Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja pojazdu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące wpływu podmiotu wykonującego usługę naprawczą na wysokość stawki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej. Na potrzeby badań analizie poddano 5000 szkód komunikacyjnych, które zostały zlikwidowane w wariancie rozliczenia na postawie faktury za naprawę, na terenie jednego z województw Polski. Porównanie danych historycznych pozwoliło na określenie występujących różnic w wysokości stawek obowiązujących zarówno w warsztatach autoryzowanych jak i nieautoryzowanych. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie rozbieżności cenowe występują pomiędzy stawkami roboczogodziny blacharsko-lakierniczej w nieautoryzowanych i autoryzowanych stacjach napraw. Głównymi adresatami zaprezentowanych wyników badań są rzeczoznawcy samochodowi, towarzystwa ubezpieczeniowe i biegli sądowi w Polsce.
EN
The article discusses the impact of the repairer performing on the service level of the sheet metal workmanship. For the purposes of the study, 5000 communication losses were eliminated, which were eliminated in the settlement option on the basis of an invoice for repair, in one of the voivodships of Poland. Comparison of historical data allowed to determine the differences in the rates applicable in both authorized and unauthorized workshops. The purpose of this article is to answer the question of what divergences are found between the service hours of tinplate and paint work in unauthorized and authorized repair stations. The main beneficiaries of the presented results are car valuers, insurance companies and court experts in Poland.
PL
W artykule podjęto próbę zasygnalizowania problematyki wymiaru ekonomicznego wpływu generacji pojazdu na kształtowanie się cen części zamiennych. Do analizy wyselekcjonowano poszczególne modele pojazdów, które na przełomie ostatnich lat charakteryzowały się największym zainteresowaniem strony popytowej zarówno na rynku pierwotnymi jak i wtórnym. Celem rozważań jest wskazanie jakie rozbieżności cenowe w zakresie części zamiennych występują pomiędzy danymi generacjami poszczególnych modeli pojazdów. Analiza porównawcza dotyczyła wyłącznie bieżących cen nowych części oryginalnych, które ulegają zużyciu w procesach eksploatacyjnych pojazdu. Zaprezentowane badania mogą być pomocne w celu oszacowania ewentualnych kosztów napraw związanych z posiadaniem poszczególnej generacji danego modelu pojazdu. Ponadto wyniki badań mogą być pomocne w procesach podejmowania decyzji zakupowych zarówno dla klientów indywidualnych jak i grupowych.
EN
The article attempts to signal the issue of the economic impact of the vehicle's generation on the price of spare parts. Selected models of vehicles, which at the turn of the last years were most interested in both the primary and secondary markets, were selected. The purpose of the weighing is to indicate what price spikes in spare parts occur between the respective generations of the individual vehicle models. Comparative analysis only concerned the current prices of new genuine spare parts that are consumed in the vehicle's operational processes. The presented studies may be helpful in estimating the cost of repairing a particular generation of a given vehicle model.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące badań oraz właściwości powłok lakierniczych występujących w pojazdach, które są eksploatowane w różnych strefach klimatycznych. Badania zostały przeprowadzone na terenie powiatu pilskiego oraz Wielkiej Brytanii w okolicach Londynu. Głównym zadaniem przeprowadzonego porównania jest określenie różnic jakie mogą występować na wyżej wymienionych terenach.
EN
The article raised issues concerning research and properties of automotive paint coats, which are appearing in cars operated in different climatic zones. The research was carried out in the Pila district, Poland and the London area, Great Britain. The main purpose of the comparison is to define the differences that may exist on above-mentioned areas.
PL
Mimo trudnych i ciągle zmieniających się realiów rynkowych w transporcie park samochodowy w Polsce systematycznie rośnie. Działalność transportowa związana jest jednak również z ponoszeniem kosztów eksploatacji pojazdu. Koszty te mają bezpośredni wpływ na rentowność prowadzonej działalności transportowej. Dlatego istotnym jest poszukiwanie możliwości optymalizowania tych kosztów, badania ich struktury oraz prowadzenie analizy porównawczej w celu jak najlepszego doboru pojazdów w eksploatowanej flocie środków transportu, użytych części i materiałów oraz czynności obsługowych. Takie możliwości oferują obecne współczesne narzędzia informatyczne służące nie tylko do kalkulacji kosztów napraw, ale mogące jednocześnie pracować w tak zwanym trybie serwisowym. W artykule podjęto więc problem optymalizowania kosztów eksploatacji samochodu dostawczego przy użyciu technologii informatycznych na przykładzie studium przypadku z wykorzystaniem systemu Audatex.
