Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1408

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
EN
The purpose of the study described in the work was to evaluate the operating wear of the SANDVIK CV117 centrifugal crusher working in the Melaphyre mine in Grzędy. The research was carried out on work elements, such as the lining assembly, rotor tips, shredder hammers, the directional bushing, and the distributor divider. All components had direct contact with the aggregate, and their operating time was about 1150 hours. The studies included a mine full scale observation, macroscopic analysis of the elements, and an assessment of the impact of exploitation on selected structural properties of the elements material. On the basis of the carried out analyses, it was concluded that the major problem faced by all the tested components is the simultaneous interaction of high friction and impact forces resulting from the kinetic energy of the accelerated grains of the material acquired from the rotor during operation of the crusher.
PL
Celem badań opisywanych w pracy była ocena zużycia eksploatacyjnego kruszarki odśrodkowej typu SANDVIK CV117 pracującej w kopalni melafiru w Grzędach. Przedmiotem realizowanych badań były elementy robocze takie, jak: zespół okładzin, końcówki wirnika, młotki rozdrabniające, tuleja kierunkowa oraz przegroda dystrybutora. Wszystkie elementy miały bezpośredni kontakt z kruszywem, a czas ich eksploatacji wynosił ok 1150 motogodzin. Przeprowadzone badania obejmowały wizję lokalną z kopalni, analizy makroskopowe elementów, jak również ocenę wpływu eksploatacji na wybrane właściwości strukturalne materiału elementów. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że poważnym problemem, na który narażone są wszystkie badane elementy, jest jednoczesne oddziaływanie wysokich sił tarcia oraz udarności, wynikających z energii kinetycznej rozpędzonych ziaren nadawy, nadanej za pomocą wirnika podczas pracy kruszarki.
PL
Regulacje prawne UE traktujące kolektory słoneczne jako element instalacji, który oddzielnie nie podlega etykietowaniu energetycznemu, są niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń. Celem etykietowania kolektorów słonecznych powinno być przekonanie użytkowników, że z jednej strony tworzenie instalacji hybrydowych zawierających kolektory znacznie zwiększa efektywność energetyczną innych urządzeń grzewczych wchodzących w skład instalacji i ułatwia spełnienie wymagań dotyczących wykorzystania OZE i efektywności energetycznej, a z drugiej instalacje, w których kolektory są podstawowym źródłem ciepła i c.w.u., są wysoce efektywne i umożliwiają praktycznie darmowe pozyskiwanie ciepła w trakcie ich eksploatacji.
EN
The quality of the construction services provided has always played an important role not only in maintaining the safety and proper functioning of the construction objects in question, but also in other related features, which will also be the subject of a research study with the target group of the construction objects in question in the Mazowieckie Voivodeship in Poland. This article explains the concept of quality and quality in terms of construction services. It indicates their essence and the process of implementation in the long-term perspective during the operation and exploitation of a building object. The process of quality assessment is based on the selection of contractors for construction works using fuzzy logic. The procedure of prequalification with the use of fuzzy sets was also used for such an assumed purpose.
EN
A statistical analysis of multiyear laboratory test results of artillery tracers number 8 is presented in this article. This analysis was aimed at testing the impact of a natural ageing process on quality indicators during the long-time storage of these tracers. The influence of storage time on taking a diagnostic decision, relating to quality of lots after the conducted laboratory tests and on different classes of inconsistencies that occurred during these tests, was analysed. A detailed analysis of the impact of the storage time on diagnostic shooting decisions taken was also presented. The conducted statistical analysis suggests an assumption, that it is possible to change an evaluation module in the previous test’s methodology. Modification of this evaluation module will not negatively impact on the quality of further diagnostic tests. It will not negatively impact on correct evaluation of the prediction process of the tested elements of ammunition such as artillery tracers. The statistical analysis, carried out in the article, may have a significant impact on the modification of test methodology of the artillery tracers.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki analizy statystycznej wieloletnich badań laboratoryjnych smugaczy artyleryjskich numer 8. Analiza ta miała na celu zbadanie wpływu procesu naturalnego starzenia się smugaczy na wybrane wskaźniki jakościowe podczas długoletniego składowania tych smugaczy artyleryjskich. Analizowano w niej wpływ czasu składowania smugaczy na podjęte decyzje diagnostyczne dotyczące jakości danej partii po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych oraz wpływ czasu składowania smugaczy na różne klasy niezgodności jakie wystąpiły podczas tych badań diagnostycznych. Przedstawiono także szczegółową analizę wpływu czasu składowania smugaczy artyleryjskich numer 8 na podjęte decyzje diagnostyczne typu badać strzelaniem. Przeprowadzona analiza statystyczna nasuwa przypuszczenie, że możliwa jest zmiana modułu ocenowego w dotychczas funkcjonującej metodyce badawczej. Modyfikacja tego modułu ocenowego nie wpłynie negatywnie na jakość prowadzonych dalszych badań diagnostycznych. Nie wpłynie ona także negatywnie na prawidłową ocenę procesu predykcji badanych elementów środków bojowych jakimi są smugacze artyleryjskie. Przeprowadzona w artykule analiza statystyczna może mieć istotne znaczenie dla przyszłej modyfikacji metodyki badań smugaczy artyleryjskich.
