Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic performance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przemysł spożywczy miał duży udział w obrotach firm notowanych na Liście 2000. Przychody ze sprzedaży producentow żywności stanowiły około 8% obrotów wszystkich firm z listy, przy udziale w zatrudnieniu na poziomie 6,7%. Wśród notowanych firm spożywczych znaleźli się reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Najliczniej reprezentowane były tradycyjnie branże: mięsna i mleczarska. Były również takie branże, których reprezentacja była mniej liczna, ale ich obroty stanowiły większość sprzedaży danego działu (np.: produkcja cukru, wyrobów tytoniowych, tłuszczów roślinnych czy piwa). Sytuacja ekonomiczno-finansowa notowanych firm spożywczych była zróżnicowana. W większości osiągały one dodatni wynik finansowy, a uzyskane przez nie wskaźniki rentowności netto były wyższe od średnich w branży. W podmiotach notowanych na liście odsetek firm nierentownych – mierzony zarówno udziałem w przychodach, jak i w liczbie jednostek – był mniejszy niż średnio w przemyśle spożywczym.
EN
The food industry had a large share in the turnover of companies listed on List 2000, as revenues from sales of food producers constituted about 8% of the turnover of all companies on the list, with a share in employment at the level of 6.7%. The listed food companies included representatives from all sectors of the food industry. The meat and dairy industry was traditionally represented the most, but there were also such branches in which the representation was less numerous, but their turnover accounted for the majority of sales in a given sector (production of sugar, tobacco products, vegetable fats or beer). The economic and financial situation of the listed food companies was varied. In most of these companies, a positive financial result was achieved result, and the net profitability ratios were higher than the industry average. In the entities recorded on the list, the percentage of unprofitable companies, measured as both the share in revenues and the number of units than the average in the food industry, was lower.
EN
The purpose of this paper is to indicate the valuation importance of externalities derived from the urban ecosystem services (UES) in terms of their applicability in the appraisal process of urban regeneration projects co-financed from European funds. Specifically, it examines the impact of UES on the project’s economic performance, and thereby on human quality of life. Using the discounted cash flow method, this paper estimates the project’s economic performance indicators including the identified UES upon their prior valuation. The valuation was carried out on the basis of the benefit analysis, contingent valuation method – “willingness to pay” – and benefit transfer method, as recommended by Bernaciak, Wojcieszak (2014) and Zawojska et al. (2016). Results show that urban projects including UES are characterised by the higher values of the economic performance indicators and they should be assessed higher than projects with little or no UES because of their stronger contribution to the sustainable development of urban areas. In spite of the fact that there are limitations due to the UES valuation techniques used in the study, the presented approach could be an important tool for the project’s appraisal.
EN
The analysis of interorganizational relationships continues to attract academic research because of the influence that management of supply chain relationships has in business competitiveness. However, there are almost no studies about this decision in the mineral products industry. The purpose of this study is to investigate customer-supplier relationships in the non-metallic mineral products mining and manufacturing industry in order to determine what relational forms enable achieving better business competitiveness and higher quality relationships. To carry out this research, we propose a cohesive model comprising variables to characterize the transactions, the forms of governance and both economic and relational results. The paper is based on a transactional framework; thus, the adoption of one or another form of governance is addressed through the length of the relationship, the transmission of information and the dependencies between the agents. As for the outcome, the quality of the relationship is highlighted because of its importance in business competitiveness. The relational quality is understood as the stability of the relationship or the importance given by the buyer to maintaining the relationship or relational commitment. The hypotheses generated are contrasted by a structural equation model in a sample of 293 Spanish companies. The results confirm the importance of past relationships and integrated forms to get better results. In this sense, managers should encourage trust and dependencies because they positively affect performance. Trust and dependencies determine the choice of a vertical form of governance, and these factors, along with information, intervene in the quality of business relationships. Thus, it is possible to say that forms of governance do have effects on the interrelations between the characteristics of the transactions and the business performance.
