Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 478

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę gospodarowania odpadami przemysłu spożywczego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem branży tłuszczowej. Opisano obowiązujące regulacje prawne dotyczące zasad gospodarowania odpadami. Za pomocą danych statystycznych zobrazowano sytuację w Polsce w ciągu ostatnich lat, również na tle innych państw Unii Europejskiej. Stwierdzono, że brak jednolitej metodyki gromadzenia danych prowadzi do otrzymywania niepełnej informacji i ograniczonej analizy dotyczącej gospodarki odpadami w kraju. Od 2004 r. Polska znajdowała się w czołówce krajów generujących największe ilości odpadów przemysłowych ogółem w całej Unii Europejskiej. Wskaźnik ten był o ok. 50% niższy w 2016 r., w porównaniu z rokiem 2004 (Eurostat). W latach 2010-2018 nastąpił znaczący spadek ilości odpadów z przetwórstwa żywności – o ok. 40% (GUS). Odpady w branży tłuszczowej stanowią zróżnicowaną grupę, która zaliczana jest do odpadów niebezpiecznych. Po odpowiednim przetworzeniu mogą być wykorzystane jako surowce do produkcji tłuszczów technicznych, biogazu rolniczego, biodiesla, wypełniaczy materiałów budowlanych, nawozów, a także do syntezy enzymów lipolitycznych, jako dodatki do pasz (nawet do produktów spożywczych).
EN
The article presents the issues of waste management in the food industry in Poland, with particular emphasis on the fat industry. The binding legal regulations concerning the principles of wastes management were described. Using statistical data, the situation of Poland in recent years has been illustrated, also in comparison with other European Union countries. It was found that the lack of a unified methodology for collecting data leads to receive incomplete information and limited analysis of the waste management in the country. Since 2004, Poland has been at the forefront of countries generating the largest total amount of industrial wastes in the entire European Union. This indicator was approx. 50% lower in 2016 as compared to 2004 (Eurostat). In 2010-2018, there was a signifi¬cant decrease in the amount of food processing wastes by approx. 40% (GUS). Waste in the fat industry is a diversified group, that is classified as hazardous wastes. After proper processing, they can be used as raw materials for the production of technical fats, agri¬cultural biogas, biodiesel, building material fillers, fertilizers, as well as for the synthesis of lipolytic enzymes, as feed additives (even for food products).
EN
India’s diversified economy includes traditional and modern agriculture, crafts, modern industries and a variety of services. In 2017, almost half (48.93%) of India’s GDP was generated by the service sector, whereas the industrial sector accounted for 26.16% and agriculture 15.45%. Despite a short-term economic downturn caused by a demonetisation and implementation of compulsory tax on goods and services, the continued favourable economic growth, including sustainable growth of the gross domestic product, revenue per capita, private consumption and public investment, as well as the improvement of other economic indicators, for example, car sales indicate that India’s macroeconomic conditions are generally stable. Structural reforms introduced by the government contribute to enhanced productivity among domestic businesses and attract more foreign direct investment. Due to its geographical location, India has been using sea transport to promote its international trade. However, with too few deep-sea ports and limited cargo handling capacity, its seaports can handle only some of the largest intercontinental ships. This article discusses India’s economic situation, with particular regard to the GDP growth in 2000-2017 and foreign trade. The analysis covers growth in cargo handling in main ports in India in 2000-2018. It discusses the port development project of Sagarmala introduced by the Government of India in 2015. The project is expected to solve problems associated with the performance of Indian ports and strengthen the Indian maritime sector to meet the ever-growing demand for goods transported by sea.
EN
The aim of the study is to determine the factors that influence the organic food consumers’ shopping decisions. In 2019, research in this area was conducted among 113 organic food consumers, using the diagnostic survey method with the application of the poll technique and a questionnaire form as a research tool. The research has revealed that organic products have become a target for more and more consumers, who, in their choices, are guided by both rational and emotional arguments. The development of pro-ecological attitudes clearly indicates certain changes in the way of life, thinking and nutrition of contemporary consumers. Universal access to information, the level of awareness and education of people means that people want to know what they eat and know the sources of their food. Therefore, the organic food sector is currently one of the most dynamically developing areas of the Polish economy.
