Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekstrakcja nadkrytyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Metody wstępnego przygotowania surowców roślinnych do ekstrakcji nadkrytycznej
PL
Przedstawiono metody przygotowania surowców roślinnych do procesu ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych. Koncentrują się one na umożliwieniu szybkiego i bezpiecznego procesu ekstrakcji oraz możliwego do zastosowania przy szerokim spektrum produkcyjności. Podziału metod przygotowania surowców dokonano ze względu na sposób destrukcji ścian komórkowych. Wprowadzony podział określa metody fizyczne i chemiczne. W ramach grupy metod fizycznych omówiono mielenie, homogenizację w warunkach wysokich ciśnień, homogenizację w warunkach dużych prędkości, a także z wykorzystaniem ultradźwięków i mikrofal oraz pulsującego pola elektrycznego.
EN
A review, with 15 refs., of phys. and chem. methods including milling, high pressure or high speed homogenization, treatment with microwave and ultrasonic waves, and pulsating electric field.
PL
Zbadano wpływ rozpuszczalników: cykloheksanu, toluenu, alkoholu izopropylowego oraz czasu ekstrakcji (0 – 4 godz.) ziemistego węgla brunatnego w warunkach nadkrytycznych w temperaturze 410 °C, pod ciśnieniem 13 MPa na wydajność ekstraktów oraz kształtowanie się struktury porowatej stałych pozostałości poekstrakcyjnych. Scharakteryzowano skład grupowy i strukturalny ekstraktów nadkrytycznych. Pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej cykloheksanem i toluenem wykazują większe rozwinięcie układu kapilarnego niż produkt karbonizacji węgla nieekstrahowanego otrzymany w temperaturze ekstrakcji nadkrytycznej 410 °C. Podobna zależność występuje w rozwinięciu struktury porowatej karbonizatów wysokotemperaturowych (800 °C) otrzymanych ze stałych pozostałości poekstrakcyjnych oraz ich odpowiednika z węgla nieekstrahowanego. Parametry struktury porowatej aktywatów otrzymanych przez zgazowanie karbonizatów parą wodną do 50% ubytku masy ich materii oganicznej wykazują zbliżone wartości zarówno dla produktów otrzymanych z pozostałości poekstrakcyjnych jak i próbki otrzymanej z węgla nieekstrahowanego. Wydłużenie czasu ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych cykloheksanem oraz toluenem prowadzi do stopniowego wzrostu parametrów struktury porowatej w pozostałościach poekstrakcyjnych oraz produktach ich częściowego zgazowania parą wodną. Natomiast wydłużenie czasu ekstrakcji nadkrytycznej alkoholem izopropylowym prowadzi do obniżania się parametrów struktury porowatej w pozostałościach poekstrakcyjnych oraz produktach ich karbonizacji i aktywacji.
EN
The influence of the solvent kind: cyclohexane, toluene, isopropyl alcohol and time of supercritical gas extraction (0 - 4 h) of earthy brown coal at 410 °C on the extracts yield and formation of porous structure in the extracted residues was investigated. The group and structural composition of supercritical extracts was characterized. The residues after the supercritical gas extraction with cyclohexane and toluene show a greater development of the capillary system than the carbonization product of non-extracted coal obtained at a supercritical extraction temperature of 410°C, under pressure 13 MPa. A similar relationship occurs in the development of porous structure of high temperature (800°C) carbonizates of extracted residues in comparison to porosity parameters of non-extracted coal carbonizate. Porous structure parameters of active carbons obtained by steam gasification of carbonizates to 50% burn-off of their coaly organic matter show similar values for products obtained from extracted residues as well as for samples obtained from non-extracted coal. The increase of in supercritical gas extraction time with cyclohexane and toluene leads to gradual increase of porous structure parameters in extraction residues and their partial gasification products with steam. On the other hand, the increase of the supercritical extraction time with isopropyl alcohol causes a decrease in the porosity parameters of the extracted residues porous structure and products of their carbonization and activation.
