Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekologistyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Transport to ważna gałąź gospodarki. Zapotrzebowanie na usługi transportowe ma charakter trwały i nieograniczony. Transport samochodowy w Polsce stanowi ważny sektor gospodarki krajowej, dla którego funkcjonowania niezbędna jest właściwa infrastruktura. Niejednokrotnie potrzeby i zlecenia transportowe wykraczają poza obszar infrastruktury drogowej. Niekiedy w wyniku katastrofy naturalnej czy awarii technicznej zostaje uszkodzona lub zniszczona infrastruktura drogowa. W takich przypadkach można stosować rozwiązania tymczasowe i prowizoryczne. Celem artykułu jest wykazanie, iż tradycyjne metody budowania czasowych dróg lądowych oparte są o płyty betonowe i żelbetowe. Mogą one być zastąpione efektywniejszymi płytami z zagęszczonego tworzywa polietylenowego, które są lżejsze, trwalsze i mniej podatne na uszkodzenia, co ułatwia ich składowanie, przechowywanie, transport, załadunek i rozładunek. Wielokrotne układanie płyt kompozytowych odbywa się bez szczególnego wyrównania powierzchni, co skraca czas i koszty ich montażu. Na potrzeby artykułu dokonano analizy publikacji, informacji ze stron internetowych i wyników badań laboratoryjnych.
EN
Transport belongs to important economic categories. The demand for transport services is permanent and unlimited. Road transport in Poland is an important sector of the national economy. The proper infrastructure is necessary for the smooth functioning of road transport. Often the needs and transport orders go beyond the area of road infrastructure. Sometimes as a result of a natural disaster or technical failure road infrastructure is damaged or destroyed. In such cases temporary and provisional solutions may be used. The purpose of the article is to indicate that traditional methods of building the temporary land roads are based on concrete and reinforced concrete slabs that can be replaced by more effective plates of compacted polyethylene, which are lighter, more durable and less susceptible to damage, which facilitates their storage, transport, loading and unloading. Repeatedly, laying composite panels happens without particular leveling of the surface, which reduces time and costs of their installation. For the purposes of the article, publications, website information and laboratory results were analyzed.
2
Content available remote Wybrane aspekty ekologistyki w Resorcie Obrony Narodowej
PL
Konsumpcjonizm w obecnych czasach ma niewątpliwie wpływ na każdą dziedzinę życia ludzkiego jak i zwierzęcego. Nadprodukcja dóbr oraz idące za tym nadmierne przywiązanie człowieka do ich zdobywania ma niestety również ogromne znaczenie dla otaczającego środowiska. Zjawisko konsumpcjonizmu zapoczątkował okres po II wojnie światowej, kiedy to światowe mocarstwa zaczęły przepełniać rynki swoimi dobrami. Był to moment, w którym słowo konsumpcjonizm nabrało oddźwięku negatywnego jak również pozytywnego. Przedmiot konsumpcji ma wartość pozytywną i nakreśla dobra, które są powszechnie dostępne dla człowieka i bez problemu można je nabyć, natomiast znaczenie negatywne nie dotyczy bezpośrednio samej konsumpcji, lecz symptomów, jakie zauważyć można z szeroko rozumianą kulturą konsumpcji.Jednym z takich symptomów jest między innymi „nadprodukcja” śmieci w wyniku, której popularnym stało się słowo ekologistyka. Celem artykułu jest ukazanie ekologistyki nie tylko w aspekcie środowiska cywilnego lecz również zasygnalizowanie jak istotna jest w wojsku. Artykuł w swej treści przedstawia teoretyczny zarys pojęć związanych z ekologistyką. Ukazana zostanie rola i zadania ekologistyki jak również przedstawione zostaną ogólne obszary zainteresowań ekologistyki z wojskiem.
EN
Consumerism nowadays affects each field of human and animal life. Overproduction of goods and our excessive commitment to acquiring tchem, unfortunately has also great importance to environment. The phenomenon of consumerism arrised after II World War, when world powers began the proccess of filling in the markets with their goods. It was a moment when concept of consumerism took on a negative as well positive context. Consumption has a positive value and outlines that goods are widely available and can be purchased without any problem. Negative side does not apply directly to the consumption, but to the symptoms that are noted with widely understood culture of consuption. One of the symptoms is „overproduction” of rubbish, as a result of which the word ecology has become popular. The aim of the articleis to show ecologistics in aspect of the civil environment and to notify how important is its role in the army. The article in its content presents theoretical outline of concepts related to ecologistics. Author presents role and tasks of ecologistics as well as common areas of interest in ecologistics and army.
