacją oraz dystrybucją, w celu dostarczenia do klienta w odpowiednim czasie i ilości. Przyjmuje się, że informacje pogodowe niosą dane na temat zapotrzebowania energetycznego konsumentów. Darmowe źródła pogodowe w Internecie oferują dane niespójne, które nie pozwalają na automatyzację procesu prognozowania zapotrzebowania. Artykuł wskazuje te niespójności, oraz wskazuje sposoby ich zniwelowania, w celu zapewnienia automatycznego zbierania danych oraz generowania prognoz zapotrzebowania.
PL
Artykuł przybliża Czytelnikom egzotyczny kraj - Ekwador. Autor podaje kolejno informacje o położeniu tego kraju, o jego gospodarce, bogactwach naturalnych, budownictwie, transporcie ze szczególnym uwzględnieniem kolejnictwa. Z kolei Autor omawia energetykę, pozyskiwanie energii elektrycznej i jej dystrybucję.
EN
This article brings us closer to this exotic country - Ecuador. The author first gives us information about the geography of this country, then economy, natural resources, architecture and transportation, especially by train. Then, the author discusses energy resources in Ecuador, how they get them and distribute.
17
Content available remote Energetyka w perspektywie roku 2035. Wizja British Petroleum
PL
Przegląd sektora energii prezentowany przez British Petroleum zawiera sięgające w przyszłość stwierdzenia szczególnie te, które dotyczą globalnego wzrostu gospodarczego, demografii, zapotrzebowania energii, politycznego wsparcia OZE oraz źródeł dostaw energii. Prognozy uwzględniają ryzyka i niepewności, ponieważ odnoszą się do zdarzeń uwarunkowanych przez występujące okoliczności, które się zdarzą lub mogą zdarzyć się w przyszłości.
EN
The British Petroleum Outlook contains forward-looking statements, particularly those regarding global economic growth, populations growth, energy consumption, policy support for renewable energies and sources of energy supply. Forward-looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events, and depend on circumstances, that will or may occur in the future.
18
Content available Shapes of energy-active segments of steel buildings
EN
The study presents the summary of the knowledge of energy-active segments of steel buildings adapted to obtain electrical energy (EE) and thermal energy (TE) from solar radiation, and to transport and store TE. The study shows a general concept of the design of energy-active segments, which are separated from conventional segments in the way that allows the equipment installation and replacement. Exemplary solutions for the design of energy-active segments, optimised with respect to the principle of minimum thermal strain and maximum structural capacity and reliability were given [34]. The following options of the building covers were considered: 1) regular structure, 2) reduced structure, 3) basket structure, 4) structure with a tie, high-pitched to allow snow sliding down the roof to enhance TE and EE obtainment. The essential task described in the study is the optimal adaptation of energy-active segments in large-volume buildings for extraction, transportation and storage of energy from solar radiation.
PL
W pracy zamieszczono podsumowanie stanu wiedzy na temat koncepcji konstrukcji energoaktywnych segmentów hal, przystosowanych do pozyskiwania energii elektrycznej (EE) i energii cieplnej (EC) z promieniowania słonecznego oraz transportu i magazynowania EC. Pokazano generalną koncepcję konstrukcji energoaktywnych segmentów hal oddylatowanych od segmentów konwencjonalnych w sposób umożliwiający rozmieszczenie i wymianę wyposażenia. Pokazano przykładowe koncepcje konstrukcji segmentów energoaktywnych, zoptymalizowane wg minimaksowej zasady: minimum termicznego wytężenia, maksimum nośności i niezawodności konstrukcji [34].
EN
The paper deals with analysis of electrical energy consumption by technological lines of particular dairy products in Ciechanow Diary Cooperative in 2011. Ciechanow Dairy Cooperative is an average establishment on account of size. The establishment produces milk, sour cream, cheese and curd, butter, homogenised cheese and yoghurt. Based on data provided by the cooperative, actual indexes of electrical energy consumpton were calculated and compared with the values obtained in dairy cooperatives of the selected EU states. In 2011, the average value of the index of electrical energy consumption in Ciechanow Dairy Cooperative was 46.5 kWh·10 hl-1 of the processed milk. This value is considerably lower than the average one reported in dairy cooperatives in Poland. The highest amount of electrical energy consumed for milk and milk drinks production is in Sweden, the lowest in Poland and Denmark.
PL
W pracy przedstawiono analizę zużycia energii elektrycznej przez linie technologiczne poszczególnych przetworów mlecznych w Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w 2011 roku. Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska pod względem produkcji jest zakładem średniej wielkości. W zakładzie produkuje się: mleko spożywcze, śmietanę, sery i twarogi, masło, serki homogenizowane oraz jogurty. Na podstawie danych udostępnionych przez zakład obliczono rzeczywiste wskaźniki zużycia energii elektrycznej i porównano z wartościami osiąganymi w zakładach mleczarskich wy-branych krajów Unii Europejskiej. W 2011 roku średnia wartość wskaźnika zużycia energii elektrycznej w Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej wyniosła 46,5 kWh·10 hl-1 przetwarzanego mleka. Wartość ta jest znacznie niższa od przeciętnej notowanej w zakładach mleczarskich w Polsce. Na produkcję mleka i napojów mlecznych największe ilości energii elektrycznej zużywane są w Szwecji, a najmniejsze w Polsce i Danii.
EN
Electrical energy distribution, since its beginning, is accompanied with electrical energy loss, whose source is resistivity of the network elements. The transmission of electrical energy is made more effective by enhancing the voltage, increasing cross-sections and the use of new material technologies. The EU environmental policy, through propagating distributed power generation, especially in industrial centres, also significantly contributes to an enhancement of the energy balance in local distribution areas.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.