Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja pojazdów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule podjęto próbę oceny ergonomicznej środowiska drganiowego wybranych środków technicznych wykorzystywanych w różnych procesach technologicznych. Zakres badań obejmował pomiar drgań ogólnych na płaszczyźnie nośnej siedziska oraz drgań miejscowych występujących na kole kierowniczym wybranych środków technicznych. Badania zostały przeprowadzone w walcu drogowym wibracyjnym. Pomiary zostały wykonane w 10 powtórzeniach dla każdego środka technicznego. Na podstawie uzyskanych pomiarów określono wartość: średnią, skuteczną, szczytową oraz wartość ważoną przyspieszenia drgań. Otrzymane wyniki zostały skonfrontowane z obowiązującymi normatywami. Odnotowano, że dzienna ekspozycja na drgania o działaniu ogólnym w przypadku pracy walca drogowego w kierunku poziomym wyniosła 1,11m⋅s-2 i przekroczyła wartości dopuszczalne dla mężczyzn i kobiet w wieku produkcyjnym. W przypadku pozostałych badanych pojazdów nie odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnej drgań mechanicznych w żadnym z analizowanych kierunków, zatem nie stanowiły one zagrożenia dla pracownika.
EN
The article discusses an attempt to evaluate the ergonomic vibration environment of selected technical sources used in various technological processes. The scope of the tests included measurement of general vibrations in the plane of the seat carrier and local vibrations occurring on the steering wheel of selected technical sources. The tests were carried out in two trucks and in a vibratory road roller. The measurements were carried out in 10 repetitions for each technical measure. On the basis of the obtained measurements, the mean value of vibration acceleration, effective vibration acceleration and peak vibration acceleration as well as the weighted vibration acceleration value were determined. The obtained results were confronted with the applicable standards. It was noted that the daily vibration exposure of general action in the case of road roll works in the horizontal direction was 1,11 m⋅s-2 and exceeded the limit values for men and women in the working age. In the case of other vehicles tested, there was no exceedance of the permissible mechanical vibration value in any of the analyzed directions and do not pose a threat to the employee.
EN
Operational vehicle quality measures are an important element used to evaluate the performance of transport services. In practice, there are many methods involved in the operational evaluation of vehicles. They are characterized in this article. Artificial Intelligence methods, especially artificial neural networks, can also be successfully used for this purpose, and especially when deciding on quality assessment processes for machines, including motor vehicles. The use of methods to support decision-making based on facts is extremely important for the credibility and objectivity of the evaluation. These methods can also be used in relation to the use of vehicles in the assessment of transport services. The article presents the method of using artificial neural networks for the operational evaluation of vehicles used in freight transport services. The basis for the verification of the method was an experimental research carried out at a company making dairy products, cooperating with transport companies, supplying products for the production process. The results obtained from the operation of vehicles from the studied companies have confirmed, at the probability level of 99%, high efficiency of the proposed method in evaluating transport services using operational vehicle quality measures.
PL
Eksploatacyjne miary jakości pojazdów są istotnym elementem wykorzystywanym do oceny realizacji usług transportowych. W praktyce mamy do czynienia z wieloma metodami związanymi z eksploatacyjną oceną pojazdów. Scharakteryzowano je w artykule. Metody sztucznej inteligencji, a zwłaszcza sztuczne sieci neuronowe, również mogą być z powodzeniem wykorzystane do tego celu, a zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji w procesach oceny jakości maszyn, w tym pojazdów samochodowych. Zastosowanie metod, które pozwalają wspomagać proces decyzyjny na podstawie faktów jest niezmiernie istotne z punktu widzenia wiarygodności i obiektywności oceny. Metody te mogą być również wykorzystane w odniesieniu do eksploatacji pojazdów w zastosowaniu do oceny usług transportowych. W artykule przedstawiono metodę wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do eksploatacyjnej oceny pojazdów wykorzystywanych w usługach transportowych towarów. Podstawę weryfikacji metody stanowiły badania eksperymentalne przeprowadzone w przedsiębiorstwie produkującym produkty mleczarskie, współpracującym z firmami transportowymi, dostarczającymi wyroby do produkcji. Uzyskane wyniki potwierdziły z 99-procentowym prawdopodobieństwem wysoką skuteczność proponowanej metody w dokonywaniu oceny usług transportowych z wykorzystaniem eksploatacyjnych miar jakości pojazdów.