PL
Zanieczyszczenia w wyniku tzw. niskiej emisji mają miejsce głównie w sezonie grzewczym. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest modernizacja istniejących wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne oraz uwzględnienie ich zastosowania na etapie planowania instalacji budynków jednorodzinnych. W pracy przestawiono zastosowanie bez emisyjnego źródła ciepła - powietrznej pompy ciepła, jako sposób walki ze smogiem i propozycję modernizacji istniejących instalacji centralnego ogrzewania. Dokonano analizy pracy powietrznej pompy ciepła w przypadku zainstalo-wania jej w Krakowie dla wybranych rodzajów budynków i oszacowano koszty eksploatacji. Zaproponowano współpracę powietrznej pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną o mocy 9,8 kWp, w celu sprawdzenia możliwości obniżenia kosztów ogrzewania. W efekcie wykazano korzyści ekonomiczne płynące ze współpracy powietrznej pompy ciepła z systemem fotowoltaicznym.
EN
Pollution due to so-called low emissions occurs mainly during the heating season. The way to solve this problem is to modernize the existing high-emission heat sources to low-emission sources and to consider their application at the stage of planning the installation of single-family buildings. The paper presents the use of a non-emission heat source - an air-source heat pump, as a way of combating smog and a proposal to modernize the existing central heating systems. The analysis of air-souce heat pump operation in case of its installation in Kraków for selected types of single - family buildings was made and the operating costs were estimated. It was proposed that the air-source heat pump should work together with a 9. 8 kWp photovoltaic installation to test the feasibility of reducing heating costs. As a result, the economic benefits of cooperation between an air-source heat pump and a photovoltaic system have been demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono krótką historię działalności byłej już Katedry Górnictwa Odkrywkowego, ważniejsze etapy rozwoju, w okresie od jej powstania do roku 2019 – czyli roku obchodów Jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica w Krakowie. Rok ten jest dla Katedry Górnictwa Odkrywkowego rokiem historycznym. W wyniku połączenia dwóch katedr – Katedry Górnictwa Odkrywkowego oraz Katedry Górnictwa Podziemnego powstała nowa Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. Tym samym mająca 55 lat KGO przeszła do historii. Nowa Katedra wraz z jej kadrą naukowo- techniczną będzie kontynuować działalność dydaktyczno-naukową swojej odkrywkowej macierzystej jednostki, mierząc się z nowymi wyzwaniami jakie staną przed polskim górnictwem odkrywkowym w najbliższej, trudnej dla europejskiego górnictwa przyszłości.
EN
This article presents a brief history of the activities of the former Department of Surface Mining, major development stages, from its beginning to 2019 - the year of the 100th anniversary of the AGH University of Science and Technology in Krakow. This year is a historic year for the Department of Surface Mining. As a result of the merger of two departments - the Department of Surface Mining and the Department of Underground Mining, a new Department of Mining Engineering and Health Safety was created. Thus, the 55-year-old department has gone down in history. The new Department, together with its scientific and technical staff, will continue the educational and scientific activities of its former surface department. It will be facing new challenges that Polish surface mining industry will meet shortly.
EN
During 1919-1939 the most important role in the geological research on the Polish territory was played by the Polish Geological Institute. Despite many difficulties resulting from the lack of adequate financing, the PIG employees have achieved many successes regarding the discovery of new useful mineral deposits, as well as a better understanding of the geological structure of the country. The PIG skillfully combined the practical and scientific aspects of geological research during the interwar period.
EN
The National Quality Programme of the Slovak Republic for 2017-2021 strongly emphasises the primary objectives and priorities of the Quality Improvement Strategy. This should be one of the main priorities of the Slovak Government in the upcoming period. The Quality Improvement Strategy should, in general, lead to an improvement in the quality of life. The aim of the paper is to point out the opportunities for improvement by applying indicators aimed at defining the excellence of organisations within the national economy of the Slovak Republic.
