Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekosystem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Polityka leśna państwa zakłada zalesienie do 2050 r. powierzchni, która spowoduje zwiększenie lesistości do 33%. Odgrywają one ogromną rolę w działaniach zapobiegających zmianom klimatu.
EN
This paper discusses the urgent need for human interventions in maximizing the promise of blue growth while ensuring sustainability in all its dimensions. It spares no efforts in highlighting the critical nexus between ocean conservation, climate change mitigation and the ecosystem services. The interpretation underscores the threat that unchecked deterioration of marine environment would present for health of the planet and its people. It is evident that the nature-based solutions provide the best options, but the significance of disruptive technologies and innovations cannot be underestimated. However, the decisions pertaining to devising and applying solutions should be informed by scientific reasoning and available evidence. Increasing attention given to blue economy shows the importance of exploring the sustainable solutions by shaping research that helps in identifying the tangible and integrated actions to fast track our progress towards implementing the Sustainable Development Goals.
3
Content available Zielone miasto – socjalna utopia?
PL
„Zielony to więcej niż kolor. To filozofia” – to hasło firmy Benetton używane m. in. na jej torbach do pakowania produktów. Zielony kolor i zieleń to w ogóle swoisty zamiennik idei zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kształtowania przestrzeni miejskiej. Jednocześnie, wpisujący się w definicję rozwoju zrównoważonego i ograniczający jej rozumienie poprzez instrumentalne traktowanie już istniejących terenów zielonych (szczególnie drzew). Stąd miasto, narażone – z jednej strony, ze względu na tendencję do skupiania ludności – na przeludnienie, a z drugiej – na wyludnianie, (poprzez odpływ mieszkańców na tereny podmiejskie właśnie ze względu na dostęp do środowiska przyrodniczego) jako „zielone miasto” staje się swoistą utopią społeczną. Opis przykładowych działań dotyczących zieleni i wody w przestrzeni miejskiej (i porównanie sposobu podejścia do zasobów przyrodniczych miast) staje się podstawą do rozważań na temat teraźniejszości i przyszłości miasta jako formy urbanistycznej.
EN
‘Green is more than a color. It is a philosophy.’ – the Benneton marketing slogan used among others on the firm’s bags. Green color and greenery build nowadays a specific interchange for the idea of sustainable development when related to the creation of the urban space. At the same time, this includes the definition of sustainable development and excludes its understanding through instrumental use of already existing green areas (especially trees). So a city, subjected to overcrowding (because of concentration caused mainly by migration), and on the other hand – to depopulation (through the migration to suburban areas in want for the nature’s proximity), as a ‘green city’ is becoming a social utopia. A description of exemplary dealings with greenery and water resources in urban space (and a comparison of the methods and attitudes to natural urban resources) starts a consideration process of the present and the future of a city as an urban form.
4
Content available W stronę architektury współdzielonej z naturą
PL
Przestrzeń natury może być odbierana w dychotomiczny sposób. Tradycyjnie odczytywano ją jako przestrzeń „zewnętrzną”, zarówno w stosunku do istoty ludzkiej, jak i do przestrzeni miasta. W epoce Oświecenia staje się przestrzeń natury instrumentem integracji więzi społecznych i niwelacji nierówności jako swego rodzaju „przestrzeń wewnętrzna”. Proces internalizacji natury odzwierciedla się w projektach miast utopijnych. Dewastacja środowiska naturalnego w XX wieku wpłynęła na rozwój zainteresowania problemami natury. Z drugiej strony przyczyniła się do powstania swego rodzaju postawy defensywnej, wynikającej z konieczności bieżącej walki z zagrożeniami ekologicznymi. Można było zaobserwować brak wielkich idei i narracji dotyczących zieleni i natury. Przełomem stał się rozwój koncepcji bioróżnorodności. Koncepcja ta powstała jako reakcja na procesy wzmożonego wymierania gatunków niektórych roślin i zwierząt. Postulatowi rozszerzaniu spektrum różnorodności biologicznej może odpowiadać postulat poszerzania spektrum różnorodności form architektonicznych. Powstaje w ten sposób architektura współdzielona z naturą.