3
Content available remote Problemy współczesnej ekologistyki
PL
Artykuł porusza tematykę związaną z ekologistyką, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy racjonalnego gospodarowania z odpadami. Scharakteryzowano również istotne zagadnienia związane z „Czystszą produkcją”, minimalizowaniem odpadów oraz edukowanie społeczeństwa w obszarze ekologistyki, które ma wpływ na jakość środowiska.
EN
The article deals with topics related to ecologistics, with particular emphasis on to the problems of rational waste management. The author characterizes also significant issues related to "Cleaner production", minimization of waste and education of the society in ecologistics, which have an impact on the quality of the environment.
4
Content available remote Problemy współczesnej ekologistyki
PL
Artykuł porusza tematykę związaną z ekologistyką, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy racjonalnego gospodarowania z odpadami. Scharakteryzowano również istotne zagadnienia związane z „Czystszą produkcją”, minimalizowaniem odpadów oraz edukowanie społeczeństwa w obszarze ekologistyki, które ma wpływ na jakość środowiska.
EN
The article deals with topics related to ecologistics, with particular emphasis on to the problems of rational waste management. The author characterizes also significant issues related to "Cleaner production", minimization of waste and education of the society in ecologistics, which have an impact on the quality of the environment.
PL
Artykuł podejmuje problematykę efektywności proekologicznych aspektów logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem artykułu jest przedstawienie głównych aspektów proekologicznych logistyki zwrotnej, jej genezę oraz sprawne i efektywne zagospodarowanie odpadów. Przedstawiono w nim uregulowania prawne dotyczące właściwego postępowania z odpadami oraz ich dalsze zagospodarowanie. Zostały przedstawione opisy aspektów i narzędzi logistyki zwrotnej stosowanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Poruszono również temat efektywności stosowania logistyki zwrotnej oraz sposoby jej pomiaru i wartościowania skutków ekonomicznych i pozaekonomicznych. Przedstawione zostały także, korzyści wynikające z odpowiednio zarządzanego zwrotnego łańcucha dostaw.
EN
The paper discusses the issue of the efficiency of pro-ecological aspects of reverse logistics in a manufacturing company. The aim of the article is to present major pro-ecological aspects of reverse logistics, its origins and the role in efficient waste management. Legal regulations concerning waste management are analyzed. Description of selected aspects and tools of reverse logistics in a manufacturing company are presented. Efficiency of the application of reverse logistics as well as its measurement and evaluation of economic and extra-economic effects are discussed. Benefits resulting from appropriate management of reverse supply chain are presented.
PL
Wstęp i cel: Obecnie występuje w całym świecie tendencja wzrostu ogólnej liczby pojazdów samochodowych, co wymusza zmiany w podejściu do zagadnień logistycznych odnośnie pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponownego wykorzystania części i materiałów. Wymagania prawne i nowe ustawodawstwo zmuszają producentów pojazdów do takiego konstruowania samochodów, by powtórnie można było wykorzystać poszczególne elementy i materiały użyte przy produkcji. Stawia to nowe wymagania odnośnie zagadnień związanych z logistyką zwrotną, jako konkretnych operacji logistycznych w całym łańcuchu dostaw. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na główne problemy logistyki zwrotnej w stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zarządzania odzyskiem części i elementów oraz materiałów w usługach motoryzacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na elementy wyposażenia i części wymontowane z pojazdów, których ponowne wykorzystanie zagraża bezpieczeństwu. Materiał i metody: Materiał stanowią źródła z literatury z zakresu logistyki zwrotnej w usługach motoryzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów złomowania i likwidacji pojazdów. W pracy zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące procesów logistyki zwrotnej, która obejmuje przeciwstawne przemieszczanie się produktów w całym łańcuchu dostaw. Zarządzanie procesami logistyki zwrotnej może przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i wymiernych korzyści ekonomicznych dzięki recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu elementów i podzespołów z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wniosek: Logistyka zwrotna dotycząca zagadnień związanych ze zbiórką odpadów i recyklingu części pochodzących z pojazdów samochodowych powinna opierać się na gruntowej znajomości i selekcji materiałowej elementów wyposażenia, których ponowne użycie nie zagraża bezpieczeństwu i nie wpływa negatywnie na ekologię i środowisko.
