Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical car
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper construction, structure of prototype and test results of electrical machine for direct drive in the electric car is concisely presented. Measurement results are compared to design calculations. Due to special requirements and machine operation condition the novel technical and technological solutions are adapted. Presented in the paper chosen test results of machine prototype confirms efficiency of applied technical and technological solutions.
PL
W pracy opisano budowę poszczególnych części zaprojektowanej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi do bezpośredniego napędu samochodu. Ze względu na specyficzne wymagania i warunki pracy maszyny przy jej budowie zastosowano nowatorskie rozwiązania techniczne i technologiczne. Zamieszone w pracy przykładowe wyniki badań zbudowanego prototypu maszyny elektrycznej potwierdziły poprawność opracowanej metody projektowania oraz skuteczność zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych.
EN
In the paper design method, construction, of electrical machine for direct drive in the electric car is concisely presented. It is accepted that vehicle is to be driven by two machines placed in the 15 inch back wheels ring. Each machine of 5 kW power for rotating velocity 330 rpm permits three times torque overload and 70% rotational speed increase. The multi-pole synchronous machine with surface permanent magnets and external rotor is applied.
PL
W pracy, w syntetyczny sposób przedstawiono metodę projektowania, konstrukcję, maszyny elektrycznej do bezpośredniego napędu samochodu elektrycznego. Przyjęto, że pojazd jest bezpośrednio napędzany dwoma maszynami umieszczonymi we wnętrzu piętnastocalowych obręczy kół tylnych. Każda maszyna ma moc 5 kW przy prędkość obrotowej 330 obr/min, oraz zapewnia trzykrotne przeciążenie momentem i 70 % zwiększenie prędkości obrotowej. Zastosowano wielobiegunową maszynę synchroniczną z powierzchniowymi magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem.
PL
Artykuł przedstawia wprowadzenie do projektowania sprężarek klimatyzacji samochodowej mogących znaleźć zastosowania w samochodach elektrycznych. Na wstępie przedstawiono analizę aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej dotyczące prognoz redukcji CO2. Starano się również uzasadnić konieczność zajmowania się samochodami elektrycznymi jako naturalną konsekwencją analizy scenariusza rozwoju rynku samochodów osobowych. W artykule przedstawiono podstawowy obieg klasycznej klimatyzacji samochodowej oraz zaproponowano obieg mogący znaleźć zastosowanie w samochodach elektrycznych. Nowe podejście zakłada integrację funkcji chłodzenia oraz nagrzewania w jeden obieg. Zarysowano również główny podział sprężarek klimatyzacji samochodowej. Opisana została metoda wnioskowania na podstawie przypadków a następnie wykorzystując zaproponowany algorytm przeprowadzono koncypowanie nowej sprężarki. Rozważania zostały uzupełnione o koncepcję napędu w postaci silnika 3 fazowego synchronicznego jak również propozycję zintegrowanego falownika.
EN
This article presents an introduction to design car air conditioning compressors with potential use in electric cars. As a preliminary point is an analysis of the legal acts in force in the European Union regarding the forecasts for reduction of CO2. Efforts were also made to justify the necessity to deal with electric cars as a natural consequence of the analysis of the market scenario passenger cars. In this paper includes a basic circuit of classic car air conditioning, and proposes a circuit which can be used in cars eclectic. The new approach is to integrate cooling and heating functions in one loop. Also outlines the main division of automotive air conditioning compressors. CBR method has been described and then carried out using the proposed algorithm of conceptual design a new compressor. The considerations were supplemented with the concept of the drive in the form of 3-phase synchronous motor as well as a proposal for an integrated inverter.
PL
Światowy rynek motoryzacyjny określa zadania i wymusza nowe rozwiązania w zakresie recyklingu aut elektrycznych i hybrydowych.
