Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric power quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Elektromobilność: szanse i zagrożenia dla sieci dystrybucyjnej
PL
W artykule zostały przedstawione szanse i wyzwania dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych, jakie niesie ze sobą rozwój elektromobilności. Przedstawiono zalety wykorzystania elektromobilności do regulacji mocy biernej, kształtowania krzywej dobowego obciążenia, a także zalety współpracy urządzeń o dwukierunkowym przepływie energii (V2G) z siecią dystrybucyjną. Jednocześ nie zwrócono uwagę na brak wymagań regulujących przyłączania do sieci ładowarek o dwukierunkowym przepływie energii, a także przedstawiono potencjalny wpływ elektromobilności na jakość energii elektrycznej.
EN
he article presents the opportunities and threats that result from the development of electromobility. The possible use of e-mobility for reactive power regulation, shaping the daily load curve and the advantages of vehicle to grid (V2G) systems cooperating with the distribution network are discussed. Moreover, attention was drawn to the lack of legal regulations regarding the connection of chargers with bidirectional energy flow to the network, and the potential impact of electromobility on the quality of the power supply.
PL
Przedstawiono architekturę techniczną systemu monitorowania jakości energii elektrycznej w krajowym koncernie energetycznym, zwracając uwagę na wymagania stawiane analizatorom energii oraz oprogramowania.
EN
The article present monitoring system architecture of power quality in domestic energy company. There are emphasized requirements of power quality analyzers and software.
EN
This paper discusses the operation of a low voltage prosumer system consisting of receivers and power sources. The system represents a hypothetical customer with variable energy input and output. The main technical issues related to the operation of such a system are presented. The application of an electric energy storage in the system for the purpose of managing the active power and providing the ancillary services relevant for the system's owner is discussed. The basic criterion of the system's performance is maximizing the use of the energy generated by the prosumer and maintaining the power factor at a desired level. The storage efficiency was tested using a simulation model developed in the PSCAD / EMTDC program. Sample simulation results are presented.
PL
Artykuł dotyczy analizy pracy instalacji prosumenckiej niskiego napięcia składającej się z odbiorników oraz źródeł energii elektrycznej. Badana instalacja odwzorowuje hipotetycznego odbiorcę ze zmiennym obciążeniem oraz zmienną produkcją energii. Przedstawiono główne problemy techniczne związane z pracą takiej instalacji. Rozważono zastosowanie w instalacji zasobnika energii elektrycznej, którego celem jest zarządzanie mocą czynną oraz realizacja usług pomocniczych istotnych z punktu widzenia właściciela instalacji. Podstawowym kryterium pracy układu jest maksymalizacja wykorzystania energii produkowanej przez prosumenta oraz utrzymanie współczynnika mocy na żądanym poziomie. Skuteczność pracy zasobnika zbadano za pomocą modelu symulacyjnego opracowanego w programie PSCAD/EMTDC. Zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów krótkotrwałego (Pst) i długotrwałego (Plt) współczynnika migotania światła generowanego przez zakład hutniczy, w którym zainstalowane są odbiorniki nieliniowe w postaci pieców łukowych. Przedstawiono wpływ układu kompensacyjnego wyposażonego w dwa filtry bierne (pierwszy typu „C” i drugi typu „LC”) na wartości Pst i Plt . Opisano również wpływ zmiany transformatorów zasilających na wartości współczynników migotania światła generowanych do elektroenergetycznej sieci przesyłowej i rozdzielczej na różnych jego poziomach, tj. 400 kV i 110 kV.
EN
Results of measurements of short-term (Pst) and long-term (Plt) flicker severity are presented in the paper. Tests were run in metallurgical plant with non-linear loads (arc furnaces). The impact of compensating circuit with two passive filters (C-type and LC-type) is shown. The effect of changing supply transformers on flicker severity in terms of transmission and distribution grids at different voltage levels (i.e. 400 kV and 110 kV) is also described.