EN
Introduction and aim: Currently, there is a tendency in the global growth of the total number of motor vehicles, which necessitates changes in the approach to logistic issues regarding end-of-life vehicles, re-use of parts and materials. Legal requirements and new legislation force vehicle manufacturers to design cars in such a way that individual elements and materials used in production can be reused. This places new demands on issues related to reverse logistics as specific logistics operations throughout the supply chain. This article focuses on the main problems of reverse logistics in dismantling stations for end-of-life vehicles, management of recovery of parts and components and materials in automotive services. Particular attention has been paid to the equipment and parts removed from vehicles whose re-use threatens safety. Material and methods: The material is a source of literature in the field of reverse logistics in automotive services, with particular emphasis on the processes of vehicle scrapping and liquidation. The method of theoretical analysis was used in the work. Results: The article presents selected aspects related to the use of reverse logistics processes, which includes the opposing movement of products throughout the entire supply chain. The management of reverse logistics processes can contribute to reducing environmental pollution and tangible economic benefits by recycling and reusing components and components from end-of-life vehicles. Conclusion: Return logistics regarding issues related to waste collection and recycling of parts originating from motor vehicles should be based on thorough knowledge and selection of material elements of equipment, the reuse of which does not threaten safety and does not have a negative impact on ecology and the environment.
PL
Założenia społecznej odpowiedzialności biznesu ochronne środowiska traktują jako jeden z priorytetów obecnej działalności przedsiębiorstw. Aby przedsięwzięcia te były skuteczne, konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i logistycznych optymalizujących gospodarkę energią, odpadami oraz surowcami. Wdrożenie ekologistyki w procesy gospodarcze przedsiębiorstwa może skutecznie przyczynić się nie tylko do realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także pomóc w przezwyciężeniu kryzysu ekologicznego. Celem artykułu jest ukazanie roli ekologistyki w kształtowaniu podstawowej działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem potrzeb ekologicznej odpowiedzialności.
EN
The assumptions of corporate social responsibility of protecting the environment treat as one of the priorities of the current business activity. For these projects to be effective, it is necessary to seek new technical and logistic solutions that optimize energy, waste and raw materials economy. The implementation of ecologistics in business processes can effectively contribute not only to corporate social responsibility , but also to help to overcome the ecological crisis. The aim of this article is to pre­ sent the role of ecologistics in shaping the basic activity of an enterprise, taking into account the needs of ecological responsibility.
EN
The paper discusses the question of the efficiency of eco-logistics on the food market. The aim of the article is to present major problems related to the impact of food production processes, packaging, distribution and transport on the environment. It presents the origins of eco-logistics in relation to the concepts of logistics and reverse logistics. It analyses the characteristics and general assumptions of the efficiency of eco-logistics processes and describes food market as well as its impact on the natural environment. Furthermore it discusses the issue of waste generation and presents business entities operating on the food market in the aspect of their further development. The question of sanitary standards for products of the food sector is analyzed as well as the dynamics of the development of technologies used in the processes of reverse logistics, changing exogenic expectations and systems of values.
PL
Artykuł podejmuje problematykę efektywności eko-logistyki na rynku produktów żywnościowych. Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów oddziaływania procesów wytwórczych produktów żywnościowych, opakowań, dystrybucji oraz transportu na środowisko. Przedstawiono w nim genezę eko-logistyki w nawiązaniu do pojęcia logistyka i logistyka zwrotna. Została przedstawiona charakterystyka oraz ogólne założenia efektywności procesów eko-logistycznych, jednocześnie opisano rynek produktów żywnościowych oraz jego wpływ na środowisko naturalne. Ponadto określono w nim problematykę generowania odpadów przez podmioty gospodarcze działające na rynku żywnościowym w aspekcie ich dalszego zagospodarowania. Poruszono, także temat norm sanitarnych dla produktów z sektora gospodarki żywnościowej oraz dynamikę rozwoju technologii wykorzystywanych w procesach logistyki zwrotnej, zmieniających się oczekiwań egzogenicznych i systemów wartości.
PL
Budownictwo jest odpowiedzialne w znacznym stopniu za zużycie surowców naturalnych i energii oraz emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Ponadto sektor ten generuje duże ilości odpadów stałych zarówno na etapie wznoszenia obiektów budowlanych, jak i podczas ich rozbiórki. Od wielu lat Unia Europejska podejmuje inicjatywy mające na celu bezpośrednie ograniczenie negatywnego oddziaływania procesu produkcji materiałów budowlanych oraz wznoszenia i eksploatacji obiektów budowlanych na środowisko naturalne. W artykule scharakteryzowano najważniejsze europejskie akty prawne pozwalające na realizację strategii budownictwa zrównoważonego. Omówiono zagadnienia logistyki recyklingu i utylizacji materiałów odpadowych z budownictwa. Dokonano analizy powstających odpadów budowlanych i rozbiórkowych w krajach UE oraz stopnia ich zagospodarowania wraz z identyfikacją przeszkód efektywnego procesu recyklingu.
