Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedstawiono założenia koncepcji design thinking, etapy opartego na niej procesu innowacyjnego a także przykłady jej praktycznej realizacji. Dokonano oceny korzyści wynikających z jej stosowania.
EN
A review, with 43 refs., of fundamentals, practical aspects and advantages.
EN
Ensuring the safety of its citizens is the basic duty of every state. In addition to military and political aspects, economic factors largely shape its level. Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME), as an economical category, have become the subject of interest of both economic and security sciences. This was a natural consequence of the economic transformation process, which along with large state-owned enterprises, resulted in the creation of MSME forming the foundations of the private sector in the economy. The main purpose of the study is to identify and analyze factors conditioning the competitiveness and entrepreneurship of MSME and to assess functioning in aspects of their influence on economic security. The research was carried out using methods of logical inference, critical analysis of the literature on the subject, and above all, using the method of expert assessment (Delphi method). The expert assessment method belongs to the group of heuristic methods. The essence of heuristic methods is to come to new solutions by formulating hypotheses. Due to the research area covering two scientific disciplines: management and quality science and security science, the adopted scientific methods have allowed for objective conduct of the research process. As research shows, it is thanks to MSME that the economy owes its growth and ensuring its uninterrupted functioning, which translates into Poland's economic security.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom jest podstawowym obowiązkiem każdego państwa. Oprócz aspektów militarnych i politycznych na jego poziom w dużej mierze wpływają czynniki ekonomiczne. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MMSP) jako kategoria ekonomiczna stały się przedmiotem zainteresowań zarówno nauk ekonomicznych, jak i nauk o bezpieczeństwie. Było to naturalną konsekwencją procesu transformacji gospodarczej, który wraz z dużymi przedsiębiorstwami państwowymi doprowadził do powstania MMSP stanowiących podwaliny sektora prywatnego w gospodarce. Głównym celem badania jest identyfikacja i analiza czynników warunkujących konkurencyjność i przedsiębiorczość MMSP oraz ocena funkcjonowania w aspektach ich wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne. Badania przeprowadzono metodami wnioskowania logicznego, krytycznej analizy literatury przedmiotu, a przede wszystkim metodą oceny eksperckiej (metoda Delphi). Metoda oceny eksperckiej należy do grupy metod heurystycznych. Istotą metod heurystycznych jest dochodzenie do nowych rozwiązań poprzez formułowanie hipotez. Ze względu na obszar badawczy obejmujący dwie dyscypliny naukowe: naukę o zarządzaniu i naukę o jakości oraz naukę o bezpieczeństwie, przyjęte metody naukowe pozwoliły na obiektywne prowadzenie procesu badawczego. Jak pokazują badania, to właśnie dzięki MMSP gospodarka zawdzięcza swój wzrost i zapewnienie jej nieprzerwanego funkcjonowania, co przekłada się na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski.
EN
The objective of this article is to identify indicators that allow for assessing the effectiveness of resource funds in the context of the resource curse occurrence in countries rich in natural resources. At particular stages of the study, several research tasks were also carried out, which made it possible to achieve the goal – the concept of the resource fund was conceptualised, the types and functions of the fund were presented, the individual objectives of creating funds were assigned to the symptoms of the resource curse, the concept of the resource fund was referred to the sovereign wealth funds, and a system resource fund operates was also introduces.
EN
The research focuses on the setting-up of a free zone strengthening the economic diversification of the Grand Duchy of Luxembourg. Dedicated to storage, handling and trading of high value items and in particular artworks and jewellery, The Luxembourg Freeport was inaugurated in September 2014. Using the Resource-Based View as theoretical framework, the paper aims to show what combinations of resources can have a positive impact on economic activities in connection with the Freeport. The research confirms that these activities go beyond pure logistical and operational sights. The findings highlight a triptych of resources justifying this location in an environment where art, finance and logistics seem to create a virtuous circle benefiting economic development of the country and promoting the rise of clustering effects.