EN
In spite of the difficult and still changing market reality in the transport a car park in Poland systematically grows. However the transport activity is also connected with incurring operating costs of the vehicle. These costs have a direct effect to the profitability of the conducted transport activity. Therefore seeking the possibility of optimizing these costs is significant, the research on their structure and conducting the comparative analysis to the purpose like of the best assortment of vehicles in the exploited fleet of means of transport, used parts and materials and service activities. Current contemporary computer tools being used not only for a calculation of costs of repairs, but being able to simultaneously work under the so-called service procedure offer such possibilities. In the article so a problem of optimizing operatings cost of the delivery truck using computer technologies on the example of the case study with using the Audatex system was taken.
EN
This paper presents a statistical analyses which was performed for actual data associated with unit material costs of repairs of vehicles operated by the Polish Mail branch in Lublin in the period of three consecutive years. Conducted analyses allowed to determine the parameter values of prepared model of vehicles operating efficiency for considered transport system.
PL
W artykule opisano wyniki analiz statystycznych (przeprowadzonych na podstawie rzeczywistych danych eksploatacyjnych) związanych z jednostkowymi rzeczowymi kosztami napraw samochodów należących do lubelskiego centrum logistycznego Poczty Polskiej w okresie trzech kolejnych lat. Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenie wartości parametrów przygotowywanego modelu efektywności eksploatacji samochodów rozważanego systemu transportowego.
PL
Nadwozie jest jednym z najważniejszych zespołów samochodów osobowych tak pod względem wizualnym, funkcjonalnym jak i również technicznym. W aspekcie technicznym nadwozie samochodów osobowych pełni odpowiedzialną funkcję struktury nośnej, do której to mocowany jest zespół napędowy, układ kierowniczy, układ zawieszenia itp. Istotne jest również to aby struktura nadwozia zapewniała wysoki poziom bezpieczeństwa kierowcy oraz pasażerom znajdującym się wewnątrz pojazdu. W pracy zostanie przedstawiona potrzeba identyfikacji stanu technicznego nadwozi samochodów osobowych w aspekcie bezpieczeństwa. Omówiono wpływ procesu degradacyjnego jakim jest korozja na stan techniczny konstrukcji nośnych oraz wynikające z tego zagrożenie bezpieczeństwa drogowego. Podano metody analizy modalnej oraz podjęto próbę wykorzystania eksperymentalnej analizy modalnej w celu określenia stanu technicznego wybranego elementu konstrukcji nośnej samochodu osobowego.
EN
Body is one of the most important bands of cars both in terms of visual, functional as well as technical. The technical aspect of car body fully responsible position of the support structure to which it is mounted powertrain, steering, suspension, etc. It is also important to the structure of the body to ensure a high level of safety of the driver and passengers located inside the vehicle. The work will need to identify the body of the technical condition of cars in terms of safety. The influence degradative process that is corrosion on the condition of the load-bearing structure and the consequent threat to road safety. The test methods for modal analysis, and an attempt to use the experimental modal analysis to determine the technical condition of the selected element of the superstructure of a passenger car.
PL
Rozwój technik pomiarowych i możliwość prowadzenia badań w warunkach rzeczywistej eksploatacji zarówno w aspekcie pomiaru emisji szkodliwych składników gazów wylotowych jak również zachodzących procesów spalania umożliwiają weryfikację dotychczas przyjętych założeń do rozwoju silników spalinowych. W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów toksycznych składników gazów wylotowych samochodu osobowego w odniesieniu do zachodzących procesów wewnątrz komory spalania w rzeczywistych warunkach ruchu. Badania wykonano dla pojazdu osobowego wyposażonego w silnik o zapłonie samoczynnym, poruszającego się w ruchu miejskim. Celem badań była wstępna weryfikacja zachodzących procesów wewnątrz komory spalania mających wpływ na emisję CO. Do pomiaru procesów szybkozmiennych oraz zawartości CO w gazach wylotowych wykorzystano mobilną aparaturę typu PEMS (Portable Emissions Measurement Systems) oraz zestaw do indykowania silnika podczas rzeczywistej eksploatacji.