PL
Dwutlenek węgla jest substancją występującą naturalnie na Ziemi w małych ilościach. Jest on gazem niepolarnym, całkowicie nietoksycznym, niewywołującym korozji oraz, dzięki dużej lotności, łatwo usuwalnym z produktu. Co więcej, cechuje się wysoką wartością współczynnika dyfuzji, umożliwiającą dogłębną penetrację substratu w celu uzyskania z surowca wszystkich pożądanych składników. Dwutlenek węgla odznacza się niską wartością współczynnika lepkości i niskimi wartościami parametrów krytycznych (t = 31,1oC, P = 7,39 MPa). Dzięki tym właściwościom znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, m.in. do mrożenia kriogenicznego, pakowania w modyfikowanej atmosferze gazów ochronnych, saturacji napojów i wina czy utrwalania produktów mlecznych. Poza tym użycie strumienia cząstek suchego lodu stanowi szybką i skuteczną metodę czyszczenia, gdy nie ma możliwości zastosowania wody ani agresywnych środków chemicznych. Ponadto dwutlenek węgla przeprowadzony w stan nadkrytyczny umożliwia ekstrakcję cennych składników z roślin oraz w procesie mikronizacji nadkrytycznej także ich ochronę przez przeprowadzenie ich w stan stały.
EN
Carbon dioxide is a substance naturally occurring on Earth in small quantities. It is a non-polar gas, completely non-toxic, non-corrosive and, due to high volatility, easily removable from the product. Moreover, it is characterized by a high diffusion coefficient allowing deep penetration of the substrate to obtain from the raw material all the desired ingredients. Carbon dioxide is characterized by low viscosity and low critical values (t = 31.1°C, P = 7.39 MPa). Thanks to these properties, it has been widely used in the food industry. Owing to its properties, it has been widely employed for cryogenic freezing, modified atmosphere packaging, saturation of beverages and wine or preservation of the dairy products. In addition, the use of dry ice is a quick and effective method of cleaning in each case where there is no possibility of applying water or aggressive chemicals. Moreover, supercritical carbon dioxide allows the extraction of valuable plant components and supercritical micronization to obtain a solid state.
PL
Adsorbenty węglowe otrzymano przez aktywację fizyczną prekursora, którym była pozostałość po ekstrakcji rumianku nadkrytycznym CO₂. Zbadano wpływ temperatury karbonizacji i aktywacji na parametry teksturalne, właściwości kwasowo-zasadowe oraz zdolności sorpcyjne węgli aktywnych wobec NO₂. Otrzymane materiały węglowe charakteryzują się słabo rozwiniętą powierzchnią właściwą, mieszczącą się w zakresie 9–104 m²/g oraz wyraźnie zasadowym charakterem powierzchni. Wykazano, że wyższa temperatura procesów karbonizacji i aktywacji, a także obecność pary wodnej w strumieniu gazów podczas testów adsorpcyjnych, wpływają korzystnie na zdolności sorpcyjne otrzymanych węgli aktywnych wobec NO₂. Po odpowiedniej optymalizacji procesu wytwarzania, pozostałość po ekstrakcji nadkrytycznej rumianku może stanowić tani i łatwo dostępny prekursor do produkcji efektywnych adsorbentów węglowych.
EN
Four C adsorbents (spec. surface 9–104 m²/g, grain size 0.10–0.65 mm) were prepd. by carbonization and phys. Activation with CO₂ (700 or 800°C) of a residue from supercrit. extn. of camomile and used for NO₂ removal at room temp. The removal degree increased with increasing carbonization and activation temps. as well as after introduction of steam to the gaseous streams.
