Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  edukacja logistyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Rynek edukacyjny w Polsce w zakresie kształcenia logistycznego jest rynkiem dojrzałym. Obejmuje kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych, wyższych uczelniach oraz w ośrodkach szkoleniowych. W 2015 roku uczestniczyło w nim 115 szkół wyższych, 510 szkół ponadgimnazjalnych i 77 policealnych oraz 141 ośrodków szkoleniowych. Nadzór nad kształceniem logistycznym jest rozdzielony pomiędzy dwa ministerstwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej (szkoły ponadgimnazjalne i policealne) oraz ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (studia I i II stopnia, studia podyplomowe). Różnorodność form kształcenia i sposobów potwierdzania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych komplikuje rozpoznawanie w procesach rekrutacyjnych rzeczywistych kompetencji zawodowych absolwentów. Edukacja logistyczna w kolejnych latach będzie podlegała zmianom. Programy kształcenia będą musiały uwzględniać zmiany w procesach logistycznych i łańcuchach dostaw dokonujące się pod wpływem rozwoju technologii informatycznych, które wywierają silny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Postępujący niż demograficzny zmusi część szkół do rezygnacji z kształcenia logistycznego. Dotyczy to w pierwszej kolejności szkół policealnych oraz w mniejszym stopniu ponadgimnazjalnych, a na poziomie wyższym głównie tych szkół niepublicznych, które nie zdołają zapewnić wymaganej jakości kształcenia
EN
In terms of education related to logistics, the Polish education market is very mature. It includes education in upper-secondary schools, universities and education centres. In 2015, among the market participants there were 115 institutions of higher education, 510 upper secondary schools, 77 post-secondary schools and 141 education centres. Logistic education is supervised by two ministries: the Ministry of National Education (upper secondary and post-secondary schools) and the Ministry of Science and Higher Education (BA and MA studies, postgraduate studies). The variety of forms of education and methods of acknowledging education and professional qualifications impede the recognition of actual vocational competences of graduates taking part in recruitment processes. In the years to come, logistic education will change. Curricula will have to take into account the changes in logistics processes and supply chains, which occur under the influence of IT technologies, which have a strong impact on the business of companies. Progressing demographic decline will force certain schools to give up logistic education. It refers, first of all, to post-secondary schools and, to a lesser degree, upper secondary schools, and, among institutions of higher education, mainly the non-public schools which fail to ensure required quality of education.
PL
W niniejszej pracy poruszona została problematyka zastosowania menedżerskich gier symulacyjnych (metody symulacyjnej) w dydaktyce z zakresu transportu, spedycji i logistyki na różnych poziomach kształcenia. W artykule przedstawiono zalety oraz wady i zagrożenia płynące ze stosowania tego rodzaju metody. Dokonano również przeglądu literatury oraz dostępnych na rynku 13 gier komputerowych pod kątem możliwości ich zastosowania w kształceniu z zakresu TSL. Wykazano możliwość zastosowania tego rodzaju metody w kształceniu z zakresu TSL, jak i pozwolił na rozpoznanie jej trendów rozwojowych.
EN
The paper deals with the possibility of application of management simulation games in various levels of education in the field of transport, forwarding and logistics (TFL). The paper presents advantages and disadvantages as well as threats of using mentioned method. The survey of computer games which exist in literature as well as in market, was also conducted in order to assess their usability in the field of TFL education. In total a set of 13 games, which have potential in using in TFL related courses, was mentioned. The survey confirms the possibility of using such a method in the field of TFL education as well as shows trends in development of such games.
PL
W niniejszej pracy poruszona została problematyka zastosowania menedżerskich gier symulacyjnych (metody symulacyjnej) w kształceniu z zakresu transportu, spedycji i logistyki na różnych poziomach kształcenia. W artykule dokonano przeglądu literaturowego oraz dostępnych na rynku 34 niekomputerowych gier pod kątem możliwości ich zastosowania w kształceniu z zakresu TSL. Dokonany przegląd wskazał na możliwość zastosowania tego rodzaju metody w kształceniu z zakresu TSL oraz pozwolił na rozpoznanie jej trendów rozwojowych.
EN
The paper deals with the possibility of application of management simulation games in various levels of education in the field of transport, forwarding and logistics (TFL). The paper presents the survey of non-computer games which exist in literature as well as in market. In total a set of 34 games, which have potential in TFL education, was mentioned. The survey confirms the possibility of using such a method in the field of TFL education as well as shows trends in development of such games.
PL
W niniejszej pracy poruszona została problematyka zastosowania rozrywkowych gier komputerowych i niekomputerowych w kształceniu z zakresu transportu, spedycji i logistyki na różnych poziomach kształcenia. Metoda ta przyczynia się do zmniejszenia dystansu między teorią, a praktyką, a jej stosowanie pozwala zwiększyć atrakcyjności kursów. W artykule przedstawiono zalety oraz wady i zagrożenia płynące ze stosowania tego rodzaju metody. Dokonano również przeglądu gier rozrywkowych pod kątem możliwości ich zastosowania w kształceniu z zakresu TSL. Wskazano na łącznie 28 gier mających potencjał do wykorzystania w edukacji logistycznej, z czego 16 niekomputerowych, 12 komputerowych. Dokonany przegląd potwierdził możliwość zastosowania tego rodzaju metody w kształceniu z zakresu TSL.