EN
The development of measurement techniques and the ability to perform research in real conditions both in terms of measuring the emission of harmful exhaust gases as well as the processes of combustion yet possible to verify the assumptions adopted for the development of internal combustion engines. The article presents the results of measurements of exhaust emissions of gases of a passenger car in relation to the processes inside the combustion chamber in real traffic conditions. Test was carried for a passenger car equipped with a modern diesel engine in urban cycle. The aim of the test was preliminary verified of the processes inside the combustion chamber having an impact on emissions of CO. For the measurement of gases pressure inside combustion chamber and emission of CO was used portable emission measurement system.
PL
Przedstawiona w pracy problematyka dotyczy zagadnień związanych z analizą uszkodzeń środków transportu oraz ich wpływu na możliwość realizacji zadań transportowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące między innymi przyczyn, postaci, sposobu naprawy i skutków na realizację zadań przewozowych uszkodzeń zaistniałych w analizowanych środkach transportu drogowego. Na podstawie identyfikacji obiektu badań wybrano pojazdy do badań w sposób losowy spośród marek i modeli środków transportu najczęściej użytkowanych w analizowanym przedsiębiorstwie realizującym zadania przewozowe. Obiektem badań jest ogólnie traktowany system eksploatacji pojazdów. Jako przykład obiektu badań, na którym zilustrowano rozważania podjęte w pracy wybrano przedsiębiorstwo będące tzw. korporacją taksówkarską realizująca zadania transportowe różnymi środkami transportu w wybranej aglomeracji miejskiej. W obiekcie badań najczęściej użytkowanymi pojazdami są samochody osobowe następujących typów (modeli): VW Passat B5 FL, Ford Mondeo Mk3, Mercedes Benz W210, Audi A6 C5 oraz Skoda Octavia I. Wyniki badań przedstawione w opracowaniu dotyczą pojazdów wymienionych modeli Pojazdy są własnością kierowców, świadczących usługi przewozu osób w celach zarobkowych.
EN
The problems presented in this paper deal with the issues related to the analysis of damages of the means of transport and their influence on the possibility to perform transport tasks. Selected results of investigations regarding, among other things, the reasons for, nature, method of repair and influence of the damages occurred in the analysed means of road transport on performance of the transport tasks are presented herein. Based on identification of the investigation object the vehicles to be investigated were randomly selected from among the brands and models of means of transport being used most frequently in the analysed enterprise performing transport tasks. The investigation object is a generally defined vehicle utilisation system. As an example of the investigation object, based on which the considerations undertaken in the paper were illustrated, a company being so called taxi corporation performing transport tasks by various means of transport in the selected urban agglomeration 3649 was chosen. The most frequently used vehicles in the investigation object are personal cars of the following types (models): VW Passat B5 FL, Ford Mondeo Mk3, Mercedes Benz W210, Audi A6 C5 and Skoda Octavia I. The investigation results presented herein refer to the vehicles of the mentioned models. Those vehicles are the property of the drivers providing passenger transport services for profit purposes.
PL
Opracowanie omawia metody, które mogą być zastosowane do prognozowania niezawodności pojazdów i ich zespołów w systemach logistycznych obsługi technicznej. Prowadząc rozważania nad metodami prognozowania wskaźników niezawodności pojazdów podjęto próby prognozowania niezawodności z wykorzystaniem znanych modeli rozkładu prawdopodobieństwa oraz z zastosowaniem wielomianów interpolacyjnych, jako funkcji bazowych. W następnej kolejności wykonano prognozy z zastosowaniem zmodyfikowanych procedur dla programu MATLAB oraz funkcji wymiernych i aproksymacji za pomocą metody najmniejszych kwadratów. W wyniku przeprowadzonych testów oraz analizy błędów wybrana została metoda za pomocą, której uzyskano najdokładniejsze wyniki prognozowania dla wyznaczonych układów pojazdu. Podany algorytm ułatwia aplikacje do monitorowania systemu eksploatacji i wspomagania systemu logistycznego obsługi pojazdów. Zastosowanie proponowanej metody w systemach logistycznych obsługi pojazdów przyczynić się może do poprawy efektywności i zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania pojazdów.