PL
Opracowano receptury i zbadano właściwości kosmetyków do mycia (typu shower/bath gel) o działaniu nawilżającym, przeznaczonych do pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej, zawierających jako składnik aktywny ekstrakty z nasion czarnej porzeczki i truskawki, pozyskane w procesie ekstrakcji nadkrytycznym CO₂. Jako podstawowe detergenty zastosowano mieszaninę łagodnych związków powierzchniowo czynnych (ZPC): sól sodową glicynianów kwasów tłuszczowych oleju kokosowego oraz sól disodową sulfobursztynianu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego. Podjęto próby modyfikacji właściwości reologicznych otrzymanych roztworów ZPC przez dodatek różnych regulatorów lepkości (guma ksantanowa, hydroksypropylometyloceluloza HPMC, NaCl). Dla stabilnych produktów zbadano wpływ dodatku ekstraktów olejowych na właściwości użytkowe kosmetyków (pH, lepkość, właściwości myjące i pianotwórcze). Stopień zmiany właściwości użytkowych pod wpływem dodatku ekstraktów, zwłaszcza lepkości, zależał od składu preparatu. W przypadku receptur zagęszczanych HPMC i gumą ksantanową, dodatek 0,5% ekstraktu znacznie obniżył lepkość preparatów. W przypadku żeli zagęszczanych NaCl, zawierających oprócz łagodnych detergentów dodatkowo niewielką ilość dodecylosiarczanu sodu, nie obserwowano znaczącej zmiany lepkości preparatów. W tym przypadku również właściwości myjące i pieniące nie ulegały zmianie pod wpływem dodatku olejów do receptury. W badaniach aparaturowych, przeprowadzonych na grupie probantów, potwierdzono działanie nawilżające zastosowanych ekstraktów.
EN
Shower and bath gels based on mild surfactants were modified by addn. of 0.5% supercrit. CO₂ exts. of black currant or strawberry seeds and studied for foaming ability, surface tension, pH and rheol. properties. The addn. Of exts. did not result in any significant changes of viscosity and cleaning and foaming properties of the cleansing formulations but improved their ability of skin moisturizing.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu ekstrakcji oleju z nasion roślin jagodowych z wykorzystaniem ditlenku węgla o parametrach nadkrytycznych. Badania przeprowadzono przy dwóch różnych wartościach ciśnienia ekstrakcji (280 i 300 bar), w stałej temperaturze (50°C) oraz przy stałym przepływie ditlenku węgla (90 kg/h). Uzyskane wyniki umożliwiły wykreślenie krzywych kinetyki procesu ekstrakcji, na podstawie których określono rozpuszczalności uzyskanych ekstraktów w nadkrytycznym ditlenku węgla. Wykonano oznaczenia analityczne składu otrzymanych olejów. Na podstawie uzyskanej charakterystyki stwierdzono, że nasiona roślin jagodowych, mogą stanowić źródło olejów o korzystnym stosunku kwasów tłuszczowych z rodziny n-6 i n-3.
EN
A plant oil was extd. from raspberry and blackcurrant seeds with supercrit. CO₂ at 50°C under 280 and 300 bar. The seeds being a waste from the berry-processing industry were a valuable source of unsatd. fatty acids.
PL
Badano wpływ dodatku ekstraktów roślinnych pozyskanych w procesie ekstrakcji nadkrytycznym CO₂ na właściwości szamponów do włosów. Zastosowano ekstrakty z nasion porzeczki i truskawki oraz z mięty i z chmielu pozyskiwane w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. W recepturach, jako podstawowy detergent zastosowano sól sodową siarczanu alkoholu laurylowego oraz alkiloamidopropylobetainę i dietanoloamidy kwasów oleju kokosowego jako surfaktanty pomocnicze. Dla stabilnych produktów zbadano wpływ dodatku ekstraktów na właściwości użytkowe kosmetyków (pH, lepkość, właściwości myjące i pianotwórcze). Uzyskane wyniki wykazały, że dodatek ekstraktów z mięty, porzeczki i truskawki nieznacznie pogarszał właściwości myjące produktów, gdyż wraz ze wzrostem stężenia ekstraktów w szamponach, rosła wartość napięcia powierzchniowego. W przypadku ekstraktu z chmielu obserwowano poprawę właściwości powierzchniowo czynnych szamponów. Dodatek ekstraktów modyfikował właściwości reologiczne preparatów. Wzrost stężenia ekstraktu z mięty oraz ekstraktów z nasion porzeczki i truskawki powodował obniżenie lepkości kosmetyku, natomiast dodatek ekstraktu z chmielu zwiększał lepkość szamponów.
