Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastomer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
A tri-functional NIMMO-THF copolyether (T-NT) was synthesized by polymerization of 3-nitratomethyl-3-methyloxetane (NIMMO) and tetrahydrofuran (THF) in the presence of trimethylolpropane and catalyzed by BF3·OEt2. The allyl urethane NIMMO-THF copolyether with three functional groups (AUT-NT) was synthesized from tri-functional NIMMO-THF copolyether and allyl isocyanate. The polymer was characterized by FT-IR, 1H NMR, and 13C NMR. Furthermore, an elastomer that was prepared from allyl urethane NIMMO-THF copolyether with three functional groups and trimethylisophthalodinitrile oxide (TINO) had satisfactory mechanical properties and good thermal stability. The elastomer is expected to be used in composite solid propellants and polymer-bonded explosives (PBX).
PL
Wyroby gumowe zawierające więcej niż 2,5% związków cynku uznaje się za toksyczne dla ekosystemów wodnych. Opracowano skład proekologicznych kompozytów z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) o obniżonej zawartości jonów cynku. W roli aktywatorów wulkanizacji zastosowano acetyloacetonian, glukonian i rycynoleinian cynku, jako alternatywę do ZnO. Aplikacja soli cynku nie miała wpływu na czas i temperaturę wulkanizacji NBR. Uzyskano wulkanizaty o nieznacznie mniejszej gęstości usieciowania i twardości, podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie i porównywalnej odporność na starzenie klimatyczne. Zastosowanie soli cynku umożliwiło 10-krotne zmniejszenie ilości jonów cynku w wyrobach gumowych.
EN
Rubber products containing more than 2.5% of zinc compounds are classified as toxic to aquatic ecosystems. Therefore, the aim of the research was to develop pro-ecological rubber composites of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) with a reduced content of zinc ions. Acetylacetonate, gluconate and zinc ricinoleate were used as vulcanization activators alternatively to ZnO. Their application had no significant effect on the time and temperature of NBR vulcanization. Vulcanizates with slightly lower crosslink density and hardness, higher tensile strength and comparable resistance to weather aging were obtained. Application of zinc salts enabled a 10-fold reduction in the content of zinc ions in rubber products.
EN
N,N-dihydroxybenzene-1,3-dicarboximidoyl dichloride was synthesized from benzene-1,3-dicarboxaldehyde and characterized by fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and nuclear magnetic resonance  1H and 13C NMR). The elastomer was prepared through the 1,3-dipolar cycloaddition of reaction between liquid polybutadiene (LPB) and isophthalonitrile oxide in this work. The tensile strength of different elastomer was enhanced from 0.14 MPa to 0.33 MPa as the elongation at break decreased from 145% to 73%, and the modulus increased from 0.09 kPa to 0.47 kPa. The parameters of kinetic indicated that the curing reaction was first order reaction and the apparent activation energy of each curing system was less than 10.10 kJ/mol when the content of N,N-dihydroxybenzene-1,3- dicarboximidoyl dichloride was increased from 7% to 12%. These results suggested that nitrile oxides achieved curing of polymer binders at room temperature and this work had definite guiding significance for the application of nitrile oxides in polymer binders.
PL
W artykule przedstawiono badania mające na celu sprawdzenie skuteczności dziewięciu wybranych modeli materiałów elastomerowych, w których stałe wyznaczono na podstawie próby jednoosiowego rozciągania. Skuteczność wybranych modeli materiałowych (Neo-Hookeana, Mooneya (2), Mooneya (3), Signioriniego, Yeoha, Ogdena, Arrudy-Boyce’a, Genta oraz Marlowa) określano na podstawie porównania wyników uzyskanych w eksperymentalnej próbie spęczania elastomerowego walca oraz próbie zginania z wynikami obliczeń numerycznych MES przeprowadzonymi dla poszczególnych modeli. Na podstawie cyklicznej próby jednoosiowego rozciągania elastomerowej próbki, sporządzono charakterystykę naprężenie-odkształcenie dla 18-tego cyklu obciążenia. W oparciu o otrzymaną charakterystykę obliczono wartości stałych materiałowych dla badanych modeli oraz wykonano symulacje procesu spęczania oraz zginania z wykorzystaniem systemu MARC/Mentat. W wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej zbieżności wyników modelowania numerycznego z wynikami badań eksperymentalnych procesu spęczania oraz zginania wykazano, że ich zbieżność zależy od przyjętego modelu materiałowego, schematu obciążenia elastomeru, a także od stopnia odkształcenia materiału. W przypadku procesu spęczania elastomerowego walca, najlepsze wyniki w najszerszym zakresie odkształceń (do 62%) w porównaniu z eksperymentem, uzyskano przy zastosowaniu modelu Yeoha. Natomiast w przypadku zginania, żaden z analizowanych modeli nie wykazał się dobrą zbieżnością wyników obliczeń z eksperymentem.