PL
W artykule zaprezentowano analizę wpływu wdrożenia idei ekojazdy (jazdy ekologicznej) na koszty eksploatacji floty pojazdów oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Omówiono ideę ekojazdy oraz budowę systemowego raportu, stosowanego w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Przedstawiono rzeczywiste dane i wyniki ich analizy, przeprowadzonej pod kątem wpływu stylu jazdy na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ekologię dla grup kierowców pojazdów hybrydowych oraz spalinowych.
EN
Paper discussed the impact of ecodriving idea on the road safety. The analysis shows the idea of ecodriving and ecodriving report structure which is used in the analyzed company. The driving style of drivers of hybrid and engine vehicles was analyzed for road security and ecology aspects.
4
Content available remote Ekonomiczna czy ekologiczna eksploatacja pojazdów samochodowych?
PL
Ekologia w transporcie stanowi jedno z głównych wyzwań zarówno projektantów, jak i użytkowników samochodów. Ostatnimi czasy, ze względu na informacje na temat smogu, występującego głównie w dużych miastach, wszystkie grupy społeczne przyłączyły się do dyskusji. Planowane są ograniczenia w ruchu pojazdów samochodowych w centrach miast, wprowadzana jest bezpłatna komunikacja miejska, ale również zaczyna przywiązywać się coraz większą wagę do ekologicznego stylu jazdy. Ekologia dla przeciętnego użytkownika nie jest tak ważna, jak ekonomia. Pogodzenie tych dwóch spraw przyniosłoby obopólne korzyści – zarówno dla środowiska, jak i kierowców. W artykule przedstawiono możliwości pogodzenia ekologicznego i ekonomicznego korzystania z samochodu.
EN
The ecology in transport is one of main challenges, both for car designers and users. Recently, because of the information about smog existing mainly in big cities, all social groups joined the discussion. Limitations of motor vehicles traffic in city centres are planned, free of charge urban transport is introduced, but also more and more attention is paid to an ecological style of driving. For an average user the ecological driving is not as important and economical one. Reconciliation of those two issues would bring mutual benefits, both for the environment and for drivers. The paper presents possibilities to reconcile ecological and economical use of cars.
EN
The lowering of carbon dioxide emission is world pursuit which is written in international agreement. It concerns all economy sections, especially motorization. In this last case the lowering is essential, since almost all fuel used for powering vehicles comes from nonrenewable resources. Using these fuels means a one-way carbon motion from underground lode to earth atmosphere. This process has to be immediately stopped. For several years there have been taken actions in this direction. There are both legislative and technical actions. However, the reports which were published in 2016 shows that despite the efforts and engagement of considerable means, the effects are mediocre. There has been noticed, that, though the lowering of carbon dioxide emission determined in bench tests has been attained, it is impossible to notice this progress in natural operation of vehicles. The causes of such a state are sought mainly in incompatibility of test conditions to the real operation of vehicles conditions. Assuming that the carbon dioxide emission is (quasi) directly proportional to fuel consumption, in the article there has been proposed the method of solving the problem of removing divergence between test and operational data. There has been suggested the different attitude to bench data analysis and implementation of new calculative procedures in a way to reach the correlation between the test and operating fuel consumption.
PL
W artykule opisano możliwości zastosowania Metody Funkcji Radialnych do wyznaczania akustycznych częstotliwości drgań własnych w przestrzeniach ograniczonych. Porównano metodyki popularnych narzędzi obliczeniowych takich jak Metoda Elementów Skończonych i Metoda Elementów Brzegowych wraz ze wskazaniem wad i zalet do Metody Funkcji Radialnych.
