Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastyczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Opinie o materiale rurowym często kształtują się wpływem konkretnego zdarzenia, bez wnikania w szczegóły problemu. Stąd mogą wynikać nadmierne uproszczenia i łatwość formułowania skrajnych osądów, czego efektem może być zarówno bezkrytyczny entuzjazm, jak też bezwzględne potępienie.
EN
Based on the mechanical properties of stretch fabrics and Laplace’s law, the mathematical models have been developed enabling one to determine the values of the relationship between the fabric strain and the circumferential stress depending on pressure and diameter of the body. The results obtained refer to the values of the parameters assessed for the initial phase of their exploitation, which allow us to preliminarily predict the values of these parameters.
EN
The article concerns modern, flexible adhesive joints, which might be used in timber construction. The article discusses the test results carried out for timber elements joints using polymeric adhesives produced by Sika®. The scope of the tests includes the analysis of strength criteria, tests of polymer adhesion to the timber with a pull-off method, tests of polymer layer shearing between timber elements as well as examination of bending of timber elements joined with polymer. The conclusions indicate the types of these polymers which are recommended for the creation of polymeric joints of timber-polymeric type in timber constructions.
PL
Dynamiczny rozwój połączeń klejowych, umożliwia ich zastosowanie już nie tylko w naprawach, czy wzmocnieniach głównie konstrukcji żelbetowych oraz murowych. Coraz częściej mówi się o zastąpieniu tradycyjnych łączników przez połączenia klejowe. Szczególnie interesujący jest rozwój połączeń na bazie polimerów w zastosowaniu w konstrukcjach drewnianych, który umożliwia eliminację lub znaczne ograniczenie występowania zjawiska koncentracji naprężeń, jak ma to miejsce w przypadku najbardziej powszechnych połączeń trzpieniowych. Szczególne znaczenie ma eliminacja tego zjawiska w obiektach drewnianych, poddanych oddziaływaniu silnych wiatrów, trzęsień ziemi, czy też dużych gradientów temperaturowych oraz wilgotności. Głównym celem artykułu jest omówienie wyników badań przeprowadzonych dla połączeń elementów drewnianych przy wykorzystaniu podatnych klejów polimerowych produkcji Sika®. Zakres badań obejmuje analizę kryteriów wytrzymałościowych, badania przyczepności polimeru do drewna metodą pull-off (na odrywanie), badania ścinania warstwy polimeru pomiędzy elementami drewnianymi oraz badania zginania elementów drewnianych zespolonych polimerem.
EN
Today, many production companies are struggling with the problem of recruiting well qualified and motivated employees, as well as maintaining them, particularly for production jobs. That is why the effective personnel policy, aimed at ensuring the right people in the right place and at the right time, is one the greatest challenges facing managers. The aim of this paper is to present the model of flexible staff with polyvalent skills as a solution helpful to improve the company’s personnel policy. The functional flexibility must be supported by motivation systems, including remunerating and training ones. The considered issue is based mainly on the conditions of unit and customized production.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą materiałów spodowych, z jakich wykonywane są spody obuwia dla osób 60+. Przy wyborze tych materiałów uwzględniono ich dostępność na rynku oraz wykorzystywanie przez producentów obuwia. Badano pięć różnych materiałów podeszwowych wykonanych na bazie polichlorku winylu, kauczuku termoplastycznego i poliuretanu. W badanych próbkach określono m. in. takie parametry jak odporność na ścieranie, twardość, elastyczność, absorpcję energii i współczynnik tarcia (odporność na poślizg). Stwierdzono, że najlepsze wyniki uzyskały próbki wykonane na bazie polichlorku winylu.
EN
This paper presents the comparative analysis of the sole materials for the shoes sole used by the persons over 60th+. The choice of materials was considered their accesability on the market and application by the shoes manufactures. Five different sole materials manufactured on the basis of polyvinyl chloride (PVC), thermoplastic rubber and polyurethane were investigated. During the investigations the following parameters were determined: resistance to abrasion, hardness, elasticity, energy absorption and friction coefficient (resistance for slide). It was stated that the best results were obtained the specimens produced on the basis of polyurethane.