EN
To a considerable degree building industry is responsible for consumption of natural resources and energy and the emission of harmful gases into the atmosphere. In addition, this sector generates large amounts of solid waste, both at the stage of erecting building objects, as well as during their demolition. Since many years EU has launched initiatives aimed at direct reduction of the negative impact of the production process of construction materials and erecting and exploitation of building objects on the environment. In the article there were characterized the most important European legal acts allowing the realization of strategy of sustainable building. There were discussed issues of recycling logistics and disposal of waste materials from building. There was carried out the analysis of generated construction and demolition wastes in the EU countries and the degree of their development, together with the identification of obstacles of the efficient recycling process.
PL
Celem pracy jest wyjaśnienie znaczenia ekologistycznych przedsięwzięć w gospodarce komunalnej w dwóch wymiarach: (1) społecznym – dla budowania przewagi konkurencyjnej regionu oraz (2) biznesowym – w procesie zarządzania logistycznego miastem/gminą w aspekcie efektywnościowym. Imperatywem do planowania i realizacji ekologistycznych przedsięwzięć w gospodarce komunalnej w głównej mierze są potrzeby społeczne. Na sukces projektu w wymiarze społecznym wpływ mają wyniki mierzone poziomem rozwoju relacji jednostek terytorialnych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ujęciu zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcia ekologistyczne w sektorze usług komunalnych skutecznie przyczyniają się do budowania przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu, zwiększają jakość usług użyteczności publicznej, przyczyniają się do ochrony środowiska i podnoszą jakość życia w regionie. Jednocześnie mają wpływ na tworzenie konkurencyjnego otoczenia gospodarczego dla przedsiębiorstw i zdecydowanie poprawiają możliwości ich rozwoju. Główne założenia realizacji ekologistycznych przedsięwzięć w wymiarze społecznym i biznesowym przedstawiono w części 1 artykułu, z kolei studium przypadku tego typu projektów wraz z symulacją poziomu ryzyka zaprezentowane zostały w części 2. Zawarto tam również szczegółowy opis metody Monte Carlo oraz przykład obliczeniowy celem zilustrowania sposobu symulacji.
EN
The paper presents the issue of eco-logistics projects in municipal economy in two aspects: (1) social – the aspect of building competitive advantage in the region and (2) the business – the efficiency aspect of the city logistics management. Imperative for planning and execution of eco-logistics projects in the municipal economy are mainly social needs. The results measured by the level of relations in territorial development with the socio-economic development under the sustainable development have impact on the project success in the social aspect. Eco-logistics projects in the municipal services sector can effectively contribute to building a competitive advantage of the regional economy, improve the quality of public services, help to protect the environment and improve the quality of life in the region. These kind of projects have impact on creating a competitive business environment for companies and definitely improve the possibilities of their development. The paper is divided in two parts. The foundations of social and business aspects of eco-logistics projects are presented in the Part 1 while a problem description and mathematical formulations are presented in the Part 2. This part provides a detailed description of Monte Carlo method. An example is provided to illustrate the simulation method. The authors report computational results.
PL
Celem pracy jest wyjaśnienie znaczenia ekologistycznych przedsięwzięć w gospodarce komunalnej w dwóch wymiarach: (1) społecznym – dla budowania przewagi konkurencyjnej regionu oraz (2) biznesowym – w procesie zarządzania logistycznego miastem/gminą w aspekcie efektywnościowym. Imperatywem do planowania i realizacji ekologistycznych przedsięwzięć w gospodarce komunalnej w głównej mierze są potrzeby społeczne. Na sukces projektu w wymiarze społecznym wpływ mają wyniki mierzone poziomem rozwoju relacji jednostek terytorialnych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ujęciu zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcia ekologistyczne w sektorze usług komunalnych skutecznie przyczyniają się do budowania przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu, zwiększają jakość usług użyteczności publicznej, przyczyniają się do ochrony środowiska i podnoszą jakość życia w regionie. Jednocześnie mają wpływ na tworzenie konkurencyjnego otoczenia gospodarczego dla przedsiębiorstw i zdecydowanie poprawiają możliwości ich rozwoju. Główne założenia realizacji ekologistycznych przedsięwzięć w wymiarze społecznym i biznesowym przedstawiono w części 1 artykułu, z kolei studium przypadku tego typu projektów wraz z symulacją poziomu ryzyka zaprezentowane zostały w części 2. Zawarto tam również szczegółowy opis metody Monte Carlo oraz przykład obliczeniowy celem zilustrowania sposobu symulacji.