EN
This paper presents research to verify the effectiveness of nine selected models of elastomeric materials in which the constants were determined based on the uniaxial tension test. The effectiveness of selected models (Neo-Hookean, Mooney (2), Mooney (3), Signiorini, Yeoh, Ogden Gent and Marlow) was determined based on a comparison of results obtained in the experimental upsetting process of an elastomeric cylinder and bending process with the results of numerical calculations FEM for each models. Basing on the cyclic uniaxial tension test of elastomer sample, the stress -strain characteristic for the 18th load cycle was prepared. Basing on the obtained characteristic, the values of material constants were calculated for the studied models and simulation of upsetting process and bending process was performed with the usage of the software MARC/Mentat. As a result of the comparative analysis of the convergence of numerical modeling results with experimental results of the upseting and bending process, it was proved that the convergence of results depends on the material model adopted, the type of elastomer loading, and the deformation of the material. In the case of the compression process, the best results in the widest range of deformations (up to 62%) compared to the experimental results were obtained using the Yeoh model. In the case of bending process, however, none of the analyzed models showed a good convergence of the experimental results.
5
Content available remote Obróbka skrawaniem elastomerów z wykorzystaniem chłodzenia kriogenicznego
PL
Podstawową techniką kształtowania elastomerów jest formowanie tłoczne, wymagające kosztownego, indywidualnego przygotowania form, co w przypadku produkcji małoseryjnej jest nieopłacalne. W tej sytuacji atrakcyjną alternatywą może być obróbka skrawaniem, oferująca dużą różnorodność uzyskiwanych kształtów. Lepkosprężyste zachowanie materiałów o niskim module Younga utrudnia jednak osiągnięcie wyrobów o wysokiej jakości. Na szczęście to zachowanie można czasowo zmienić przez zastosowanie chłodzenia kriogenicznego.
EN
This article presents works associated with the design, numerical analyses and experimental tests of an energyabsorbing mat designed for increasing the safety of the soldiers inside military vehicles, especially their legs. One of the most important branches of engineering interests is high technologies accompanying the safety of soldiers. Energy absorbing mats are one of an additional equipment of a military vehicle, which is directly targeted to increase leg safety during explosion of IED (Improvised Explosive Device) under vehicle. The presented invention allows protection legs of the crew’s feet resting on the floor of the vehicle during explosion of a mine or IED. In most solutions, crewmembers’ foot rests directly on the floor, causing serious injuries. The value of the load on the metatarsus and tibia is closely related to the overall vehicle structure, which generally has limitations in the use of available external and internal protection solutions. Energy absorbing mats are a universal solution because they are adaptable to any type of vehicle. Their role is particularly important in flat-bottomed armoured vehicles. The article will show the results of the analysis showing how the mat works. Experimental results will be compared with the results of numerical analysis. The analysis is conducted using the LS-DYNA explicit code.
PL
Prawidłowy dobór materiałów elastomerowych mogących mieć zastosowanie w systemach wibroizolacji wymaga wyznaczenia wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiału. Podstawową wyznaczaną wielkością jest statyczny moduł Younga będący miarą sprężystości materiału elastomerowego. W artykule przedstawiono porównanie metod wyznaczania statycznego modułu Younga dla próbek materiału elastomerowego. Przedstawiono metodykę badań oraz ich wyniki.
EN
Proper selection of elastomeric materials that may be used in vibration isolation systems requires the determination of the physico-mechanical parameters of the material. The basic determinant is the static Young's modulus, which is the measure the elasticity of the elastomeric material. The article presents a comparison of methods for determining static Young's modulus for samples of elastomeric material. The research methodology and results are presented.
