Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric bus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Today, climate change is a significant effect of population growth, especially in big cities. Transport in metropolitan cities is the most important reason for climate change with the contribution of CO2
2
Content available remote Innowacyjny (nieznacznie) pojazd dla naziemnego transportu miejskiego
PL
W artykule przedstawiono propozycję skonstruowania pojazdu dla naziemnego transportu miejskiego wykorzystującego system tramwajowy (pobór prądu z sieci trakcyjnej, wydzielone torowiska), ale z możliwością opuszczania torowiska i korzystania z akumulatorów lub stacji ładowania. Pozwoli to na tymczasowe lub docelowe wydłużanie istniejących tras i doprowadzenie wielkopojemnego taboru do gęsto zabudowanych osiedli. Na bazie przeglądu nowoczesnych rozwiązań sformułowano tezę że opracowanie (nieznacznie) innowacyjnego pojazdu jest „na wyciągnięcie ręki”. Pokazano możliwości wprowadzenia nowego taboru na przykładzie wrocławskim. Niemniej, proponowane rozwiązanie może być atrakcyjne także dla innych, co najmniej polskich miast.
EN
The article presents a proposal for constructing a vehicle for urban ground transport using a tram system (current consumption from the catenary, separate tracks), but with the option of leaving the track and using batteries or charging stations. This will allow for temporary or target extension of existing routes and for bringing large-scale rolling stock to densely built-up housing estates. Based on the review of modern solutions, the thesis was formulated that the development of an (slightly) innovative vehicle is "at your fingertips." The possibilities of introducing new rolling stock were shown on the example of Wroclaw. Nevertheless, the proposed solution may also be attractive to other, at least Polish cities.
PL
W 2011 r. wraz z Barbarą Langer, Dyrektor MZK – uczestniczyliśmy w targach Transexpo w Kielcach. Został tam zaprezentowany po raz pierwszy autobus elektryczny. Nowinka, nie wiadomo czy się przyjmie? Ciekawe jak zareagują potencjalni nabywcy autobusów? Od tego czasu przyglądamy się rozwojowi pojazdów elektrycznych. Trochę jakby z boku, marząc o takich autobusach. Usilnie zabiegamy o możliwość przeprowadzania testu w ruchu miejskim.
4
Content available remote Nowatorski napęd elektryczny autobusu miejskigo
PL
W artykule zaprezentowano najważniejsze zalety silników elektrycznych stosowanych w autobusach z napędem elektrycznym. Opisano podstawowe wady i zalety silników synchronicznych z magnesami trwałymi. W dalszej części artykułu opisano nowatorskie rozwiązania, jakie zastosowano w konstrukcji silnika typu SMwsK280M20 oraz jego podstawowe dane konstrukcyjne. Przedstawiono parametry elektromechaniczne silnika oraz metodę doboru i kształtowania optymalnej charakterystyki napędu. Zoptymalizowane układy napędowe autobusów i innych pojazdów mogą przyczynić się do znacznego upowszechnienia autobusów z napędem elektrycznym, co przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin w miastach oraz poprawę komfortu życia jego mieszkańców. Odpowiednia konstrukcja pojazdu elektrycznego i jego inteligentne sterowanie pozwoli wykorzystać energię hamowania do ładowania akumulatorów trakcyjnych.
EN
The article presents the most important advantages of electric motors used in electric buses. The main advantages and disadvantages of synchronous motors with permanent magnets are described. The following part of the article describes innovative solutions used in the construction of SMwsK280M20 motor and its basic construction data. Electromechanical parameters of the motor as well as the method of selecting and shaping the optimal drive characteristics are presented. Optimized drive systems of bus may help to propagate the use of electric buses. This will contribute to reduction of exhaust gas emission in cities and improved life comfort of the population. Appropriate design of electric vehicle and intelligent control will make it possible to use braking energy for charging traction batteries.
EN
This paper proposes four different cost-effective configurations of a hybrid energy storage system (HESS) in an electric city bus. A comparison is presented between a battery powered bus (battery bus) and supercapacitor powered bus in two configurations in terms of initial and operational costs. The lithium iron phosphate (LFP) battery type was used in the battery bus and three of the hybrids. In the first hybrid the battery module was the same size as in the battery bus, in the second it was half the size and in the third it was one third the size. The fourth hybrid used a lithium nickel manganese cobalt oxide (NMC) battery type with the same energy as the LFP battery module in the battery bus. The model of LFP battery degradation is used in the calculation of its lifetime range and operational costs. For the NMC battery and supercapacitor, the manufacturers’ data have been adopted. The results show that it is profitable to use HESS in an electric city bus from both the producer and consumer point of view. The reduction of battery size and added supercapacitor module generates up to a 36% reduction of the initial energy storage system (ESS) price and up to a 29% reduction of operational costs when compared to the battery ESS. By using an NMC battery type in HESS, it is possible to reduce operational costs by up to 50% compared to an LFP battery ESS.