EN
The study discusses problems related to the concept of sustainable development in Asian countries in the period 2002-2015. The introduction presents the occurring transformations, involving the majority of Asian countries, taking into account their diversity and contrasts. In addition, the goals allowing the implementation of sustainable development concept in Asia-Pacific region are specified. In the next part of the article the indicators of sustainable development, selected for the analysis and covering all key areas, i.e. social, economic, environmental, spatial, institutional-political are characterised. A synthetic development measure (SDM) was applied as the research method, and the data for calculations were collected from the World Bank sources. The research results, illustrating the position of individual countries against the level of sustainable development concept implementation in the analysed years, remain the crucial part of the study. Within the framework of conclusions it can be stated that the situation of Asian countries, in terms of sustainable development, requires improvement. In turn, a noticeable and gradual progress refers to the majority of analysed countries. The best results were recorded in the following countries: Singapore, Japan, South Korea, Qatar, United Arab Emirates and Malaysia. The least favourable situation was observed in Yemen, Iraq, Burma, Uzbekistan, Cambodia, Oman and Iran.
PL
W opracowaniu poruszona została problematyka odnosząca się do koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach azjatyckich w latach 2002-2015. W ramach wprowadzenia nawiązano do zachodzących przemian, które są udziałem większości krajów Azji, uwzględniających ich zróżnicowanie i kontrasty. Ponadto wyszczególniono cele, które umożliwiają implementację koncepcji zrównoważonego rozwoju w regionie Azji i Pacyfiku. W kolejnej części artykułu scharakteryzowano wskaźniki zrównoważonego rozwoju wybrane do analizy, obejmujące wszystkie kluczowe obszary, tj. społeczny, ekonomiczny, środowiskowy, przestrzenny, instytucjonalno-polityczny. Zastosowaną metodą badawczą był syntetyczny miernik rozwoju (SMR), dane do obliczeń pozyskane zostały ze źródeł Banku Światowego. Najważniejszą część opracowania stanowią wyniki badań, pokazujące pozycję poszczególnych krajów względem poziomu implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w badanych latach. W ramach wniosków można stwierdzić, że sytuacja krajów azjatyckich względem rozwoju zrównoważonego wymaga poprawy. Zauważalny jest natomiast sukcesywny progres, będąca udziałem większości krajów. W grupie krajów, które wypadły najkorzystniej znalazły się: Singapur, Japonia, Korea Południowa, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malezja. Najmniej korzystnie sytuacja przedstawia się w Jemenie, Iraku, Birmie, Uzbekistanie, Kambodży, Omanie, Iranie.
EN
The article proves that the concept of sustainable development of rural areas for many years rather consistently formed in international and Russian law, but so far has not advanced any further than consolidating general principles. It is worth proceeding to the next phase of the implementation of the concept under consideration, and discuss (and then standardize) the list of specific practical steps. They should include both a set of static measures aimed at overcoming challenges of the current state of rural areas, as well as dynamic opposition to the global threats of our time (for example, climate change processes). This will require the development of additional implementation back-up measures, including the extension of women's land rights, support for traditional rural culture and agricultural tourism.
PL
Artykuł dowodzi, że koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich od wielu lat obecna jest tak w prawie międzynarodowym, jak i rosyjskim, niemniej – jak dotąd – obejmuje jedynie zbiór ogólnych zasad. Warto przejść do następnej fazy wdrażania rozważanej koncepcji i omówić (a następnie ujednolicić) listę konkretnych kroków praktycznych. Powinny one obejmować zarówno zestaw środków statycznych mających na celu przezwyciężenie problemów związanych z obecnym stanem obszarów wiejskich, jak i dynamiczne przeciwdziałanie globalnym zagrożeniom naszych czasów (np. procesów związanych ze zmianami klimatu). Będzie to wymagało opracowania dodatkowych środków wspierających wdrażanie, w tym rozszerzenia praw kobiet do ziemi, wsparcia tradycyjnej kultury wiejskiej i turystyki rolniczej.
