Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekstrakt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wykorzystanie naturalnych barwników do barwienia żywności stało się rzeczywistością i dowiodło, że eliminacja składników znakowanych numerem E jest możliwa nawet w warunkach przemysłowych. Ze względu na prawidłowe znakowanie środków spożywczych ważne jest, w jakiej formie barwnik jest w nich zastosowany – dodatku do żywności czy żywności barwiącej. Żywność barwiąca jest żywnością lub charakterystycznym składnikiem żywności, wydzielonym ze środków spożywczych w wyniku ekstrakcji nieselektywnej. Najważniejszą konsekwencją takiego rozróżnienia jest to, że większość opracowanych preparatów żywności barwiącej stanowią koncentraty lub nieselektywne ekstrakty barwiące pozyskane z owoców, warzyw lub innych jadalnych roślin z wykorzystaniem procesów fizycznych. Obecne rozwiązania technologiczne pozwalają opracować preparaty żywności barwiącej o prawie dowolnej barwie: żółte, pomarańczowe, czerwone, różowe, fioletowe, brązowe, czarne, niebieskie lub zielone.
EN
The application of natural dyes for food colouring has become a reality and has proven that the elimination of E-labeled ingredients is possible even at the industrial scale. Due to the correct labeling of foodstuffs, it is important in what form the dye is used: food additive or colouring foodstuff. Colouring foodstuff is a food or a characteristic food ingredient, separated from food by non-selective extraction. The most important consequence of such a distinction is that most of the prepared colouring foodstuffs are concentrates or non-selective color extracts derived from fruits, vegetables or other edible plants using physical processes. The current technology allows creating colouring foodstuff preparations of almost any color: yellow, orange, red, pink, purple, brown, black, blue or green.
EN
The availability of organic fruit juices on the European market is increasing. There is also a growing range of combinations of various fruit species, as well as fruit juice supplements, such as e.g. herbal infusions, which not only enrich the juices in new flavors, but also can significantly increase their health benefits. Consumers are increasingly looking for natural, organic, high-quality products, so choosing the right combination of ingredients to ensure the health benefits of juice is extremely important. The aim of this study was to evaluate the content of selected bioactive compounds in organic apple juice enriched with chokeberry and green tea extract. Chokeberry fruit are known to be a valuable source of vitamin C and numerous polyphenols, especially anthocyanins, with high biological activity. At the same time the green tea extract is rich in phenolic acids and flavonoids. Most of these compounds are characterized by strong antioxidant properties, thus protect the body against the adverse effects of free radicals involved in pathogenesis of various diseases, i.e. heart diseases, cancers, neurodegenerative diseases, and aging-related processes. The results of the study indicate that the addition of chokeberry juice to apple juice enriched the juice with vitamin C, phenolic acids (in total) and anthocyanins, in particular 3,5-di-Opelargonidine glycoside. At the same time the content of flavonoids (primarily quercetin and kaempferol) was lower in apple-chokeberry juice compared to the apple juice. The addition of green tea extract resulted in a significant enrichment of apple juice with phenolic acids (>2-fold) and flavonoids (>10-fold), including compounds found typically in tea leaves, such as catechin, epicatechin, epigallocatechin and epigallocatechin gallate. Organic apple-chokeberry juice and apple juice with green tea extract may be recommended as a part of a healthy diet, due to the high concentrations of antioxidants with beneficial health effects.