5
Content available remote Electric power quality assessment based on thermographic measurements
EN
Can thermographic images be considered a base of electric power quality assessment in a selected point of the electric power system? It turns out that there they can, beyond any doubt. Thanks to thermographic examination it is possible to observe phenomena which can be the cause of e.g. power stoppages, overvoltages, overloads, and asymmetries in three-phase networks, transformer stations, switching stations, etc. Early response to a damage or approaching failure based on thermographic images — the so-called thermograms — can eliminate or at least mitigate the problems with failure to meet conditions in scope of power supply continuity and reliability, resulting in deterioration of the electric power quality. The paper presents the rules of conducting and selected results of measurements with the use of thermographic camera in the form of thermographic images and their analysis from the point of view of the electric power supply quality in selected points of an electric power system (EPS). Thermograms, obtained readily, contactlessly, and at low cost can be considered an indication to undertake further, more advanced measurements in the scope of the electric power quality.
PL
Czy obrazy termowizyjne mogą być podstawą do dokonania oceny jakości energii elektrycznej w wybranym punkcie systemu elektroenergetycznego? Otóż okazuje się, że jak najbardziej. Dzięki badaniom termowizyjnym można zaobserwować zjawiska, które mogą być przyczyną wystąpienia m.in: przerw w zasilaniu, przepięć, przeciążeń oraz asymetrii zasilania w sieci trójfazowej, w stacjach transformatorowych, rozdzielniach itd. Wcześniejsza reakcja na uszkodzenie czy nadchodzącą niebawem awarię na podstawie obrazów termowizyjnych – tzw. termogramów – może wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć na przykład problemy z niedotrzymaniem warunków ciągłości i niezawodności zasilania, czyli zjawiska powodujące pogorszenie jakości energii elektrycznej. W artykule zaprezentowano zasady przeprowadzania pomiarów oraz wybrane wyniki pomiarów kamerą termowizyjną, w postaci obrazów termowizyjnych i ich analizę pod kątem oceny jakości energii elektrycznej w wybranych punktach systemu elektroenergetycznego. Otrzymywane, w bardzo szybki, bezdotykowy i w sumie tani sposób termogramy mogą być wskazaniem do przeprowadzenia dalszych, bardziej zaawansowanych pomiarów w zakresie jakości energii elektrycznej.
PL
Praca opisuje zaprojektowany i wykonany piec rurowy przeznaczony między innymi do określania temperatury topliwości popiołu zgodnie z normą PN-ISO-540:2001. Prototypowe stanowisko laboratoryjne daje możliwość cyfrowej obserwacji próbki w trakcie badania oraz posiada kilka programów sterowania temperaturą dzięki czemu możliwe jest dokładne ustalenie programu badań.
EN
Designed and manufactured tube furnace for determination of the melting temperature of ash acording to the ISO-540: 2001 standard was described in our paper. Construction of our prototype equipment allows for digital observation of the process. There are also some pre-defined temperature programs which are very usefull for determination of the optimal investigation parameters of the equipment.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość ograniczenia zawartości harmonicznych prądu i napięcia poprzez projektowanie i wykonanie układów kompensacyjnych ściśle dobranych do faktycznych potrzeb układu zasilającego. Zastosowanie kompensacji mocy biernej może przynieść również odpowiednie korzyści ekonomiczne. Właściwy dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej nie jest zagadnieniem prostym i wymaga bardzo często podejścia indywidualnego, wynikającego z różnorodności krzywych obciążenia elektrycznego odbiorców energii elektrycznej.
EN
The article presents the possibility of current and voltage harmonics limitation by the design and implementation of compensation systems precisely correspond to the actual requirements of the power system supply. The usage of reactive power compensation can also lead to the economic benefits. The appropriate selection of devices for reactive power compensation is a complex issue and often requires an individual approach, resulting from the diversity of the electrical load curve of single customer.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej. Przedstawiono także wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.
EN
The article presents the issues of reactive power compensation in electrical power networks supply modern industrial plants and utilities. Also described the results of measuring reactive power and power factor in chosen objects along with their analysis under the angle of the correct selection of compensation devices.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę jakości energii elektrycznej w budynku użyteczności publicznej. Została ona oparta na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i normie PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych. Przeprowadzono ją na podstawie rzeczywistych pomiarów wykonanych rejestratorem jakości energii elektrycznej Fluke 1760 dla trzech różnych okresów porównawczych występujących w latach 2008, 2014 i 2016. W przeprowadzonej analizie zwrócono szczególną uwagę na: wartości wyższych harmonicznych napięcia, 2–25 rząd, współczynnika odkształcenia napięcia (THDU). Ocena parametrów jakości energii elektrycznej zostanie omówiona na podstawie analizy przeprowadzonych pomiarów.
