Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja kruszyw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dla przedsiębiorcy górniczego wszelkie linie przesyłowe znajdujące się na złożu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie są potencjalnym utrudnieniem, które nie tylko ogranicza wydobycie poprzez pasy ochronne, ale także powoduje utratę części zasobów, które nie będą już mogły być wydobyte.
PL
W opracowaniu przedstawiono relacje, które występują pomiędzy naturalnymi cechami środowiska. Odnoszą się one do sytuacji, gdy jeden z jego czynników (w tym przypadku litologia, decydująca o jego atrakcyjności jako źródła kruszyw budowlanych) zaczyna decydować o kierunkach zagospodarowania przestrzennego terenu, a także o strategii rozwoju danej jednostki przestrzennej. Jako teren badań wybrano gminę Lipnica (powiat bytowski), której część leży na sandrze, bogatym w zasoby piasku i żwiru. Prowadzona od ponad trzydziestu lat eksploatacja żwiru i piasku (przynosząca od lat ok. 20% dochodów gminy) powoduje tu znaczne, niekorzystne zmiany w środowisku. Przekształcenia rzeźby terenu, litologii budujących go osadów, warunków wodnych i glebowych wywołują obniżenie atrakcyjności obszaru zarówno dla rolnictwa i leśnictwa, jak i dla potencjalnego wykorzystania turystycznego, w tym dla rozwoju agroturystyki. W tej sytuacji założone w „Strategii rozwoju Gminy Lipnica na lata 2012-2020” promowanie przyrody i pięknego krajobrazu gminy oraz rozwój agroturystyki stają się wielce problematyczne. Część kopalń kruszywa położona jest w pobliżu jezior i zabytkowych wiejskich kościołów, a transport żwiru powoduje hałas i emitowanie olbrzymich ilo- ści kurzu. Nie rekompensuje tego 20% wzrost dochodów samej gminy i części jej mieszkańców. Być może dlatego, jak dotąd, żaden z rolników na tym obszarze nie zdecydował się na przekształcenie swego gospodarstwa w agroturystyczne. Eksploatacja kruszywa w gminie Lipnica potrwa jeszcze przez najbliższe 20-30 lat, aż zasoby piasku i żwiru zostaną całkowicie wyeksploatowane. Przez cały ten czas będzie to czynnik wywierający istotny wpływ na strategię rozwoju gminy i przemiany jej krajobrazu.
EN
The study presents relations that occur between natural environmental features. They refer to the situation when one of the factors (in this case, lithology, determining attractiveness of the environment as a source of construction aggregates) begins to decide about spatial directions of the area development, as well as the development strategy of a given spatial unit. As a research site, the commune of Lipnica (Bytowski district) was selected, a part of which is located on a outwash plain, rich in sand and gravel deposits. Exploitation of gravel and sand that has been conducted there for over thirty years (bringing for years over 20% of the commune’s income) results in significant unfavourable changes in the environment. Transformations of the landform, the lithology of sediment build-ups, water and soil conditions, thus causing the reduction of attractiveness for both agriculture and forestry as well as for potential tourist use, including the development of agritourism. In this situation, the promotion of the nature and beautiful landscape of the commune and the development of agritourism, as assumed in the „Strategy for the development of the commune of Lipnica for the years 2012-2020” are becoming problematic. Some of the aggregate mines are located near lakes and historic rural churches, and the transport of gravel causes noise and emits huge amounts of dust. It is not compensated by 20% increase in the income of the commune itself, or a part of its inhabitants. Perhaps for this reason, so far, none of the farmers in this area have decided to transform their farms into agritourist units. The exploitation of aggregate in the commune of Lipnica will continue for the next 20-30 years, until the sand and gravel resources are completely depleted. Throughout that time, it will be a factor that has significant influence on the strategy of commune development and the transformation of its landscape.