EN
In the paper the possibility of Radial Basis Function Method for the calculation of acoustic eigenvalues is described. The proposed method is compared with other numerical methods of wave acoustic. The advantages and disadvantages of Finite Element Method and Boundary Element Method are described and compared to proposed Radial Basis Function Method.
PL
W artykule omówiono wyniki badań polegających na porównaniu plamy świateł mijania emitowanych przez reflektory pojazdów samochodowych. W badaniach uwzględniono różne rodzaje żarówek H1 oraz reflektory w różnym stanie technicznym. W pierwszym przypadku badaniu poddano reflektory, w których powierzchnia klosza była zużyta w sposób zmniejszający przejrzystość. W drugim przypadku badaniu poddano reflektory, w których powierzchnia klosza była przejrzysta i nie zużyta.
EN
The article discusses the results of the study of the comparison of dipped headlamps emitted by automotive headlamps. Different types of H1 lamps and headlamps in different technical condition are included in the study. In the first case, headlamps were used in which the surface of the lens was worn in a manner that reduced transparency. In the second case, headlamps were used in which the surface of the lens was clear and not worn out.
PL
W artykule omówiono temat pojazdów z napędem elektrycznym w aspekcie eksploatacyjno-ekonomicznym. Przedstawiono skutki określania zasięgu poprzez zużycie energii elektrycznej za pomocą przeznaczonego dla pojazdów z silnikami spalinowymi testu NEDC. Oceniono rzeczywiste zużycie energii i zasięg samochodów elektrycznych. Przeanalizowano koszty produkcji akumulatorów i oceniono ich udział w cenie pojazdu. Obliczono koszt energii niezbędnej do przejazdu 100 km odcinka trasy. Podano przykłady cen pojazdów z napędem elektrycznym.
EN
Paper discussed the subject of electric vehicles in the exploitation and economical aspect. The results of the determination of the range of electric drive cars using prepared for combustion engine vehicle the NEDC test are presented. Real energy consumption and range of electric cars were evaluated. The costs of battery production were analyzed and their share in the price of the vehicle was assessed. The cost of energy needed to travel 100 km of the route was calculated. Examples of prices of electric vehicles are given.
PL
Wzrastające potrzeby transportowe społeczeństw skłaniają konstruktorów i wynalazców do szukania nowych sposobów ich zaspokojenia. Ograniczeniem w realizacji nowych koncepcji jest aktualny poziom technologiczny i społeczny. Połączenie zalet transportu kolejowego z cechami transportu lotniczego dało początek koncepcji nowego systemu transportowego zwanego Hyperloop. Projekt zakłada, że system będzie miał strukturę systemu rurociągowego, w którego wnętrzu będzie przemieszczała się kapsuła transportowa. Dla uzyskania dużych prędkości kapsuły zakłada się, że w rurociągu będzie występowało zmniejszone ciśnienie. Umożliwi to zmniejszenie strat wynikających z oporów ruchu przemieszczającej się kapsuły. W artykule przeprowadzono badania i analizy warunków eksploatacyjnych kapsuły i dokonano oceny siły oporu powierzchni czołowej kapsuły podczas ruchu. Badania i analizy podjętego zagadnienia przeprowadzono z wykorzystaniem obecnie dostępnych narzędzi numerycznych.
EN
Increasing transport needs of societies prompt constructors and inventors to seek new ways of satisfying them. The current technological and social level is limited in implementing new concepts. Combining the advantages of rail transport with the characteristics of air transport gave rise to the concept of a new transport system called Hyperloop. The design assumes that the system will have a pipeline structure in which the transport capsule moves. For high velocity capsules it is assumed that the pressure in the pipeline will be reduced. This will reduce the losses resulting from the movement resistance of the moving capsule. The paper analyzes the operating conditions of the capsule and evaluates the resistance of the capsule's face during movement. Research and analysis of the issue was carried out using currently available numerical tools.
PL
W artykule omówione zostały szczególne przypadki awarii wtryskiwaczy Common Rail, pomimo spełniania wymaganych kryteriów diagnostycznych producenta i przechodzenia z wynikiem pozytywnym testów na specjalistycznych stołach probierczych. Omówiono nowe możliwości diagnozy i sposoby wykrywania tego nadzwyczajnego stanu. Badania są rozwiązaniem potrzeb występujących w eksploatacji. Rynek usług serwisowych od dawna oczekiwał rozwiązania opisywanego problemu.