PL
Zagrożenie środowiska ze strony motoryzacji dotychczas były praktycznie utożsamiane z zastosowaniem silników spalinowych do napędu samochodów. Coraz szybszy rozwój samochodów elektrycznych powoduje celowość rozpatrzenia problemów obciążenia środowiska przez te pojazdy. Spośród ekologicznych aspektów eksploatacji samochodów elektrycznych przeanalizowano problem zużycia energii w czasie użytkowania pojazdów. W pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych elektrycznego samochodu osobowego na hamowni podwoziowej w testach jezdnych symulujących użytkowanie pojazdu w warunkach ruchu w miastach. Wyznaczono sprawność ogólną samochodu warunkach pseudoprzypadkowych w testach jezdnych.
EN
Threat to the environment from the automotive industry so far been practically identified with the use of internal combustion engines to driver of cars. Increasing development of electric cars will consider the desirability of environment issues by these vehicles. Among the environmental aspects of the use of electric cars examined the problem of energy consumption during the use of cars. This paper presents the results of empirical research of the electric car on a chassis dynamometer in tests simulating the use of a vehicle driving in traffic conditions in cities. The general efficiency of the car was determined in a random conditions in the driving tests.
7
Content available remote Cars with electric drive and external costs of road transport
EN
The paper describes external environmental costs of road transport. Article presents also an assessment of the so-called reduction. "Marginal costs" such as the cost of fuel emissions, noise and greenhouse gas emissions, by the introduction into service, in the real perspective of 2020, electric cars. European project eMAP is described, in which are involved the authors of this article. The project is related to the assessment of demand and supply, in perspective 2030, of electric cars: Bartery Electric Vehicles (BEV), Plug-in hybrid electric vehicles (PHEV), Range extended electric vehicles (REEV) and Fuel cell hydrogen vehicles (FCHV). The analysis will be carried out for the EU countries, in particular for Finland, Germany and Poland and eastern EU countries.
XX
W artykule odniesiono się do środowiskowych kosztów zewnętrznych związanych z eksploatacją samochodów osobowych. Dokonano w tym zakresie oceny redukcji tzw. „kosztów uniknionych” tj. kosztów emisji zanieczyszczeń z paliw, hałasu I emisji gazów cieplarnianych przez wprowadzenie do eksploatacji, w realnej perspektywie 2020 roku, w kraju elektrycznych samochodów osobowych. Przedstawiono też Europejski Projekt eMAP w którego realizację zaangażowane są ze strony polskiej, autorzy niniejszego artykułu. Projekt związany jest z oceną popytu i podaży, w perspektywie 2030 roku, osobowych samochodów elektrycznych Bartery Electric Vehicles (BEV), Plug-in hybrid electric vehicles (PHEV), Range extended electric vehicles (REEV) and Fuel cell hydrogen vehicles (FCHV) w krajach UE, w tym w szczególności Finlandii, Niemczech i Polsce oraz w krajach wschodnich UE.
PL
W artykule przedstawiono obliczone parametry silnika napędowego BLDC oraz parametry pojazdu, w którym zostanie on zastosowany (parametry znamionowe silnika, charakterystyki prędkości, moment obrotowy, przyspieszenie samochodu). Regulacja prędkości obrotowej opisanego silnika BLDC jest realizowana poprzez zmianę liczby zwojów. Autorzy przedstawili również budowę oraz rozwiązania konstrukcyjne silnika posługując się stworzonym "rozłożeniem" modelu 3D. W artykule zostały zamieszczone zdjęcia silnika zaprojektowanego i wyprodukowanego w BOBRME Komel oraz zdjęcia silnika po zamontowaniu w samochodzie. Projekt opisanego napędu jest realizowany przez Politechnikę Śląską oraz Branżowy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL.
EN
This article presents the calculated parameters of the BLDC motor and calculated parameters of the vehicle equipped with a featured drive (rated motor parameters, the characteristics of speed, torque, acceleration of the car). The speeded control of described BLDC motor is realized by controlling the number of turns. In this paper the design and construction solutions used in the engine are presented. The construction is shown in the split 3D model. The authors also show photos of the engine manufactured in the institute BOBRME KOMEL and pictures of the motor mounted in a car. The project of the drive is realized by Silesian University of Technology and Research and Development Centre of Electrical Machines KOMEL.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.