Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastyczny system produkcyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wdrażaniem i organizacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych Elastycznych Systemów Produkcyjnych. Omówiono cechy charakterystyczne tych systemów ich strukturę oraz wskazano na czynniki wpływające na ich organizację. Celem artykułu było ponadto przedstawienie kierunków rozwoju współczesnych systemów produkcyjnych w oparciu o zmiany zachodzące w technologii, informatyce, automatyzacji. Wskazano na potrzebę sprawnego wykorzystania tych systemów posiłkując się w tym celu współczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania takimi jak np. System Produkcyjny Toyoty, System Pull, Kaizen itp.
EN
In the article problems associated with implementing and the organization in manufacturing companies of flexible production systems were presented. Distinctive features of these systems and their structure were discussed and also factors influencing their organization were pointed out. The aim of the article was except that presentation of directions of development of the modern productive systems leaning on changes that took place in technology, informatics, automation. As indicated the need of efficient use of these systems exploiting contemporary concepts and management methods such as e.g. Toyota Production System, System Pull, Kaizen, etc.
2
Content available remote Analiza metod planowania produkcji w elastycznych systemach produkcyjnych
PL
W poniższym artykule autor dokonał przeglądu i analizy metod wykorzystywanych do planowania produkcji w różnych obszarach funkcjonalnych elastycznych systemów produkcyjnych, polskich przedsiębiorstw. Wyniki analizy mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu lub nie systemu elastycznego w przedsiębiorstwie.
EN
In the following article the author have made a review and analysis of method used in production planning in different functional areas of flexible manufacturing systems polish enterprises. The results of the analysis can be helpful in making decisions at divination or not of flexible system in the enterprise.
PL
W artykule przedstawiono dydaktyczny, modułowy model elastycznego systemu produkcyjnego. Na stanowisku możliwe jest symulowanie elementów procesów produkcyjnych, takich jak: planowanie (produkcji, dostaw komponentów, produkcji powtarzalnej i rytmicznej), niedopasowanie wydajności odcinków produkcyjnych, wąskie gardła, przezbrojenia, montaż, kontrola jakości.
EN
This paper presents a didactic, modular flexible production system model. On the test stand, it is possible to simulate elements of the production process, such as planning (of production, supplying components, repetitive and rhythmic production), performance mismatch of production sections, bottlenecks, setups, assembly and quality control.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
445-453, CD1
PL
W artykule przedstawiono dydaktyczny, modułowy model elastycznego systemu produkcyjnego. Stanowisko wyposażono w elementy umożliwiające symulację procesów i zdarzeń rzeczywistych obiektów produkcyjnych. Na stanowisku możliwe jest symulowanie elementów procesów produkcyjnych takich jak: planowanie (produkcji, dostaw komponentów, produkcji powtarzalnej i rytmicznej), niedopasowanie wydajności odcinków produkcyjnych, wąskie gardła, przezbrojenia, montaż, kontrola jakości.
EN
A model of teaching, modular flexible manufacturing system is presented. The system is equipped with elements to simulate real processes and events of production facilities. On the test stand, it is possible to simulate elements of the production process, such as planning ( production, supply of components, repetitive and rhythmic production ), performance mismatch of production sections, bot tlenecks, setups, assembly, quality control.
5
Content available remote Projekt dydaktycznego, modułowego, elastycznego systemu produkcyjnego
PL
W artykule przedstawiono dydaktyczny, modułowy model elastycznego systemu produkcyjnego, składający się z modułów wytwarzania, transportowego i magazynowego. Opisano szczegółowo strukturę informacyjną systemu produkcyjnego. Proces produkcji został zaimplementowany w zintegrowanym systemie informatycznym IFS Applications.
EN
A model of modular, teaching, flexible manufacturing system is presented. The model consist of the manufacturing, transportation, and storage modules. A detailed description of the information structure of this system is given. The production process is implemented in the integrated management systems IFS Application.