EN
The need to match education and business goals is an endeavour and a challenge for any educational institution, especially for higher education institutions. This challenge has become an important focus over the last decades due to the claimed relationship between education and innovation as well as the potential for economic development. The biggest challenge seems to be to overcome the barriers of thought and objectives that exist between the two worlds of education and business. Indeed, although many attempts and programmes are being developed almost all over the world to bridge these two realities, many clashes and disillusions exist. For different reasons, this issue is viewed almost exclusively from the academic perspective, with the entrepreneurial perspective being completely absent. Based on the experience of both the academic and business worlds, the authors commence this contribution by analysing the causes of this mismatch of interests. They conclude by presenting some possible solutions for improving this misalignment.
EN
This paper explores the role of regional policy in strengthening the EU’s research and innovation policy paradigm, with a particular focus on smart specializations. These specializations play a major role in stimulating R&I at the regional level in less-developed regions of the EU. Smart specialization is the EU’s new concept for the regions; it assumes improvement in both innovation and competitiveness, based on endogenic potential; in particular, in already existing branches of the economy. Smart specializations should, by definition, concentrate economic resources on chosen priorities; one of these priorities is the growth of the blue economy. Smart specializations need to be clearly defined, only then can they contribute to economic growth when combined with proper management of public financial means. The objective of this paper is to introduce and characterize the assumptions for smart specializations and to assess the progress of their implementation and the necessary conditions required in Polish regions; particularly when referring to sectors of the blue economy.
PL
W artykule zostały poruszone zagadnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście realizacji projektów drogowych na przykładzie analizy modelu porównawczego inwestycji publicznych w szkoły a inwestycji publicznych w drogi.rn
EN
The article discusses the concept of sustainable development in the context of road projects on the example of the analysis of a comparative model of public investment in schools and public investment in roads.
PL
W artykule zostały poruszone zagadnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście realizacji projektów drogowych na przykładzie analizy modelu porównawczego inwestycji publicznych w szkoły a inwestycji publicznych w drogi. Celem opracowania jest wykazanie, że istotne w realizacji projektu są nie tylko zagadnienia techniczno-organizacyjne, ale również aspekty społeczne, które mogą stanowić pewien problem, wpływający na sprawność realizacji projektu w celu wypełnienia niezwykle istotnych celów zrównoważonego rozwoju (sustainable development goals).
EN
The article discusses the concept of sustainable development in the context of road projects on the example of the analysis of a comparative model of public investment in schools and public investment in roads. The aim of the study is to show that not only technical and organizational issues are important in the implementation of the project, but social aspects that can be a problem affecting the efficiency of the project in order to meet the extremely important goals of sustainable development (sustainable development goals).
9
Content available remote Przestrzenie szans rozwojowych i odporność a zróżnicowanie regionalne
EN
The problem of regional diversity is the subject of a broad scientific discourse. The dynamics of territory development is connected with many factors. Among them, the so-called spaces for development opportunities of individual units and resiliance issues for external factors of regions. The author discusses the diversity of individuals from the point of view of these two factors. It indicates future directions of regional research, which will show why regions at the start with potentially the same structure are developing completely differently and why in most cases resistance is associated with innovation and in the case of Polish regions it is not.
EN
This paper concentrates on the analysis of the impact of Business Incubator Centre on the economy development. The analysis has been done on the example of Hazelton Incubator Centre in Pennsylvania (United States). We conduct our analysis using various indicators divided into four groups: social indicators, procedural indicators, technical indicators and financial indicators. On the basis of those indicators we analyses functioning of this business incubator center.
11
Content available remote The Relationship Between the Economic Development of the Country and Food Security
EN
The publication presents issues concerning the impact of the natural environment on food safety. It presents problems regarding existing environmental pollutants in the context of their impact on food safety. The publication focuses on the analysis of the relationship between the economic development of the country and food security. The aim of the article is to analyse the impact of the natural environment on food safety using critical literature analysis and analysis of the Global Security Index (food quality and safety sub-indicator) and its relations with the country's PKB on the example of the European Union.