EN
This paper presents the methods for reliability prediction of vehicles and their components in logistics systems of technical service. During the research on prediction methods for estimation of reliability indicators of vehicles, attempts were made to reliability prediction with the use of common probability distributions and with the application of polynomial interpolation as the base function. Subsequently, the predictions were made using the modified procedures in MATLAB programming environment, rational functions and approximation by the method of last squares. As the result of the tests and analysis of errors, a method was selected which allows to obtain the most accurate reliability prediction for the selected components of the vehicles. A proposed algorithm facilitates applications to monitor of operational system and support a logistics system of technical service. The application of proposed method may influences on the efficiency and decrease of operational costs as well as increase of operational safety.
PL
W artykule omówiono kryteria prawne związane z dopuszczeniem pojazdów szynowych do eksploatacji w odniesieniu do wymagań zasadniczych ochrony środowiska oraz zdrowia.
PL
W artykule przedstawiono identyfikację obciążeń działających na mosty wozu odstawczego, przeprowadzono pomiary eksperymentalne podczas eksploatacji pojazdu. Pomiary wykonano podczas jazd testowych w różnych warunkach obciążenia.
EN
The study was carried out to identify loads on the driving axle of the transport vehicle. The measurements of the accelerations were performed during operation of the vehicle. Measurements were carried out during test drives in a different load conditions.
PL
W artykule przedstawiono genezę i możliwości serwisowe systemu CBS wykorzystanego w pojazdach BMW. Pokazano również sposoby resetowania wskaźników serwisowych przy użyciu procedur manualnych i za pomocą interfejsów diagnostycznych. Dodatkowo przedstawiono wybrane problemy związane z realizacją obsługi serwisowej pojazdów BMW przy użyciu systemu CBS.
EN
The paper presents a genesis and service possibilities of a CBS system used in BMW vehicles. Also, it was showed the ways of service indicators resets procedures wit use of manual techniques as well as with use of diagnostic interface units. Moreover, selected problems connected with service realization of BMW vehicles with use of the CBS system were showed.
PL
W artykule przedstawiono, w ogólnym zarysie, problematykę związaną z szacowaniem kosztów cyklu życia systemów uzbrojenia, a w szczegółowym, szacowanie kosztów eksploatacji bojowych pojazdów wojskowych. Zaprezentowano pojęcie cyklu życia systemów uzbrojenia w rozumieniu NATO i Sił Zbrojnych RP. Przedstawiono również klasyczny przebieg kosztów cyklu życia obiektów technicznych. Opisano model szacowania koszów cyklu życia pojazdu bojowego oraz zobrazowano graficznie przykładową strukturę kosztów cyklu życia pojazdu bojowego. W podsumowaniu wykazano najważniejsze kosztotwórcze elementy cyklu życia pojazdu bojowego oraz sformułowano wnioski końcowe.
EN
The article presents, in general terms, the problems associated with estimating life cycle costs of weapon systems, and in detail, estimating the operating and maintenance costs of military combat vehicles. The concepts of the life cycle of weapon systems for the purposes of NATO and the Polish Armed Forces were presented. The classic course of life cycle costs of technical objects was also presented. The article describes a model for estimating life cycle costs of combat vehicles and graphically illustrated example of the structure of the life cycle costs of combat vehicles. The summary showed the costest formed elements of the life cycle of combat vehicles and formulated conclusions.
EN
The paper deals on the impact of operation factor on the degradation of motor oils type M6W/20D and M7AD, SAE 30, API F4 from the perspective of selected parameters in the operation of special machinery. Vehicles were operated on the roads, on the off road ground even under the so called intermittent operation with a number of cold starts and driving of type „go-stop“. Motor oils were tested using tribodiagnostics in the Metrology and Testing Institute of Logistics in Žilina.