PL
W ostatnim okresie jesteśmy świadkami protestów związanych ze zbyt intensywnym, zdaniem wielu osób, wycinaniem drzew i krzewów. Dzieje się tak nie tylko w związku z porą roku (późna zima i przedwiośnie to czas okresowych „wycinek”), ale także na skutek istotnej zmiany treści Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia bieżącego roku.
EN
Recently, we have witnessed intense protests related to cutting down trees and bushes, which is done, as some people claim, too often. This happens not only in relation to the season of the year (late winter and early spring is the time of periodic clear cutting), but also due to a significant change in the content of the Environmental Protection Act of the 16th of April 2004 which entered into force on the 1st of January 2017.
PL
Potok Ochotnica, będący lewym dopływem Dunajca zaliczany jest do rzek karpackich charakteryzujących się częstą zmianą stanów wód. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian jakie zachodziły w morfologii koryta potoku Ochotnica, ustalonych na podstawie obserwacji siłowni wodnych wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi. Od początków osadnictwa na terenie zlewni potoku Ochotnica, odgrywał on istotną rolę w życiu mieszkańców wsi Ochotnica. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym jego wody wykorzystywane były w wiejskim przemyśle jako siła napędowa różnego rodzaju urządzeń wodnych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obiektów wodnych stwierdzono, że do początku lat 70 XX w., wzdłuż potoku Ochotnica istniały 24 zespoły wodne, do których należały elektrownie, młyny, tartaki i folusze. Po przeprowadzeniu elektryfikacji na początku lat 70 XX w. wszystkie zakłady przestały funkcjonować a ich stan techniczny z roku na rok stawał się coraz gorszy. Sytuację dodatkowo pogarszał fakt występowania częstych wezbrań i powodzi, które niszczyły infrastrukturę hydrotechniczną obiektów wodnych. Z dokonanej oceny stanu zachowania tych obiektów można zauważyć, że do dnia dzisiejszego nie zachowały się praktycznie żadne jazy, łotoki, czy też koła wodne, natomiast ślady młynówek są w większości słabo czytelne w terenie. Zachowało się tylko kilka budynków dawnych zakładów wodnych, jednak ich wyposażenie uległo zniszczeniu, bądź zostało zdekompletowane. Funkcjonowanie zakładów wodnych było ściśle związane z potokiem Ochotnica. W pewnym stopniu wpływało również na kształtowanie parametrów hydrodynamicznych potoku, zwiększało retencję i parowanie wody. Zachodzące w korycie procesy naturalne w szczególności powodzie i erozja wgłębna koryta skutkująca unoszeniem się rumowiska jak również procesy antropogeniczne m.in. rabunkowa eksploatacja kruszyw, zawężanie koryta czy zmiany użytkowania gruntów doprowadziły do przekształceń w morfologii potoku Ochotnica. Procesy te powodowały konieczność licznych napraw i przebudów infrastruktury towarzyszącej zakładom hydrotechnicznym i samych zakładów. Obecnie nie jest możliwe odtworzenie w pierwotnym kształcie i pierwotnej lokalizacji infrastruktury hydrotechnicznej tych obiektów ponieważ zmiany morfologii koryta doprowadziły do znacznego obniżenia rzędnej dna i wód potoku w stosunku do rzędnej dna dawnych młynówek.