PL
Dostępność ekologicznych soków owocowych na europejskim rynku rośnie. Zwiększa się również wachlarz połączeń różnych gatunków owoców, a także nieowocowych dodatków do soków, m.in. naparów ziołowych, które nie tylko nadają sokom nowe walory smakowe, ale też mogą zwiększać znacząco ich wartość prozdrowotną. Konsumenci coraz częściej poszukują naturalnych, ekologicznych produktów o wysokich walorach prozdrowotnych, dlatego dobór odpowiedniej kombinacji składników, które zapewnią efekt prozdrowotny soku, jest niezwykle ważny. Celem niniejszej pracy była ocena zawartości wybranych związków bioaktywnych w ekologicznych sokach jabłkowych wzbogaconych dodatkiem aronii i ekstraktu zielonej herbaty. Owoce aronii stanowią cenne źródło witaminy C i licznych składników polifenolowych, przede wszystkim antocyjanów, odznaczających się dużą aktywnością biologiczną. Ekstrakt zielonej herbaty cechuje się ponadto bogactwem kwasów fenolowych i flawonoidów. Większość spośród wymienionych związków charakteryzuje się silnymi właściwościami przeciwutleniającymi, dzięki czemu chronią one organizm przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników zaangażowanych w patogenezę m.in. chorób serca, nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, oraz w procesy związane ze starzeniem się organizmu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że dodatek soku z aronii do soku jabłkowego istotnie wzbogacił sok w witaminę C, kwasy fenolowe (ogółem) oraz antocyjany, a w szczególności glikozyd-3,5-di-O-pelargonidyny. Mniejsza była natomiast zawartość flawonoidów (przede wszystkim kwercetyny i kemferolu) w soku jabłkowo-aroniowym w porównaniu do soku jabłkowego. Dodatek ekstraktu z zielonej herbaty skutkował natomiast istotnym wzbogaceniem soku jabłkowego w kwasy fenolowe (>2-krotnie) oraz flawonoidy (>10-krotnie), w tym typowe dla naparu herbacianego związki, tj. katechinę, epikatechinę, epigalokatechinę oraz galusan epigalokatechiny. Ekologiczny sok jabłkowo-aroniowy oraz soki jabł- kowe z dodatkiem ekstraktu zielonej herbaty mogą być polecane w profilaktyce zdrowotnej z uwagi na wysoką (istotnie wyż- szą w porównaniu do soku z jabłek) zawartość antyoksydantów o dobroczynnym wpływie na organizm.
3
Content available remote Wytwarzanie ekstraktu z biomasy makroglonów do produkcji kosmetyków
PL
Przedstawiono warunki optymalizacji procesu wytwarzania ekstraktu z biomasy glonów na potrzeby przemysłu kosmetycznego. Proces optymalizacji omówiono w trzech obszarach: pozyskiwania biomasy ze środowiska naturalnego, ekstrakcji za pomocą ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych oraz wymogów formalnych, umożliwiających zastosowanie ekstraktu dla celów komercyjnych, w tym jako składnika preparatów kosmetycznych.
EN
A brief review, with 19 refs., of methods for processing algae biomass for cosmetic industry including biomass harvesting, extn. with supercrit. CO₂ and formal requirements.
PL
Stosowanie substancji nadających lub przywracających barwę żywności istotnie wpływa na wygląd środków spożywczych i ich akceptację przez konsumentów. W związku z rozwojem trendu „czystych etykiet”, producenci dążą do zastępowania barwników będących substancjami dodatkowymi zwykłymi składnikami żywności, które wywołują wtórny efekt barwiący. Pozwala to na uniknięcie deklarowania numerów E na etykiecie przy uzyskaniu jednocześnie pożądanego efektu technologicznego. Jednak rozróżnienie pomiędzy barwnikiem – dodatkiem a składnikiem barwiącym bywa trudne i ma na nie wpływ wiele aspektów. Podobne trudności sprawia często przygotowanie skutecznej, ale i bezpiecznej komunikacji marketingowej dla produktów wytworzonych z użyciem tzw. żywności barwiącej.
EN
The application of substances which add or restore colour in food significantly affects the proper appearance of foods and their acceptance by consumers. In connection with the development of the trend of „clean label”, food business operators seek to replace colours – food additives with food ingredients (i.e. preparations) that cause secondary colouring effect. This avoids declaring E-numbers on the label, achieving at the same time the desired technological effect. However, the distinction between colour - food additives, and the colouring food component may be difficult and it is affected by a number of aspects. Similar difficulties are often caused when preparing effective and safe marketing communications for foodstuffs produced using the so-called “colouring food”.
5
Content available remote Innowacyjna technologia ekstraktów glonowych
PL
Przedyskutowano możliwości zastosowania ekstraktów z alg jako naturalnych biologicznie aktywnych komponentów nawozów, pasz i kosmetyków. Przedstawiono aktualny stan wiedzy oraz badania realizowane przez konsorcjum naukowe w ramach projektu EXTRALGAE.
EN
A review, with 26 refs., of uses of algal exts. in food, fodder, plant growth stimulators and prodn. of cosmetics. State-of-the-art in EXTRALGAE project was also presented.