PL
W publikacji przedstawiono kwestie dotyczące wpływu środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności. Zaprezentowano w nim zagadnienia dotyczące występujących zanieczyszczeń środowiska w kontekście ich wpływu na bezpieczeństwo żywności. W publikacji skoncentrowaniu się na analizie związków pomiędzy rozwojem gospodarczym kraju a bezpieczeństwem żywności. Celem artykułu jest analiza wpływu środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury oraz analizy wskaźnika Global Security Index (subwskaźnik jakości i bezpieczeństwa żywności) oraz jego związków z zamożnością kraju na przykładzie Unii Europejskiej.
PL
Celem artykułu jest określenie kierunków reformy systemu gospodarowania odpadami w Polsce w następstwie implementacji systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Przyjęty przez UE pakiet na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego ma stać się czynnikiem rozwoju gospodarczego, wzrostu bogactwa i liczby miejsc pracy. Jednym z narzędzi urzeczywistniających koncepcję gospodarki cyrkularnej jest zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W artykule scharakteryzowano pojęcie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz jej rodzaje sklasyfikowane w oparciu o wyznaczone kryteria. Szczególną uwagę poświecono analizie umocowania zasady w teorii ekonomii. Omówiony został problem odpowiedzialności producenta w istniejącym w Polsce porządku prawnym. W ramach rozważań nad implementacją systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta scharakteryzowane zostały obszary wymagające uregulowania, wykraczające poza zakres regulacji prawodawstwa unijnego. Przedstawione zostały propozycje instrumentów ekonomicznych urzeczywistniających system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Koncepcja ma charakter wariantowy. Przewiduje kształtowanie pożądanych postaw producentów poprzez rozwój systemu opłaty produktowej oraz stosowanie preferencji podatkowych.
EN
The aim of this article is to identify directions for the reform of the waste management system in Poland in the wake of the implementation of extended producer responsibility systems. The Circular Economy Package adopted by the EU is supposed to become the factor that influences economic development, supports prosperity and increases the number of jobs. One of the tools implementing the circular economy concept is the principle of extended producer responsibility. In this article the notion of extended producer responsibility and its types classified based on the established criteria have been characterised. Special emphasis has been put on the analysis of embedding this principle in the theory of economics. The problem of producer responsibility in the existing Polish legal order has been discussed. As part of the reflections about the implementation of extended producer responsibility systems, the areas that need to be regulated and that are beyond the scope of the regulation of the EU legislation have been characterised. The suggestions for economic instruments to implement the extended producer responsibility system have been presented. This concept is optional. It assumes shaping the desired producer attitudes through development of the product fee system, and using tax preferences.
13
Content available Perspektywy rozwoju gospodarki polskiej
PL
Gospodarka rynkowa rozwija się cyklicznie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w falowaniu aktywności gospodarczej. Przyczyny załamania aktywności gospodarczej w każdym cyklu są różne, ale przebieg cyklu jest podobny. Przyczyną ostatniego kryzysu w gospodarce światowej było załamanie się rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Po około dwóch latach tendencje spadku produkcji w wysokorozwiniętych gospodarkach zostały zahamowane i weszły one w fazę powolnego ożywienia. Gospodarka polska jest częścią gospodarki światowej. W tych warunkach otoczenie zewnętrzne wpływa na procesy rozwojowe w naszej gospodarce. Dlatego też analizując tendencje rozwojowe gospodarki polskiej należy zwrócić uwagę na czynniki, które wpływają na poziom aktywności gospodarczej w głównych centrach gospodarki światowej, a więc w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Na tym tle dokonano analizy tendencji rozwojowych gospodarki polskiej i perspektyw dalszego jej rozwoju.