PL
Prawidłowy dobór materiałów elastomerowych mogących mieć zastosowanie w systemach wibroizolacji wymaga wyznaczenia wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiału. Podstawowymi wyznaczanymi wielkościami są moduły Younga będące miarą sprężystości materiału elastomerowego oraz współczynniki tłumienia materiału. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania dynamicznego modułu Younga dla próbek materiału elastomerowego oraz współczynnika tłumienia w oparciu o pętlę histerezy. Przedstawiono metodykę badań oraz ich wyniki.
EN
Proper selection of elastomeric materials that may be used in vibration isolation systems requires the determination of the physico-mechanical parameters of the material. The basic determinant is the Young's modulus, which is the measure the elasticity of the elastomeric material and damping ratio of the material. The article presents a method for determining dynamic Young's modulus and damping ratio for samples of elastomeric material. The research methodology and results are presented.
PL
Celem pracy jest opracowanie koncepcji elementów układu wibroizolacji z wykorzystaniem pola magnetycznego magnesów stałych i określenie wpływu tego pola na parametry fizyko-mechaniczne wybranego typu elastomeru, który poddany był obciążeniu statycznemu i dynamicznemu w szerokim zakresie prędkości w temperaturze pokojowej.
EN
The aim of the work is development of the concept of the vibration isolation system with application of the magnetic field of solid magnets and determination of the influence of this field on the physico-mechanical parameters of the selected type of elastomer, which was subjected to static and dynamic load over a wide range of velocity at room temperature.
PL
Praca dotyczy problemu wyznaczania wartości modułu Younga elementów elastycznych mogących mieć zastosowanie w układach wibroizolacji. W artykule przedstawiono opis dwóch metod pozwalających na wyznaczenie wartości modułu Younga materiałów elastomerowych oraz wstępne wyniki badań eksperymentalnych semi-aktywnego elementu wibroizolującego będącego w tym przypadku złożeniem elastomeru ze stałym magnesem neodymowym.
EN
The work concerns the problem of determining the value of Young's modulus of elastic elements that can be used in vibration isolation systems. The article describes two methods to determine the value of Young's modulus of elastomeric materials and the preliminary results of experimental research of the semi-active vibroisolating element, which is an elastomeric material with a permanent neodymium magnet.
PL
W opracowaniu przedstawiono sposób otrzymywania poliuretanów kondensacyjnych bez użycia izocyjanianów z uwzględnieniem przykładowych kierunków zastosowań omawianych polimerów. Poprzez amidowanie uretanem etylowym grup hydroksylowych oligooksyalkilenoli otrzymywano karbaminiany oligooksyalkilenowe. W reakcji mocznika i formaldehydu oraz samego kwasu fenolosulfonowego, bądź mieszaniny tego kwasu z kwasem hydroksybenzoesowym lub naftalenosulfonowym lub hydroksyantracenosulfonowym otrzymywano oligomeryczne związki zawierające segmenty sztywne. Określono warunki otrzymywania w skali laboratoryjnej nowych poliuretanów oraz wpływ składu surowcowego PU i doboru metody ich otrzymywania na wybrane właściwości błon polimerowych (sorpcję i desorpcję pary wodnej, wodoodporność, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu).
EN
The work presents a method for preparing polyurethanes condensation without the use of isocyanates, including examples of the directions the use of these polymers. By amidation of the hydroxyl groups of urethane ethyl was obtained oligooksyalkylena carbamates. In the reaction of urea and formaldehyde and phenolsulfonic acid alone or a mixture of this acid with a hydroxybenzoic acid or naphthalenesulfonic acid or hydroxyanthracenesulfonic acid it was obtained oligomeric compounds containing hard segments. Was determined conditions for receiving the new polyurethanes in a laboratory scale, and influence fiber composition of PU and choice methods of their preparation on selected properties of polymer films (sorption and desorption of water vapor, water resistance, tensile strength, elongation at break).