PL
Spadek liczby awarii o jedną dziesiątą, zmniejszenie strat wody o kilka punktów procentowych, usprawnienie zarządzania infrastrukturą - to wymierne skutki wprowadzenia Systemu Monitoringu i Sterowania siecią Wodociągów Kieleckich. W tym roku kielecka spółka kończy kolejny etap rozbudowy systemu.
PL
Na początku roku 2017 na Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej wykonano modernizację systemu sterowania napowietrzaniem reaktorów biologicznych. Jak sprawdza się to rozwiązanie po trzech latach eksploatacji?
PL
Jak długo można eksploatować studnie wiercone? To pytanie zadaje wielu inwestorów, którzy chcą korzystać z zasobów wód podziemnych dla potrzeb własnych lub prowadzonych działalności. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż żywotność studni zależy od lokalnych warunków środowiska, takich jak wykształcenie warstwy wodonośnej czy chemizm wód podziemnych.
PL
ZWiK z Szczecinie rozpoczyna produkcję energii elektrycznej z wody. Po uruchomieniu trzech farm fotowoltaicznych spółka zyskała kolejne źródło wytwarzania czystej i ekologicznej wody.
PL
AQUQ S.A. w ramach branży kanalizacyjnej świadczy usługę zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk i Wilkowice oraz hurtowy odbiór ścieków z gminy Jasienica. Odbieramy i oczyszczamy rocznie ok. 12 mln m3 ścieków. Spółka posiada sieć kanalizacyjną o łącznej długości 1271,4 km. Zabudowane są na niej 43 przepompownie ścieków i 14 punktów opomiarowania przepływu.
EN
The article presents an assessment of the impact of the results of the measurement of the inland ship's draught on the shipowner's decisions regarding incurring financial expenses for maintaining vessels in operability by carrying out repairs and modernization The aim of the article is to present the possible actions taken by shipowners in response to the changing level of reliability of their vessels. The article assesses the impact of ship draught measurement results on shipowner’s decisions, with particular emphasis on operability. The analysis was carried out using data collected during the work of the Technical Inspection Commission in Szczecin in 2017-2018 regarding the draft and load capacity of ships.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu wyników pomiaru zanurzenia statków śródlądowych na decyzje armatora dotyczące ponoszenia nakładów finansowych na utrzymanie jednostek w gotowości eksploatacyjnej poprzez wykonywanie remontów i modernizacji. Celem artykułu jest przedstawienie możliwych działań podejmowanych przez armatorów w odpowiedzi na zmieniający się poziom niezawodności ich jednostek. W artykule dokonano oceny wpływu wyników pomiaru zanurzenia statku na decyzje armatorskie ze szczególnym uwzględnieniem konieczności utrzymania jednostek w gotowości eksploatacyjnej. Do przeprowadzenia analizy posłużyły dane zebrane podczas pracy Technicznej Komisji Inspekcyjnej w Szczecinie na przestrzeni lat 2017–2018 dotyczące zanurzenia oraz nośności statków.