EN
The space of nature may be understood in a dichotomous way. Traditionally, it was interpreted as an “external” space both in relation to the human being, and city space. As a specific type of “internal space”, during the period of the Enlightenment, the space of nature became an instrument of social integration and a levelling force of social inequalities. The process of internalization of nature is reflected in the projects of utopian cities. The devastation of the natural environment which took place in the 20th century, contributed to an increase of interest in the problems of nature. On the other hand, it also contributed to the creation of a specific type of defensive attitude, resulting from the need to conduct a current struggle with ecological threats. One could observe a lack of great ideas and narrations concerning green spaces and nature. What turned out to be a great breakthrough point was the development of the conception of biodiversity. The latter conception arose as a counter-reaction to the processes of ever increasing extinction of certain species of plants and animals. The postulate of broadening the spectrum of biological diversity may find its reflection in the postulate of broadening the diversity of architectural forms. In this way, there arises architecture which is co-shared with nature.
PL
Obecne łańcuchy dostaw, a właściwie możemy mówić o pełnych ekosystemach obrotu produktami rolno-spożywczymi, zmieniają się w sposób bardzo dynamiczny, wymagający stałego nadzoru i kontroli przepływających w nich towarów. Jest to niezmiernie ważki problem ze względu na ochronę zdrowia i życia konsumentów, które w aspekcie idei społecznej odpowiedzialności biznesu stawiają człowieka w centrum uwagi i wszelkie działania przedsiębiorstw muszą być nastawione na jego potrzeby. Z tego też względu bardzo ważna jest szczegółowa kontrola jakości i autentyczności pochodzenia produktu, na każdym etapie jego drogi, służąca do możliwie jak najszybszej reakcji w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia konsumentów. Maksymalnie krótki czas reakcji, jak również bezpieczeństwo mogą zostać zapewnione dzięki użyciu technologii Blockchain w aspekcie wyżej opisanych wymogów. W artykule autorzy skupili uwagę na zastosowaniu technologii Blockchain w realizacji procesów logistycznych.
EN
Current supply chains, in fact we can speak of full ecosystems, the trade in agri-food products is changing in an extremely dynamic way, requiring constant supervision and control of the goods flowing through them. This is an extremely important issue in terms of protecting the health and life of consumers, which, in terms of the concept of corporate social responsibility, puts people at the centre of attention and all activities of enterprises must be geared to their needs. It is therefore very important to check the quality and authenticity of the product’s origin in detail, at every stage of its development, so that it can be reacted to as quickly as possible in the event of a risk to consumers’ health or life. Maximally short response times as well as safety can be ensured by using Blockchain technology to meet the above requirements. In this article, the authors focused on the use of Blockchain technology in the implementation of logistics processes.
6
Content available remote Elektromobilność w Polsce a systemy OZE
PL
Europejski rynek energetyczny wywiera coraz większy wpływ na polską energetykę, w aspektach środowiskowych i klimatycznych. Polska energetyka obecnie potrzebuje stworzenia odpowiedniej przestrzeni, która umożliwi jej funkcjonowanie w europejskim środowisku regulacyjnym. Rynek elektromobilności cechuje duży potencjał wzrostu, który może przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki – gospodarki innowacyjnej, czystej i bezpiecznej. Potencjał rynku elektromobilności potwierdza prognoza, która wskazuje, że na świecie do roku 2040, będzie poruszać się ok. 500 mln samochodów elektrycznych.
EN
The European energy market is increasingly influencing the Polish power industry, in environmental and climatic aspects. Polish power industry now needs to create a space that will enable it to operate in a European regulatory environment. The electromobility market is characterized by high growth potential, which can contribute to the development of the Polish economy - an innovative, clean and safe economy. The potential of the electromobility market is confirmed by a forecast, which indicates that around 500 million electric cars will travel around the world by 2040.