EN
The paper presents an assessment of the electric energy quality in a public building. The assessment was based on the Decree of the Minister of Economy dated 4 May 2007 on detailed conditions for the operation of the power system and PN-EN 50160:2010 Characteristics of supplied voltage in public power networks. To set was based on actual measurements made by power quality recorder power quality Fluke 1760 in three different comparative periods occurring in 2008, 2014 and 2016. The analysis compared the parameters: values higher harmonic voltage, 2-25 order, factor deformation voltage (THDU). Opinion of quality of electric energy will be discussed based on the analysis performed measurements.
EN
The paper presents the results of a research project aimed at the construction of a single-phase inverter designed to transfer power from renewable energy sources (RES) to an electric power system (EPS). The research concerned the possibility of the small scale generation units based on voltage source inverters (VSI) use for power quality improvement in similar way as is observed in generation units based on synchronous generators connected directly to the grid. An overview of a hardware design with a control scheme description of the prototype is given in the paper. In the final section the simulation and experimental results of the designed inverter are presented and discussed.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu opracowanie 1-fazowego falownika zaprojektowanego do przeka- zywania energii z odnawialnego źródła energii (OZE) do systemu elektroenergetycznego (SEE). Autor skoncentrował badania na możliwości użycia mikroźródeł bazujących na falownikach napięcia do poprawy jakości energii elektrycznej w podobny sposób, jak obserwuje się to w układach wytwórczych bazujących na generatorach synchronicznych przyłączonych bezpośrednio do sieci. Artykuł zawiera ponadto opis sposobu projektowania prototypu falownika oraz jego systemu sterowania. W ostatniej części zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zaprojektowanego falownika.
PL
W artykule opisano zastosowania obecnych norm i przepisów oraz zasad regulacji źródeł rozproszonych niskiego napięcia w celu określenia możliwego wpływu źródła rozproszonego na zaburzenia jakości energii elektrycznej w punkcie przyłączenia. W pracy przedstawiono wybrane relacje pomiędzy parametrami źródła oraz stosowanymi charakterystykami regulacyjnymi a możliwym wpływem na parametry jakościowe w punkcie przyłączenia. Dokonano oszacowania wpływu systemu fotowoltaicznego o mocy 15kVA, opartego na trzech jednofazowych systemach fotowoltaicznych wykorzystujących różne technologie paneli, na wybrane parametry jakościowe. Weryfikację zaprezentowano na podstawie rzeczywistych pomiarów zaburzeń jakości energii w punkcie przyłączenia systemu fotowoltaicznego.
EN
The work concerns the use of existing standards and the characteristics of regulation used in distributed generation control of low voltage in order to determine the possible impact of distributed generation for power quality disturbances at point of common coupling. The paper presents relationships between characteristics applied in control strategy of distributed generation and possible impacts on the power quality at point of common coupling. There have been estimated possible impact on power quality of a photovoltaic system with the maximum apparent power equals 15kVA, based on three single-phase PV systems using different technologies of panels. The verification of the estimation is presented based on real measurements of power quality disturbances at the connection point of a photovoltaic system.
PL
Poza rozważaniami związanymi z wpływem mocy biernej na system elektroenergetyczny, spotyka się w literaturze trzy główne nurty tematyczne. Pierwszy związany jest z problemem definiowania pojęcia i wyznaczania mocy biernej w obwodach elektrycznych z dowolnymi przebiegami prądów i napięć (teoria mocy obwodów elektrycznych). Drugi dotyczy szeroko pojętego zarządzania poborem i emisją mocy biernej, poszukiwane są m.in. metody i rozwiązywania różnie nazywanych zadań (optimal reactive power: flow, dispatch, placement, planning, control), a w istocie sprowadzających się to do problemu kompensacji mocy biernej w sieci, w celu ograniczenia strat energii, a także poprawy profili napięciowych oraz dodatkowo ograniczenia kosztów. Trzecia grupa obejmuje prace dotyczące kształtowania zasad rozliczeń i systemów płatności za użytkowanie mocy biernej między podmiotami przyłączonymi do sieci elektroenergetycznej, które funkcjonują na rynku energii.