EN
Exts. from black currants and strawberry seeds, mint and hops made by supercrit. extn. with CO₂ were added to aq. solns. of surface active agents (Na lauryl sulfate, alkylamidopropyl betaine, diethanolamides of coconut oil fatty acids) to obtain hair shampoos. The effect of exts. on the cosmetic properties such as pH, viscosity, detergency and foaming were determined. The addn. of the plant exts. (except for the hop ext.) resulted in a decrease in washing properties and viscosity of the shampoos. The addn. of the hop ext. resulted, however, in improving rheol. properties of the formulations.
8
Content available remote Technologia przygotowania ekstraktów glonowych. Cz. 1, Surowiec
PL
Przedstawiono nową technologię przygotowania oraz kondycjonowania biomasy alg morskich w celu poddania ich procesowi ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla. Uzyskany w ten sposób ekstrakt jest pełnowartościowym półproduktem do otrzymywania stymulatorów wzrostu roślin, prozdrowotnych dodatków do żywienia zwierząt oraz kosmetyków. Przedstawione rozwiązania poparto analizami opłacalności ekonomicznej, techniczną możliwością zastosowania oraz uwarunkowaniami prawnymi, które mają decydujący wpływ na możliwość wdrożenia nowych preparatów na bazie ekstraktu z alg pozyskanych z Morza Bałtyckiego. Koncepcja procesu obejmuje pozyskiwanie biomasy glonowej z toni wodnej w granicach gminy miasta Sopot, transport, płukanie, oczyszczanie z zanieczyszczeń, separowanie frakcji piasku, kondycjonowanie, suszenie, rozdrabnianie oraz względnie granulację. Przetestowano różne techniki zbierania biomasy z akwenu okolic mola Sopockiego, gdzie obserwowano największe wysypy biomasy alg. Zastosowano dwie metody wykorzystujące perforowaną łyżkę skarpową oraz chwytak typu krokodyl. Przedstawiono najefektywniesze i zweryfikowane w skali wielkotonażowej techniki wyławiania makroalg bezpośrednio z wody oraz technologię przygotowania surowca do ekstrakcji. Efektywność ekstrakcji nadkrytycznej ściśle uzależniona jest od jakości surowca, gęstości nasypowej, stopnia rozdrobnienia, zawartości wody, zawartości frakcji lipidowej oraz struktury samego materiału. Zaprezentowane rozwiązania przetestowano na instalacjach do obróbki biomasy w skali produkcyjnej. Uzyskane poszczególne frakcje oraz surowiec zostały poddane analizie wielopierwiastkowej.
EN
A new technol. for prepn. of seaweed biomass for supercrit. fluid extn. was presented. The technol. consists of biomass collecting, transporting, drying, shredding and removal of the contamination. Some economic data of the process were also included.
9
Content available remote Innowacyjna technologia ekstraktów glonowych
PL
Przedyskutowano możliwości zastosowania ekstraktów z alg jako naturalnych biologicznie aktywnych komponentów nawozów, pasz i kosmetyków. Przedstawiono aktualny stan wiedzy oraz badania realizowane przez konsorcjum naukowe w ramach projektu EXTRALGAE.
EN
A review, with 26 refs., of uses of algal exts. in food, fodder, plant growth stimulators and prodn. of cosmetics. State-of-the-art in EXTRALGAE project was also presented.