EN
This paper presents works associated with the design, experimental tests and numerical analyses of a composite connector, which is a part responsible for increasing the safety of the soldiers. Nowadays researchers more and more often are searching for modern materials, which, as individual components or structures connected with other materials, meet the requirements of global markets. One of the most important branches of industry, which presently is growing increasingly are high technologies accompanying the safety of soldiers who are the passengers of a military vehicle. The proposed solution allows protection of the sensitive parts of body (e.g. legs), as well as the entire body of a soldier from the risks resulting from the impact of a pressure wave coming from explosion on the vehicle in which the soldier travels. A combination of classic materials, such as steel, and modern materials with hyperelastic characteristics might be an alternative to the currently used shock absorbers and dampers. Perspective can be using this assembly as a connector between a seat and the military vehicle body or special plates for protecting the crew’s feet resting on the floor of the vehicle during explosion of a mine or IED. The analysis is conducted using the LS-DYNA explicit code.
EN
Neidhart type suspension units composed of metal-elastomer torsion springs can be a good alternative to steel helical springs in applications such as vibration absorbers or vehicle suspension systems. Assembling this type of spring requires initial preload of the elastomeric working elements, which determines their operating properties.The results of experimental tests and numerical simulations concerning the preload of elastomeric working elements in Neidhart type suspension units are presented in the paper. The performed research made it possible to propose a new calculation model for determining the preload force value acting on the elastomeric cylindrical elements applied in this type of suspension unit. The results obtained using the proposed model exhibit good convergence with FEM simulation results within the range of the tested geometrical and material properties.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem zewnętrznego stałego pola elektrycznego na współczynnik tarcia wybranych elastomerów podczas tarcia o powierzchnię stalową na stanowisku „pin-on-disc”. W celach porównawczych prowadzono także badania bez zewnętrznego pola elektrycznego. W badanym układzie stosowano próbki trzech różnych elastomerów, syntetyczne oleje bazowe PAG i PAO oraz ich mieszaniny z dodatkami uszlachetniającymi – przeciwzatarciowym (ZDDP) i modyfikatorem tarcia (IRGALUBE F10A), a także stalowy przeciwelement.Wybrane do badań elastomery stosowane są do wytwarzania uszczelnień wargowych. Stwierdzono, że zewnętrzne stałe pole elektryczne istotnie wpływa na współczynnik tarcia, a wielkość tego wpływu zależy od rodzaju elastomeru oraz oleju bazowego i jego mieszanin z dodatkami uszlachetniającymi.
EN
The paper presents the experimental results of research on the effect of an external DC electric field on the coefficient of friction of selected elastomers during their rubbing against a steel surface in the “pin–on– disc” experimental set-up. The tests were also carried out without any external DC electric field to compare the coefficients of friction obtained in both cases. In the tests, three different elastomers were used: pure PAG and PAO synthetic base oils and their blends with two additives – antiwear (ZDDP) and friction modifier (IRGALUBE F10A), and a steel counterface. The elastomers selected and used in the tests are those applied to the manufacture of rotary lip seals. It was found that the external DC electric field exerts a significant effect on the coefficient of friction, which in turn depends on the type of elastomer and the base oil and its blends with the additives used.
PL
W artykule przedstawiono badania mające na celu sprawdzenie skuteczności pięciu wybranych modeli materiałów elastomerowych, w których stałe wyznaczono na podstawie próby jednoosiowego rozciągania. Skuteczność wybranych modeli materiałowych (Neo-Hookean, Mooney (2), Mooney (3), Signiorini, Yeoh, Ogden) określano na podstawie porównania wyników uzyskanych w eksperymentalnej próbie spęczania elastomerowego walca z wynikami obliczeń numerycznych MES przeprowadzonymi dla poszczególnych modeli. Na podstawie cyklicznej próby jednoosiowego rozciągania elastomerowej próbki sporządzono charakterystykę naprężenie-odkształcenie dla 18-tego cyklu obciążenia. W oparciu o otrzymaną charakterystykę obliczono wartości stałych materiałowych dla badanych modeli oraz wykonano symulacje procesu spęczania z wykorzystaniem systemu MARC/Mentat.