EN
The fashion industry is one of the dynamic industries, which undergoes rapid transformation in both the demand and flexibility. The prime objective of the current study is to investigate the relationship between strategic flexibility, manufacturing flexibility, supply chain flexibility and firm performance. In addition to that the mediating role of supply chain agility in relationship between strategic flexibility, manufacturing flexibility and firm performance is observed. The firms operating in the fashion industry of Indonesia are chosen as the sample of the study. Employing the survey-based methodology, the SEM-PLS technique is used to test the hypothesized relationships. So, current study has used SEM-PLS as statistical tool to answer the research questions raised in this study and research objectives envisaged in the current study. The findings of the study have provided support to the theoretical foundation and proposed hypothesis of the current study. Current study will be helpful for policymakers and practitioners in understanding the issues related to supply chain risk, supply chain integration and supply chain performance. In author knowledge this is among very few pioneering studies on this issue.
PL
Branża modowa jest jedną z dynamicznych gałęzi przemysłu, która podlega szybkiej transformacji zarówno pod względem popytu, jak i elastyczności. Głównym celem obecnego badania jest zbadanie związku między strategiczną elastycznością, elastycznością produkcji, elastycznością łańcucha dostaw i wydajnością firmy. Oprócz tego obserwuje się mediacyjną rolę elastyczności łańcucha dostaw w relacji między strategiczną elastycznością, elastycznością produkcji i wydajnością firmy. Firmy działające w branży mody w Indonezji są wybierane jako próba badania. Wykorzystując metodologię opartą na ankietach, technika SEM-PLS jest wykorzystywana do testowania hipotetycznych relacji. W związku z tym w bieżącym badaniu wykorzystano SEM-PLS jako narzędzie statystyczne do odpowiedzi na pytania badawcze poruszone w niniejszym badaniu i cele badawcze przewidziane w bieżącym badaniu. Wyniki badania dostarczyły wsparcia teoretycznej podstawie i zaproponowały hipotezę obecnego badania. Obecne badania będą pomocne dla decydentów i praktyków w zrozumieniu problemów związanych z ryzykiem łańcucha dostaw, integracją łańcucha dostaw i wydajnością łańcucha dostaw. W wiedzy autora jest to jedna z niewielu pionierskich badań w tej kwestii.
7
Content available Bezawaryjność rurociągów z żeliwa sferoidalnego
PL
Żeliwo sferoidalne posiada wszystkie cechy klasycznych materiałów konstrukcyjnych. W pewnych zakresach obciążeń jest sztywne i sprężyste, a po przekroczeniu granicy plastyczności staje się elastyczne. Elastyczność żeliwa sferoidalnego oraz dobrze zaprojektowane połączenia uniemożliwiają rozszczelnienie systemu nawet w przypadku działania dużej siły poprzecznej. Rury z żeliwa sferoidalnego mają znacznie większą sztywność obwodową oraz lepszą sprężystość niż rury z tworzyw sztucznych, dlatego nie ulegają trwałym odkształceniom i zachowują swój kształt nawet przy dużych obciążeniach.
PL
Celem pracy była ocena zjawisk na poziomie mikrostrukturalnym w procesie odkształcania popularnego w zastosowaniach medycznych materiału jakim jest miedź, a w szczególności zbadanie wpływu parametrów indentacji tj. prędkości odkształcenia, czasu przetrzymania i siły obciążania/odciążania na jej właściwości mechaniczne. Szczególną uwagę zwrócono na zależności między strukturą materiału, charakterem odkształcenia i właściwościami mechanicznymi. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że największy wpływ na parametry określone w procesie indentacji spośród badanych zmiennych ma siła, z jaką wgłębnik zagłębia się w materiał. Najwyższą twardość odnotowano przy sile 500 mN i prędkości 5000 mN/min. Również na wielkość energii odkształcenia niesprężystego największy wpływ ma siła obciążenia/odciążenia – jej wzrost o 50% powoduje dwukrotny wzrost pracy odkształcenia niesprężystego.
EN
The aim of the paper was to evaluate phenomena at the microstructural level in the deformation process of copper – a material popular in medical applications, and in particular to investigate the influence of indentation parameters, i.e. strain rate, holding time and loading / unloading force on its mechanical properties. Particular attention was paid to the relationships between the structure of the material, the nature of the deformation and the mechanical properties. As a result of the conducted tests, it was found that from the tested variables the force with which the indenter sinks into the material has the greatest influence on the parameters determined in the indentation process. The highest hardness was recorded at the force of 500 mN and the strain rate of 5000 mN/min. Also, in the inelastic, the loading/unloading force plays has the most important role greatest influence on the amount of inelastic and total work – its increase by 50% causes the twofold increase in the value of the inelastic deformation work.