10
Content available remote Ekstrakcja nasion lnu nadkrytycznym CO₂
PL
Oceniono skład chemiczny standardowego siemienia lnianego (odmiany Oliwin, SL-1) i genetycznie zmodyfikowanego (Typ 3, SL-2) oraz oleju (odpowiednio OL-1 i OL-2) pozyskiwanego metodą ekstrakcji nadkrytycznej CO₂ wraz z pozostałościami poekstrakcyjnymi (odpowiednio PPe-1 i PPe-2). Wydajność procesu wynosiła ok. 19%. Określono zawartość suchej masy, białka ogólnego, popiołu surowego, tłuszczu surowego, włókna surowego, makro i mikroelementów (Ca, Mg, P, K, Na, Zn, Mn, Fe, Cu), profil kwasów tłuszczowych oraz skład aminokwasowy. W nasionach obu odmian lnu były różnice w zawartości tłuszczu surowego, aminokwasów i żelaza. W olejach zasadnicze różnice wystąpiły w zawartości kwasu linolowego (LA) i linolenowego (ALA). W PPe-2 więcej było włókna surowego i aminokwasów lecz mniej białka ogólnego oraz Fe i Zn w porównaniu z PPe-1.
EN
Standard (Oliwin variety) and genetically modified (Type 3) flaxseeds were extd. with CO₂ under supercrit. conditions (30 MPa, 40°C, 3 h) to sep. oils (yield 19%) and extn. residues analyzed then for chem. compn. as well as for dry matter, ash, protein, fat, crude fiber contents. In particular the contents of macro and microelements (Ca, Mg, P, K, Na, Zn, Mn, Fe, Cu), fatty acids and amino acids were detd. Some differences between the flaxseed varieties in crude fat, amino acids and Fe contents were obsd. The results agreed with the literature data.
11
Content available remote Modelling of microporous membrane cleaning using supercritical fluids
EN
In this paper, a method for CFD modelling of microporous membrane cleaning by supercritical fluid extraction (SFE) is presented. Results of CFD simulations results are shown and compared with experimental data for the process of microporous polypropylene membrane cleaning by SFE in a continuous-flow lab-scale SFE module.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania CFD oczyszczania membran mikroporowatych metodą ekstrakcji nadkrytycznej. Zaprezentowano wyniki symulacji CFD i porównano je z danymi doświadczalnymi dla procesu oczyszczania mikroporowatych membran polipropylenowych metodą ekstrakcji nadkrytycznej w module przepływowym w skali laboratoryjnej.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego poprzez spalanie w specjalnie do tego celu zaprojektowanej instalacji technologicznej. Proces ten przewiduje całościowe rozwiązanie problemu odpadów w garbarniach, niosąc również korzyści związane z odzyskiwaniem energii cieplnej, którą będzie można używać do procesów produkcyjnych. Podano również charakterystykę odpadów przemysłu garbarskiego w aspekcie ich spalania oraz wyniki badań laboratoryjnych i ćwierćtechnicznych, przeprowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
EN
The article describes the conception of tannery waste treatment by combustion process in the specially designed system. The technology should provide tanneries with comprehensive solution for tannery waste problems. The additional advantage of the technology is the possibility to reuse energy from waste in tanning processes. Moreover, the characteristics of tannery waste in respect of its combustion as well as results of research carried out at the Faculty of Chemical Engineering and Technology are presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące spektrofotometrycznego oznaczania barwy bio-olejów otrzymanych techniką ekstrakcji, nadkrytycznej. 'Wykorzystana metoda pozwoliła na określenie zmiany udziału poszczególnych grup barwników w bio-olejach w zależności od czasu ekstrakcji, a w efekcie końcowym, na określenie przedziałów czasowych pozyskiwania ekstraktu o najbardziej pożądanej zawartości barwników.