EN
This article describes the specific case of Common Rail injectors failures, despite meeting the manufacturer's diagnostic criteria and passing tests on specialist testing tables. New possibilities for diagnosis and ways of detecting this extraordinary condition are discussed. The research is the answer to exploitation's needs. The service market has long been waiting for the solution to problem described in this article.
PL
W artykule przedstawiono model symulacyjny napędu prądu przemiennego zasilanego z baterii akumulatorów. Zaprezentowano układ sterowania napędu z bezpośrednim sterowaniem momentem oraz rozmytym regulatorem prędkości obrotowej. Przeprowadzono badania symulacyjne opracowanego modelu podczas rozruchu, hamowania oraz przy zmianie kierunku obrotów układu napędowego. Rezultaty badań zilustrowano przebiegami czasowymi prądu stojana, prędkości obrotowej, momentu elektromagnetycznego oraz momentu zadanego.
EN
The article presents a simulation model of AC drive powered by batteries. The control system drive with direct torque control and speed fuzzy controller was presented. The simulation tests of the developed model during start-up, braking and changing the direction of rotation of the drive system were carried out. The results of simulation tests were presented as the time characteristics of the stator current, the rotational speed, the electromagnetic torque and the reference torque.
PL
W artykule omówiono metodę uzyskiwania próbek oraz badania właściwości mechanicznych kleju metakrylowego w warunkach monotonicznie narastających wartości obciążeń rozciągających i ściskających. Uzyskane wartości porównano z wynikami badań producenta i zweryfikowano możliwości ich stosowania do wyznaczania poszczególnych danych materiałowych.
EN
Article discusses specimens manufacturing methods and testing the mechanical properties of methacrylate adhesive under monotonically increasing compressive and tensile loads conditions. The values obtained were compared with the manufacturer's results.
13
EN
In the past period, around the world there were signs of depletion of natural energy sources. This is manifested by rising fuel prices and a significant increase in commitment to the search for alternative sources of energy that can be used in vehicles. The said increase in fuel prices caused the operators of the vehicles attempted to reduce its consumption by introducing the principles of economic and efficient driving. These rules represent a compromise between the economy, security and pleasure. It combines a quiet, smooth ride under certain conditions with dynamic acceleration when possible. The paper presents the influence of selected traffic conditions on its economy. It is a development of the literature of this subject [1-13].
PL
W minionym okresie na całym świecie pojawiły się symptomy wyczerpywania się zapasów naturalnych źródeł energii. Przejawia się to poprzez rosnące ceny paliw oraz znaczne zwiększenie zaangażowania w poszukiwania alternatywnych źródeł energii, które mogą znaleźć zastosowanie w pojazdach samochodowych. Wspomniany wzrost ceny paliwa sprawił, że użytkownicy pojazdów podjęli próby zmniejszenia jego zużycia poprzez wprowadzenie zasad ekonomicznej i oszczędnej jazdy. Zasady te stanowią kompromis pomiędzy oszczędnością, bezpieczeństwem oraz przyjemnością. Łączy spokojną, płynną jazdę w określonych warunkach z dynamicznym przyspieszaniem wtedy, kiedy jest to możliwe. W artykule przedstawiono wpływ wybranych warunków ruchu na jego ekonomiczność. Stanowi on opracowanie literaturowe omawianej tematyki [1-13].
PL
W publikacji zostały przedstawione wyniki badań fotometrycznych dwóch wybranych typów reflektorów, po około dziesięcioletniej normalnej eksploatacji pojazdów, po wykonaniu regeneracji odbłyśnika oraz klosza. Badania te są próbą uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy regeneracja powoduje faktycznie poprawę, czy też może dalsze pogorszenie parametrów fotometrycznych reflektora?