PL
Biorąc pod uwagę różne sposoby i warunki przechowywania wynikające z potrzeb konsumenta (przechowalnie i urządzenia chłodnicze wykorzystywane w gospodarstwie domowym), celem pracy było określenie jakości i trwałości marchwi przechowywanej w warunkach przemysłowych (przechowalnia) i w warunkach domowych (lodówka), na podstawie wybranych cech. Zakres pracy obejmował ocenę następujących cech jakościowych: smak, zapach, wygląd, barwa, konsystencja (ocena organoleptyczna), wilgotność, zawartość ekstraktu i azotanów (V) w marchwi świeżej oraz po 4, 5 i 6 miesiącach przechowywania. Ocena organoleptyczna przeprowadzana była metodą 5-punktową. Oznaczenie wilgotności przeprowadzono metodą suszarkową wg AOAC (2006) Method 925.10, zawartość ekstraktu zbadano metodą refraktometryczną wg PN-90/A-75101/02, natomiast zawartość azotanów wykonano zgodnie z metodyką dołączoną do pH/jonometru firmy Mettler Toledo. Podczas czterech miesięcy przechowywania marchwi, niezależnie od sposobu jej przechowywania, zanotowano nieznaczne zmiany parametrów ocenianych przez panel sensoryczny. Podczas przechowywania przez okres sześciu miesięcy nastąpił znaczny spadek jakości marchwi, przechowywana w lodówce w ocenie organoleptycznej uzyskała tylko ocenę zadowalającą tj. 3,2 pkt. Marchew przechowywana w przechowalni przemysłowej charakteryzowała się większą zawartością azotanów, ekstraktu i większą wilgotnością niż marchew przechowywana w lodówce. Zmiany zawartości wybranych składników zachodziły bardziej intensywnie w korzeniach marchwi przechowywanej w lodówce niż przechowywanej w warunkach przemysłowych, co świadczy o szybciej zachodzącym procesie starzenia się marchwi przechowywanej w lodówce.
EN
Taking into consideration different methods and conditions of storing resulting from the consumer's needs (storing and cooling devices used in a household) the objective of the work was to determine quality and endurance of carrot stored in industrial conditions (storage) and in home conditions (fridge) on the basis of the selected properties. The scope of the work covered evaluation of the following quality properties: taste, smell, appearance, colour, consistency (organoleptic assessment), moisture, extracts and nitrates (V) content in fresh carrot and after 4, 5 and 6 months of storing. Organoleptic assessment was carried out with 5-points method. Moisture determination was carried out with an over-drying method according to AOAC (2006) Method 925.10, the content of extract was checked with a refractometric method according to PN-90/A-75101/02, whereas the content of nitrates was carried out according to the methodology supplied with Mettler Toledo pH/ionometer. During four months of storing carrot, irrespective the storing method, insignificant changes of the parameters assessed with a sensor panel were reported. During storing for six months a considerable decrease of the quality of carrot, which was stored in a fridge obtained only a satisfactory mark that is 3.2 points for the organoleptic assessment. Carrot which was stored in an industry storage was characterised by a higher content of nitrates, extract and higher moisture than carrot stored in a fridge. Changes of the content of the selected components occurred more intensely in carrot roots stored in a fridge than the one stored in industrial conditions, what proves a faster ageing process of carrot stored in a fridge.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zawartości ekstraktu soku z buraków ćwikłowych na jego gęstość, lepkość dynamiczną, naprężenia ścinające oraz przebieg suszenia pojedynczych kropel soku. Na rotametrze rotacyjnym HAAKE RS-100 badano przebieg zmian lepkości dynamicznej soku z buraków ćwikłowych dla różnych zawartości ekstraktu SM=10, 20, 30, 40, 50%. Określono też zależność naprężenia ścinającego od szybkości ścinania. Podczas suszenia pojedynczych kropel soku z buraków ćwikłowych (przy zawartości ekstraktu jak wyżej), przy stałej prędkości (v=2 m*s-1) i temperaturze (t=70°C) czynnika suszącego określono wpływ zawartości ekstraktu na średni strumień wilgoci odparowanej z jednostki powierzchni kropel i niezbędny czas suszenia. Stwierdzono, że wzrost zawartości ekstraktu w kroplach powyżej 30% utrudnia proces suszenia.