14
Content available remote Ocena techniczna podłóg przemysłowych. Błedy wykonawcze i eksploatacyjne
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie wykonawstwa i eksplatacji podłóg przemysłowych. W artykule omówiono najczęściej popełniane niedociągnięcia i błędy związane z ich realizacją oraz późniejszym użytkowaniem. Treść artykułu została zilustrowana przykładami usterek i uszkodzeń w dwóch halach: Centrum Handlowym oraz Centrum Wystawienniczym.
EN
The subject of the paper is the issue of manufacturing and use of industrial floors. The paper discusses the most frequent shortcomings and errors related to floor installation and use. The content of the paper is supported with examples of defects and damage in two halls: Shopping Centre and Exhibition Centre.
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie probabilistycznej oceny bezpieczeństwa przęsła łukowego przeprawy przez Wisłę w Puławach. Do określenia bezpieczeństwa wybranych elementów mostu w fazie eksploatacji wykorzystano pomiarów pozyskiwanych z elektronicznego systemu monitoringu konstrukcji. Oddziaływania na konstrukcję są rozpatrywane w ujęciu losowym, a istotnym etapem analiz jest zbudowanie modeli probabilistycznych efektów od obciążeń ruchem drogowym oraz od wpływów termicznych. Przeprowadzone analizy niezawodnościowe wykazały, że należy się spodziewać większych zapasów bezpieczeństwa mostów o przęsłach dużej rozpiętości dla rzeczywistych zakresów oddziałujących na konstrukcję obciążeń w warunkach eksploatacji.
EN
The article presents the author's approach to reliability assessment of a structure based on the use of measurement data derived from the structural health monitoring system. The scope of the applied methodology embraces two main parts: the measurement part and the analytical-computational part. The measurement part includes collecting data derived from the monitoring system and creating a database which is the starting point for the next stages. The main area of the work involves probabilistic modeling of the static effects, resulting from the live loads and thermal actions, on the structure, based on the strain measurements. The reliability analyses of the structure conducted for the selected components of the bridge were preceded by defining the limit conditions. The results obtained from the reliability analysis are presented and discussed in the article.
PL
Minęło 50 lat funkcjonowania stopnia wodnego na Wiśle we Włocławku. Stopień był planowany jako pierwszy w zabudowie kaskadowej Wisły. Przyjęte rozwiązania techniczne zdeterminowane zostały tym podstawowym założeniem. Odmienne od założonych warunki pracy stopnia wpłynęły na jego eksploatację, sposób utrzymania i możliwości wykorzystania. W artykule zaprezentowano podstawowe elementy stopnia wraz z oceną ich funkcjonowania oraz pracami, które podjęto podczas eksploatacji celem poprawy ich działania.
EN
50 years have passed since the Włocławek barrage on the Vistula River was made operational. The barrage was planned as the first barrage of the Vistula cascade. This basic assumption lays behind the adopted technical solutions. The reservoir’s working conditions, different from those assumed, affected its operation, maintenance and the possibility to use it. The article presents basic elements of the barrage with the assessment of their functioning, as well as works carried out during the reservoir’ operation in order to improve their functionality.
EN
The article presents scenarios of machine operation and maintenance in the cyber-physical production systems in Industry 4.0. The inspiration for the publication is the growing popularity of the concept of Industry 4.0. The integration of different technologies: electronics, computer technology, industrial robotics, artificial intelligence etc., have contributed to the change in the ways of machine operation and maintenance (we say about machine we think about robots). Cyber-physical production systems are built with different units, objects, and they are the fundamental pillars of Industry 4.0, completely change the robots service. Traditional technology required continuous supervision, maintenance and operation of machines. Employees were required both during the start-up of the machines and during their operation. Cyber-physical production systems, unlike homogeneous systems, are systems with different elements (components) and characteristics, and the participation of the operators (employees) in these systems is kept to a minimum or completely eliminated. Intangible components of the production system, e.g. computer programmes, data processing and transmission, controls the operation of devices. The goal of this publication is to initiate a discussion about scenarios of changes in the technical exploitation of machines in cyber-physical production systems in Industry 4.0.