EN
The publication presented the results of photometric measurements of two selected types of headlamps, after about ten years of normal exploitation of the vehicle, after the regeneration of the lens and reflector. This study is an attempt to answer the question of whether the regeneration will actually improving or whether it can further deteriorate a photometric performance of a headlamp?
15
Content available remote Cost analysis of fuel consumption by motor vehicles
EN
The article comprises a cost analysis of fuel consumption based on the example of a passenger vehicle and a light commercial vehicle. It was calculated how many kilometers can be traveled if the tank is filled with the amount of fuel purchased for 100 PLN, and what the cost of traveling one kilometer is. The analysis was applied to vehicles powered with diesel, petrol 95, as well as vehicles equipped with LPG and CNG installations.
16
PL
W artykule omówiona została możliwość testowania stalowych części samochodowych i autobusowych za pomocą metody WRPM. Umożliwia ona wykrycie stref koncentracji naprężeń w badanych elementach jak również innych uszkodzeń. Może przyczynić się ona do zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacyjnego pojazdów drogowych.
EN
The subject of the paper is the steel elements for automotive industry examination by Residual Magnetic Field Method also called Metal magnetic Memory Field MMM. The paper includes the presentation of the physical basics of method used. The aims to demonstrate that it is possible to determine the technical conditions of steel elements for automotive industry.
PL
Poliuretanowe elastomery zastępują w układach zawieszenia pojazdów mechanicznych materiały gumowe. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych elastomerów poliuretanowych. Główną uwagę poświęcono odporności na pękanie i rozdzieranie elastomerów poliuretanowych w dwóch różnych konfiguracjach twardości – 80ShA – zbliżonej do twardości seryjnie użytkowanych gumowych elastomerów i 90ShA dedykowanej dla pojazdów, gdzie wymagana jest większa sztywność zawieszenia. Zbadano wpływ twardości tworzywa na odporność na pękanie wyrażoną w krytycznej wartości energii Wf oraz odporności na rozdzieranie. Wykazano, że wśród powszechnie stosowanych materiałów o dwóch twardościach; 80ShA i 90ShA, występują znacząco różne mechanizmy dyssypatywne przed frontem szczeliny. Pomimo zbliżonych wartości wydłużenia całkowitego przy zerwaniu (statyczna próba rozciągania próbek gładkich) zaobserwowano istotnie różną skłonność materiału do pochłaniania energii, jak również odporności na rozdzieranie. Z perspektywy użytkowej parametry te są kluczowe w kontekście dynamicznego charakteru pracy tego typu materiałów.
EN
In the paper, the experimental results of the mechanical investigation have been presented. The main attention was paid to fracture toughness and tearing resistance of polyurethane elastomers in terms of two different hardness configurations; 80ShA and 90ShA. The impact of material hardness on the fracture resistance is reflected in experimental results. For fracture toughness characterization, the EWF (essential work of fracture) method was involved. It has been shown, that the 80ShA and 90ShA materials demonstrate completly different behavior under high stress concentration condition - see the results for the cracked DENT specimens. The higher values of the essential work of fracture for the 90ShA material confirm a higher ductility level of this material. From the perspective of usefulness of fracture mechanics, the energy approach seems to be crucial in the context of the real operating conditions of the bushing in suspension system of vehicles.
18
Content available remote Augmented reality techniques for vehicle maintenance
EN
Knowledge of modern technical means, connected for example with their using or servicing becomes increasingly complex and difficult to interpret. Systems supporting servicing of such technical means are expected to fulfill still increasing requirements, which in consequence should result in time and money savings. The paper presents an augmented reality (AR) system based on a mobile device such as tablet. The main task of the system is to aid a normal use and maintenance tasks of the technical means by enhancing the image captured and displayed on the tablet with virtual 3D objects. These objects are properly located with respect to the real objects. The aiding consists in displaying invisible parts, activity diagrams of the tasks, and tools necessary during the tasks. Verification of the system have been carried-out on two objects, i.e. a mobile robot and a car. In the first case the task was to replace a drive of the mobile robot. In the second case the task was to replace a bulb or to launch a cruise control system or switch the lights. There was done a quantitative assessment of the AR system based on comparison of the time of these operations in carried-out in a conventional manner (with use of printed manuals) and using the developed AR system. There was also made a qualitative assessment of the AR system based on subjective evaluation of system’s users. Both assessments (quantitative, qualitative) proved beneficial effect of using the AR system to perform maintenance and simple car driver tasks.