EN
Ochotnica stream, which is a left tributary of the Dunajec river is one of the Carpathian rivers characterized by frequent change of water levels. The purpose of this article is to present the changes of the morphology of stream-bed of the Ochotnica stream, determined on the basis of observations of hydropower with the equipment and auxiliary facilities. From the beginning of the settlement in the catchment of Ochotnica stream, it has played an important role in the lives of the villagers of Ochotnica (village). Along with the socio-economic development its waters were used in the rural industry as the driving force of all kinds of water facilities. On the basis of an inventory of water objects was found that to the early 70's of XXc., along the Ochotnica stream there were 24 water objects, which included power stations, mills, sawmills and fulleries. After the electrification of the early 70s of XXc. all water objects ceased functioning and their technical condition from year to year was getting worse. Situation was deteriorating due to the frequent freshets and floods, which destroyed the hydrotechnical infrastructure of water objects. The assessment of the conservation status of these objects shows that to this day have not preserved almost no weirs, wooden troughs or water wheels; and the millrace traces have been mostly unclear in the field. The only few old buildings of water objects survived, but their equipment was destroyed, or were incomplete. The functioning of water objects was closely associated with the Ochotnica stream. To some extent, it also influenced the development of hydrodynamic parameters of the stream, increased retention and water evaporation. Occurring in the stream-bed natural processes including floods, movement and river-bed erosion as well as anthropogenic processes including wasteful exploitation of aggregates, the narrowing of the stream-bed or changes in land use have led to the transformation of the morphology of the Ochotnica stream. These processes resulted in the need of numerous repairs and reconstructions of the auxiliary facilities and hydrotechnical objects and industrial objects itself. Currently it is not possible to restore the original shape and the original location of these hydro-infrastructure objects because stream-bed morphology changes have led to a significant reduction in ordinate of the bottom and the water of stream in relation to the ordinate of the old millrace bottom.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie zalegających na terenie Pomorza piasków, powstających jako odpad poprodukcyjny w procesie hydroklasyfikacji kruszyw. Jednym ze sposobów ich zagospodarowania jest użycie tego kruszywa do wytwarzania konstrukcyjnych kompozytów ze zbrojeniem rozproszonym. Przeprowadzone badania kompozytu o różnej zawartości włókien stalowych pozwoliły autorom dobrać taką ilość włókien, przy której fibrokompozyt wykazuje najlepsze właściwości i spełnia wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym. Zaprezentowane wyniki badańw łaściwości mechaniczno-fizycznych opracowanego kompozytu drobnokruszywowego wskazują, że proponowany materiał może znaleźć zastosowanie przy wykonywaniu posadzek przemysłowych. Stwarza to możliwość wykorzystania zalegających hałd piasku odpadowego, a tym samym częściowo rozwiązuje problem kosztownej rekultywacji terenów wyrobisk kopalnianych. Zastosowanie kruszywa odpadowego największą skalę pozwoliłoby tym samym na ograniczenie dalszej degradacji środowiska.
EN
In the paper presented the proposition use of waste sand defaulting on in Polish region Pomerania. These sands are by product obtained during the process called hydroclassification of all-in-aggregate for concrete production. One of examples how to use of aggregate could be its application for the production of steel fiber reinforced mineral composites. The study of the composite of different steel fiber content has allowed the authors to choose a number of fibers, which fiber composite exhibits the best properties and meets the requirements of construction materials. Presented the results of physical-mechanical properties of the composite developed indicate that the proposed material may be used for the manufacture of industrial floors. This makes it possible to use the waste littering the sand heaps and thus partially solves the problem of costly reclamation area. The use of waste aggregates on a larger scale would therefore limit the further degradation of the environment.
PL
Recyrkulacja wody, osiągnięcie jak najmniejszej wielkości ziarna podziałowego w urządzeniach klasyfikujących , maksymalne odwodnienie produktu oraz uzyskanie kruszyw drobnych, znajdujących nowe zastosowania… Z tych to powodów coraz częściej na kopalniach wykorzystywane są węzły klasyfikacji i odwodnienia produktów z zabudowanymi hydrocyklonami.
PL
Prawie niezauważalnie, powoli, ale systematycznie, skały budujące masywy górskie ulegają wietrzeniu. Pod wpływem zmian temperatury, działalności wody i innych czynników utwory te ulegają dezintegracji, a ich odkruszone fragmenty przemieszczają się w dół stoków i dostają do koryt rzecznych. W artykule autor omawia zagadnienia prawne oraz technologie eksploatacji kruszyw z koryt rzek.
EN
Almost unnoticeably, slowly but systematically, rocks building mountain massifs are undergoing weathering processes. Due to temperature changes, water or other factors rocks break down and the spree fall down the slopes, into river beds. The article discusses the legal issues and technologies of mining aggregates from river beds.