PL
Płazy trudno jest chronić, ponieważ budzą liczne kontrowersje. Postrzegane są one jako mało ważne, nieatrakcyjne, zbędne. Inwestowanie czasu i energii w ochronę „jakichś żabek” często traktowane jest jak fanaberia.
EN
As companies have recently gotten more interested in utilizing the increasingly gathered data and realizing the potential of data analysis, the ability to upgrade data into value for business has been recognized as an advantage. Companies gain competitive advantage if they are able to benefit from the fleet data that is produced both in and outside the boundaries of the company. Benefits of fleet management are based on the possibility to have access to the massive amounts of asset data that can then be utilized e.g. to gain cost savings and to develop products and services. The ambition of the companies is to create value from fleet data but this requires that different actors in ecosystem are working together for a common goal – to get the most value out of fleet data for the ecosystem. In order that this could be possible, we need a framework to meet the requirements of the fleet life-cycle data utilization. This means that the different actors in the ecosystem need to understand their role in the fleet data refining process in order to promote the value creation from fleet data. The objective of this paper is to develop a framework for knowledge management in order to create value from fleet data in ecosystems. As a result, we present a conceptual framework which helps companies to develop their asset management practices related to the fleet of assets.
PL
Jako, że przedsiębiorstwa w ostatnim czasie zaczęły bardziej interesować się wykorzystaniem wzrastającej ilości danych i zdały sobie sprawę z potencjału analizy danych, uznano, że zdolność do przekształcenia danych w wartość dla przedsiębiorstwa jest dla niego korzystne. Przedsiębiorstwa zdobywają przewagę konkurencyjną, jeśli są w stanie wykorzystać dane floty, które są generowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Korzyści płynące z zarządzania flotą opierają się na możliwości uzyskania dostępu do ogromnych ilości danych o aktywach, które można następnie wykorzystać np. w celu uzyskania oszczędności a także rozwoju produktów i usług. Celem przedsiębiorstw jest tworzenie wartości z danych floty, ale wymaga to, aby różne podmioty w ekosystemie współpracowały ze sobą we wspólnym celu – aby uzyskać najwyższą wartość z danych floty dla ekosystemu. Aby było to możliwe, potrzebne są ramy, aby spełnić wymagania dotyczące wykorzystania danych o cyklu życia floty. Oznacza to, że różne podmioty w ekosystemie muszą zrozumieć swoją rolę w procesie rafinacji danych floty w promowaniu tworzenia wartości z danych floty. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie ram zarządzania wiedzą w tworzeniu wartości z danych floty w ekosystemach. Jako wynik przedstawiono koncepcyjne podstawy, które pomagają przedsiębiorstwom rozwijać praktyki zarządzania aktywami związane z flotą aktywów.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań oznaczeń glinu we frakcji rozpuszczalnej w wodzie w próbkach roślin jeziornych, osadów dennych i gleb z terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prowadzone badania pozwoliły na określenie profilu stężeń labilnej formy glinu w badanych komponentach ekosystemów jeziornych. Ponadto przeprowadzono modelowanie chemiczne występujących form glinu przy wykorzystaniu programu Mineql oraz wykonano analizę specjacyjną form glinu w układzie analitycznym HPLC-UVVIS w badanych próbkach. Stwierdzono dominację form fluoroglinowych w częściach badanych roślin jeziornych, zarówno w badaniach modelowych, jak i w próbkach rzeczywistych.
EN
The paper presents the results of the analyses of aluminium in the water-soluble fraction in the samples of lake plants, bottom sediments and soils from the Wielkopolska National Park. The research allowed to determine the profile of the labile form of aluminium in the studied components of lake ecosystems. In addition, chemical modeling of the occurrence of aluminium forms in the Mineql programme and a speciation analysis of the aluminium forms in the HPLC-UVVIS analytical system have been performed. The prevalence of aluminium fluoride complexes in the parts of the examined lake plants, both in the Mineql modeling and in real samples, has been demonstrated.