PL
Rozwój elastycznych systemów produkcyjnych (ESP; ang. FMS - Flexible Manufacturing System) i rozwiązań pochodnych (elastyczne systemy montażowe, elastyczne systemy selekcji i kompletacji, automatyczne magazyny) rozpoczął się w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Przyczyną zainteresowania tą wysoko zaawansowaną technicznie i wymagającą już wtedy dużych nakładów na etapie inwestycji formą jednostki produkcyjnej była odczuwana przez przemysł przodujących w skali światowej krajów presja kosztów powiązana z różnicowaniem się potrzeb klientów. Prowadziło to do dużych i szybko następujących zmian w asortymencie montowanych wyrobów, wytwarzanych części czy kompletowanych wysyłek. W tradycyjnie zorganizowanych jednostkach produkcyjnych prowadziło to do konieczności odchodzenia od wytwarzania w partiach ekonomicznych, częstszych niż przewidywały to harmonogramy przezbrojeń, spadku efektywnego obciążenia (wzrost udziału czasu przygotowawczo-zakończeniowego tpz), czyli do wzrostu kosztów wytwarzania, wzrostu kosztów robocizny, wynikający z konieczności wzrostu kwalifikacji bezpośredniej obsługi maszyn i urządzeń, wzrostu wynagrodzeń oraz kosztów szkolenia pracowników. To wszystko spowodowało, że przemysł zaczął więc poszukiwanie dróg obniżki kosztów wytwarzania. Jako dominująca tendencja wyodrębniła się wtedy elastyczna automatyzacja. W trakcie liczącego już 30 lat rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych, montażowych, logistycznych rozwiązana została pomyślnie większość problemów związanych z ich projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją w przedsiębiorstwach, w wyniku tego elastyczne systemy produkcyjne i ich pochodne stały się integralną częścią systemów produkcyjnych przedsiębiorstw działających w wielu wysoko rozwiniętych krajach. Przedsiębiorstwa, aby sprostać wymogom coraz większej konkurencji, zmuszone były do wprowadzania nie tylko nowych form organizacji produkcji, czy nowoczesnych technologii i nowych technik wytwarzania działań, ale także zmierzających w kierunku modernizacji zasobów. Przykładem takich działań są rozwiązania umożliwiające poprawne rozmieszczanie podsystemów funkcjonalnych (wytwarzania, magazynowy, transportowy) oraz ich wzajemnego powiązania, zapewniającego swobodny i szybki przepływ szeroko pojętego w ESP strumienia materiałowego. We współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych zarówno elastycznych jak i konwencjonalnych kluczowa staje się integracja poszczególnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa zmierzająca w kierunku powstania zintegrowanego komputerowo przedsiębiorstwa opartego na komputerowym wspomaganiu wytwarzania, gdzie prawie wszystkie funkcje przedsiębiorstwa, w wyniku zastosowania automatyzacji, miałyby być realizowane przez komputery lub urządzenia pracujące pod ich nadzorem. Powoduje to eliminowanie udziału człowieka przy realizacji operacji technologicznych i pomocniczych, takich jak wytwarzanie, transport, magazynowanie, manipulacja, w wyniku stosowania urządzeń sterowanych numerycznie, oraz w procesach sterowania, kontroli i nadzoru w wyniku zastosowania systemów informatycznych. Tylko właściwy sposób zaprojektowania infrastruktury logistycznej, w tym przede wszystkim transportowej i magazynowej uwzględniający wszystkie niezbędne czynniki, zapewnia odpowiednią współpracę wszystkich podsystemów funkcjonalnych systemu produkcyjnego. Przekłada się to na sprawność przepływu strumienia materiałowego pomiędzy magazynem a stanowiskami roboczymi, poprzez właściwe wykorzystanie dostępnych rozwiązań transportowych. Kluczowe staje się tutaj optymalne rozmieszczenie nie tylko podsystemów funkcjonalnych, ale dobór ilościowy i jakościowy narzędzi realizujących podstawowe i pomocnicze operacje w poszczególnych podsystemach. Poprawne rozmieszczenie zapewnia odpowiednio zaprojektowana infrastruktura przestrzenna podsystemu transportowego i magazynowego z równoczesnym uwzględnieniem podsystemu manipulacji stanowiącego łącznik pomiędzy wymienionymi podsystemami.