PL
W artykule przedstawiono obecny stań wymagań dotyczących analizatorów jakości energii. Zwrócono uwagę na potrzebę certyfikacji przyrządów przez niezależne od producentów laboratoria. Opisano uregulowania w tym zakresie zamieszczone w najnowszych Polskich Normach dotyczących pomiarów jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających.
EN
The article presents the current state of the requirements for power quality instruments. Noted the need for certification of devices by manufacturer-independent laboratories. Describes the regulation in this scope included in the latest Polish Standards related to power quality measurements in voltage networks.
PL
W warunkach niskiej jakości energii elektrycznej, gdy występują zaniki i zapady napięcia zasilania – mogą wystąpić krótkotrwałe stany nieustalone, będące źródłem impulsowych zaburzeń przewodzonych w obwodzie pierwotnym przekładnika napięciowego. Zaburzenia te są przenoszone do obwodu wtórnego przekładnika. Wartości maksymalne tych impulsów mogą nawet kilkakrotnie przekraczać wartości napięć znamionowych pierwotnego i wtórnego. Może to doprowadzić do nieprawidłowej pracy urządzeń pomiarowych lub zabezpieczeniowych przyłączonych do strony wtórnej przekładnika napięciowego, a nawet doprowadzić do ich uszkodzenia. W artykule przedstawiono opracowane metody obliczeniowe i pomiarowe umożliwiające określenie współczynnika transferu zaburzeń impulsowych z obwodu pierwotnego przekładnika napięciowego do obwodu wtórnego. Zaprezentowano wyniki analiz dotyczących wpływu parametrów konstrukcyjnych i warunków pracy tych przekładników na wartości współczynnika transferu.
EN
In conditions of low power quality, when there are voltage interruptions and dips – there may be short transients states, which are the source of impulsive conducted disturbances in the voltage transformer primary circuit. These events are transferred to secondary circuit of the transformer. The maximum values of these impulses can even several times exceed the nominal values of primary and secondary voltages. This can lead to malfunction of measuring or protection devices connected to the secondary side of the voltage transformer and even damage them. The article presents developed calculation and measurement methods for specifying the transfer rates of impulsive conducted disturbances from primary circuit to secondary circuit of voltage transformer. In the paper the results of ­analyzes of the impact of construction parameters and operating conditions of tested voltage transformers on the values of the impulsive conducted disturbances transfer factor are also presented.
EN
This study aimed at evaluating and analyzing the voltage and current distortions on the introduction of a steel production plant in a typical 33 kV distribution system in Nigeria, with a view to assisting decisions made in the present system operation and planning effective service delivery in terms of quality. A three phase induction furnace was developed using MatLab Simulink software and the effects of steel plant loads on the quality of electric power system supply to electricity users on the same distribution network was analyzed in terms of total harmonic distortions of voltage and current. In order to evaluate voltage magnitude profile on the network, load flow computation and analyses were carried out on the 33 kV distribution network before and after the introduction of steel plant loads, using Successive Approximation Method. The results showed critical voltage magnitude profile below -5% of nominal voltage at the receiving end nodes. With the aid of the Matlab Simulink model, inadmissible voltage and current distortions of 15.47% and 10.35% were measured. Passive filter was proposed, designed and simulated, in order to mitigate these distortions caused by the steel production plant loads. By simulation, the installation of the designed passive filter gave a reduction of the distortions to permissible values. Further, for every 1 MW load increment when the steel plant is connected, network losses increased by 94%; however, for every of Mvar of filter capacity, loss reduction in the network is 5.1 MW.
PL
W artykule przedstawiono problem wyższych harmonicznych napięć w polskiej sieci przesyłowej w kontekście obowiązujących uwarunkowań formalno-prawnych. W artykule przedstawiono komentarz dotyczący teorii wyższych harmonicznych w elektrotechnice, która jest podstawą do interpretacji fizycznych zjawisk w układach elektrycznych. W drugiej części podano przykład pochopnego i zbyt ogólnego formułowania wniosków o wpływie wyższych harmonicznych napięć na elementy systemu elektroenergetycznego. Zasadniczą częścią artykułu jest dyskusja obowiązujących w Polsce uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących wyższych harmonicznych w sieci przesyłowej.