PL
Koncentracje metali ciężkich są zdecydowanie wyższe w tkankach miękkich Dreissena polymorpha niż muszlach, średnio od 7,4 (Hg) do 308,1 (Pb). W relacji do koncentracji metali ciężkich w wodzie tylko koncentracje Cd i Hg w tkankach Dreissena polymorpha wykazują istotną zależność. Również w relacji do koncentracji metali w osadach dennych tylko dwa metale (Cu i Hg) obecne w tkankach wykazują istotną zależność. W relacji muszle - woda wszystkie sześć metali wykazuje istotną zależność. Z kolei w relacji do osadów dennych cztery metale obecne w muszlach wykazują istotną zależność (Pb, Co, Cd, Hg). Przy zastosowaniu Dreissena polymorpha jako organizmu wskaźnikowego możemy kontrolować obecność wszystkich sześciu badanych metali w środowisku (woda powierzchniowa i osady denne); muszle Dreissena polymorpha bardzo dobrze oddają poziomy metali ciężkich zwłaszcza w wodzie (wszystkie sześć analizowanych metali) i w mniejszym stopniu w osadach (Pb, Co, Cd i Hg). Tkanki miękkie są już w stopniu mniejszym powiązane ze środowiskiem i w odniesieniu do wody wykazują zależność jedynie dla Cd i Hg, a w odniesieniu do osadów wykazują zależność dla Cu i Hg. Współczynniki koncentracji metali (WKM) w tkankach w odniesieniu do stężeń obserwowanych w wodzie są wysokie i średnio wynoszą od 1721 (Hg) do 16 467 (Zn). Średnie wartości WKM tkanki : osady dla dwóch metali (Cu i Pb) są niższe od jedności. Dla pozostałych metali wynoszą od 1,01 (Co) do 7,32 (Hg). W odniesieniu do wody w muszlach nagromadzone są zdecydowanie wyższe koncentracje metali, lecz niższe niż w tkankach. Średnie wartości WKM wynoszą od 388 (Hg) do 2236 (Cd). W relacji muszle : osady dla wszystkich metali średnie wartości WKM są mniejsze od jedności i wynoszą od 0,04 (Pb) do 0,87 (Co).
EN
Heavy metals concentrations are decidedly higher in the Dreissena polymorpha's soft tissue than in its shells; in average, they range between 7.4 (Hg) and 308.1 (Pb). With regard to the heavy metals concentrations in water, only Cd and Hg concentrations in the Dreissena polymorpha tissue demonstrate a significant correlation. Also with regard to the metals concentrations in bottom deposits only two metals (Cu and Hg) present in the tissue demonstrate a significant correlation. In the shells/water relation, all the six metals demonstrate a significant correlation. Four metals present in shells (Pb, Co, Cd, Hg) demonstrate in turn a relationship with ther concentrations in the bottom deposits. Using Dreissena polymorpha as an indicator organism, we can control the presence of all the examined metals in the environment (surface water and bottom deposits); the Dreissena polymorpha's shells very well reflect the heavy metals levels, especially in water (all the six analysed metals) and, to a lesser extent, in the bottom deposits (Pb, Co, Cd and Hg). Soft tissue are less influenced by the environment and they demonstrate a correlation with water only for Cd and Hg, and with deposits only for Cu and Hg. Metal concentration ratios (MCR) in tissues with regard to concentrations observed in water are high and are in average between 1721 (Hg) and 16 467 (Zn). Average values of MCR for tissue/deposits for two metals (Cu and Pb) are below one. For the remaining metals, they range between 1.01 (Co) and 7.32 (Hg). With regard to water, the shells accumulate significantly larger metals concentration, which are however lower than in the tissue. The average MCR values range between 388 (Hg) and 2236 (Cd). For the shells/deposits relation, the MCR values for all metals are below one and range between 0.04 (Pb) and 0.87 (Co).
11
Content available Dachy zielone. Element zielonej infrastruktury
PL
Dachy zielone w skali pojedynczych budynków są ich elementami konstrukcyjno-funkcjonalnymi, jednak w skali szerszej – obszarów mieszkalnych – mogą być elementami wchodzącymi w skład tzw. zielonej infrastruktury.