EN
In this analysis, we present a theoretical study to examine the combined effect of both slip velocity and periodic body acceleration on an unsteady generalized non-Newtonian blood flow through a stenosed artery with permeable wall. A constant transverse magnetic field is applied on the peristaltic flow of blood, treating it as an elastico-viscous, electrically conducting and incompressible fluid. Appropriate transformation methods are adopted to solve the unsteady non-Newtonian axially symmetric momentum equation in the cylindrical polar coordinate system with suitably prescribed conditions. To validate the applicability of the proposed analysis, analytical expressions for the axial velocity, fluid acceleration, wall shear stress and volumetric flow rate are computed and for having an adequate insight to blood flow behavior through a stenosed artery, graphs have been plotted with varying values of flow variables, to analyse the influence of the axial velocity, wall shear stress and volumetric flow rate of streaming blood.
EN
In this work, we explore the possibilities of the widespread Finite Element Model Updating method (FEMU) in order to identify the local elastic mechanical properties in heterogeneous materials. The objective function is defined as a quadratic error of the discrepancy between measured fields and simulated ones. We compare two different formulations of the function, one based on the displacement fields and one based on the strain fields. We use a genetic algorithm in order to minimize these functions. We prove that the strain functional associated with the genetic algorithm is the best combination. We then improve the implementation of the method by parallelizing the algorithm in order to reduce the computation cost. We validate the approach with simulated cases in 2D.
EN
The paper presents the modelling measurement results of the load-displacement relation for scaffold stands and bracings. In the case of stands, there are two sections of curves, i.e. a straight-line and curvilinear section, and in the case of bracings, two straight line sections as well as one curvilinear section are distinguished. As a result of analyses, it is concluded that the sections which can be approximated by means of linear functions should be distinguished in graphs, if possible. On the one hand, this results from the evaluation methods of scaffold components. Nevertheless, the determination of elastic-linear scope of components’ operation is useful in engineering practice during computer calculations. Moreover, the method of determining an intersection point between functions, approximating tests results, along with analysis of the impact of polynomial degree, approximating the research results, on the time and effectiveness of the process of approximating functions selection, are all demonstrated in this article. The proposed method can prove useful in all science fields where curves obtained from any research (laboratory test, in situ test, numerical analysis) require approximation or replacement with a simpler description.
EN
Knowledge of mechanical behavior of healthy human arteries as the guidelines to target properties of vascular grafts deserves special attention. There is a lack of mathematical model to characterize mechanical behavior of biomaterial while many mathematical models to reflect mechanics of human arteries have been proposed. The objective of this paper was set to measure mechanical properties of healthy human arteries including Common Carotid Artery (CCA), Abdominal Aorta Artery (AAA), Subclavian Artery (SA), Common Iliac Artery (CIA) and Right and Left Iliac Artery (RIA and LIA) and compare them to those of commercial ePTFE and Dacron®. Methods: Series of stress relaxation and strain to failure tests vere performed on all samples. The experimental data was utilized to develop quasi-linear viscoelastic (QLV) model of both natural and artificial arteries. Results: ePTFE is the stiffest sample, while the CCA is the most compliant one among all. RIA and CIA are more viscous than the other natural arteries, while AA and CCA are less viscous. The proposed model demonstrated an accurate fit to the experimental results, a proof of its ability to model both nonlinear elasticity and viscoelasticity of the human arteries and commercial ones. Conclusions: ePTFE and Dacron® are much stiffer than human arteries that may lead to the disruption of blood hemodynamic and may not be biomechanically feasible as a replacement.
EN
Purpose: One inconvenience in finding experimental evidence for the relationship between potential elastic energy and vertical jump height is the difficulty of estimating the value of the stored potential elastic energy. Therefore, the aim of this study is to present a simple method of estimating the potential elastic energy stored by lowering the center of mass during the countermovement phase of a vertical jump. Methods: The research was conducted on 30 able-bodied male university students (age: 20 years, body height: 183.1 ± 7.9 cm, body mass: 80.3 ± 10.4 kg). Each participant performed 10 single countermovement jumps with arms akimbo to maximal height. Measurements employed a Kistler force plate. The value of potential elastic energy was estimated based on the curve of dependence of the ground reaction force on the vertical displacement of the jumper’s center of mass. Results: The mean value (±SD) of potential elastic energy collected due to lowering of the center of mass during the countermovement phase of a vertical jump was 183 ± 69 J. 24.3% of this value can be considered the part of the potential elastic energy (44 ± 21 J) that comes from the transformation of kinetic energy. The total change in gravitational potential energy due to lowering the center of mass was 240 ± 58 J. Conclusions: This estimation of potential elastic energy is only general and rough. However, certain estimations of potential elastic energy may offer some insight into the phenomenon relating vertical quasi-stiffness and the ability to store potential elastic energy with vertical jump height.
