Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  effectivity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Effektivität und Effizienz von Transportprozessen
DE
Die Verwirklichung von Effektivität und Effizienz ist ein Grundanliegen der Ökonomie. Dieses Anliegen gilt auch für die Transportökonomie. Ziel des vorliegenen Artikels ist es, die Messung der Effektivität und der Effizienz von Transportprozessen darzustellen. Ausgangspunkte sind die Definitionen von Transportprozessen, der Effektivität und der Effizienz. Da Transport im Raume (Raumüberwindung) stattfindet, ist nicht nur die übliche ökonomische Effizienz, sondern auch die räumliche Effizienz zu berücksichtigen. Die Messung der Effektivität und der Effizienz von Transportprozessen wird anhand der Grundstrukturen von Transportprozessen (glatte, konvergierende, divergierende und umgruppierende) demonstriert. Hinsichtlich der räumlichen Effizienz zeigt sich, dass nur ein glatter Transportprozess effizient ist. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, da bekannt ist, dass die Luftlinienentfernung der kürzeste Weg ist. Leider sind in der Praxis glatte Transportprozesse mit Luftlinienentfernung nicht immer möglich.
EN
In this article it is demonstrated that the effectivity and the efficiency of transport processes are measurable. Basis of the measurement procedure are the definitions of transport processes, the effectivity and the efficiency. We have to make a difference between two definitions of efficiency. First there is the well-known economic efficiency. Second we have to regard the spatial efficiency of a transport process. The spatial efficiency of a transport process can be the precondition for the economic efficiency of the process. The measurement of the effectivity and the efficiency of transport processes are demonstrated using the basic structures of transport processes: the straight (direct) process, the converging process, the diverging process and the regrouping process. With a spatial efficiency of one the straight (direct) process is the best model for planning transport processes. This result is not surprising. In a straight (direct) process all transport distances are equal with the air distance (beeline). All transport processes which are different from the air distance have less spatial efficiency.
EN
World economy is continuously driven by changes that influenced also small and medium sized enterprises management. These business types represent the vast majority of economy all over the world and simultaneously, are the fundamental driving force for European Union economy. The current business trend is to be focused on planning and monitoring so called process management. The systematic approach is to make an organization's workflow more effective, more efficient and more capable of adapting to a variable and unstable environment. The aim of the paper is to analytically describe process management in practice of small and medium sized enterprises in South Bohemia region in the Czech Republic within various business sectors. On the examined sample was performed quantitative-qualitative research funded by grant project GAJU 068/2010/S. The obtained data were statistically analysed within core business sectors. Furthermore, based on results were suggested certain advices for more effective process management.
PL
Gospodarka światowa jest stale napędzana przez zmiany, które wpłynęły również na zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa te stanowią zdecydowaną większość gospodarki na całym świecie, a jednocześnie, są podstawową siłą napędową dla gospodarki Unii Europejskiej. Aktualnym trendem jest koncentrowanie się na planowaniu i monitorowaniu procesu zarządzania tzw. zarządzaniu procesowym. W systematycznym podejściu do danej organizacji jest cel bardziej skutecznego przepływu pracy, bardziej wydajnej i zdolność przedsiębiorstwa do dostosowywania się do zmiennego i niestabilnego otoczenia. Celem artykułu jest analityczne opisanie procesu zarządzania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw w regionie South Bohemia w Czechach, w ramach różnych sektorów biznesu. W badanej próbie przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe, finansowane przez dotacje projektów 068/2010/S GAJU. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej w sektorach biznesowych. Ponadto, na podstawie wyników zaproponowano pewne rady w celu bardziej efektywnego zarządzania procesami.
PL
Oczyszczalnia ścieków ma chronić wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem. Układ technologiczny oczyszczalni ma zapewnić suwanie zanieczyszczeń organicznych oraz związków biogennych: azotu i fosforu. Problemy oczyszczania małych ilości ścieków przedstawiono na przykładzie oczyszczalni gminnej.
EN
The sewage treatment plant has to protect surface waters before the pollutions. The technological course of the sewage treatment plant has to remove an effacement of organic pollutions and nitrogen and the phosphorus. Connected problems with the cleaning of small quantities of sewage one represented on the example the chosen commune.