EN
This paper presents research to verify the effectiveness of five selected models of elastomeric materials in which the constants were determined based on the uniaxial tension test. The effectiveness of selected models (Neo-Hookean, Mooney (2), Mooney (3), Signiorini, Yeoh, Ogden) was determined based on a comparison of results obtained in the experimental upsetting process of an elastomeric cylinder with the results of numerical calculations FEM for each models. Basing on the cyclic uniaxial tension test of elastomer sample, the stress-strain characteristic for the 18th load cycle was prepared. Basing on the obtained characteristic, the values of material constants were calculated for the studied models and simulation of upsetting process was performed with the usage of the software MARC/Mentat.
EN
The aim of the research was to determine the impact of modified biopolymers such as: enzyme hydrolyzate of collagen, enzyme hydrolyzate of keratin and poly(vinyl alcohol) PVAL (or PVA) on the properties of carboxylated acrylonitrile-butadiene rubber (XNBR) vulcanizates. Biopolymers were obtained from industrial waste leather in the form of collagen from chrome tanned leather shavings and keratin from cattle hair. The rheometric, mechanical properties, cross-linking density, Fourier Transform Infrared spectra (FT-IR) and Ultraviolet-Visible spectra (UV-Vis) were examined. Thermo-oxidative aging and biodecomposition processes were also performed. The introduction of natural bioadditives and PVAL influenced the improvement of cross-linking density of the obtained XNBR composites — probably by creating a common spatial network with the elastomeric matrix. Increased hardness, resistance to thermal aging and susceptibility to the action of microorganisms in soil were observed.
PL
Zbadano wpływ zmodyfikowanych biopolimerów, takich jak: enzymatyczny hydrolizat kolagenu, enzymatyczny hydrolizat keratyny oraz poli(alkohol winylowy) (PVAL, używany też skrót PVA) na właściwości wulkanizatów karboksylowanego kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (XNBR). Biopolimery pozyskiwano z odpadów przemysłu skórzanego. Określono właściwości reometryczne, mechaniczne i gęstość usieciowania wulkanizatów oraz ich budowę chemiczną. Zbadano także procesy starzenia termooksydacyjnego oraz biorozkład. Wprowadzenie do mieszanki kauczukowej naturalnych biododatków oraz PVAL wpłynęło na poprawę gęstości usieciowania uzyskanych kompozytów XNBR, prawdopodobnie w wyniku tworzenia wspólnej sieci przestrzennej z matrycą elastomerową. Otrzymane wulkanizaty XNBR charakteryzowały się zwiększeniem twardości, odporności na starzenie termiczne oraz podatności na działanie mikroorganizmów występujących w glebie.
EN
The paper presents a prototype design of elastomer energy absorbing panel made in a shape of honeycomb structure. The proposed panel was installed in a protected plate and tested on a specially designed test stand, where a shock wave from a small explosive charge was applied. The elastomer honeycomb structure was compared with a version of the panel made of solid elastomer materials, the same as used in the honeycomb structure and also with a protected plate without any panels. During the research, acceleration in the middle part of each investigated protected plate was recorded. The protected plates were scanned after the tests in order to measure their maximum deformation. Acceleration graphs and maximum deflections of all three considered structures were compared. The obtained results were used to validate numerical models of the designed structures and the test stand. A discreet model of the test stand and models of elastomer panels were developed with HyperMesh FEM software using shell and solid elements. The materials were described using a tabulated Johnson-Cook model and constitutive model for the rubber parts; all available in the material library of Ls-Dyna software. The blast loading was simulated using the CONWEP method. This model generates a boundary condition, based on the experimental data and TNT equivalent mass, which substitutes the wave propagation with a pressure. Finally, the experimental results of acceleration and deformation of the plates were compared with the corresponding results of the numerical analyses carried out using finite element method. The numerical models can be utilised in the future research as a virtual range stand. The developed elastomer honeycomb structure can be modified to meet various requirements of ballistic protection levels, by applying elastomer of different stiffness or optimizing shape and dimensions of the honeycomb structure.