EN
The paper presents the issue of eco-logistics projects in municipal economy in two aspects: (1) social – the aspect of building competitive advantage in the region and (2) the business – the efficiency aspect of the city logistics management. Imperative for planning and execution of eco-logistics projects in the municipal economy are mainly social needs. The results measured by the level of relations in territorial development with the socio-economic development under the sustainable development have impact on the project success in the social aspect. Eco-logistics projects in the municipal services sector can effectively contribute to building a competitive advantage of the regional economy, improve the quality of public services, help to protect the environment and improve the quality of life in the region. These kind of projects have impact on creating a competitive business environment for companies and definitely improve the possibilities of their development. The paper is divided in two parts. The foundations of social and business aspects of eco-logistics projects are presented in the Part 1 while a problem description and mathematical formulations are presented in the Part 2. This part provides a detailed description of Monte Carlo method. An example is provided to illustrate the simulation method. The authors report computational results.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki powstawania spalarni odpadów jako ogniwa łańcucha logistycznego w krajowym zintegrowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaprezentowany w części drugiej artykułu kontekst społeczno-gospodarczy analizowanej problematyki koresponduje z aktualnymi problemami kraju wynikającymi z prawodawstwa Unii Europejskiej i polskich kluczowych aktów prawnych w tym zakresie. Zmiana hierarchii postępowania z odpadami wymusza wdrażanie nowych rozwiązań w ramach funkcjonujących w Polsce łańcuchów logistycznych. W celu efektywnego zagospodarowania odpadów koniecznym jest zwiększenie mocy przerobowych odpadów komunalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, m.in. termicznej utylizacji odpadów. Odpady skierowane do nowoczesnych spalarni lub przetworzone w paliwa i spalane/współspalane w specjalnie wybudowanych lub przystosowanych do tego celu instalacjach, stanowić mogą znaczące źródło energii użytecznej dla wytwórców tych odpadów. Hipotetycznie zakłada się, iż energia z odpadów komunalnych stanowić może podstawowe źródło zasilania miejskich sieci ciepłowniczych i energetycznych. Niemniej jednak równocześnie zauważa się wiele kontrowersji wynikających z inwestycji w tego typu instalacje. Przyczynia się do tego powszechny (aczkolwiek niezrozumiały wobec doświadczeń krajów skandynawskich i Europy Zachodniej) brak akceptacji szerokiego gremium społeczności dla powstawania spalarni odpadów w Polsce.
EN
The aim of the paper is to present the issues surrounding the development of a waste incineration plant seen as a link in a logistics chain of a national integrated system for municipal waste management. The socio-economic context of the analyzed issues, presented in the second part of the paper, corresponds to topical issues in Poland that arise from EU legislation, as well as relevant key national regulations. The transformation of waste handling necessitates implementation of new solutions within logistics chains operating in Poland. Effective waste management can be achieved by increasing the processing capacity for municipal waste through the use of new technologies, such as thermal treatment. Waste directed to modern incineration plants, and incinerated/co-incinerated in systems built for or adapted to this purpose, may constitute a significant source of effective energy for those who generate waste. Hypothetically, energy obtained from municipal waste could constitute the basic power source of municipal heating and energy networks. Nevertheless, investments in such systems give rise to controversy. This is due to a prevailing (yet, taking into account the experiences of Scandinavian and Western European countries, perplexing) lack of social acceptance of the development of waste incineration plants in Poland.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki powstawania spalarni odpadów jako ogniwa łańcucha logistycznego w krajowym zintegrowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Zaprezentowany w części drugiej artykułu kontekst społeczno-gospodarczy analizowanej problematyki koresponduje z aktualnymi problemami kraju wynikającymi z prawodawstwa Unii Europejskiej i polskich kluczowych aktów prawnych w tym zakresie. Zmiana hierarchii postępowania z odpadami wymusza wdrażanie nowych rozwiązań w ramach funkcjonujących w Polsce łańcuchów logistycznych. W celu efektywnego zagospodarowania odpadów koniecznym jest zwiększenie mocy przerobowych odpadów komunalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, m.in. termicznej utylizacji odpadów. Odpady skierowane do nowoczesnych spalarni lub przetworzone w paliwa i spalane/współspalane w specjalnie wybudowanych lub przystosowanych do tego celu instalacjach, stanowić mogą znaczące źródło energii użytecznej dla wytwórców tych odpadów. Hipotetycznie zakłada się, iż energia z odpadów komunalnych stanowić może podstawowe źródło zasilania miejskich sieci ciepłowniczych i energetycznych. Niemniej jednak równocześnie zauważa się wiele kontrowersji wynikających z inwestycji w tego typu instalacje. Przyczynia się do tego powszechny (aczkolwiek niezrozumiały wobec doświadczeń krajów skandynawskich i Europy Zachodniej) brak akceptacji szerokiego gremium społeczności dla powstawania spalarni odpadów w Polsce.