PL
Autor artykułu wyjaśnia, jaki wpływ na eksploatację piasków i żwirów mają zmiany w ustawie Prawo wodne, wynikające z wdrożenia do krajowego prawa zasad Dyrektywy Powodziowej (stan na maj 2011). Omówiono niektóre nowe i zmienione pojęcia ustawy Prawo wodne. Przedstawiono zasady zarządzania zagospodarowaniem terenów zagrożonych powodzią, lokalizowanie eksploatacji, wymagane zgody i przepisy o ochronie przed powodzią, wymagane decyzje i ograniczenia wynikające z ustawy Prawo wodne.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie tych rodzajów obszarów chronionych, które warunkują prowadzenie eksploatacji kruszyw naturalnych. Z przedstawionej bogatej listy rodzajów obszarów chronionych łatwo wysnuć wnioski, że terenów inwestycyjnych, gdzie nie ma konfliktów nie przybywa, dlatego tym bardziej staje się aktualny apel o zabezpieczanie obszarów występowania złóż kopalin.
PL
Od 1 stycznia 2012 r. zaczynają obowiązywać przepisy nowego Prawa geologicznego i górniczego, zmieniające niektóre zasady prowadzenia działalności związanej z eksploatacją kopalin. Zmienione ustawanienie odbiega rewolucyjnie od obowiązujących dotychczas przepisów, tym niemniej wprowadza liczne nowe regulacje, mające istotne znaczenie dla przedsiębiorców górniczych. W niniejszym artykule, ze względu na obszerność zagadnienia, skupiono się na przedstawieniu przepisów, które dotyczą działań mających na celu uzyskanie koncesji na eksploatację kruszyw, w tym piasków i żwirów. Materiał zawiera również uproszczone schematy przedstawiające kolejne kroki prowadzące do uzyskania wymienionych koncesji.
13
Content available remote Technologie wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody
PL
Kruszywa żwirowe i piaskowe (dawna nazwa kruszywa naturalne) stanowią około 75 % produkowanych w Polsce kruszyw naturalnych. Zdecydowana ich większość (około 75 %) wydobywana jest spod wody, co wynika z geologicznych warunków zalegania złóż skał okruchowych. W artykule przedstawiono rozwój produkcji kruszyw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych technik i technologii wydobycia spod wody. Następnie dokonano próby porównania podstawowych technologii wydobycia pod względem możliwości ich zastosowania w zróżnicowanych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania środowiskowych aspektów eksploatacji kruszyw spod wody.
EN
Gravel and sand aggregates (former name: natural aggregates) constitute about 75% of natural aggregates produced in Poland. The decided majority is exploited from under the water, what results from geological conditions of occurrence of clastic rock deposits. The article presents the development of aggregate production in Poland with special regard to the applied techniques and technologies of exploitation from under the water. Next a trial of comparison of basic exploitation technologies with respect to their application in differentiated geological and mining conditionings was carried out. Attention was drawn to the necessity to take into consideration environmental aspects of aggregate exploitation from under the water.
PL
W większości zakładów eksploatacji kruszyw w fazie eksploatacji lub przeróbki występuje mieszanina części stałych i wody. Jedną z podstawowych operacji przeróbczych jest wówczas odwadnianie, czyli operacja rozdziału części stałych od wody. Artykuł przedstawia urządzenia odwadniające stosowane w kopalniach surowców mineralnych.
PL
Omówiono zasady i ogólną charakterystykę wymiarowania skarp i zboczy wykonywanych przez pływające koparki wydobywające kruszywa naturalne. Podano aktualne uwarunkowania prawne dotyczące pasów bezpieczeństwa oraz metodykę ich obliczeń na etapie badań wstępnych i uzupełniających.
EN
The principles and general characteristics of sizing of the submerged slopes formed by the floating dredgers (excavators) in sand and gravel mining arc introduced. The present time legal conditions of determination the safety zones and their preliminary and the ultimate (supplemental) sizing are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.