EN
The paper present the influence of logistic structure for efficiency of flexible manufacturing systems in polish machines building enterprices. The paper present also the selection logistics tools in the designed subsystems.
EN
The term flexibility is related to the technological development of a product, and a frequent shift production rate. However, an investment in flexibility is a serious financial burden for many companies. This is why the manufacturer system providers seek for a new designing system solutions of required flexibility at moderate cost. There is an idea of constructing a flexible system suitable for current manufacturing cycle, and adjustable for the future product development. An increased interest among new enterprises confirms the significance of this concept for flexible automation.
EN
The article presents modular mechatronic technological line structure for short-serial prototypes production of a new generation of electronic identificators containing RFID chips. A line is intended for an assembly of a multilayer document in a cold gluing, hot-melt methods, or a glue transfer film method. The glue transfer film method consists of a base layer, an RFID inlet, and a cover layer. The developed system leads to flexible production automation, which is applied in a form of effectors controlled numerically by a wide range of operation parameters and an easiness of re-calibration. This article presents a variable structure of the production system, which depends on the applied gluing montage technology. Such developed solution allows for the RFID prototype production with variable gluing method, with applied materials, and with geometry of the final product.
PL
Elastyczność produkcji charakteryzująca się możliwością reagowania na zmiany wielkości produkcji i technologiczny rozwój produktu uważana jest za jeden z podstawowych sposobów odpowiedzi na wymagania rynków. Intensywne inwestowanie w elastyczność jest jednak poważnym obciążeniem finansowym dla rywalizujących ze sobą firm. Stało się to przyczyną poszukiwania nowego podejścia do projektowania zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, które pozwoliłoby zapewnić systemowi wymagany poziomem elastyczności przy względnie umiarkowanych kosztach. Powstają koncepcje budowy systemów o elastyczności odpowiadającej charakterowi bieżącej produkcji i posiadajacych w przyszłości możliwość przystosowania do określonego niepewnością rozwoju produktu. Znaczenie tego tematu potwierdzane jest wzrostem zainteresowania przedsiębiorstw stawiających pierwsze kroki na polu elastycznej auomatyzacji. Jedna z koncepcji proponuje systemy o wymaganej zgodnej z potrzebami elastyczności o nazwie Focused Flexibility Manufacturing Systems (FFMS).
EN
Flexibility is related to the technological development of a product and to frequent shifts in rate of production. However, investment in flexibility is a serious finacial burden for many companies, which is why manufacturing system providers seek new solutions for desingning systems of required flexibility at moderate costs. The idea is to construct a system of flexibility suited for a current manufacturing cycle while capable of being adjusted to the future development of the product, which as of today is unforseeable. The singnificance of this concept is confirmed by an increased interest from the new enterprises in the field of flexible automatisation. One of the concepts introduces a system called Focused Flexibility Manufacturing Systems (FFMS).
EN
Pursuant to the analysis of the assessment method of the structures of the production process, in the construction of machines, we find that, due to the requirements of diversification of assortments and features of products, criteria of the quality level and work productivity, the reduction of fabrication costs, the structure of the production process develops continuously. Starting from workshops specialized on technological procedures, the structure developed onto production lines in a sole object flow, then onto production lines in a multi-object flow, and, currently, onto flexible production forms. To this purpose, flexible fabrication cells develop. The latter form develops continuously, but especially after the accomplishment of machine-tools with number command. Thus, we pass from production structures in automatic rigid flow lines, efficient for mass and widerange production, to flexible structures, especially efficient in low and medium-range production.