PL
W artykule przedstawiono temat wpływu czynnika funkcjonalnego na degradację olejów silnikowych typu M6W/20D i M7AD, SAE 30, API F4 z perspektywy wybranych parametrów w eksploatacji maszyny. Pojazdy były testowane na drogach, poza drogami (w terenie) nawet w ramach tzw pracy przerywanej z wieloma zimnymi rozruchami i startami oraz jazdy typu "go-stop". Oleje silnikowe badano z wykorzystaniem tribodiagnostyki w Instytucie Metrologii i Badań w Logistyce w Żylinie.
PL
W pracy przedstawiona została metoda opisu warunków eksploatacji pojazdu przy użyciu założonej trasy przejazdu. Proponowana metoda może być użyta do łatwej oceny efektywności ekonomicznej układów napędowych autobusów miejskich, w warunkach eksploatacji charakterystycznych dla danego miasta, uwzględniających takie czynniki jak warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu, warunki ruchu drogowego, liczbę przewożonych pasażerów.
EN
Method of describing exploitation conditions of a vehicle by utilizing an assumed route of transit has been presented in the paper. Proposed method may be used to easily assess the economical effectiveness of a power transmission system of a city bus in work conditions specific for a given city such as climate, terrain, road traffic and number of passengers.
PL
W artykule zaprezentowano badania nad łatwymi do obserwacji parametrami eksploatacji ciągników rolniczych, tzn. wiekiem, stanem technicznym i kosztami naprawy oraz określono korelacją pomiędzy nimi. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej grupie ciągników rolniczych w gospodarstwie wysokotowarowym. Zastosowano skalę ocen (1-5). Oceniano stan techniczny obiektu, który wnioskowano z dużym prawdopodobieństwem na podstawie objawów zewnętrznych konstrukcji. Badania przeprowadzono, aby dać użytkownikowi narzędzie wspomagające samodzielną ocenę stanu technicznego w celu ustalania w przyszłości potencjalnych kosztów naprawy.
EN
There were presented in the paper results of a study of, easy to the observation, exploitation parameters of agricultural tractors i.e. an age, a technical state and a costs of repair and there was determined a correlation between them. Research were carried off on a representative group of the agricultural tractors in the big farm. The scale (1-5) of an estimations was used in order to evaluate, with the great probability, the technical state of the object on the basis of symptoms of external construction. The explorations were made in order to give the users the tool, what can help them in the individual evaluation of the technical state of the tractors to assess a potential costs of repairing in the future.
PL
Wstępna analiza przyczyn niepokojąco szybkiego zużycia (z wyłuszczeniami) powierzchni tocznych kół monoblokowych zestawów kołowych lekkiego pojazdu szynowego serii SA 108 z hamulcami tarczowymi. Wykonano badania metalograficzne i wytrzymałościowe najbardziej zużytego wieńca, oraz dokonano analizy sposobu eksploatacji pojazdu. Przypuszczalnymi przyczynami byty: za mała zawartość węgla w stali, brak ulepszenia cieplnego wieńców kół oraz zbyt intensywne hamowania eksploatacyjne.
EN
The preliminary analysis of the causes of alarmingly quickly wear (with shells) of the wheel treads of the monoblock wheelsets of the light rail vehicle of SA 108 series with the disk brakes. The metallographic and strength tests of the most worn rim were made, and the analysis of the way of the vehicle operating was performed. The presumable causes were: the smali carbon content in the steel, lack of the thermal improvement of the wheel rims and too intensive operation braking.
18
PL
W pracy omówiono problemy zwiększenia jakości komputerowych systemów wspomagających procesy eksploatacji pojazdów komunikacji masowej. Przedstawiona została idea zastosowania tzw. funkcji tła zwiększających efektywność pracy systemu wspomagania.
EN
In the paper problems connected with quality increasing of computer systems supporting technical operation processes of mass communication vehicles have been discussed. An idea of application of so called "background functions" increasing effectiveness of such computer systems has been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.