Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic transformation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aggressive influence of globalization processes on the state and development of the economy of the country and its subjects, including the effective functioning of industrial enterprises and industries, requires a search and tools to ensure the effectiveness of activities and competitiveness. Such an instrument is their transformation on the basis of the principle of imparity – a persistent transformation. This confirms the study of the transformation of enterprises and industries, as subjects of the national economy, in theoretical and practical aspects.
PL
W opracowaniu porównano strukturę użytkowania ziemi począwszy od 1954 (gospodarka centralnie sterowana) po 2009 (gospodarka wolnorynkowa). Przeanalizowano także wpływ zmian użytkowania ziemi na przebieg procesów geomorfologicznych i zmianę zbiorowisk roślinnych. Wykazano zmniejszenie powierzchni gruntów ornych o ponad 90%, przy wzroście powierzchni leśnej. Spowodowało to spadek natężenia erozji na stokach oraz wzrost natężenia erozji wgłębnej w korytach potoków Jaszcze i Jamne, która wynosi 1 cm na rok. Zmiany użytkowania ziemi przyczyniły się do powstania bardziej mozaikowego krajobrazu porolnego, a także zmian w charakterze zabudowy – zanik szałasów związanych z gospodarką pasterską i pojawienie się budownictwa agroturystycznego.
EN
The study compared the structure of land use from 1954 (socialist economy) to 2009 (the free market). The impact of land use change on the geomorphological processes and changing plant communities were also analyzed. Results indicate a reduction in arable land above 90%, with an increase in forest area. This contributed to a decrease in the intensity of soil erosion on the slopes and an increase in the intensity of incision in the beds of Jaszcze and Jamne streams, which is 1 cm per year. Changes in land use have caused a more mosaic landscape, as well as changes in the character building – the disappearance of highland house connected with pastoral economy and the appearance of agritourism buildings.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiony zostanie model gospodarczego przekształcenia spółdzielni w spółkę kapitałową zwany dalej gospodarczym przekształceniem. Model ten jest wynikiem wieloletniego doświadczenia autora we wdrażaniu przedstawionych procesów restrukturyzacyjnych. Autor w oparciu o doświadczenia empiryczne i badania naukowe, w tym wywiady i badania ankietowe prowadzone w grupie kilkudziesięciu spółdzielni, które proces w pełni wdrożyły, pisze rozprawę doktorską.
EN
The study presents an economic process regarding transformation of a cooperative structure into a trading partnership. This process poses the form of restructuring a cooperative structure by means of change of the its legal form and indication of the conditions ensuring the efficient course of implementation of this process. The study is based on author's practical experience resulting from their participation in the processes of that type. The cooperative transformation into company, this is a process more and more prevalent.
PL
Artykuł przedstawia zmiany w rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów objętych działalnością górniczą w latach 1990÷2010 na tle powierzchni terenów górniczych w Polsce. Wykorzystane dane pochodzą z publikowanych statystyk GUS. Ustalono, że w analizowanym okresie wystąpił znaczny spadek powierzchni gruntów górniczych, z 54 964 ha do 36 315 ha (o 34 %). Najwięcej gruntów utraciło górnictwo: węgla kamiennego, surowców skalnych, rud miedzi i siarki. Nieznacznie wzrosła natomiast powierzchnia terenów kopalnictwa węgla brunatnego. Ustalono, że transformacja gospodarki przyczyniła się do spadku powierzchni ogółu gruntów górniczych w kraju. W świetle zebranych danych nie można jednoznacznie ocenić, jaki wpływ wywarło reformowanie gospodarki na przebieg i rozmiary rekultywacji i zagospodarowania terenów objętych działalnością górniczą w Polsce. Stwierdzono, że w ostatniej dekadzie XX w. wystąpiła tendencja rosnąca, natomiast po 2001 roku trend spadkowy rekultywacji gruntów. W przebiegu zagospodarowania terenów górniczych wystąpiły natomiast cztery charakterystycznetrendy zmian: dwa rosnące (1990÷1994 i 1997÷2001) i dwa malejące (1994÷1997 i 2001÷2010), pomimo ubywania powierzchni gruntów w górnictwie.