EN
The purpose of the work was to determine the impact of garden beet juice extract content on its density, dynamic viscosity, shearing stresses, and drying progress for single juice drops. The researchers used rotary rotameter (HAAKE RS-100) to examine progress of changes in dynamic viscosity of garden beet juice for different extract content values: SM=10, 20, 30, 40, 50%. Moreover, the research allowed to determine relationship between shearing stress and shearing rate. While drying single garden beet juice drops (extract content as before), at constant velocity (v=2m*s-1) and temperature (t=70°C) of drying medium, the researchers determined extract content impact on average stream of moisture evaporated from drop area unit and necessary drying time. It has been observed that the increase of extract content in drops exceeding 30% makes drying process difficult.
PL
Wykonano doświadczenie nad suszeniem soku buraczanego w przeciwprądowej laboratoryjnej suszarce rozpyłowej AVP ANHYDRO LAB1. Proces prowadzono przy temperaturze czynnika suszącego 140, 180, 220°C, przy zawartości suchej substancji w surowcu - 10, 20, 30%. Końcowa wilgotność suszu wynosiła 3-4%. Określono wpływ temperatury czynnika suszącego na wlocie i wylocie z suszarki, początkowej zawartości wody na wartość objętościowego strumienia wilgoci.
EN
An experiment on beet juice drying was performed in a counter-current laboratory spray drier - AVP ANHYDRO LAB1. The process was carried out at drying medium temperature values: 140, 180, 220°C, and for dry matter content in the material: 10, 20, 30%. Final humidity of dried material was 3-4%. The research allowed to determine the impact of drying medium temperature at drier inlet and outlet, and initial water content on the value of volumetric moisture stream.
EN
European plums ‘Bluefre’, ‘Valor’, ‘Valjevka’ and ‘Elena’ cvs. were harvested and graded according to colour and firmness, and on this basis divided into three maturity fractions. The fruits were analysed for mass loss, flesh firmness, total soluble solids (TSS), skin ground colour as well as incidence of fungal diseases and physiological disorders after 4 weeks of cold storage at 1 oC and 2 days of ripening at 20 oC. Significant differences were found in fruit weight loss, skin colour, firmness and TSS among maturity fraction during and after storage. A decrease in firmness, fruit mass, and skin colour as well as an increase in TSS were observed, however all changes depended on the maturity stage during harvest. Less mature fruits withstood better cold storage than more mature. All fruits showed flesh browning symptoms after 4 weeks of storage and the least browning symptoms were found for ‘Valor’, regardless of the fruit maturity during harvest. The most browning symptoms were observed for ‘Valjevka’, which indicates the low suitability of this cultivar for 4-week storage. The best storability was observed for ‘Valor’ due to the best after-storage quality. Both firmness and skin colour can be applied to the assessment of the optimum harvest date of fruits intended for storage.
PL
Odmiany śliwy 'Bluefre', 'Valor', 'Valjevka' i 'Elena' po zbiorze zostały rozsortowane w zależności od wybarwienia i jędrności na trzy grupy różniące się stadium dojrzałości. Po 4 tygodniach przechowywania w chłodni zwykłej w temperaturze 1 oC i 2 dniach dojrzewania w temperaturze 20 oC analizowano stratę masy owoców, jędrność, zawartość ekstraktu, barwę skórki oraz występowanie chorób grzybowych i fizjologicznych. Stopień dojrzałości owoców w czasie zbioru wpływał na utratę masy na skutek transpiracji, na zabarwienie owoców, jędrność i zawartość ekstraktu po 2 i 4 tygodniach przechowywania. Jędrność i masa owoców malała, a zwiększała się zawartość ekstraktu, jednak tempo i stopień tych zmian były ściśle uzależnione od stadium dojrzałości w czasie zbioru. Mniej dojrzałe owce wykazywały mniejsze straty spowodowane chorobami grzybowymi, jednak u wszystkich odmian po 4 tygodniach stwierdzono fizjologiczne przebarwienia miąższu. Najmniejsze zbrunatnienie stwierdzono u owoców odmiany 'Valor', a ponadto nie było ono uzależnione od początkowej dojrzałości. Największe zbrunatnienie miąższu stwierdzono po przechowywaniu owoców odmiany 'Valjevka', natomiast największe straty powodowane chorobami grzybowymi u owoców odmiany 'Elena', co pozwala uznać je za mało przydatne do 4-tygodniowego przechowywania w chłodni.