PL
Analiza powiązań międzyorganizacyjnych jest atrakcyjna dla badań naukowych ze względu na wpływ, jaki ma zarządzanie relacjami w łańcuchu dostaw na konkurencyjność przedsiębiorstw. Niemniej jednak, w decyzjach dotyczących przemysłu mineralnego nie ma prawie żadnych badań na ten temat. W artykule dokonano badań relacji między klientami a dostawcami w przemyśle górniczym i przetwórczym niemetalicznych surowców mineralnych w celu określenia, jakie formy relacyjne umożliwiają osiągnięcie lepszej konkurencyjności przedsiębiorstw i wyższe relacje jakościowe. W celu przeprowadzenia tych badań autorzy proponują spójny model, zawierający zmienne charakteryzujące transakcje, formy zarządzania oraz wyniki ekonomiczne i relacyjne. Artykuł oparty jest na ramach transakcyjnych; tym samym przyjęcie jednej lub innej formy zarządzania jest realizowane poprzez długość relacji, przekazywanie informacji i zależności między agentami. Jeśli chodzi o wynik to jakość relacji jest zaznaczona ze względu na jego znaczenie w konkurencyjności przedsiębiorstw. Jakość relacyjna jest rozumiana jako stabilność relacji lub znaczenie przekazane przez nabywcę do utrzymania relacji lub relacyjnego zaangażowania. Wygenerowane hipotezy są przeciwstawiane modelowi równości strukturalnych na próbie 293 hiszpańskich firm. Wyniki potwierdzają znaczenie wcześniejszych relacji i zintegrowanych form w celu uzyskania lepszych wyników. W tym znaczeniu, menedżerowie powinni zachęcać do zaufania i zależności, ponieważ wpływa to pozytywnie na wydajność. Zaufanie i zależności decydują o wyborze pionowej formy zarządzania, a te czynniki wraz z informacjami wpływają na jakość relacji biznesowych. Można zatem powiedzieć, że formy zarządzania mają wpływ na wzajemne powiązania między charakterystykami transakcji a wynikami działalności.
EN
The article deals with impacts of innovative activities on productivity of businesses. The survey included 255 businesses participating in subvention programs focusing on support of innovative activities in companies. The study used the “two-sample t-test for means„ and “ANOVA“ methods. The values of productivity indicators were higher in the year after the subvention was received. However, the increase was not statistically significant. At the same time, no difference was confirmed in the achieved values of productivity indicators depending on the amount of the subvention in any of the monitored years.
PL
Artykuł dotyczy wpływu działań innowacyjnych na produktywność przedsiębiorstw. Badaniem objęto 255 firm uczestniczących w programach dotacji skupiających się na wsparciu działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach. W badaniu wykorzystano "dwu próbkowy test-t dla środków" i metody "ANOVA". Wartości wskaźników wydajności były wyższe w porównaniu do roku, w którym dotacja została otrzymana, jednakże wzrost ten nie był statystycznie znaczący. W tym samym czasie nie potwierdzono różnic w otrzymanych wartościach wskaźników wydajności w zależności od ilości subwencji w każdym z monitorowanych lat.
5
EN
Organizational management processes reflect capital allocation in a given business as well as in the macroeconomic space at large. In practice, macroeconomic forces acting on a given economy will depend on economic policy pursued by the state. Under the currently prevalent neoliberal outlook on market economy and its mechanisms, the impact of macroeconomic forces is confined to creating a specific socio-economic environment in which businesses operate, and to defining the economic content of (the category of) production efficiency. The paper attempts to depict the influence of macroeconomic forces on the criteria for assessing business performance that impinge indirectly on corporate management processes. The discussion leads to a proposition that while macroeconomic policy founded on neoliberal premises might well be conducive to business activity, it could be, in the long run, detrimental to individuals and to society at large.
EN
The European Union defines the corporative governance as a phenomenon whereby the companies voluntarily decide to contribute to a better society and a cleaner environment. The answer to the question “If we could measure, rank and classify the various organisations depending on their economic performances, why can we not do the same regarding their social performances?” provides the idea of corporate social performance. The corporate social responsibility is seen as way of sustainable development whereby the organisations understand to deal with social and environmental problems as integral parts of the business operations. Following the companies’ involvement in the life of the community, society in general, they acquire recognition, reputation and gratitude.