PL
Wzrost ilości gazów cieplarnianych wywołany działalnością człowieka potęguje naturalny efekt cieplarniany, w wyniku czego istnieje możliwość wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi i atmosfery, a to może mieć negatywny wpływ na naturalne ekosystemy i ludzkość. Dowody potwierdzające związek pomiędzy globalnymi zmianami klimatu a działalnością człowieka stały się bodźcem do zbadania tych zależności. W publikacji zestawiono ważniejsze czynniki przemawiające za i przeciw zagrożeniom związanym z emisją do atmosfery jednego z głównych gazów cieplarnianych jakim jest ditlenek węgla. W rozważaniach uwzględniono m.in. charakterystyki absorpcji promieniowania w atmosferze w zależności od stężenia i temperatury ditlenku węgla, zmiany stężenia ditlenku węgla w atmosferze oraz związek odchyleń temperatury od jej wartości średniej a aktywnością Słońca.
EN
Impact of CO₂ and H₂O content in the Earth atmosphere on the air temp. was considered to explain the reasons of the greenhouse effect.
EN
Forest soil respiration (SR) has become a vital issue in global change ecology because of its critical role in global warming processes. However, SR remains the least understood component of the terrestrial carbon cycle because of its high spatial-temporal variability, inaccessibility of the soil substrate, and the high cost of measurement equipment. This study investigated the spatial and temporal variations of SR in six temperate and subtropical forest sites in eastern China. Seasonal variations of SR, the relationship between SR and soil temperature (ST) and volumetric water content (SW) were analyzed. Mean monthly SR varied seasonally and peaked in summer. SR varied temporally with ST (R2 = 0.43∼0.79) in different sites and varied spatially with latitude (R2 = 0.68). The responses of SR to the changes of SW varied across different sites and forest types. Their relationships were simulated by piecewise functions in the north three sites. The modules of ST and SW showed that ST is the dominant environmental factor in regulating seasonal dynamics of SR. This study is the first to examine the temporal and spatial variations of SR using a consistent method in situ in temperate and subtropical forests in eastern China. The results provide a scientific basis for accurately assessing future soil CO2 efflux as a result of climate changes, and aid predictions of the changes of forest SR.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8528--8532, CD2, cz. 5
PL
Kondycja społeczna w skali globu naznaczona jest coraz większą i coraz szybciej się pogłębiającą dywersyfikacją bogactwa. Zjawisko to w połączeniu z tworzeniem się ponadnarodowych korporacji i z programem transhumanizmu stwarza niebezpieczeństwo zagłady ekosystemu. Dlatego uwzględnienie w szerszym zakresie niż dotychczas norm etycznych i ekologicznych w projektowaniu jest warunkiem pomyślnego rozwoju ekosystemu.
EN
The social condition in the scale of the globe is marked with the intense and deepening diversification of the wealth. This phenomenon in combination with the formation of transnational corporations and with program of transhumanism is creating the danger of ecosystem extermination. Therefore considering in a wide range than so far environmental and ethic norms in the project activities is a condition of the favourable development of the ecosystem.
PL
Celem pracy jest prezentacja wyników próby analizy usług środowiska jako kategorii polityki i tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju w świetle bezpieczeństwa ekologicznego. Realizacja celu pracy wymagała przeanalizowania istoty bezpieczeństwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ekologicznego, usług środowiska jako priorytetowej kategorii polityki i tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju, ich przyrodniczych procesów i struktur oraz naturalnych i antropogenicznych zagrożeń, a także działań na rzecz zachowania usług środowiska. W realizacji celu pracy autor wykorzystał teoretyczne metody rozumowania naukowego (dedukcyjne i redukcyjne), logiki eliminacyjnej, cybernetyki, ogólnej teorii systemów i systemów złożonych, a także techniki analiz i porównań materiałów źródłowych oraz własne obserwacje praktyki.