11
Content available Zastosowanie robotów w gospodarstwach rolnych®
PL
Ogromny postęp naukowo-techniczny we współczesnym świecie ma przełożenie na gospodarkę. Pod jego wpływem zachodzą głębokie przeobrażenia w rolnictwie. Jeszcze do niedawna było ono zaniedbane pod względem technologicznym a współcześnie mówi się o wielkim postępie w tej dziedzinie gospodarki. Dokonuje się to za sprawą robotów wyposażonych w sztuczną inteligencję, które zmieniają charakter pracy gospodarstwa rolnego.
EN
The huge scientific and technical progress taking place in the modern world has a bearing on the economy. Under his influence, there are deep transformations in agriculture. Until recently, it was neglected in terms of technology and today there is talk of great progress in its activities. This is done by robots equipped with artificial intelligence that change the nature of the farm’s operation.
PL
Przedmiotem artykułu jest problem ograniczeń rozwoju współczesnej cywilizacji technicznej oraz społeczno-ekonomicznej. Autor polemizuje z tezą o szybkim postępie społeczno ekonomicznym, która ma charakteryzować cywilizację na przełomie XX i XXI wieku. Uważa, że w ostatnich latach nastąpiło wyraźne wyhamowanie procesów rewolucji naukowo -technicznej a sama organizacja życia społeczno gospodarczego jest niedostosowana do wyzwań XXI w; w niektórych przypadkach, zmiany oznaczają regres. W złych rozwiązaniach systemowych upatruje główną przyczynę kryzysów finansowych i gospodarczych lat 2008–2011. Jeśli nie zmieni się system organizacji życia społeczno- ekonomicznego, obecnej cywilizacji grozi niebezpieczeństwo jej upadku, podobnie jak to miało miejsce w przypadku niektórych cywilizacji antycznych. Autor wskazuje również główne niekonsekwencje w rozwiązaniach systemowych organizacji społeczeństw oraz proponuje wybranie pewnych kierunków działań, które – jego zdaniem – mogłyby się przyczynić do usunięcia istniejących patologii.
EN
The issue of the article is the problem of limitations in the development of modern technical civilization. The author contradicts the thesis about rapid socio-economic progress, which is to characterize civilization at the turn of the 20th and 21st centuries. Believes that in recent years there has been a marked slowdown in the processes of scientific and technical revolution, and the very organization of socio-economic life is unsuited to the challenges of the 21st century; in some cases, changes mean regression. In poor systemic solutions, he sees the main cause of financial and economic crises in 2008–2011. If the system of organizing the social economic life does not change, the current civilization is in danger of its collapse, as was the case with some ancient civilizations. The author also points out the main inconsistencies in the system solutions of societal organizations and suggests choosing certain directions of action, which – in his opinion – could contribute to the removal of existing pathologies.
PL
Celem artykułu jest analiza spostrzeżenia, że gospodarowanie umożliwia zaspokajanie potrzeb o różnej specyfice oraz różnej pilności (randze), w związku z czym uzasadnione staje się zróżnicowane podejście do procesów wytwarzania i podziału różnych grup dóbr. Autor dzieli dobra na trzy podstawowe grupy: dobra związane z utrzymaniem się przy życiu (wegetacyjne), dobra wyższego rzędu których konsumpcja jest racjonalna oraz dobra zbytku,będące przejawem rozpasanego konsumpcjonizmu przechodzącego niekiedy w patologię. Wytwarzaniem dóbr pierwszej grupy powinny rządzić w zasadzie wyłącznie prawa techniczno bilansowe (optymalizacja nakładów) jako, że konieczność zaspokojenia potrzeb wegetacyjnych leży poza wszelką dyskusją. Dobra drugiej grupy to typowe produkty ekonomiczne, którymi rządzą klasyczne reguły ekonomii m. in prawo popytu i podaży. Trzecia grupa dóbr to dobra rozpasania konsumpcyjnego często bardzo kontrowersyjnych, ale których w liberalnym społeczeństwie zabronić nie można. W tym przypadku w działaniu człowieka znajduje potwierdzenie ekonomia behawioralna (Kahnemanaine) [2]. Gospodarowaniem rządzą przede wszystkim prawa psychologii z pominięciem zasad klasycznej racjonalności. Na przykład, dobra muszą być odpowiednio drogie lub wytwarzane ręcznie w określony i niczym nieuzasadniony sposób.