PL
Unia Europejska określa nadzór korporacyjny jako zjawisko, zgodnie z którym firmy dobrowolnie decydują się przyczyniać do lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska. Odpowiedź na pytanie "Gdybyśmy mogli zmierzyć, nadać rangę i sklasyfikować różne organizacje, w zależności od ich wyników gospodarczych, dlaczego nie możemy zrobić tego samego w odniesieniu do ich wyników społecznych?" nawiązuje do idei korporacyjnej wydajności społecznej. Korporacyjna odpowiedzialność społeczna postrzegana jest jako droga zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą organizacje rozumieją rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych jako integralne części działalności gospodarczej. Podążając za zaangażowaniem firm w życie społeczne, społeczeństwo w ogólnym znaczeniu, zdobywają one uznanie, reputację i wdzięczność.
PL
Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ponad 11% firm z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw i eksporterów. Udział tej grupy w obrotach wyniósł ok. 7%. Znajdują się na niej reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, z wyjątkiem branży piekarskiej i napojów bezalkoholowych. W 2012 r. zwiększyła się zarówno liczba firm spożywczych (o ok. 9%) notowanych na Liście 2000 polskich przedsiębiorstw, jak i suma ich przychodów ze sprzedaży (o ponad 17%). Sytuacja ekonomiczno-finansowa firm spożywczych notowanych na Liście 2000 była dobra, tak jak i całego przemysłu spożywczego. Polscy producenci artykułów żywnościowych mają nadal dobrą kondycję ekonomiczno-finansową, a ich aktywność inwestycyjna nie słabnie.
EN
Manufacturers of food, beverages and tobacco products accounted for over 11% of entities from the List of 2000 Polish enterprises and exporters. The share of this group in the turnover amounted to approximately 7%. There are representatives of all sectors of the food industry. Their share in turnover of individual sectors often exceeds 50%, except for the bakery industry and non-alcoholic beverages. In 2012, there was increased both the number of food companies (about 9%) listed on the List of 2000 Polish enterprises and the sum of their sales revenues (over 17%). Economic and financial situation of food companies listed on the List of 2000 was good, as was the total food industry. Polish food producers are still in good economic and financial situation, and their investment activity does not weaken.
PL
Druga fala recesji w gospodarce europejskiej nie znajduje jeszcze wyraźnego odzwierciedlenia w pogorszeniu kondycji ekonomicznej przedsiębiorców sektora TSL. W branży tej nadal obserwowanyjest realny wzrost sprzedaży i wydajności pracy. Podstawową słabością tej branży w Polsce jest natomiast utrzymujący się wysoki poziom kosztów działalności i w efekcie stosunkowo niska opłacalność działalności.
EN
The second wave of recession in the European economy is not yet clearly reflected in the deterioration of the economic condition of the transport, forwarding and logistics sector en trepreneurs. There is an inerease noted in the sales and productivity of this sector. The main weakness of this industry in Poland is maintaining of high level of operating costs resulting in a relatively Iow profitability of the activity.
PL
Przedstawiono analizę i ocenę ekonomiczną technologii produkcji jęczmienia jarego i ozimego. Badania przeprowadzono, w latach 2004-2006, w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego. Zakres realizowanych badań obejmował analizę i ocenę technologii produkcji jęczmienia jarego i ozimego, określenie rodzaju i liczby wykonywanych zabiegów, analizę struktury kosztów produkcji, kalkulację kosztów bezpośrednich produkcji, obliczenie nakładów pracy oraz wskaźnika efektywności ekonomicznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w strukturze kosztów produkcji najwyższą wartość stanowiły koszty eksploatacji maszyn i narzędzi.
EN
The paper presents analysis and economic assessment of spring and winter barley production technology. The research was carried out in years 2004 - 2006 in farms of Zachodniopomorskie Voivodship. The scope of research included the analysis and assessment of spring and winter barley production technology, determination of the type and number of performed treatments, analysis of production cost structure, calculation of direct production costs, and calculation of labour amount and economic performance index. Completed research proves that operating costs of machines and tools constitute the highest value in production cost structure.
PL
Głównym tematem wielu prac realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy jest jakość procesów współtworzonych przez wyposażenie techniczne budynków mieszkalnych, a w tym głównie instalacje grzewcze (centralne ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody) i systemy wentylacyjne, które powinny skutecznie współdziałać z budynkiem w realizacji głównego postulatu jakim jest podniesienie jakości życia i ograniczenie zużycia energii. Przedstawiono wybrany materiał dotyczący efektów związanych z tradycyjnym i nowoczesnym wyposażeniem budynków, przeciwstawiając im spodziewane rezultaty jakie mogą być uzyskane w przyszłościowych rozwiązaniach budownictwa pasywnego.