PL
Artykuł przedstawia scenariusze technicznej eksploatacji maszyn (obiektów technicznych) w perspektywie rozwoju cyber- fizycznych systemów produkcji w Przemyśle 4.0. Inspiracją do powstania pracy jest rosnąca popularność koncepcji Przemysłu 4.0. Integracja różnych technologii, m.in. elektroniki, techniki komputerowej, robotyki, sztucznej czy inteligencji, przyczyniła się do zmiany sposobów eksploatacji maszyn (robotów). Cyber-fizyczne systemy produkcji, będące podstawowym filarem Przemysłu 4.0, całkowicie zmieniają pracę służb utrzymania ruchu. Tradycyjna technologia wymagała ciągłego nadzoru, konserwacji i obsługi maszyn, a pracownicy potrzebni byli zarówno w trakcie uruchomienia maszyn, jak i podczas ich eksploatacji. Cyber-fizyczne systemy produkcji, w przeciwieństwie do układów jednorodnych, są układami o różnych charakterystykach i właściwościach, a uczestnictwo operatorów (pracowników) w tych systemach jest ograniczone do minimum lub całkowicie wyeliminowane. Niematerialne elementy systemu produkcyjnego, np. oprogramowanie, komputerowe przetwarzanie i przesyłanie danych, samodzielnie sterują pracą urządzeń. Celem niniejszej publikacji jest zainicjowanie dyskusji o scenariuszach zmian w technicznej obsłudze i eksploatacji maszyn (obiektów technicznych) w cyber-fizycznych systemach produkcji w Przemyśle 4.0.
PL
Artykuł przedstawia zakres i sposób przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłodzku, wykonanej w latach 2018-19, dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko. Obiekt powstał w latach 60-tych XX w. W artykule pokazano ewolucję kolejnych rozwiązań technicznych oczyszczalni, aż do chwili obecnej. Zaprezentowano rozwiązania techniczne wykorzystane w ramach modernizacji oraz przedstawiono dane i wyniki eksploatacyjne z ostatniego okresu. Dokonano analizy i oceny wskaźników energochłonności oczyszczalni w części ściekowej i osadowej.
EN
The article presents the scope and method of modernization and expansion of the wastewater treatment plant in Kłodzko, carried out in 2018-19 thanks to support from the European Union under the Infrastructure and Environment Operational Program. The facility was built in the 1960s. The article shows the evolution of subsequent technical solutions of the sewage treatment plant until now. The technical solutions used during the modernization are shown, as well as data and operating results from the last period. The analysis and evaluation of energy consumption coefficients of the sewage treatment plant in the sewage and sludge parts were performed.
PL
Wybór sposobu wentylowania mechanicznego budynku ma istotny wpływ zarówno na aranżację jego przestrzeni, bieżącą eksploatację, jak i jej koszty. Tradycyjnym rozwiązaniem jest dostarczenie i odbieranie powietrza z pomieszczeń podłączonych grupowo do centrali wentylacyjnej. Liczba central zależy od wielkości budynku, zróżnicowania rodzajów pomieszczeń i ich programów użytkowania.
PL
W referacie przedstawiono klasyfikację i konstrukcję rozjazdów kolejowych dużych prędkości eksploatowanych na europejskich liniach kolejowych. Przeanalizowano występujące programy komputerowe wspomagające diagnostykę rozjazdów kolejowych dużych prędkości wraz z najczęściej występującymi przyczynami powstawania awarii pochodzących od elementów infrastruktury. Autorzy wskazują na konieczność integracji rozjazdów dużych prędkości jako jednego systemu zawierającego nowoczesne układy przestawiania zwrotnicy i ruchomego dzioba krzyżownicy wraz z indukcyjnym ogrzewaniem ruchomych elementów rozjazdu. Zwrócono również uwagę na konieczność stosowania odpowiednich środków transportu dedykowanych dla rozjazdów kolejowych w celu podniesienia jakości początkowej wyrobu.
EN
This paper presents the classification and construction of high-speed railway turnouts operated on European railway lines. The existing computer programs supporting the diagnostics of high-speed railroad turnouts with the most common causes of failures originating from infrastructure elements were analyzed. The authors point to the need for integration of high-speed turnouts as a single system containing modern point machine control of switch area and swing nose crossing area with induction heating of moving turnout elements. Attention was also paid to the need to use appropriate means of transport dedicated for railway turnouts in order to improve the initial quality of the product.
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.