EN
The aim of the study is to present results of the attempt to analyse the ecosystem services as a category of politics and the emerging economics of sustainable development in the light of ecological security. To achieve the aim of the study it required to analyze the essence of national security, with particular regard to ecological security, ecosystem services as a priority category of policy and emerging economics of sustainable development, their natural processes and structures so as natural and anthropogenic threats and actions for the preservation of ecosystem services. The results of the analysis of ecosystem services in the light of ecological security can be a part of the theoretical basis for designing more effective instruments for monitoring and managing the implementation process of sustainable development in the realization of the cohesion policy at global, regional and local level.
PL
W literaturze termin "Antarktyka" służy do określenia zarówno samego kontynentu Antarktydy, jak i otaczającego go Oceanu Południowego oraz leżących na nim wysp. Antarktyda jest najbardziej odizolowana od pozostałych kontynetów, jednak specyficzna lokalizacja nie chroni tego obszaru przed negatywnym wpływem związanym z różnymi sferami działalności człowieka. Szeroki pas wód Oceanu Południowego stanowi barierę, która utrudnia transport zanieczyszczeń tą drogą. Dlatego lotne i średnio lotne związki chemiczne mogą docierać nad obszar Antarktydy wraz z przemieszczającymi się w tym kierunku masami powietrza (transport zanieczyszczeń na duże odległości, LRAT). Tylko w znikomym stopniu na poziomy zanieczyszczeń środowiska na tym obszarze ma wpływ działalność zlokalizowanych tam stacji naukowych.
PL
Proces urbanizacji niesie za sobą zarówno zagrożenia, jak i wyzwania. Wraz z rozwojem aglomeracji zwiększa się presja na środowisko przyrodnicze, ale jednocześnie rodzi się szansa na skuteczniejsze zarządzanie malejącą, szczególnie intensywnie w ostatnich latach, różnorodnością biologiczną. Istotne jest jednak właściwe jej zweryfikowanie.
EN
The objective of research was to verify, whether succesion of nudal beech forests affects energy, ash and Ct contents of top layers of cambisols and aboveground part of dominant herb species Dryopteris filix-mas. The forest stands, from the juvenile stemwood to the stand of primeval forest character, were located in Slovenské stredohorie Mts (Western Carpathians). It has been found out that the successional stages of beech stands significantly affected soil characteristics of the ecotope, in the case of Dryopteris filixmas species significant difference was observed only for the energy content. Approximately 7.5% less energy was accumulated in humus subhorizons Oof of mature beech stands (110, 200 years) compared with the juvenile stemwoods. On the other hand, in Aoq horizons markedly more energy (by 35–66%) was accumulated in the soils of mature beech phytocoenoses. The influence of stand succession differentiated ash content in Aoq horizons too. Significant difference (7.6%) was found between 85 and 200-year-old beech stand. Within studied parameters only accumulation of Ct in top soil layers was not significantly affected by stand succession. The relation between energy and ash accumulation in top soil layers of studied beech stands showed significant correlations between the variables (P <0.01). Approximately 62% of energy variability in humus subhorizons Ool of the studied stands was affected by the ash content (lower was the ash content – higher was the energy content). In Aoq soil horizons this dependence was 50% (higher was the ash content – lower was the energy content).
PL
Przedmiotem badań była ocena sekwestracji węgla, jako popularnego wskaźnika regulacyjnych świadczeń ekosystemowych, przy użyciu dwóch baz pokrycia terenu – Urban Atlas (UA) i Corine Land Cover (CLC). Badania objęły zachodnią strefę miejską i podmiejską Warszawy z fragmentem Kampinoskiego Park Narodowego (gminy Stare Babice, Izabelin, Łomianki i dzielnice Warszawy – Bemowo, Bielany). Wyniki świadczą, że dane CLC i UA nie są wystarczającym materiałem kartografiznym do oceny świadczeń ekosystemowych w skali lokalnej. Opracowywanie planów przestrzennego zagospodarowania na poziomie gmin lub ich fragmentów, powinno opierać się na badaniach terenowych, których celem będzie weryfikacja danych UA i CLC. Należy również wykorzystywać wskaźniki, które nie bazują bezpośrednio na danych UA i CLC.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.