EN
Macromolecular structure of chlorinated ethylene-propylene-diene rubbers (CEPDM) and there probable changes, which happen in process of rubber vulcanization were studied by method of infrared spectroscopy. Rubbers CEPDM-2, CEPDM-4 and CEPDM-16, consequently containing 2, 4 and 16% (mole) chlorine were taken for the investigation. As sample for comparison was used initial ethylene-propylene-diene rubber EPDM, not containing halogen. To determine thermostability of macromolecular structures of investigated polymers under vulcanization temperature, the specimens of rubber subjected to heating vulcanizing press under temperature 151°C during 5, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 minutes. To study thermophysical characteristics of chlorine-containing EPDM were used methods of differential thermal analysis (DTA) and thermo-gravimetric analysis (TGA). In result of spectral investigation of specimens were established that in process of obtaining CEPDM-2, chlorine combine with fragment of ethylidenenorbornene (ENB), but the structure of the main chain wasn’t touched. As a result of elimination of hydrochloride new double linkage is forming and halogen in aposition to this linkage, that in creases vulcanization rate of CEPDM-2 based rubber. When obtaining CEPDM-4 and CEPDM-16 chlorine associated as to ENB fragment as well as to the main chain of polymer, in the result of elimination of hydrochloride another double linkages can occur. This process permanently will result in decrease of ozone resistance of vulcanized rubbers CEPDM-4 and CEPDM-16
PL
Wielkocząsteczkową strukturę chlorowanych kauczuków etylenowo-propylenowo-dienowych (CEPDM), a także prawdopodobne zmiany zachodzące w procesie ich wulkanizacji, badano metodą spektroskopii w podczerwieni. Badaniom poddano kauczuki CEPDM-2, CEPDM-4 i CEPDM-16 zawierające odpowiednio 2, 4 i 16% mol. chloru. Jako próbki do porównania użyto wyjściowego kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego EPDM, niezawierającego chloru. Aby określić stabilność termiczną struktury makrocząsteczkowej badanych polimerów pod wpływem temperatury wulkanizacji, próbki kauczuku ogrzewano w prasie wulkanizacyjnej, w temperaturze 151°C w czasie 5, 10, 20, 30, 40, 50 i 60 min. W celu zbadania właściwości termofizycznych EPDM zawierającego chlor użyto metod różnicowej analizy termicznej (DTA) i analizy termograwimetrycznej (TGA). W wyniku badania spektralnego próbek ustalono, że w procesie otrzymywania CEPDM-2 atomy chloru przyłączają się do wiązania podwójnego we fragmencie etylidenonorbornenu (ENB), lecz struktura łańcucha głównego pozostaje niezmieniona.
PL
W pracy przedstawiono nieopisane dotąd w literaturze przedmiotu, wyniki systematycznych badań wpływu budowy chemicznej makrocząsteczek elastomerów, budowy ich sieci przestrzennej oraz składu kompozycji elastomerowych na właściwości termiczne, palność oraz zagrożenie pożarowe wytworzonych z nich kompozytów i nanokompozytów. Wyniki uzyskanych badań pozwoliły na ustalenie wyraźnej zależności pomiędzy stabilnością termiczną uzyskanych materiałów elastomerowych a ich palnością. Duży zakres badań poświęcono mieszaninom elastomerowym, które stanowią jedną z podstawowych możliwości fizycznej modyfikacji związków wielkocząsteczkowych. Zastosowanie metod analizy termicznej pozwoliło udowodnić, iż w wyniku procesów kosieciowania kauczuków EVM oraz NBR, a więc inter-polimerowego powiązania ich makrocząsteczek we wspólną sieć przestrzenną można otrzymać materiały elastomerowe o zmniejszonej palności. Wprowadzenie do takiej mieszaniny bezhalogenowych antypirenów pozwala na otrzymanie materiałów elastomerowych samowygaszających się w powietrzu lub niepalnych. Uzyskane wyniki badań wykazały, że dodanie do mieszanek badanych kauczuków napełniaczy lub nanonapełniaczy, takich jak: montmorylonit, haloizyt, attapulgit, krzemionka, nanowłókno węglowe, których właściwości termiczne zostały dokładnie zbadane, pozwala na uzyskanie materiałów elastomerowych o znacznie ograniczonej palności. W celu zwiększenia efektywności napełniaczy lub nanonapełniaczy w procesach tłumienia ognia, poddano je modyfikacji związkami antypiretycznymi lub wprowadzano je łącznie z antypirenami bezhalogenowymi do mieszanki kauczukowej. W realizowanych badaniach znaczną uwagę poświęcono budowie warstwy granicznej, poprzez którą odbywa się transport masy i energii oraz mało poruszanemu w literaturze przedmiotu, problemowi powstawania ciekłych produktów rozkładu termicznego i spalania elastomerów oraz kompozytów elastomerowych. Opracowany skład mieszanek kauczukowych, w zdecydowanej większości przypadków pozwolił na znaczące ograniczenie lub wyeliminowanie powstawania wspomnianych wyżej ciekłych destruktów zwiększających kontakt z tlenem oraz stanowiących dodatkowy czynnik przenoszący ciepło, a więc rozszerzający strefę przemian fazowych i reakcji chemicznych zachodzących podczas spalania. Wyniki badań wykazały, że synergiczne działanie attapulgitu z nanowłóknem węglowym lub krzemionką powoduje wytworzenie homogenicznej, izolującej warstwy granicznej, co znacznie ogranicza palność zawierających je kompozytów.