EN
The aim of the paper is to present the issues surrounding the development of a waste incineration plant seen as a link in a logistics chain of a national integrated system for municipal waste management. The socio-economic context of the analyzed issues, presented in the second part of the paper, corresponds to topical issues in Poland that arise from EU legislation, as well as relevant key national regulations. The transformation of waste handling necessitates implementation of new solutions within logistics chains operating in Poland. Effective waste management can be achieved by increasing the processing capacity for municipal waste through the use of new technologies, such as thermal treatment. Waste directed to modern incineration plants, and incinerated/co-incinerated in systems built for or adapted to this purpose, may constitute a significant source of effective energy for those who generate waste. Hypothetically, energy obtained from municipal waste could constitute the basic power source of municipal heating and energy networks. Nevertheless, investments in such systems give rise to controversy. This is due to a prevailing (yet, taking into account the experiences of Scandinavian and Western European countries, perplexing) lack of social acceptance of the development of waste incineration plants in Poland.
PL
W kontekście obecnie obowiązujących uregulowań prawnych, gminy odpowiedzialne są za logistykę odpadami komunalnymi, w tym za wybór firmy realizującej powierzone zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Z pewnością dobre systemowe zarządzanie przepływem odpadów w łańcuchu logistycznym dostaw oraz ich składowania, w konsekwencji powinno przyczynić się do maksymalizacji sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. W pracy zaproponowano zastosowanie wielokryterialnej metody decyzyjnej AHP (Analytic Hierarchy Process – AHP) do wyboru firmy odbierającej bądź odbierającej i zagospodarowującej odpady komunalne. Zaproponowana metoda umożliwiła strukturalizację problemu decyzyjnego w postaci hierarchicznego modelu oraz skwantyfikowanie istotności jego elementów. Zaletą przykładowego modelu jest jego łatwość i elastyczność, gdzie w bezpośredni sposób można włączać dane i opinie ekspertów zarówno w wymiarze jakościowym, jak i ilościowym oraz weryfikować zgodność ocen.
EN
Under current legislation, local governments are responsible for the logistics of municipal waste. In many communities this duty is realized by external companies specialized in collection and waste management. The community is only responsible for selection of such company. Proper flow in the refuse collection systems, should contribute to optimization of the municipal waste management, what will result minimization of solid 3255 waste disposal in landfills. This paper proposes use of Analytic Hierarchy Process (AHP) in selection of the company, which will be responsible for municipal waste management. This method allows to structure a decision problem in a hierarchical model, and quantify the significance of its components. The advantage of this model is its simplicity and flexibility, as the data and the opinions of experts can be analyzed and verified both in qualitative and quantitative way.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9013--9020, CD3
EN
Free flow of knowledge, common access to scientific information and development of modern technology have accelerated the industrialization of many countries. Growth of production and its results have been justified and substantiated by economic and technical advantages. Economical development has been used as the more important in the process of meeting human’s needs. The quality of production itself has been treated secondarily. The economical growth has easily destroyed balance in the world of natural environment. Programs performed by UNESCO have led to the creation of scientific concepts of harmonic development and environmental protection (ecodevelopment).
PL
Swobodny przepływ wiedzy, powszechny dostęp do informacji naukowych i rozwój nowoczesnych technologii znacznie przyspieszył uprzemysłowienie wielu państw. Wzrost produkcji i jego skutki często uzasadniano i usprawiedliwiano korzyściami ekonomicznymi i technicznymi. Rozwój ekonomiczny rozpowszechniano jako ważniejszy w procesie zaspokajania potrzeb człowieka. Jakości samej produkcji traktowano wtórnie. Rozwój gospodarczy szybko jednak zaburzył w świecie równowagę środowiska naturalnego. Programy realizowane przez UNESCO spowodowały z czasem powstawanie naukowych koncepcji dotyczących harmonijnego rozwoju i ochrony środowiska (ekorozwoju).