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia rozwiązania pośredniego pomiędzy klasycznymi autobusami elektrycznymi i trolejbusami – pojazdów z dynamicznym systemem ładowania – w ruchu (In Motion Charging - IMC). Jest to system, który wiąże się z budową napowietrznej sieci trakcyjnej „typu trolejbusowego” na wybranym fragmencie trasy. Infrastruktura trakcyjna pokrywa wówczas ok. 30-40% długości trasy, co pozwala na doładowanie w ruchu baterii trakcyjnych zamontowanych w pojazdach. Takie rozwiązanie umożliwia ograniczenie pojemności, a więc także masy własnej baterii o ponad 60%. Testowane w Pradze rozwiązanie jest szczególnie wartościowe dla miast o zróżnicowanej topografii i dużych deniwelacjach terenu, gdzie klasyczne autobusy elektryczne nie spełniają oczekiwań. Ponadto system IMC jest atrakcyjny dla większości ośrodków miejskich, ze względu na powszechnie występującą kongestię ruchu. Hybrydowy system IMC pozwala na wyeliminowanie najsłabszych cech trolejbusów, czyniąc rozwiązanie także efektywnym ekonomicznie.
EN
The article attempts to present an indirect solution between classic electric buses and trolleybuses - vehicles with a dynamic charging system - In Motion Charging (IMC). It is a system that involves the construction of an overhead catenary "trolleybus type" on a selected part of the route. The traction infrastructure covers approx. 30-40% of the route length, which allows to recharge traction batteries installed in vehicles. This solution allows to limit the capacity, and therefore also the weight of the battery by over 60%. The solution tested in Prague is particularly valuable for cities with diverse topography and large area denivelations, where classic electric buses do not meet expectations. In addition, the IMC system is attractive for the majority of urban centers, due to the commonly occurring traffic congestion. The hybrid IMC system allows to eliminate the weakest features of trolleybuses, making the solution also economically efficient.
EN
For urban electric buses, it is important to develop a schedule for fast charging of batteries as a function of existing operating conditions. The paper presents a model for the optimization of charging process of electric bus batteries in the electric vehicle charging station system on their routes, with a determined structure. The place and time of battery charging are selected as a function of the existing bus operating conditions, assessment of the battery charge level and location in the transport urban infrastructure, using the Monte Carlo simulation approach. The aim of the article is to optimize the speed of electric buses with the use of cloud computing aimed at the collision-free use of a limited number of charging stations for electric vehicles on their routes and minimizing the total energy demand.
PL
Przedstawiono program wykorzystania trolejbusu z bateryjnym źródłem zasilania trakcyjnego oraz wyniki eksploatacyjne osiągnięte w Przedsiębiorstwie Trolejbusowej w Gdyni.
EN
Paper presents a program of using trolleybuses with traction battery for autonomous mode and operational results achieved in the Trolleybus Trasport Company of Gdynia.
9
Content available remote Możliwości i dylematy rozwoju miejskiego transportu szynowego w Polsce
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie możliwości wprowadzenia i rozwoju środków miejskiego transportu szynowego Polsce. Z problemem tym wiąże się pytanie, czy w celu poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej w miastach już posiadających system transportu szynowego (względnie w ogóle elektrycznego) należy rozważyć jego rozwój, podczas gdy w przypadku ośrodków pozbawionych takiego transportu pojawia się kwestia zasadności wprowadzenia nowego środka szynowej komunikacji miejskiej. W celu odpowiedzi na te dylematy w pierwszym etapie pracy scharakteryzowano nowe systemy szynowego transportu miejskiego wprowadzone w miastach europejskich w ostatniej dekadzie, natomiast w drugim dokonano analizy potencjalnych możliwości polskich miast w zakresie rozwoju takich środków transportu. Z podjętych badań wynika, że transport szynowy może być właściwym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych miast, jakkolwiek możliwości jego rozwoju w polskich miastach są zróżnicowane w zależności od wielu czynników demograficznych, gospodarczych, przestrzennych i politycznych. O ile w polskich miastach o charakterze metropolitalnym pytanie brzmi: jaki system transportu szynowego rozwijać?, o tyle w ośrodkach średniej wielkości wyzwaniem jest samo utrzymanie istniejących sieci. Zasadność i realność implementacji nowych systemów zależy natomiast od koordynacji działań wielu instytucji różnych szczebli i od wsparcia na poziomie krajowym i europejskim.