EN
Résumé is content of article observation, that farming enables alleviating of requirement about different specificity and different urgency Differentiated approach becomes by reason of that for processes of fabricating reasonable and distribution of group of different goods Author differs three product groups of consuming. First there are: goods, which are essential to keep person at life Superior.Upper; row economic good (typically). Third segment are luxuiry goods, Production and distribution of goods of first segment should be state-controlled. Operation of this sector corresponds with concept of warranted civil revenue.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczący alternatywnych źródeł białka. Scharakteryzowano je pod względem wartości odżywczej, a także wskazano korzyści ekonomiczne oraz środowiskowe wynikające z ich wykorzystania. W opracowaniu zagadnienia wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone wśród polskich konsumentów w 2015 roku. Celem badania było uzyskanie opinii czy polscy konsumenci skłonni są do spożywania potraw z dodatkiem owadów. W oparciu o przeprowadzony przegląd literatury oraz analizę badania ankietowego stwierdzono, że alternatywne źródła białka (w tym owady jadalne) mogą stać się korzystnym uzupełnieniem wyczerpujących się zapasów białka zwierzęcego na świecie oraz skutecznym sposobem na walkę z głodem.
EN
The article presents a review of the literature on alternative protein sources. They were characterized in terms of nutritional value, as well as economic and environmental benefits resulting from their use. The study was based on surveys conducted among Polish consumers in 2015. The aim of the study was to obtain opinions on whether Polish consumers are willing to eat dishes with the addition of insects. Based on the literature review and the analysis of the questionnaire study, it was found that alternative sources of protein (including edible insects) can become a beneficial supplement to the exhausting stocks of animal protein in the world and an effective way to fight hunger.
15
EN
In this paper, selected aspects of energy efficiency are shown. The European Union regulations in area of energy efficiency such as Directive 2012/27/EU, are discussed. The national legal regulations which describe energy efficiency such as the Energy Efficiency Act are presented. Principles concerning the obligation of energy savings and energy audits of enterprises are described. National, regional and local programs and measures concerning the improvement of energy efficiency are performed. These are horizontal measures and energy efficiency measures in: industry, transport, the buildings of public institutions and energy generation and supplies. National economy energy efficiency is shown. The energy intensity indicators (primary, final) and rate of their changes in last years are performed. Moreover, directions of undertakings connected with the possible future reduction in energy intensity of the national economy, are defined. An analysis of energy efficiency measures and solutions for the improvement of energy efficiency, especially in industry and households, is performed. The improvement of economy energy intensity indicators constitutes the most effective solution which brings significant economic, technical and environmental benefits such as an increase in economic innovation and its competitiveness, the improvement of the energy supply security level, a reduction in the consumption of natural resources and a reduction of air pollution and greenhouse gas emissions. The conclusions contain an analysis of the present level of energy efficiency in Poland and the perspectives of its increase in the future along with the benefits connected with it.
PL
W artykule przedstawiono problematykę efektywności energetycznej. Omówiono unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej. Zwrócono szczególną uwagę na dyrektywę 2012/27/EU i ustawę o efektywności energetycznej. Przedstawiono zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Przedstawiono programy i środki służące poprawie efektywności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Zasadniczo obejmują one pięć grup środków: o charakterze horyzontalnym; w zakresie efektywności energetycznej budynków i w instytucjach publicznych; efektywności energetycznej w przemyśle; efektywności energetycznej w transporcie oraz efektywności wytwarzania i dostaw energii. Przedstawiono problematykę efektywności energetycznej krajowej gospodarki. Przeanalizowano wskaźniki energochłonności pierwotnej i finalnej oraz tempo ich zmian w ostatnich latach. Określono kierunki działań, które pozwolą na dalsze zmniejszenie energochłonności krajowej gospodarki. Przedstawiono analizę działań i rozwiązań umożliwiających poprawę efektywności energetycznej, zwracając szczególną uwagę na sektor przemysłu i gospodarstwa domowe. Poprawa wskaźników energochłonności gospodarki stanowi najbardziej efektywne rozwiązanie, które obok znacznych korzyści ekonomicznych przynosi wymierne efekty ekologiczne (zmniejszenie zużycia przyrodniczych zasobów, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń), zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, wzrost innowacyjności gospodarki i jej konkurencyjności. Wnioski zawierają analizę obecnego poziomu efektywności energetycznej w kraju i perspektyw jego wzrostu w przyszłości oraz korzyści z tym związanych.