EN
The paper deals with the possibility of application of commercially available computer and non-computer games in various levels of education in the field of transport, forwarding and logistics (TFL). The proposed method of learning brings together academic theory and practice. Using such methods increase the attractiveness of courses. The paper presents advantages and disadvantages as well as threats of using mentioned method. The survey of games which exist on market, was also conducted in order to assess their usability in the field of TFL education. In total a set of 26 computer and non-computer games, which have potential in using in TFL related courses, was mentioned. 12 of them are computer games, while 16 non-computer games. The survey confirms the possibility of using such a method in the field of TFL education.
6
Content available remote A different logistics manager?. - Differentiation in Logistics Business Practise
EN
Educating students to become a logistics professional, requires a certain set of competences to be attained. This study investigates which competences are required in logistics business practise, and whether a differentiation may be noticed in the actual profiles of logistics professional. It shows that educational institutions could fine tune training their students according to the required abilities, skills and attitudes
PL
Edukacja profesjonalnych logistyków powinna być nakierowana na uzyskanie przez nich kompetencji zgodnych z zapotrzebowaniem gospodarki. W artykule zaprezentowano przegląd kompetencji poszukiwanych przez przedsiębiorstwa oraz zróżnicowanie w obszarze profili funkcji logistycznych. Instytucje edukacyjne mogą korzystać z przedstawionych wyników badań, aby w ten sposób lepiej dostosować programy nauczania do wymogów praktyki
PL
Sukces przedsiębiorstwa początku XXI wieku zależy od zdolności do tworzenia nowych wzorców dostrzegania, wyszukiwania nowych sposobów działania - przy zaangażownaiu wszystkich pracowników. W tych okolicznościach zrozumiałe staje się powodzenie koncepcji zarządzania wiedzą.
PL
VII Konferencja Logistyki Stosowanej "Total Logistic Management" (zorganizowana w Zakopanem od 4 do 6 grudnia 2003 roku) pokazała, jak intensywny rozwój badań w zakresie logistyki, szczególnie w obszarach nauk ekonomicznych i technicznych. Inaugurujący obrady Prorektor ds. Badań Naukowych AGH, prof. Janusz Kowal podkreślił też m.in., że uczelnie obecnie właściwie odczytują potrzeby gospodarki i społeczeństwa, czego wyrazem są, np prezentowane na konferencji problemy i metody ich rozwiązywania.
PL
Instytut Logistyki i Magazynowania - polska organizacja krajowa EAN oraz Centrum Edukacji Logistycznej zapraszają aktualnych i przyszłych uczestników systemu EAN.UCC na szkolenia dotyczące międzynarodowych i międzybranżowych standardów identyfikacji, komunikacji i transferu danych o towarach, jednostkach logistycznych, lokalizacjach, zasobach i usługach.
PL
Instytut Logistyki i Magazynowania -EAN Polska oraz Centrum Edukacji Logistycznej zapraszają aktualnych i przyszłych uczestników systemu EAN.UCC na szkolenia dotyczące międzynarodowych i międzybranżowych standardów identyfikacji, komunikacji i transferu danych o towarach, jednostkach logistycznych, lokalizacjach, zasobach i usługach.
PL
"Kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą znaczącą siłą napędową zjednoczonej Europy. decydującą rolę w procesie wzrostu gospodarczego odegra logistyka. Polska jest największym rynkiem spośród krajów rozszerzonej UE, dzieki czemu kraj ten jest szczególnie atrakcyjny dla niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych. ponadto Polska jest bardzo przyszłościowym rynkiem dla niemieckich operatorów logistycznych." Cytowana opinia przewodniczącego Niemieckiego Towarzystwa Logistycznego prof. P. Wittena jest kluczem do zrozumienia, dlaczego to właśnie przedstawiciele z Polski byli gośćmi specjalnymi odbywającego się w dniach od 20 do 22 października w Berlinie XXI Kongresu BVL.
PL
W dniach 19 - 20 maja br. Poznań stał się niewątpliwie logistyczną stolicą Europy Środkowej za sprawą Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2004, zorganizowanego przez instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
PL
W końcu czerwca 2004 r. grono 76 absolwentów trzeciego roku studiów dziennych poznańskiej Wyższej Szkoły Logistyki otrzymało po raz pierwszy w historii tej uczelni absolutorium. Kilkukrotnie większa grupa słuchaczy studiów zaocznych WSL, którzy również kończą trzyletnią naukę w jej murach, uroczystość absolutoryjną będzie miała na początku 2005 r.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.