EN
This paper presents the changes in the reclamation and development of the land for mining activity in years 1990-2010 against the background of the total area of mining land in Poland. The data has been taken from published statistics of the Central Statistical Office. It has been found that in the analysed period a significant decrease in the area of mining land: from 54,964 ha to 36,315 ha (by 34 %) occurred. The largest area of mining land was lost to the branches of the industry dealing with mining of coal, different rock resources, copper ores and sulphur. On the other hand, the area of the coal mining land increased slightly. It has been found that the economic transition contributed to a decrease in the total area of mining land in Poland. In the light of the collected data it is impossible to explicitly assess, what was the impact of the economic reforms on the course and extent of the reclamation and development of the land form mining activity in Poland. It has been found that in the last decade of the twentieth century thee wa an upward trend in land reclamation, while after 2001 there was a downward trend. In the course of the development of mining land four characteristic trends occurred: two upward (1990÷1994 and 1997÷2001) and two downward (1994÷1997 and 2001÷2010) trends, despite the fact that the area of mining land kept decreasing.
PL
Artykuł jest zarysem problematyki związanej z analizą związków występujących pomiędzy wzrostem gospodarczym i przepływami kapitału, w warunkach występowania przemian strukturalnych. Są to zagadnienia będące przedmiotem najnowszych badań w dziedzinie ekonomii i ekonometrii. Przedstawiono krótką analizę danych dla gospodarki na poziomie zagregowanym oraz dla sekcji przetwórstwa przemysłowego w Polsce, której częścią jest hutnictwo. Wskazano kierunki dalszego rozwoju badań. Analiza danych dla sekcji przetwórstwa przemysłowego pokazuje, że w okresie 1998-2008 wraz ze wzrostem wydajności pracy, współistniały: wzrost poziomu kapitału własnego i obrotowego oraz przemiany strukturalne związane z prywatyzacją przedsiębiorstw. Stanowi to punkt wyjścia do dokładniejszej analizy przyczynowości pomiędzy tymi zjawiskami. Przedstawione problemy są przedmiotem prac prowadzonych w ramach projektu rozwojowego własnego nr N R11 0043 10, pt.: "Budowa wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych i zastosowanie ich w modelowaniu rozwoju gałęzi przemysłu, w warunkach transformacji systemu w kierunku gospodarki opartej na wiedzy", dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
EN
This article is an outline of the issues related to the analysis of relationships between the economic growth and capital flows under conditions of structural changes. These issues are the subject of the latest research in economy and econometrics. A short analysis of data for the economy on aggregated level and for the industrial processing section in Poland the iron and steel industry is a part of was presented. Directions for further development of the research were indicated. The analysis of data for the industrial processing section shows the following co-existed with increase in productivity in the years 1998-2008: increase in equity and working capital as well as structural changes related to the privatisation of enterprises. This is the starting point for more thorough analysis of causality between these phenomena. Presented issues, are one of the subjects of the project no. N R11 0043 10, titled: "Construction of multisectoral economic-ecological models and their application in modeling of industry development, under the conditions of system's transformation in direction of knowledge based economy", co-funded by National Center of Research and Development.
EN
In the strategy of system transformation the conversion of state property into private property, which means creating the basics of market economy, has been accepted as the main task. Carrying out this task which has been called state companies privatization, had different pace, scope and influence on economic growth. Differentiating forms of ownership is of methodological character and constitutes a certain analytical model which can be applied to studying the institutional transformation of economy. The application research in this article demonstrates the influence of the ownership form on the activity of companies. The attention has been paid to quantitative aspects and results of state companies privatization in years 1999-2005. The research shows the changes of ownership relations particularly in the period in which the private sector became more dominating than the state sector and shows how the individual forms of privatization on the level and rate.
7
Content available remote Formirovanie promyshlennykh strategij v usloviyakh transformatsionnoj ekonomiki
PL
Konkretne formy managementu strategicznego zależą od zmienionych zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa. Jednakże decyzje podejmować trzeba przy niepełnej informacji, w warunkach niepewności i braku możliwości znalezienia optymalnych rozwiązań. W artykule przedstawiono ogólną postać wielokryterialnego modelu umożliwiającego wybór oraz obliczenia sprzyjające analizie rozmaitych wariantów decyzji strategicznych.
EN
Specific forms of strategic management depend on variable external and internal conditions of company activity. However, decisions must be made when information is incomplete, conditions are uneasy and there is no possibility of finding optimum solutions. The paper presents a general outline of a multi-criteria model enabling the choice and calculations facilitating the analysis of different variations of strategic decisions.
8
Content available remote Venture Capital jako czynnik wspierający transformację gospodarczą
PL
Polska gospodarka jest w chwili obecnej w trakcie transformacji. Pojawia się wiele pomysłów na temat jej przyszłości. Artykuł omówi jeden ze sposobów skutecznego działania, a mianowicie wspieranie polskiej mys'li technicznej finansowanej funduszami typu venture capital.
EN
Polish National Economy is during the process of transformation. There appear many proposals on the future of it. Presented article discusses one of the possibilities of effective acting by supporting Polish technical ideas financed by the venture capital.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.