PL
Do produkcji koncentratów soków owocowych powszechnie wykorzystuje się wyparki próżniowe prowadząc proces odparowania wody w temperaturach 50-70°C. Mimo stosowania tej techniki produkcji od lat badacze w niewielkim stopniu analizują zmiany jakościowe soku podczas procesu zagęszczania. Celem pracy była ocena przydatności laboratoryjnej wyparki próżniowej do badań procesu zagęszczania soków owocowych. Zakres pracy obejmował: dobór i ustalenie optymalnych parametrów pracy urządzenia, analizę przebiegu procesu zagęszczanie oraz ocenę wybranych parametrów jakościowych soku.
EN
Vacuum evaporators are universally used for production of fruit juice concentrates. Water evaporation process is carried out at the temperature ranging from 50 to 70°C. In spite of using this production technique, for many years now the researchers have been analysing qualitative changes in juice during concentration process to a small extent only. The purpose of the work was to assess usability of laboratory vacuum evaporator for examination of fruit juice concentration process. The scope of work included: selection and establishing of optimal equipment operation parameters, concentration process progress analysis, and assessment of selected qualitative parameters of juice.
PL
W latach 2006-2007 przeprowadzono doświadczenia polowe nad wpływem środków AlgaminoPlant i HumiPlant na marchew. Porównywano dwa systemy stosowania badanych środków. W pierwszym HumiPlant użyto bezpośrednio po siewie w dawce 30 L. ha-1 i po wschodach, w fazie 1-2 liści marchwi (0,5 L.ha-1), a następnie w odstępach co 7-14 dni wykonano cztery zabiegi AlgaminoPlantem (1 L. ha-1w każdym zabiegu). W drugim systemie stosowano po wschodach tylko AlgaminoPlant (1 L.ha-1 w czterech zabiegach). Stosowane biostymulatory korzystnie wpływały na plon i skład chemiczny korzeni marchwi. Zaznaczyła się tendencja zmniejszenia zawartości azotanów i wzrosła zawartość karotenoidów. Moczenie nasion w 2% roztworze AlgaminoPlantu przyspieszało i poprawiało zdolność kiełkowania nasion marchwi i pietruszki.
EN
The aim of the 2 years (2006-2007) experiments carried out with carrots was to determine the influence of biostimulators from seaweed (AlgaminoPlant) and leonardite (HumiPlant) on growth and yield of the crops. Two systems of application were compared. In the first HumiPlant (30 Lźha-1) was used directly after sowing and 0,5 Lźha-1at 1-2 leaves stage of carrots, afterwards AlgaminoPlant was applied four times (1 Lźha-1) in 7-14 days intervals. In the second system AlgaminoPlant was applied four times at the rate of 1 Lźha-1 for each treatment. Tendency of the yield increasing and positive changes in chemical composition after both treatments were observed. The content of nitrates was decreased and carotenoids were slightly increased. Soaking carrot and parsley seeds in 2% AlgaminoPlant water solution accelerated germination and improved germinability of seeds.
EN
The paper presents the results of a study on allelopathic effect of extracts from Stratiotes aloides on natural lake phytoplankton communities grown outdoor in 40 l containers under natural light conditions. The water and plants were taken from an oxbow lake in spring (when S. aloides plants were submerged) and in summer (when plants were floating on lake water surface). Water extracts were prepared from fresh healthy leaves obtained on both sampling occasions. Control containers were supplemented with N and P in amounts similar to those introduced to experimental containers with macrophyte extracts. That way the experimental set up excluded the possibility of phytoplankton limitation by nutrients. Under such conditions the extracts from S. aloides strongly reduced phytoplankton biomass measured as the concentration of chlorophyll a (from 370 to 141 mg chl. a m[^-3] in spring and from 266 to 50 mg chl. a m[^-3] in summer). The inhibition of phytoplankton growth was indirectly confirmed by higher concentrations of available nutrients in experimental versus control containers. The extracts affected also the spring phytoplankton community structure by selective inhibition of diatoms and, to a less extent, of green algae and Cryptophyceae. Similar response of phytoplankton biomass to extracts obtained from submerged and floating S. aloides might suggest that allelochemicals were the constitutive part of macrophyte tissue and their production was not iduced by competition between macrophyte and algae.