EN
The purpose of the article is to characterise the possibilities of introducing and developing of urban rail-based transport in Poland. This problem is related to the question whether in order to improve public transport in cities which already have a rail-based (or any electric) transport system, its development should be considered, while in the case of cities without such a transport there is the question if introducing a new means of public rail-based transport is an appropriate solution. In order to answer these dilemmas in the first stage of the present article, new rail-based urban transport systems which have been introduced in European cities in the last decade are characterised, while in the second stage the possibilities of introducing of such means of transport in Polish cities are analysed. The research results demonstrate that rail-based transport may be a proper solution to transport problems of cities, although the possibilities of its development in Polish cities vary depending on many demographic, economic, spatial and political factors. In the largest Polish cities which can be described as metropolises the question is: what sort of rail transport system should to developed ?, in medium-sized towns, however, the challenge is rather to maintain the existing networks. The legitimacy of the implementation of new rail-based urban transport systems depends on the coordination of the activities of many institutions at various levels and from support at the national and European level.
10
Content available remote Autobusy elektryczne – przyszłość czy już teraźniejszość?
PL
W transporcie publicznym w okresie ostatnich kilku lat obserwuje się dynamicznie postępujący proces wymiany floty autobusów miejskich. Jedną z dostępnych technologii są autobusy wyposażone w silnik elektryczny, które mogą stanowić przyszłość w publicznym transporcie zbiorowym. W artykule przedstawiono argumenty za wprowadzeniem ich do eksploatacji na szeroką skalę w transporcie publicznym oraz bariery, które mogą utrudniać ten proces.
EN
A dynamically progressing process of replacing the city bus fleets has been observed over the last few years in public transport in Poland and in the entire European Union. One of the available technologies are buses equipped with an electric motor, which can be the future of public transport. The article presents arguments for putting them into operation on a large scale in public transport and barriers that can hinder this process.
PL
Elektromobilność ma ścisły związek z jakością atmosfery. Dlatego priorytetem polskiego rządu w 2018 roku ma być skuteczna walka ze smogiem poprzez rozwój ekologicznego transportu miejskiego. Czy miasta stać na bezemisyjny transport publiczny? Elektromobilność stanowi bodziec do szybszego rozwoju polskiej gospodarki i jednocześnie ma pozytywne skutki dla naszego środowiska. Największą barierą dla rozwoju ekologicznego transportu są finanse, ponieważ koszt zakupu pojazdu elektrycznego jest wysoki. Wiedzą to władze polskich miast, które zaczynają dostrzegać zalety autobusów elektrycznych i coraz chętniej inwestują w bezemisyjny transport publiczny, szukając odpowiednich dofinansowań. Autobusy elektryczne jeżdżą już po Krakowie, Warszawie, Ostrołęce i Inowrocławiu. Kolejne wkrótce trafią także do Chodzieży, Sosnowca oraz Wrześni.
12
Content available remote Zagrzeb gospodarzem Bus Euro Testu 2018
PL
Od 1989 r. regularnie, co 2 lata, dziennikarze reprezentujący 21 redakcji pism autobusowych z całej Europy spotykają się w jednym z wybranych miast, aby wybrać autobus, któremu przyznana będzie prestiżowa nagroda International Bus of the Year. W bieżącym roku testy wybranych autobusów przeprowadzono w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu. Najlepszy z testowanych pojazdów otrzyma nagrodę, która zostanie wręczona podczas wrześniowych targów pojazdów użytkowych IAA Nutzfahrzeuge w Hanowerze.
13
Content available Szczecin : pionierem elektomobilności w regionie
PL
W artykule omówiono pionierska rolę Szczecina w dziedzinie rozwoju ekomobilności w regionie. Przedstawiono ambitne plany i zamierzania dotyczące modernizacji, a nawet zupełnej zmiany transportu zbiorowego oraz stan ich realizacji. Przedstawiono praktyczne skutki dostosowania taboru kołowego i szynowego do wymagań krajowych i unijnych w dziedzinie emisji toksycznych substancji i ochrony środowiska naturalnego.
EN
The article discusses the pioneering role of Szczecin in the field of ecomobility development in the region. Ambitious plans and intentions for modernization and even complete change of public transport and the state of their implementation have been presented. Practical results of the adjustment of rolling stock and rail rolling stock to the national and EU requirements in the field of toxic substances emission and environmental protection were presented.