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1755--1761, CD 1
PL
W artykule przedstawiono elementy logistyki miejskiej w aglomeracji Sztokholm wprowadzone w mieście zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. W rozdziale pierwszym artykułu przedstawiono szwedzki przykład zagospodarowania odpadów komunalnych jako źródło pozyskiwania ciepła, prądu, biogazu i surowców do recyklingu. Wszystkie odpady produkowane przez miasto są dokładnie podzielone na grupy i po przerobieniu uzyskane surowce przeznaczone są do ponownego wykorzystania. W Sztokholmie odpady spożywcze i biologiczne przeznaczone są do produkcji biogazu, odpady zmieszane i palne są spalane, odpady suche przeznaczone są do recyklingu. Wg szwedzkiego eksperta - Grunnara Haglundena - uwzględniając polskie uwarunkowania rolniczo-przemysłowe, szwedzki model rynku alternatywnych źródeł energii doskonale sprawdziłby się w Polsce. W drugim rozdziale artykułu przedstawiono udogodnienia w organizacji transportu miejskiego zawierające transport dedykowany, zsynchronizowany. Infrastruktura transportowa łącząca poszczególne rodzaje transportu, zapewnia doskonałą informację dla podróżnych, sprawne przemieszczanie się i wysoki komfort podróżowania.
EN
The article gives the elements of urban logistics in Stockholm made in according with the idea of sustainable development. In the first section of the article shows the Swedish example, the management of waste as a source of raise heat, electricity, biogas and raw materials for recycling. All waste produced by the city are divided into groups and after finishing obtained raw materials are designed for reuse. Food waste in Stockholm and biological are destined for biogas production, the mixed waste and flammable are burned, dry waste intended for recycling. According to the Swedish expert - Grunnar Haglund - taking Polish conditioning agricultural and industrial into account, the Swedish model of the market of alternative sources of energy very well would work in Poland. In the second chapter of the article conveniences containing the dedicated, synchronized transport in the organization of the traction were presented. Transport infrastructure combining individual types of transport, is ensuring excellent information for passengers, efficient migration and high comfort of travelling.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
582--590, CD
PL
Na początku artykułu przedstawiono pojęcie ekologistyki, jej funkcje i cele. Omówiono logistykę odzysku i recykling odpadów. Opisano istotę i znaczenie ekologistyki odpadów komunalnych, a także jaką rolę odgrywają dla społeczeństwa. Scharakteryzowano dotychczasowe doświadczenia gmin z utylizacji odpadów i ich segregacji. Ukazując problemy z jakimi borykają się władze samorządowe. Na potrzeby artykułu wyselekcjonowano badania własne przeprowadzone w gminie Brzeźnio. Przeprowadzono wywiad osobisty z osobą z władz gminnych oraz badania ankietowe z mieszkańcami gminy. Analiza dokonanych badań pozwoliła na wysunięcie wniosków dotyczących wiedzy i działań ekologicznych przeprowadzonych w gminie. Ukazano innowacyjne podejście do zmian wśród mieszkańców oraz ich pomysły na bardziej ekologiczne działania. Badania dowiodły, iż ekologiczne działania gminy są zadowalające dla jej mieszkańców oraz władz gminy.
EN
At the beginning of the article presents the concept eco-logistics, its functions and objectives. Discussed the recovery logistics and recycling of waste. Describes the nature and significance of eco-logistics municipal waste, as well as the role played by the public. Characterized previous experience with municipalities and waste segregation. Revealing the problems faced by local authorities. For the purpose of the article was selected own research conducted in the municipality of Brzeźnio. Personal interview was conducted with the person with the municipal authorities and surveys with residents of the municipality. Analysis of the studies made it possible to put forward proposals for knowledge and environmental activities carried out in the community. It shows an innovative approach to the changes among the residents and their ideas for more ecological operation. Studies have shown the operation ecological municipalities are satisfactory of citizens and municipal authorities.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia możliwości wykorzystania techniki oceny cyklu życia (LCA) do oszacowania wpływu na środowisko naturalne trzech alternatywnych scenariuszy w zakresie ekologistyki surowców wtórnych. Pierwsza część artykułu poświęcona jest zagadnieniom ekologistyki surowców wtórnych oraz metodologicznym aspektom LCA. Druga część artykułu przedstawia natomiast analizę LCA dla studium przypadku gromadzenia, transportu i segregacji surowców wtórnych w Kielcach. Rozwiązanie obecnie stosowane jest konfrontowane z możliwymi dostępnymi rozwiązaniami dotyczącymi ekologistyki surowców wtórnych, które są stosowane w Unii Europejskiej. Analizę LCA przeprowadzono za pomocą oprogramowania EASETCH.