PL
Na podstawie analizy metod oceny struktury procesu produkcyjnego, w konstrukcji maszyn, okazuje się, że ze względu na wymogi dywersyfikacji asortymentu i cechy produktów, kryteria poziomu jakości i wydajności pracy, obniżenie kosztów produkcji, struktura procesu produkcji rozwija się w sposób ciągły. Począwszy od wytwórni wyspecjalizowanych w procedurach technologicznych, z rozwiniętą strukturą na liniach produkcyjnych w przepływie pojedynczego obiektu do linii produkcyjnych z przepływem wielu obiektów, a obecnie do elastycznych form produkcji. W tym celu rozwijają się komórki elastycznego wytwarzania. Ostatnia forma rozwija się w sposób ciągły, zwłaszcza po wykonaniu obrabiarek z poleceniem numerycznym. W ten sposób przechodzimy od struktury produkcji w automatycznych sztywnych liniach przepływu, wydajnych dla masowej i szerokiej zakresowo produkcji, do struktur elastycznych, szczególnie skutecznych w produkcji niskiego i średniego zasięgu.
EN
This paper present the problems of influence of variants of finishing processing on flow of machining parts in flexible manufacturing system. The technological processes for piston rods and rams of hydraulic cylinders. A model variants of technological processes for piston rods finished with the burnishing were also presented. In these studies the influence of technological variants including burnishing and grinding process on production scheduling was carefully analyzed. Basing on the idea of preliminary scheduling method the attempt of estimation how the technological variants influence the productions of flexible manufacturing system was made.
PL
W artykule omówiono problematykę wpływu wariantów obróbki wykończeniowej na przepływ elementów maszyn obrabianych w elastycznym systemie produkcyjnym. Wykonano badania dla wybranych wariantów procesów technologicznych tłoczysk i nurników siłowników hydraulicznych. Podano przykładowe warianty procesów technologicznych dla tłoczysk z uwzględnieniem obróbki wykończeniowej przez nagniatanie. Przeprowadzono analizę wpływu wariantów technologicznych z uwzględnieniem obróbki przez szlifowanie i nagniatanie na harmonogram produkcji. Podjęto próbę oceny oddziaływania wariantów technologicznych na efektywność wytwarzania elastycznego systemu produkcyjnego na podstawie wstępnych harmonogramów produkcji.
PL
W pracy przedstawiono proces planowania i sterowania produkcji przykładowego elastycznego systemu produkcyjnego. Zaimplementowano proces montażu szyb samochodowych w gnieździe produkcyjnym będącym elementem linii montażu samochodów. Do symulacji wykorzystano środowisko ProModel firmy PROMODEL Corporation.
EN
In this article the planning and control production process of Flexible Manufacturing Systems is presented. The process of assembly car panes in Flexible Assembly System is implemented. The simulation was realized by using ProModel software.
13
Content available remote Ocena konkurencyjności elastycznych systemów produkcyjnych
EN
In the work the proposition of the flexible machine systems (FMS) competitive suitability self-assessment is shown. Presented method can be used, with some correct action, in the production management system and takes into consideration: the variety of the FMS, the type of the organization and the results of the production. This method contains the assessment primary criteria and the proposition of the points scale of this criteria.
PL
W artykule tym autor zamierza dokonać oceny procesu wdrażania elastycznego systemu wytwarzania w oparciu o aspekty techniczno ekonomiczne. Artykuł przedstawia również przegląd metod oceny przedsięwzięć inwestycyjnych na etapie projektowania, wdrażania i eksploatacji. Zaprezentowane w artykule sposoby oceny efektywności technicznej i eko-nomiczno-finansowej umożliwiają określenie czy wdrożony system elastyczny spełnia w pełni lub nie wymogi efektywności.