EN
The article presents the problem of voltage harmonic in the Polish transmission network in the context of existing formal and legal conditions. The article presents a comment on the theory of harmonics in electrical engineering, which is the basis for the interpretation of physical phenomena in electrical systems. The second part is an example of hasty and too general drawing conclusions about the impact of voltage harmonics on power system components. An essential part of the article is a discussion in force in Poland, formal and legal conditions for the high harmonics in the transmission network.
PL
Zapady napięcia występujące w sieci dystrybucyjnej są niekorzystnymi zjawiskami, które mogą w istotny sposób wpływać na pracę odbiorów prowadząc niejednokrotnie do ich nagłego wyłączenia. Jeśli tego typu wyłączenia mają miejsce w procesach technologicznych wymagających zachowania ciągłości produkcji, to często towarzyszą im duże straty finansowe. W związku z tym zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki zapadów napięć występujących w sieciach dystrybucyjnych oraz ich wypływu na pracę odbiorników przemysłowych.
EN
Voltage dips occurring in the distribution network are adverse phenomena, which can have a significant impact on the loads operation often leading to their sudden shutdown. If disconnections of loads occur in processes that require continuity of production they are often accompanied by large financial losses. Therefore, the primary objective of this paper is to present the issues of voltage dips occurring in distribution networks and their impacts on the industrial loads operation.
EN
The article evaluates electrical power quality parameters and presents the adverse effects associated with the presence of LED light sources in the power system on the basis of measurements at the transformer/switching station which powers LED-type street lights. The article discusses the measurement methodology, presents characteristics of the measuring instruments, and analyses selected results from the point of view of compliance with the standards for power quality.
PL
Tematem artykułu jest ocena parametrów jakości energii elektrycznej i przedstawienie niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością w systemie elektroenergetycznym źródeł światła LED na podstawie wykonanych pomiarów w stacji transformatorowej GPZ, z której zasilane jest oświetlenie uliczne wykonane źródłami LED. W artykule omówiono metodę pomiarów, przedstawiono charakterystykę przyrządów pomiarowych, a także zamieszczono wybrane wyniki analizy uzyskanych danych pomiarowych pod kątem ich zgodności z normami dotyczącymi jakości energii elektrycznej.
19
Content available remote Naziemne elektroenergetyczne układy zasilania samolotów i ich diagnostyka
PL
W pracy przedstawiono problemy techniczne związane z zastosowaniem naziemnych źródeł energii elektrycznej do obsługi wojskowych statków latających. Zaprezentowano lotniskowe urządzenia zasilania elektrycznego serii LUZES skonstruowane i badane przez ITWL. Autorzy zwrócili uwagę na potrzebę i możliwości diagnozowania naziemnych źródeł energii elektrycznej. Przedstawili dwa urządzenia skonstruowane w ITWL pod nazwą LUK-1 (prądu stałego) i LUK-2 (prądu przemiennego).
EN
Some technical problems relevant to using of grand electric power sources for military aircraft services are presented in the paper. Present technical condition of the equipment is also presented as well as airfield electric power system LUZES designed and investigated in ITWL. Authors have paied attention to necessity and possibility of the ground electric power sources diagnostics. They have presented two units designed in ITWL named LUK-1 ( DC circuits) and LUK-2 ( AC circuits).
PL
W artykule przedstawiono podstawowe parametry opisujące jakość energii elektrycznej, takie jak: częstotliwość, odchylenia, wahania, asymetria oraz harmoniczne napięcia. Podano również przyczyny i skutki występowania najczęściej spotykanych zakłóceń, oraz wymagania stawiane parametrom jakościowym energii.
EN
The article presents the basic parameters of the electric energy quality, so as: frequency, deviations, fluctuations, asymmetry and harmonic of voltage. The article additionally contains the causes and effects causes and effects of most often appearing disturbances, and requirements for parameters of the energy quality.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.