EN
We investigated the cytotoxicity of reactive dyes and dyed fabrics using human keratinocyte HaCaT cells in vitro. The HaCaT cells were exposed to three monochlortriazinyl dyes: yellow, red and blue with different concentrations. The HaCaT cells were also exposed to water extracts of dyed fabrics. After 72 hours exposure, the protein contents of the samples compared to the protein contents of non-exposed cells were measured. The level of protein content indicates the viability of the cells. The mean inhibitory concentration values (IC50) showed the dye concentration when the protein content of the sample was 50% of the protein content of the non-exposed cells. The mean inhibitory concentration values (IC20) when the protein content of the samples was 80% were also measured. The IC20 values show the limiting value of toxicity. The IC50 values show whether samples are clearly toxic. The IC50 value for the yellow dye was 237µg/ml and the IC20 value was 78µg/ml. The IC50 for the red dye was 155µg/ml: the red dye caused adverse effects under the lowest dye concentration (28µg/ml). The IC50 value for the blue dye was 278µg/ml and the IC20 value was 112µg/ml. Cotton fabrics dyed using these same three reactive dyes were extracted with water and the extracts were analysed using the HaCaT cell line. The viability of the cells was good, the protein content of the samples being over 80% compared to the non-exposed cells. The HaCaT cell test indicated the toxicity of pure dyes; the dyed fabrics had no adverse effect. The human keratinocyte HaCaT cells seem to be a useful tool for the study of the purity/toxicity of dyes and other substances applied to textiles.
EN
In this study, the toxicity of reactive dyes and dyed fabrics was investigated using spermatozoa cells in vitro. Boar semen was exposed to different concentrations of monochlorotriazinyl dyes: yellow, red and blue. The spermatozoa cells were also exposed to extracts of dyed fabrics. After 24 and 72 hours respectively, the viability of the cells was evaluated by microscopy. The mean inhibitor concentrations IC50, showing the concentration of the dye when half of the cells are dead compared to the control sample, were calculated from the viability values. After 24 hours' exposure, the IC50 value calculated for the yellow dye was 135µg/ml, and after 72 hours 60µg/ml. The IC50 value for the red dye was 124µg/ml after 24 hours, and 46µg/ml after 72 hours. The IC50 value for the blue dye after 24 hours was 127µg/ml. After 72 hours, the blue dye caused high toxicity: more than half the cells were dead. Cotton fabrics dyed using these three reactive dyestuffs were extracted by water and analysed by the spermatozoa motility inhibition test. The viability of the cells when exposed to fabric extracts was good. However, after 72 hours' exposure, the standard deviation and coefficient of variation values for cell viability of fabric extracts were large. The spermatozoa inhibition test indicated the toxicity of pure dyes, the dyed fabrics having no adverse effects. The spermatozoa test seems to be useful when screening different substances and when used in addition to other tests. The spermatozoa motility inhibition test can be used for textile material studies.
EN
Three low coalified coal samples of Upper- Vistula Coal Basin (Poland) were object of geochemical analysis by pyrolitic, chromatographic and spectrographic methods. Coal extracts and low-temperature tars received in three temperatures: 390, 520 and 600°C in the presence of n-butanol-l vapour were separated into three fractions: aliphatic, aromatic and polar (NSO compounds + asphaltenes) using preparative TLC for gross composition assessment. Infrared spectroscopy of overall primary tars indicates that lower coalified coals give primary tars containing much higher amounts of oxygen 'compounds then higher coalified coals and that with increase of pyrolysis temperature the content of aliphatic structures in tars tends to decrease. Aliphatic compound fractions were analysed by gas chromatography to assess changes in n-alkanes, n-alkenes and isoprenoid compounds distribution and changes of main biomarker parameters with changes of pyrolysis temperature comparing to coal extracts. Results of gc analysis indicated similar thermal maturity of coals and their various depositional environment ( oxic in the case of the Czeczott and J anina coals and anoxic-suboxic for the Siersza coal). In lower temperatures of pyrolysis (390°C) high predominance of even-carbon-number n-alkanes and n-alk-l-enes was found caused by generation even-carbon-number aliphatic compounds from coal macromolecule. As a probable source of pristane in coals vitrinite macerals were supposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.