PL
Wiedza dotycząca współczesnych środków technicznych, związana np. z ich obsługą serwisową/techniczną lub operatorską staje się coraz bardziej złożona i trudna w interpretacji. Przed systemami wspomagania obsługi takich środków technicznych stawiane są coraz wyższe wymagania, które w efekcie mają na celu uzyskanie oszczędności czasu, a tym samym kosztów. W artykule zaprezentowano mobilny system poszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality, AR) wykorzystujący tablet, którego głównym zadaniem jest wspomaganie obsługi serwisowej i operatorskiej poprzez wzbogacanie obrazu rejestrowanego i wyświetlanego przez ten tablet obiektami wirtualnymi. Obiekty te są odpowiednio zorientowane względem obiektów rzeczywistych. Wspomaganie polega m.in. na wyświetlaniu niewidocznych obiektów, diagramów czynności dla wykonywanych zadań, a także narzędzi potrzebnych w trakcie tych czynności, Weryfikację działania systemu przeprowadzono dla dwóch obiektów, tj. robota mobilnego oraz samochodu osobowego. W przypadku robota mobilnego dokonywano czynności serwisowej polegającej na wymianie jego silnika napędowego, natomiast w przypadku samochodu dokonywano czynności serwisowej (wymiana żarówki), a także czynności operatorskich (uruchomienie tempomatu oraz włączenie świateł). Dokonano oceny ilościowej systemu AR na podstawie porównania czasów wykonywania wspomnianych czynności w sposób tradycyjny (z zastosowaniem instrukcji drukowanych) oraz z wykorzystaniem opracowanego systemu. Dokonano również oceny jakościowej systemu na podstawie subiektywnej oceny jego działania poprzez jego użytkowników. Obie oceny wykazały korzystny wpływ zastosowania systemu AR na wykonywanie czynności obsługowych.
PL
Obecnie koncerny samochodowe są właścicielami kilku marek. Jest to związane z polityką marketingową firm. Niektóre marki w ramach jednego koncernu mają mieć sportowy charakter, inne rodzinny lub luksusowy – zgodny z wizerunkiem marki. Niezależnie od tego wizerunkowego podziału auta w obrębie jednego koncernu bardzo często korzystają z tych samych podzespołów. Dzięki temu koncerny mogą oszczędzić czas na projektowanie samochodów, i pieniądze – dzięki możliwości produkcji tego samego elementu do kilku marek. Skoro obecnie pojazdy różnych marek są budowane z podzespołów opuszczających tę samą fabrykę, to powinny one charakteryzować się podobnymi parametrami eksploatacyjna – niezawodnościowymi.
EN
Currently, car companies are the owners of several brands. This is related to the marketing policy of companies. Some brands under a single concern to have a sporty character, other family or luxury-compatible with the image of the brand. Regardless of market position car-sharing within the group very often use the same components. This concerns can save time on designing cars, and money-with the ability to produce this same item to several brands. Once out of vehicles of different brands are built with components from the same factory, then they should have a similar operating parameters.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
3703--3710, CD 2
PL
W artykule przedstawiono porównawczą analizę bezpośrednich kosztów eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz klasycznym olejem napędowym. Analizę wykonano na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych z obserwacji użytkowania autobusów w MZK Przemyśl. Do badań porównawczych wykorzystano autobusy marki Jelcz o zbliżonej konstrukcji, których silniki były przystosowane do zasilania olejem napędowym oraz gazem CNG.
EN
The article presents a comparative analysis of direct operating costs of public transport buses powered by compressed natural gas (CNG) and diesel. The analysis was performed based on actual data obtained from the observation of the use of buses in Municipal Transport Company in Przemyśl (MZK Przemyśl). For comparative studies were used Jelcz buses of similar construction and engines designed to power with diesel and CNG.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.