EN
The present article discusses the possible use of life cycle assessment (LCA) technique to estimate the environmental impacts of three alternative scenarios of ecologistics of recyclable materials. The first part of the article is strictly devoted to the ecologistics of recyclable materials and the methodological aspects of LCA. The second part of the article describes a case study of the LCA analysis of ecologistics of recyclable materials in the city of Kielce. Currently applied solution is confronted with possible solutions regarding the ecologistics of recyclable materials that are applied in the European Union. The LCA analysis was performed using EASETECH software.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu są ekologistyka, branża motoryzacyjna, zrównoważony rozwój. Natomiast jego celem głównym jest weryfikacja problematyki uwarunkowań ekologistyki ze szczególnym uwzględnieniem branży motoryzacyjnej w świetle zrównoważonego rozwoju w zakresie próby syntezy. Na potrzeby niniejszego opracowania postawiono tezę o następującej treści: "Zakłada się, iż do głównych uwarunkowań ekologistyki w branży motoryzacyjnej w świetle zrównoważonego rozwoju należą minimalizacja odpadów, ponowne używanie części i zespołów, używanie materiałów podatnych na recykling, odzyskiwanie energetyczne z frakcji palnej przetworzonych odpadów oraz racjonalne gospodarowanie zwałowiskami odpadów resztowych." Na potrzeby przeprowadzonej analizy źródłowej skoncentrowano się na takich zagadnieniach jak problematyka ekologistyki, kwestia branży motoryzacyjnej w Polsce, jak również identyfikacja determinantów efektywności zarządzania ekologistycznego (logistycznego) w branży motoryzacyjnej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.
EN
The subject of this article is eco-logistics, the automotive industry, sustainable development. Its main aim is to verify the eco-logistics issues with a particular focus on the automotive industry in the light of sustainable development in terms of attempts to synthesize. For the purpose of this study was a thesis with the following content: "It is assumed that the main determinants of eco-logistics in the automotive industry in the light of sustainable development are: waste minimization, re-use of parts and components, the use of recyclable materials, energy recovery from the combustible fraction of processed waste and rational management of residual waste." It should be noted that the automotive industry in particular is associated with the demand for eco-logistics solutions and embedding sustainable development policy. So in the following study authors attempted to determine the eco-logistics conditions with particular emphasis on the automotive industry in the light of sustainable development.
PL
Natomiast jego celem głównym jest weryfikacja problematyki uwarunkowań ekologistyki ze szczególnym uwzględnieniem branży motoryzacyjnej w świetle zrównoważonego rozwoju w zakresie próby syntezy. Na potrzeby niniejszego opracowania postawiono tezę o następującej treści: "Zakłada się, iż do głównych uwarunkowań ekologistyki w branży motoryzacyjnej w świetle zrównoważonego rozwoju należą minimalizacja odpadów, ponowne używanie części i zespołów, używanie materiałów podatnych na recykling, odzyskiwanie energetyczne z frakcji palnej przetworzonych odpadów oraz racjonalne gospodarowanie zwałowiskami odpadów resztowych." Na potrzeby przeprowadzonej analizy źródłowej skoncentrowano się na takich zagadnieniach jak problematyka ekologistyki, kwestia branży motoryzacyjnej w Polsce, jak również identyfikacja determinantów efektywności zarządzania ekologistycznego (logistycznego) w branży motoryzacyjnej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.
EN
The subject of this article is eco-logistics, the automotive industry, sustainable development. Its main aim is to verify the eco-logistics issues with a particular focus on the automotive industry in the light of sustainable development in terms of attempts to synthesize. For the purpose of this study was a thesis with the following content: "It is assumed that the main determinants of eco-logistics in the automotive industry in the light of sustainable development are: waste minimization, re-use of parts and components, the use of recyclable materials, energy recovery from the combustible fraction of processed waste and rational management of residual waste." It should be noted that the automotive industry in particular is associated with the demand for eco-logistics solutions and embedding sustainable development policy. So in the following study authors attempted to determine the eco-logistics conditions with particular emphasis on the automotive industry in the light of sustainable development.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.