EN
This papeer preesnts analysis of technical and economic efficiency with implementation of flexible manufacturing systems. The paper presents also review of methods of estimation investment ventures on the design, implementation and utilization stages. Also the papeer preesents the ways of technical, economic and financial estimate
PL
Przedmiotem badań są mechanizmy synchronizacji pracy wózków samojezdnych w elastycznych systemach produkcyjnych, mechanizmy warunkujące koordynację współbieżnie przebiegających procesów transportowych. Problem wyznaczania zasad koordynujących dostęp wózków do współdzielonych zasobów systemu (odcinków tras jezdnych) gwarantujących bezkolizyjny i bezblokadowy przebieg realizowanych procesów należy do klasy NP-trudnych. Problem ten sprowadza się do wyznaczania warunków wystarczających postaci pary (stan początkowy, zbiór reguł priorytetowania). Przyjęty regułowy sposób specyfikacji podsystemu transportowego, sprowadza go z kolei do odpowiedniego problemu decyzyjnego metody logiczno-algebraicznej. W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania technik programowania w logice z ograniczeniami CP/CLP do rozwiązania takiego problemu decyzyjnego poprzez wcześniejsze sprowadzenie go do postaci problemu spełniania ograniczeń PSO. W oparciu o proponowane podejście zrealizowany został przykład wyznaczania warunków wystarczających dla spełnienia ograniczeń, które gwarantują bezkolizyjną i bezblokadową pracę w systemie obsługi wózków samojezdnych.
EN
The subject matter of study are the automated guided vehicle (AGV) operation synchronization mechanisms in flexible manufacturing systems, enabling determination of the travel schedules via some preset traveling route intervals. In many practical cases transport operations are repetitive. For this type of systems the transport processes can be modeled as a system of cyclic concurrent processes sharing common resources with mutual exclusion. The collision-free, starvation-free and deadlock-free systems of cyclic processes are also periodic. In this paper the problem of determination of the rules coordinating access of the vehicles to the shared travel route intervals, ensuring the collisionfree and deadlock-free execution of the repetitive processes was reduced to determination of the sufficient conditions of the form of a pair (initial state, a set of priority rules). For a give transport subsystem specification with use of the rules the system's operation schedule determination is considered as a relevant decisive problem of the logic-algebraic method. In particular the problem of looking for a pair is defined in the form of the constraint satisfaction problem (CSP) and is solved with use of the programming techniques in logic with constraints.
PL
W artykule ujęto problemy z zakresu planowania struktury procesu technologicznego w warunkach elastycznie zautomatyzowanej produkcji ze względu na zastosowaną obróbkę nagniata-niem. We wstępie określono współczesne tendencje z zakresu komputerowej wymiany danych konstmkcyjno-technologicznych w obszarze technicznego przygotowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem planowania struktury procesu technologicznego. Określono kryteria stosowania obróbki nagniataniem dla wybranych celów obróbki. Przedstawiono również technologiczne możliwości stosowania obróbki nagniataniem w elastycznym wytwarzaniu. Omówiono przykładowe warianty koncentracji i różnicowania struktury procesu technologicznego z uwzględnieniem obróbki nagniataniem.
EN
This paper deals with problems related to planning technological process structure under the conditions of flexible manufacturing, considering the use of burnishing processes. At the preliminary stage the contemporary tendencies regarding computerized exchange of constructional and technological model data in the area of TPP have been determined with special attention to process structure planning. At the next stage of the paper the criteria for the application of burnishing with regard to the selected machining objectives have been discussed. Moreover, the technological possibilities for applying burnishing in flexible parts manufacturing are presented. The discussion of exemplary alternatives for concentration and differentiation of technological process structure is also included, under the consideration of the utilization of burnishing technologies.