EN
The market economy develops cyclically, which is reflected in the wave of economic activity. The reasons for the breakdown in economic activity in each cycle are different, but the course of the cycle is similar. The cause of the recent crisis in the global economy was the collapse of the real estate market in the United States. After about two years, the tendencies of the decline in production in highly developed economies were stopped and they entered the phase of a slow recovery. The Polish economy is part of the global economy. Under these conditions, the external environment affects the development processes in our economy. Therefore, when analyzing the development trends of the Polish economy, attention should be paid to factors that affect the level of economic activity in the main centers of the global economy, in the United States and the European Union. Against this background, the development trends of the Polish economy and prospects for its further development were analyzed.
EN
Background: This study is for examining the association between green logistics, energy demand, renewable energy consumptions, environmental performance and sustainable economic development in a panel of nineteen developed economies around the globe over the period from 2008-2017. In addition, the article expands domain of green logistics from firm level to country level and also connects national scale economic indicators with green logistical performance. Methods: The study employs Pools OLS (ordinary least square) statistical technique to check hypothesis, while secondary data have been used, which were downloaded from the World Bank. Results: The results reveal that the green logistics indicators have strongly positive correlation with green energy sources, FDI inflows, and Trade openness. On the other hand, greenhouse gas emissions and carbon emissions have negative correlation with green logistics. Furthermore, renewable energy is a driving factor of green logistics and supply chain operations which also promote environmental and economic sustainability. Conclusion: This article provides the insight of the association between green logistics performance and national scale economic and environmental indicators. In addition, this research will help practitioners, senior managers and policymaker to understand the importance of renewable energy and green practices in logistical operations.
PL
Wstęp: Praca prezentuje wyniki analizy powiązań pomiędzy zieloną logistyką, popytem na energię, konsumpcją energii odnawialnej, wpływem na środowisko oraz zrównoważonym rozwojem ekonomicznych na podstawie 19 rozwiniętych krajów z całego świata w okresie 2008-2017. Dodatkowo, omówiono rozwiniecie zielonej logistyki z poziomu przedsiębiorstwa do poziomu kraju jak również powiązano krajowe ekonomiczne wskaźniki z działalnością zielonej logistyki. Metody: Zastosowano metodę statystyczną Pools OLS dla sprawdzenia postawionych hipotez, gdzie użyto dane pochodzące z Banku Światowego. Rezultaty: Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wskaźniki zielonej logistyki wykazują silną pozytywną korelację z zielonymi źródłami energii, przepływem FDI oraz otwartością handlu. Z drugiej strony emisja gazów cieplarnianych oraz węgla wykazuje negatywną korelację z zieloną logistyką. Dodatkowo, energia odnawialna jest wiodącym czynnikiem zielonej logistyki i operacji łańcucha dostaw, wspierającym również ekonomiczny rozwój zrównoważony. Wnioski: Praca przedstawia powiązania pomiędzy zieloną logistyką a krajowymi wskaźnikami ekonomicznymi i ekologicznymi. Dodatkowo, daje wskazówki dla praktyków, zarządzających średniego szczebla oraz politykom dla lepszego zrozumienia istotności energii odnawialnej oraz zielonych praktyk w operacjach logistycznych.
PL
W artykule podjęto próbę zasygnalizowana problematyki ekonomicznych barier rozwoju rynku elektromobliności w Polsce. Rozważania oparto o analizę dokumentu stworzonego przez Ministerstwo Energii, czyli Programu Rozwoju Elektromobliności w Polsce. Celem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych perspektywicznych kierunków zmian, co w przyszłości prowadzić może do zweryfikowania obecnie promowanych działań ekonomicznych w zakresie rozwoju rynku elektromobilności w Polsce.
EN
The article attempts to signal the issue of economic barriers to the development of the electromobility market in Poland. The discussion was based on an analysis of a document created by the Ministry of Energy or the Program for the Development of Electromobility in Poland. The aim of the article is to signal the existing formal limitations and desirable prospective directions of changes, which in the future may lead to the verification of currently promoted economics activities in the field of development of the electromobility market in Poland.