EN
Selected material concerning modern and traditional fittings of buildings is presented in opposition to the results expected in the future solutions of passive building industry.
PL
Omówiono zagadnienia związane z zastosowaniem zasobników ciepła w układach z gazowymi modułami kogeneracyjnymi. Przedstawiono bilans energii oraz uwarunkowania energetyczne pracy układu z zasobnikiem ciepła. Zaproponowano metodykę oceny efektywności energetycznej systemu. Podano zasady optymalizacji termodynamicznej i ekonomicznej doboru zasobnika. Przeprowadzono przykładową analizę doboru zasobnika w ramach projektu demonstracyjnego małej elektrociepłowni z silnikiem gazowym. Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 4 T10B 022 25 finansowanego ze środków Komitetu Badań Naukowych. Autorzy wyrażają podziękowania za dofinansowanie badań.
EN
The problems regarding the appliance of heat storage bins in systems utilising gas co-generating modules are described. The energy balance and energy requirements for the operation of a system with a heat storage bin are presented. The thermodynamic and economic optimisation principles of bin selection are also included. An example of bin selection analysis is given as part of a demonstrative design of a small thermal-electric power station with a gas engine.
PL
W przemyśle spożywczym od trzech lat następuje poprawa wyników ekonomicznych. W 2002 r. przeciętna rentowność tego sektora wzrosła do 2% przychodów netto, podczas gdy w 1999 r. firmy spożywcze nie generowały zysku. W 2001 r. nastąpiło obniżenie płynności finansowej, ale już w roku ubiegłym jej miernik powrócił do po-ziomu z 2000 r. Został zahamowany proces obniżenia aktywności inwestycyjnej firm produkujących artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe. Uproszczona stopa inwestowania w ubiegłym roku była nieco niższa, lecz realny poziom wydatków na inwestycje minimalnie przekroczył poziom sprzed roku. Nadal zróżnicowane są wy-niki ekonomiczno-finansowe w poszczególnych sektorach, lecz różnice między nimi sukcesywnie się zmniejszają.
EN
Economic performance of Polish food industry has been improving since 3 years. In 2002 average profitability of this sector increased to 2% of net revenue, while in 1999 (he sector was not able to generate profits. Financial liquidity in 2001 declined, but last year the ratio recovered to the level observed in 2000. The process of declining investments in the branches of food products, beverages and tobacco has been hampered. Simplified investment rafio in 2002 was negligibly declined but in real terms the investment outlays were slightly above the level observed a year ago. Financial and economic indicators are still varying according to the branches. However the differences between them are gradually narrowing.
PL
Rynkowy mechanizm alokacyjny może sprawnie funkcjonować jedynie w warunkach doskonałej konkurencji. Założenie to jest jednak dalekie od rzeczywistości, szczególnie w dobie transformacji systemowej. Współczesne podejście instytucjonalne postuluje więc uzupełnienie mechanizmu rynkowego poprzez struktury instytucjonalne jako komplementarny mechanizm alokacyjny. Wzrost efektywności alokacji można osiągnąć dzięki dopasowaniu tychże struktur do stopnia wyspecjalizowania czynników zaangażowanych w procesie produkcji. W warunkach transformacji specyfika aktywów rośnie, w związku z czym regulacja rynkowa staje się nieadekwatna i generuje wysokie koszty transakcyjne. Tradycyjnie, rozwiązania tego problemu upatruje się w redystrybucji zasobów poprzez państwo. Efektywne struktury instytucjonalne mogą jednak zastępować interwencjonizm państwowy, czego przykładem są nowoczesne spółdzielnie produkcyjne w agrobiznesie.
EN
Market allocation mechanism can be efficient in the conditions of perfect competition only. However, that assumption is far from the reality, especially in the period of systemic transition. Modem institutional economics postulates to support market with institutional arrangements as a complementary allocation mechanism. An increase of the allocation efficiency can be reached thanks to the arrangements adjustment to the asset-specificity level. In the transition conditions the asset-specificity rises. This is why a market regulation becomes inappropriate and generates high transaction costs. Traditionally, one looks for the solution of this problem by state redistribution of incomes. However, efficient institutional arrangements can substitute a state interventionism, what is exemplified with modem farm cooperatives case.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.