PL
Jedną z metod podniesienia wartości naprężeń krytycznych jest wprowadzenie stanu naprężeń przeciwnego do stanu wywołanego obciążeniem zewnętrznym. Można to zrealizować poprzez rozprężanie z użyciem rozprężających wkładek rurowych. Po wprowadzeniu rozprężania nośność w stanie krytycznym zwiększa się wyraźnie i jest nawet większa niż nośność w stanie nadkrytycznym belki nierozprężanej.
EN
A certain method of increasing local buckling load is applying stress state opposite to this caused by external loads. This can be realized by pre-tensioning with use of expanding tube inserts. As a result of introduction of expansion the value of local buckling load increases significantly and it is even higher then the post-buckling load of the untensioned girders.
PL
Zaproponowano, bazujący na pojęciu "jakość", model zarządzania obsługiwaniem. Wskazano na konieczność i możliwość określania wartości pola tolerancji stanu zdatności maszyny w oparciu o pożądaną skuteczność i efektywność operacyjną statku. Przedstawiono możliwe kryteria określania wartości granicznych zużycia elementów maszyn i wykazano, że efektywność i skuteczność identyfikacji i odnów mają znaczący wpływ na osiąganą efektywność i skuteczność statku i przedsiębiorstwa żeglugowego. Wprowadzono pojęcie poziomu rozwoju metod i środków obsługiwania i uzasadniono konieczność budowy zintegrowanych systemów diagnozowania/ telediagnozowania, napraw i regeneracji. Scharakteryzowano maszyny okrętowych systemów napędowych. Przedstawiono stan rozwoju i kierunki rozwoju metod i środków obsługiwania głównej maszyny - silnika spalinowego.
EN
The model of maintenance management, based on "quality", is suggested in the paper. The necessity to describe values of tolerance field of healthy condition of machine, based on desired operational effectivity and efficiency of ship is pointed. The possible criteria to describe boundary values of wear of machine elements is presented, and it was proven that efficiency and effectivity of identification and renews are clincher of efficiency and effectivity of shipping company. The item of development of methods and tools of maintenance was innovated, and necessity to build the integrated system of condition monitoring/ telemonitoring, repairs and reconditioning was justified. Machines of marine propulsion system are described. The state of development and development ways of methods and tools of maintenance of main machine - combustion engine.
EN
The paper presents the results of a study upon the influence of the type or polymer filler in a lithium grease lubricant on the lubrication performance of steel friction pairs operating under mixed friction conditions. Grease compositions based upon the IS lithium grease and powders of three polymers. i.e. polytetratluoroethylene (PTFE), polyoxymethylene (POM) and PA6 polyamide were analysed. For the sake of comparison, compositions with an anisodesmic filler (graphite) and metallic filler (tin) were also tested. The tribological testing was carried in agreement with the guidelines of the PN-761C-04147 standard using a four ball apparatus. The effectivity of the tested lubricants was evaluated using three criteria: the ball wear d, the limiting wear load [...] and the limiting load [...]. It was found that a polymer featuring good tribological properties (when used as material for sliding bearings) might not always be equally efficient when used as filling powder. POM or PA powders used as fillers for the IS lithium grease do not improve the effectivity or lubrication. A modification of the same grease with 6 wt % of PTFE powder results wilh an effective grease composition.
PL
W artykule przedstawiono badania wpływu rodzaju napełniacza polimerowego w smarze plastycznym na efektywność smarowania stalowych węzłów ślizgowych pracujących w obszarze tarcia mieszanego. Analizie poddano kompozycje smarowe uzyskane z napełnienia smaru plastycznego litowego 1 S proszkami trzech polimerów, tj. policzterofluoroetylenu (PTFE), polioksymetylenu (POM) i poliamidu PA6. Dla celów porównawczych zbadano też kompozycje z napełniaczem o budowie anizodesmicznej (grafitem) oraz z napełniaczem metalicznym (cyną). Badania tribologiczne prowadzono na aparacie czterokulowym z zastosowaniem wytycznych normy PN-76/C-04147. Efektywność analizowanych smarów oceniano według trzech wielkości kryterialnych, tj. zużycia kulek d. granicznego obciążenia zużycia [...] oraz obciążenia granicznego [...] Stwierdzono, że nie zawsze polimer, który ma dobre charakterystyki tribologiczne, gdy jest stosowany jako materiał konstrukcyjny na węzły ślizgowe, jest jako proszek efektywnym napełniaczem smaru plastycznego. Proszki POM lub poliamidu PA zastosowane jako napełniacze smaru IS nie polepszają efektywności smarowania utworzonej kompozycji smarowej. Modyfikacja tego samego smaru plastycznego 6% wagowo proszku PTFE tworzy bardzo efektywną kompozycję smarną.