PL
Celem opracowania jest analiza efektów działania specjalnych strefach ekonomicznych oraz przedstawienie znaczenia innowacji w ich funkcjonowaniu. Podstawowym celem utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego w tych częściach kraju, w których istnieją strefy. Prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej wiąże się z jednej strony z obowiązkiem posiadania określonego prawem zezwolenia; z drugiej natomiast umożliwia czerpanie korzyści z wielu przywilejów niedostępnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność poza wydzielonym terytorium strefy.
EN
The purpose of this paper is an analysis of the effects of functioning the Special Economic Zones and show of the importance of innovation in their functioning. The primary objective of the creation of a special economic zones is to raise economic development in these parts of the country, where zones exist. Economic activities in the special economic zone is associated with one hand, with obligation of a particular law permits, on the other, enables to benefit from many privileges not available to entrepreneurs doing business outside of the separate territory of the zone.
PL
Działalność pozarolnicza jest głównym czynnikiem rozwoju systemów społeczno-gospodarczych, w tym obszarów wiejskich. W pracy przedstawiono charakterystykę i analizę zróżnicowania przestrzennego zasobów podstawowych i działalności pozarolniczej oraz podjęto próbę oceny poziomu rozwoju ekonomicznego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim z zastosowaniem dwóch metod: szacunku wartości dodanej brutto wytworzonej przez badane systemy społeczno-gospodarcze oraz wielkości dochodów własnych budżetów gmin osiąganych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych. Stwierdzono, że najwyższym stopniem rozwoju charakteryzują się wiejskie obszary podmiejskie położone w sąsiedztwie miast największych (Bydgoszczy i Torunia) i silnych ekonomicznie.
EN
Non-agricultural activity is the main economic development factor of socio-economic systems including rural areas. Characteristics, analysis, spatial differentiation of basic resources and non-agricultural activity have been presented. Moreover, an attempt was made to evaluate the economic development level of rural areas of the kujawsko-pomorskie voivodship with the use of 2 methods, among others evaluation of the gross value added. The highest development is characteristic for suburban rural areas situated in the neighbourhood of the biggest cities which are economically strong like Bydgoszcz and Torun.
PL
Obecnie rolę głównego inspiratora rozwoju gospodarki światowej odgrywa wiedza, zastępując takie tradycyjne czynniki jak: zasoby naturalne, ziemia, kapitał i praca. Dużą rolę odgrywają innowacje – nowe idee i koncepcje, a przede wszystkim wdrożenia. Są to celowo wprowadzane zmiany w nauce, technice i w każdej innej sferze ludzkiej twórczości. Mimo że w procesach tworzenia i upowszechniania wiedzy mają swój udział coraz to doskonalsze narzędzia z komputerami włącznie, to decydującą rolę odgrywają pracownicy, specjaliści, a przede wszystkim ich wiedza, kwalifikacje i zawodowe doświadczenie. Człowiek jest także najważniejszym i najbardziej wartościowym nośnikiem wiedzy. Tylko człowiek potrafi wiedzę tworzyć, zdobywać, przetwarzać i udostępniać innym, a przede wszystkim wykorzystywać.
EN
At present a konwledge is playing the role of the Chief initiator of the development of the world economy, replacing such traditional factors as: natural resources, soil, capital and labour. Innovations are playing the greater role – new ideas and concepts but first of all – implementations. They are changes intentionally implemented in science, technology and every other sphere of the human artistic work. Although in formation processes and disseminating of knowledge more and more excellent tools, including computers participate but that are employees, specialists who play a decisive role and first of all their knowledge, qualifications and professional experience. The man is also the most important and most valuable carrier of the knowledge. Only the man is able to create the knowledge, to gain, to process and to make available to other people, and above all to use.
19
Content available remote Transport infrastructure development in China
EN
This paper reviews the historical configuration process of transportation systems in China and examines the relationship between economic development and transport system at three different levels. The current status of transport infrastructure system development in China is summarized at national and regional level. The investment trends for transport infrastructure in China are also depicted. The keys issues relating to government initiatives are presented.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.