EN
The paper presents :• esults of studies on the spectrophotometric determination of the color of bio-oils obtained by supercritical extraction techniąue. The method used allowed to identify the changes of individual groups of pigments in bio-oils depending on the extraction time, and finally, the result was to determine the intervals of sampling time to get the most desired content of pigments.
PL
Na podstawie wyników ekstrakcji nadkrytycznej za pomocą CO2 wykonanej w skali laboratoryjnej dla wsadu wynoszącego ok. 100 g, prowadzonej pod ciśnieniem 20 MPa, wyznaczono najkorzystniejsze temperatury procesu i potwierdzono zasadność dodawania w trakcie procesu rozpuszczalnika organicznego. Uzyskane wyniki wykorzystano przy powiększaniu skali procesu i wykonaniu ekstrakcji wsadu o wadze ok. 5 kg w aparaturze % technicznej pod ciśnieniem 25 MPa. Ekstrakcji poddawano dwa znacznie różniące się surowce roślinne: makuchy lniane i liście zielonej herbaty.
EN
Yelocity and yield of the extraction of linseed cake and leafs of green tea with supercritical carbon dioxide were tested. Initially both processes were tested in the laboratory scalę (150 cm3) under pressure of 20 MPa, using a dried and grinded plant feed (90-140 g). The influence of an entrainer was also tested. Optimized conditions such as temperaturę were used in scaling up the extraction. The !/4 scalę process was carried out in the extractor of 10 dm3 volume and under pressure of 25 MPa. Results achieved in the large scalę experiments confirmed conclusions from the laboratory experiments.
17
Content available remote Volatile oil isolation by continuous supercritical extraction
EN
Preliminary results of isolation of volatile fraction from the model oil mixture are presented. The process is based on the fractionation of thymoquinone solution in rapeseed oil with supercritical CO2 in a continuous countercur-rent packed column. During extraction with supercritical CO2 at the bottom of column, oil containing only small quantities of volatile oil was recovered. More than 80% of volatile oil was recovered at the top of column. The yield of extracted volatiles ranged from 81 to 89%. The optimal parameters of extraction were determined as: 10 MPa and 20°C.
PL
W artykule zostały zaprezentowane wstępne rezultaty ekstrakcji frakcji lotnych z modelowej mieszaniny oleju. Proces jest oparty na frakcjonowaniu roztworu tymochinonu w oleju rzepakowym z nadkrytycznym CO2 w przeciwprądowej kolumnie z wypełnieniem. Podczas nadkrytycznej ekstrakcji olej zawierał niewielką ilość olejku eterycznego. Ponad 80% olejku eterycznego zostało odzyskiwano na szczycie kolumny. Średnia wydajność ekstrahowanych lotnych frakcji była w zakresie od 81 do 89%. Optymalnie parametry ekstrakcji to: 10 MPa i 20°C.
PL
W artykule omówiono technologię ekstrakcji chmielu opracowaną w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. Technologię wdrożono w skali przemysłowej w INS. Instalacja przetwarza w większości krajowe odmiany chmielu na ekstrakt, który spełnia najwyższe wymagania jakościowe. Opracowana technologia zapewnia wysoką sprawność odzysku żywic oraz olejków.
EN
In the paper a supercritical extraction process of hop developed by Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, has been presented. The process has been implemented in commercial scale. The plant processes mainly domestic hop varieties and produces high quality hop extract. The developed process provides high efficient recovery of resins and essential oils.
20
Content available remote Applying expert systems to hop extraction monitoring and prediction
EN
Expert system technology is a major breakthrough of AI (artificial intelligence). This technology is especially useful when data describing the process are available for the data mining (knowledge acquisition). In this paper we present the rule set induction from a data set describing the process of hop extraction. Furthermore, we describe the methodology of using these rules to predict the process behavior for new, unseen situations. Thus, the expert system, containing such rule sets, may be used for monitoring the process and prediction. Two data mining methods were used for data mining: a LERS rule induction method using the MLEM2 algorithm and the generation of rule sets based on belief networks.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.