EN
The work present the results of the systematic studies, not described yet in the subject literature, concerning the effects of chemical structure of elastomers, their spatial network structure and composition of elastomeric blends on the thermal properties, flammability and fire hazard of the composites and nanocomposites made of them. The results of the studies allowed to establish a clear relationship between the thermal stability of the elastomeric materials obtained and their flammability. A wide scope of studies was devoted to elastomeric blends that constitute one of the basic opportunities of the physical modification of macromolecular compounds. The use of thermal analysis methods allowed to prove that by co-cross-linking of EVM and NBR rubbers, thus by inter-polymeric combination of their macromolecules into a common spatial network, one can obtain elastomeric materials with reduced flammability. The incorporation of a mixture of halogenless flame-retardant compounds into such a blend allows one to obtain self-extinguishing in air or non-flammable elastomers. The results of the studies have shown that the addition of fillers and nanofillers such as montmorillonite, halloysite, attapulgite, silica, carbon nanofiber, whose thermal properties were thoroughly tested, to the rubber blends under investigation, makes it possible to obtain elastomeric materials with a considerably reduced flammability. In order to increase the effectiveness of fillers or nanofillers in the fire control processes, It has been modified with the flame-retardant compounds or incorporated them together with halogenless flame-retardants to rubber blends. In the studies, considerably attention has been paid to the structure of boundary layer, through which the transport of mass and energy occurs, as well as to the problem of liquid products of thermal decomposition and combustion of elastomers and elastomeric composites, an issue hardly mentioned in the literature. The composition of rubber blends developed has largely allowed a considerable reduction in or elimination of the formation of liquid destruction products mentioned above that increase contact with oxygen and are an additional factor of heat transport, thereby extending the zone of phase processes and chemical reactions occurring during combustion. The results of the investigations have shown that the synergic action of attapulgite with carbon nanofibers or silica causes the formation of a homogeneous isolating boundary layer, which considerably reduces the flammability of the composites containing these fillers.
20
Content available Nowe przyśpieszacze wulkanizacji elastomerów
PL
Ciecze jonowe w postaci soli alkiloimidazoliowych i alkiloamoniowych 2-merkaptobenzotiazolu zastosowano jako przyśpieszacze wulkanizacji siarkowej elastomeru etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) alternatywnie do tradycyjnie stosowanego układu przyśpieszaczy. Ciecze jonowe wykazywały katalityczny wpływ na reakcje sieciowania i mogą zastąpić tradycyjnie stosowany jako przyśpieszacz ditiokarbaminian cynku. Pozwalają uzyskać wulkanizaty o podwyższonych właściwościach mechanicznych i porównywalnej gęstości usieciowania w stosunku do tradycyjnych, wykazujące jednocześnie lepszą stabilność termiczną i odporność na starzenie termooksydacyjne.
EN
Ionic liquids, such as alkylimidazolium and alkylammonium salts of 2-mercaptobenzothiazole were applied as accelerators for sulfur vulcanization of ethylene-propylene-diene elastomer, alternatively to traditionally used accelerators. Ionic liquids catalyzed the curing reactions and could replace the traditionally used zinc dithiocarbamate. The mechanical properties and the crosslink density were higher or comparable to vulcanizates containing traditional accelerators. Ionic liquids increased the thermal stability of the vulcanizates and their resistance to thermo-oxidative aging.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.