PL
Referat poświęcony jest praktycznemu wykorzystaniu grup benchmarkingowych do badania skuteczności i efektywności systemów zarządzania w przedsiębiorstwach ciepłowniczych oraz sposobom wykorzystywania wiedzy pochodzącej z jednej organizacji przez większą liczbę spółek. Omówiony został benchmarkingowy model oceny skuteczności i efektywności złożony z kilku grup wskaźników, opracowany przez autorów na ww. potrzeby. Ponadto w referacie wykazana jest przydatność i użyteczność modelu, wskazywane są organizacje, które mogą stanowić grupę odniesienia oraz warunki jakie należy spełnić, aby benchmarking był prawdziwym narzędziem doskonalenia jakości i optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
EN
The paper treats about practical use of benchmarking groups in evaluation of effectivity and efficiency implemented management systems in heating companies and using knowledge originate from one organization in the group of companies. Authors propose benchmarking model composed from group of indicators. The paper contains also advantages and fitness for purpose using benchmarking as a instrument for improving quality and company cost optimizations.
8
Content available remote Czynniki efektywności zarządów transportu miejskiego
PL
Efektywność rynku z zarządem transportu miejskiego. Zróżnicowanie efektywności zarządów transportu miejskiego. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki efektywności. Ilustracja liczbowa kosztów przewozu w dużych miastach w Polsce.
EN
Effectivity of market with urban transport boards. Effectivity differentiation among urban transport boards. External and internal factors of effectivity. Number illustration of transport costs in big towns in Poland.
PL
W pracy zaprezentowano analizę wpływu dodatku związków wapnia na proces zawiesinowy prowadzony w Hucie Miedzi GłOGÓW. W wyniku funkcjonowania instalacji odsiarczania spalin pojawiają się w tym zakładzie duże ilości odpadu (pyły IOS) zawierającego związki wapnia. Zauważono, że dodatek tych pyłów wpływa korzystnie na prowadzenie procesu zawiesinowego, co objawia się m.in. poprzez spadek zapotrzebowania na tlen w tym procesie. Analiza danych doprowadziła do uściślenia wielkości tego spadku; wykonano analizę wpływu pyłów IOS na zachodzące w piecu zawiesinowym procesy.
EN
Large quantities of waste dust (IOS), which contains calcium compounds, are emerging as result of the work of combustion gas desulfurization installation, in Copperworks GŁOGÓW. It was observed, that addition of that dust, favourably influenced the operation of fluidized-bed process which manifested itself with drop of oxygen demand in that process. The analysis of the dates allowed to specify that drop. The influence of IOS dusts on the process in fluidized-bed furnace was analysed.
PL
Kalkulacja procesowa jest kluczem do oceny efektywności zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
The calculation based on processes is the key for the evaluation of managerial effectivity in enterprises. The normal cost calculation includes: direct costs and indirect costs. The proces orientation has influenced on the change in that approach. The introduction of the ISO 9001:2000 standard made easier the analyses. So called ABC - performance (Activity Based Costing) was in Germany named as "Prozess-kostenrechnung", and in Poland as Procesowy Rachunek Kosztów (Process Cost Calculation). It requires certain complementation of processes (Integrated Process Calculation). The most important is the responsibility of personnel and application of different control levels. The description of problems appearing is the context of the presented article.
RU
Ударно-волновое воздействие на продуктивные пласты позволяет не только повысить добычу нефти, но и снизить обводненность добываемой продукции. Это достигается как за счет очистки призабойной зоны и установления более качественной гидродинамической связи скважины с пластом, так и за счет активизации неподвижных и малоподвижных целиков нефти в продуктивном пласте. Результаты внедрения на месторождениях с различным геологическим строением электроразрядной и ультразвуковой технологий подтверждают концепцию проявления эффектов дальнего действия при волновой обработке пластов, заключающуюся в высвобождении упругой энергии в пористой среде на больших удалениях от источника упругих волн. Разработанные скважннныс источники электроразрядного и ультразвукового воздействия показали высокую надежность и эффективность при обработке скважин, как в среде скважинного флюида, так и в комплексе с химическими реагентами.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.