PL
Wdrażanie koncepcji Lean Manufacturing w MŚP jest ciągle ważnym i aktualnym zagadnieniem badawczym. Celem artykułu jest analiza stopnia wdrożenia Lean w działalności MŚP i identyfikacja głównych barier hamujących wykorzystanie tej koncepcji w ich działalności. Wyniki wskazują, że pomimo obaw MŚP decydują się na wdrożenie niektórych narzędzi Lean wskazując jak przeszkody czynniki natury kadrowej, finansowej i organizacyjnej.
EN
The implementation of the Lean Manufacturing concept in SMEs is still an important and topical research issue. The aim of the article is to analyze the degree of Lean implementation in SME activities and to identify the main barriers hindering the use of this concept in their activities. The results indicate that despite the concerns of SMEs decide to implement some lean tools, indicating how the obstacles are of a human resources, financial and organizational nature.
PL
Celem artykułu jest analiza wyników badań eksploracyjnych wśród studentów na temat rozwijania ich kompetencji oraz stosunku do pracy w kontekście elastyczności oczekiwanej od pracodawców. Elastyczność została zoperacjonalizowana przez cechy, których poszukiwano w przekonaniach młodzieży akademickiej. Tłem dla wyników badań jest nowoczesność oraz oczekiwania pracodawców wobec kandydatów i pracowników.
EN
The issue of the article is the analysis of the results of exploratory research among students on the development of their competences and attitude to work in the context of the flexibility expected from employers. The background for the results of research is the modernity and expectations of employers towards candidates and employees.
EN
This article covers the use of supplementary firing in a gas-combined cycle power plant when high flexibility is required depending on the penetration of variable renewable energies and under different gas turbine loads. Process models were simulated under different operating conditions with the software EBSILON® Professional. Five main conditions were studied for the designed combined cycle: gas turbine part-load without supplementary firing, gas turbine full load with supplementary firing, the use of supplementary firing to overcome the effect of changing ambient conditions, part-load gas turbine performance with supplementary firing technology and the use of supplementary firing in case of gas turbine shutdown.
EN
In the paper a nonlinear model of a lattice-boom crane with lifting capacity up to 700mT for static analysis is presented. The rigid finite element method is used for discretisation of the lattice-boom and the mast. Flexibility of rope systems for vertical movement and for lifting a load is also taken into account. The computer programme developed enables forces and stress as well as displacements of the boom to be calculated. The model is validated by comparison of the authors’ own results with those obtained using professional ROBOT software. Good compatibility of results has been obtained.
EN
This paper presents a theoretical and experimental evaluation of the application of lead rubber dampers (LRD) in the chevron bracing of structures. This device consists of a circular lead core with several layers of steel and rubber plates that are sandwiched together. This damper was manufactured at the earthquake engineering laboratory of Urmia University and installed inside a SDOF steel frame. The frame was placed on a shaking table, and its responses under several earthquake excitations were recorded. A 3D finite element model was created for the device, and hyper-elastic properties were determined for the rubber layers. To check the effectiveness of the device in mitigating the responses of multi-story frames, several nonlinear time history analyses were conducted on the structures using three earthquake excitations. The results indicate that significant reductions in the stories’ drift can be achieved by installing lead-rubber dampers in the chevron bracing.
PL
Zakłócenia w przepływach materiałowych zwiększają się wraz ze wzrostem niepewności otoczenia łańcucha dostaw. W systemach z przeważającą dystrybucją (łańcuchy dostaw wyrobów hutniczych) ciężar odpowiedzialności za odporność łańcucha dostaw przejmują przedsiębiorstwa dystrybucyjne, które są oceniane przez klientów według kryterium skuteczności. Celem badań zaprezentowanych w artykule jest wskazanie znaczenia elastyczności zasobów we wzmacnianiu odporności sieci dystrybucji.
EN
Interferences in material flows are increasing along with the increase of uncertainty. In systems with prevailing distribution (supply chains of smelting products) distribution companies are assuming the responsibility for the resilience of the supply chain. Flag enterprises of the distribution network are being assessed by customers according to the effectiveness criterion. Showing of meaning flexibilities of resource in improving resilience of distribution networks is a purpose of the article.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.