PL
Celem pracy jest oszacowanie powierzchni jaką zajęłyby jednostki generujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł słonecznych energii (fotowoltaika) na potrzeby zasilania autobusowego transportu publicznego w Warszawie. Przeprowadzone obliczenia dotyczą górnego oszacowania. Analizowany był skrajny wariant, zakładający całkowite zastąpienie stołecznego taboru autobusowego transportu zbiorowego przez pojazdy w pełni elektryczne i ponadto zakładający ilościowe pokrycie związanego z tym zapotrzebowania na energię w pełni przez lokalne źródła fotowoltaiczne. Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych pogodowych uzyskanych ze stacji meteorologicznej znajdującej się w centrum Warszawy, publicznych danych statystycznych i pomiarowych oraz informacji na temat parametrów elektrobusów testowanych w warunkach miejskich. Uzyskane wyniki w zależności od warunków wynikających ze zmienności pór roku przyrównano do powierzchni dzielnic M.St. Warszawy.
EN
The aim of this paper is to estimate the area of power plants based on renewables (photovoltaic panels) for the case where public transport in Warsaw would be fulfilled by electric buses instead of combustion buses. The analysis are in extreme variant when all combustion buses were exchanged for electric buses and the power demand was completely covered from photovoltaics. Calculations are based on weather data from weather station placed in the center of Warsaw, also public data and information of parameters of electric buses which were tested in urban conditions. Results for different seasons are shown in comparison to the area of the city of Warsaw district.
PL
W artykule omówiony został unikalny na skale światową i popierany przez UNESCO projekt przeprowadzenia całkowitej zmiany źródeł zasilania pojazdów czyli 100 % elektromobilności. Miejscem realizacji projektu jest Menorka - wyspa w archipelagu Balearów. Przewiduje on, że za kilka lat wszelkie środki transportu: motocykle, samochody osobowe, autobusy, statki, wodoloty będą miały silniki elektryczne a energii dostarczy miejscowa elektrownia. Wiele organizacji pozarządowych i firm wiąże wielkie nadzieje z pomyślna realizacja traktując to śmiałe wyzwanie jako sprawdzian możliwości technicznych i organizacyjnych.
EN
The article discusses the unique project on global scale and supported by UNESCO to carry out a total change of vehicle power sources, i.e. 100% electromobility. The place of implementation of the project is Menorca, an outcrop in the Balearic archipelago. He predicts that in a few years any means of transport: motorcycles, passenger cars, buses, ships, hydrofoils will have electric engines and energy will be provided by a local power plant. Many NGOs and companies have high hopes for successful implementation, treating this bold challenge as a test of technical and organizational capabilities.
16
Content available remote Elektromobilność według Solarisa
PL
Gdy w 2011 roku, podczas targów Transexpo w Kielcach, Solaris pokazywał swój pierwszy autobus bateryjny nikt nie przypuszczał, że po 6 latach firma z Bolechowa stanie się jednym z europejskich liderów w tym segmencie rynkowym. Na pewno do osiągnięcia tak wysokiej pozycji przyczyniło się duże doświadczenie w produkcji trolejbusów, które zaczęły opuszczać bramy fabryki w 2001 roku. Łącznie w ponad dwudziestoletniej historii Solarisa, bramy fabryki w Bolechowie opuściło 15 tys. autobusów. W tej liczbie 2,5 tys. pojazdów to trolejbusy i autobusy elektryczne. Obecnie Solaris dostarczył już swoim klientom około 200 autobusów bateryjnych, a łącznie zakontraktowanych zostało ich 334 (stan na koniec sierpnia 2018 r.). Należy podkreślić, że Solaris nigdy nie ograniczał się jedynie do roli dostawcy. Dzięki aktywnej działalności w ramach projektu ZeEUS, polska firma włożyła ogromny wkład w standaryzację rozwiązań infrastrukturalnych w skali całej Europy oraz transferu wiedzy dotyczącej nowej technologii do przewoźników. Dzięki Solarisowi, na europejskim rynku elektromobilności zaistniały także inne polskie firmy takie, jak MEDCOM czy EkoEnergetyka.
EN
When Solaris presented their battery bus, during Transexpo Kielce Fairs in 2011, nobody expected, that company from Bolechow, will become market leader in 6 years period. Definitely achieving that position, was possible due to the experience gained during producing trolleybuses, since 2001. Solaris has produced over 15 000 buses during 20 years, including 2 500 trolleybuses and electrical buses. As soon has been delivered 200 battery buses, and contracted are 334 (august 2018). What is more Solaris is not only providor, taking part in ZeEUS project, company worked on standardization of infrastructure solutions in Europe and transfer of transport technology and knowledge. Due to Solaris support, was possible to raise another Polish companies, MEDCOM or EkoEnergetyka.