16
Content available Jak oszczędzać prąd w firmie?
PL
Wyraźne obniżenie rachunków za energię elektryczną w przedsiębiorstwie jest możliwe. Oto kilka wskazówek, które pozwolą zmniejszyć koszt prądu nawet o kilkadziesiąt procent. – Podstawą jest traktowanie energii jak każdego innego towaru i odpowiedni monitoring jej zużycia – podkreślają eksperci.
PL
Coraz większe problemy związane ze szkodami dotyczącymi mostów oraz długofalowe oddziaływanie na ruch drogowy pokazały, jak ważne jest zapewnienie trwałości infrastruktury w celu zapewnienia ciągłej komunikacji. W przyszłości można będzie w sposób zrównoważony uniknąć uszkodzeń powodowanych przez korozję, stosując alternatywne systemy antykorozyjne dla mostów stalowych oraz zespolonych. Uwzględniając cały cykl życia mostu, zarówno cynkowanie ogniowe warstwą o grubości co najmniej 200 μm, jak również stosowanie stali „samopatynującej”, oferują istotne korzyści w porównaniu do tradycyjnych systemów antykorozyjnych – nie wymagają konserwacji, co pozwala uniknąć zakłóceń w ruchu pojazdów.
PL
Artykuł porusza kwestię wpływu sfery politycznej na międzynarodową wymianę gospodarczą i integrację logistyczną Eurazji. Posługując się konkretnymi przykładami wydarzeń dotyczących Rosji po 2013 roku, wskazuje na bezpośrednią zależność polityki i warunków, w jakich odbywa się handel zagraniczny i związane z nim przepływy w ramach transeurazjatyckich łańcuchów logistycznych. Omawia skutki wydarzeń politycznych dla zakresu i trybu międzynarodowych powiązań gospodarczych.
EN
The article presents the issue of the impact of the political sphere on the international economic exchange and logistics integration of Eurasia. Using examples of specific facts that occurred in and around Russia after 2013, indicates the direct dependence of the policy and conditions in which the foreign trade takes place and how the international flows are handled in the Trans-Eurasian logistic chains. It describes the effects of political events on the scope and mode of international economic connections.
PL
Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków regulują: znowelizowana ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180 ze zm.) oraz nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf, warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472).
PL
Głównym celem tego artykułu jest kontynuacja analizy czynników decydujących o zastosowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu zadań publicznych w sektorze drogowym. Pewną inspiracją do tego są wybrane modelowe przykłady realizacji projektów PPP w Kanadzie. Autor stawia tezę, że dotychczasowy poziom wykorzystania możliwości realizacji projektów w polskim drogownictwie przy wykorzystaniu modelu PPP jest niewystarczający. W niniejszym artykule zostały wykorzystane dwie metody badawcze: monograficzna oraz analiza case study. Tekst stanowi merytoryczną kontynuację artykułu pt. ,,Co dalej z partnerstwem publiczno-prywatnym w drogownictwie?", "Budownictwo i Prawo" 2018, Nr 4.
EN
The main purpose ot this article is to analyze the factors that determine the use of public-private partnerships using public tasks in the road sector. Same inspiration for this is the reference model examples of PPP projects in Canada. The authors put forward the thesis that the current level of using of the possibility of implementing projects in Polish road engineering in PPP model is insufficient. This article uses two research-monographic methods and case study analysis. The text is a substantive continuation of the article entitled „What's next with public-private partnership in road engineering.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.