PL
Umiejętny dobór zautomatyzowanych środków produkcji zwiększa efektywność ich wykorzystania i wymiernie może wpływać na wysokość kosztów produkcji, zadanie to ułatwia posiadanie odpowiednich narzędzi, dzięki którym istnieje możliwość przewidywania efektów (produkcyjne, organizacyjne i ekonomiczne) podejmowanych działań inwestycyjnych; w pracy podjęto próbę rozwiązania tego zagadnienia w odniesieniu do projektu elastycznej linii produkcyjnej, przedstawiono założenia i przyjęte składniki kosztów.
EN
Automatization of production involves high investment costs. A sensible selection of the automatized production means guarantees their good effectiveness, which influences the production costs. This boils down to having proper tools thanks to which it is possible to forecast the effect (relating to production, organization, economy) of undertaking an investment. This paper presents an attempt of dealing with that problem with reference to the project of the flexible machining line. The part 1 contains the relevant initial data and assumed cost components, while the part 2 will set out methods of their using in the task of balancing the flexible machining line.
18
Content available remote Rola diagnostyki i nadzorowania w elastycznym wytwarzaniu
PL
Omówiono znaczenie informacji sterowniczych dla potrzeb diagnostyki i nadzorowania elastycznych systemów wytwórczych. Dokonano funkcjonalnego podziału diagnostyki tych systemów i wskazano na możliwości pozyskiwania informacji, przydatnych dla wnioskowania diagnostycznego, przez sieć informatyczną, łączącą lokalne sterowniki PLC z nadrzędnym układem sterowania. Scharakteryzowano pośrednie i bezpośrednie monitorowanie prognostyczne stanu składników systemu oraz możliwości zdalnej diagnostyki serwisowej.
EN
Controlled information significance for diagnostics and supervising needs for flexible manufacturing are discussed. Diagnostics functional division of these systems has been done and possibilities of the information's gain are shown for diagnostics reasoning through the information network local controllers PIC with DNC. Direct and indirect prognostic monitoring of the system components and possibility of remote service diagnostics is characterized.
19
Content available remote Evolution of production management systems.
EN
Market changes, globalisation, growing competition, higher social demands, science and technology development are placing new requirements on enterprises and their functional subsystems. In the paper main evolution streams of production management systems have been presented, incl. inter- and intraorganisational management systems. Differences and similarities, as well as possible directions of their development are shown. A contribution of the Institute for Organisation of Production Systems has already been presented.
PL
Zmiany rynków, globalizacja, rosnąca konkurencja, większe wymagania społeczne, rozwój nauki i techniki stwarzają nowe wymagania wobec przedsiębiorstw oraz ich podsystemów funkcjonalnych. W pracy przedstawiono główne kierunki ewolucji systemów zarządzania produkcją, w tym systemów zarządzania wewnątrzorganizacyjnego i międzyorganizacyjnego. Pokazano podobieństwa i różnice, a także możliwe kierunki rozwoju tych systemów. Ponadto przedstawiono dorobek Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych.
PL
Omówiono obecne zmiany w reorganizacji przedsiębiorstw dostosowujące je do wymagań rynkowych. Przedstawiono problematykę planowania i sterowania produkcją oraz opisano systemy komputerowe stosowane w tej dziedzinie (PPC, MES). Wymieniono stosowane obecnie metody harmonogramowania operacji produkcyjnych. Przedstawiono możliwości dopasowania oferowanych na rynku systemów PPC do zmieniających się struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę na model zarządzania łańcuchem dostaw SCOR, stosowany przy opracowaniu systemów informatycznych. Przedstawiono przykłady zastosowania systemów planowania i sterowania produkcją w przypadku Elastycznych Systemów Produkcyjnych (ESP).
EN
In the paper changes in organisation of enterprises, that make them more adaptable to market requirements are discussed. Production planning and control background is presented and computer systems like PPC and MES are described. Applied scheduling techniques of production processes are discussed. The possibilities of adaptation of current PPC systems to changing oraganisation structures are presented. Attention is directed to the supply SCOR model. Examples of application of PPC system and system for Flexible Manufacturing system (FMS) control are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.