17
Content available remote Analiza projektu E-Bus Berlin
PL
W sierpniu 2015 r. w stolicy Niemiec uruchomiono projekt E-Bus, który przyczynić się powinien do redukcji szkodliwych gazów, ograniczenia hałasu oraz rozwoju rynku autobusów elektrycznych w rejonie Berlina i Brandenburgii. W artykule omówiona została pierwsza elektryczna linia autobusowa stolicy Niemiec, która powstała w oparciu o wykorzystanie różnorodnych rozwiązań technicznych. Uwzględniono 2 zasadnicze grupy tego typu rozwiązań – zastosowanie autobusu elektrycznego Solaris Urbino 12 electric oraz systemu szybkiego ładowania indukcyjnego Primove firmy Bombardier. Podkreślono również zalety wynikające z eksploatacji pojazdów elektrycznych w transporcie publicznym Berlina. Przedstawione zagadnienia zostały oparte o bilans środowiskowy projektu E-Bus Berlin.
EN
The E-Bus project was launched in August 2015 in Berlin should contribute to reduction of harmful emissions, noise reduction and development of the electric bus market in the area of Berlin and Brandenburg. This article discusses the first electric bus line in the capital of Germany, which was based on the use of various technical solutions. Two basic groups of such solutions were taken into account – the use of the Solaris Urbino 12 electric bus and the Bombardier Primove inductive charging system. The advantages of using electric vehicles in public transport in Berlin were also discussed. The presented issues were based on the environmental balance of the E-Bus Berlin project.
18
PL
MEDCOM należy do światowej czołówki producentów urządzeń energoelektronicznych, ale wcale nie zamierza zwalniać tempa rozwoju. Polski producent właśnie przygotowuje się do uruchomienia nowego obiektu produkcyjno-szkoleniowego, rozwija dział badań i rozwoju, a w październiku uruchamia wspólnie z Politechniką Warszawską własne studia podyplomowe.
PL
W artykule postawiono tezę, że stoimy w przededniu rewolucji w transporcie kołowym, polegającej na konwersji transportu opartego na silnikach spalinowych na transport oparty na silnikach elektrycznych. Przedstawiono wpływ rozwoju transportu publicznego opartego o napęd elektryczny na środowisko miast, dynamikę zakupów autobusów elektrycznych w Polsce w ostatnich latach oraz ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty użytkowania autobusów elektrycznych w polskich miastach.
EN
Article argues that we are the day before revolution in transport, involving the conversion of transport based on combustion engines for vehicles based on electric motors. Shows the impact of the development of public transport based on electric drive on the environment of cities, the dynamics of purchasing electric buses in Poland in recent years and the economic and exploitation aspects of the use of electric buses in the Polish cities.
PL
W Polsce, w Europie i na świecie wprowadzane są do eksploatacji autobusy elektryczne zasilane bateryjnie, które z czasem zastępować będą użytkowane obecnie autobusy z napędem konwencjonalnym, tj. wyposażone w silniki Diesla. Wdrożenie autobusów elektrycznych do obsługi linii komunikacyjnych na większą skalę, implikuje konieczność podjęcia decyzji dotyczących ich przydziału do obsługi konkretnych linii publicznego transportu zbiorowego. Ze względu na ograniczenia finansowe oraz ryzyko techniczne związane z wdrażaniem nowej technologii, nie jest możliwa obsługa całej sieci wyłącznie przez autobusy elektryczne. W niniejszym artykule zaprezentowano model hierarchizacji linii publicznego transportu zbiorowego, który – dla konkretnych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej – pozwoli na utworzenie listy rankingowej linii, które mogą być obsługiwane przez autobusy elektryczne. Wyżej wymieniony model oparty jest na analizie wielokryterialnej.
EN
In Poland, Europe and worldwide battery electric buses are being implemented – these buses will progressively be replacing currently used conventional Diesel buses. Wide-scale implementation of electric buses to serve bus lines imply the necessity of taking a decision concerning assignment of electric bus to serve specified public transport routes. Due to financial constraints and technical risks associated with the implementation of new technology, it is not possible to operate the entire network exclusively by electric buses. The article presents the simplified model of public transport lines hierarchization which – for particular public transport companies – allows to create a ranking list of lines that could be operated by electric buses. The above-mentioned model is based on multi-criteria analysis.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.