Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic aspect
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia procesu projektowego budynków wielorodzinnych w Polsce na podstawie doświadczeń przy projekcie zespołu mieszkalnego w Białymstoku – ul. Jurowiecka. Opisuje w zarysie czynniki znacząco wpływające na kształt architektury mieszkaniowej, w dużej mierze niezwiązane z merytorycznymi aspektami architektoniczno-urbanistycznymi. Zawiera informacje na temat historycznych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz przyjętych założeń projektowych.
EN
The article presents selected issues connected with the design process of the multi-family residential buildings in Poland based on the experience in designing dwelling units on Jurowiecka street in Bialystok. It constitutes an outline of factors that have considerably affected the shape of the residential architecture. To a large extent, they were not attributable to the substantive aspects of the urban planning. The article includes the information on historical considerations of the location as well as the design concepts.
EN
Equinor (formerly Statoil) deals in the exploration, production, transport, refining and sale of crude oil and petroleum products. Recently, the oil industry has experienced the deepest crisis since at least the nineties. Despite the resignation of many important investors, it should be remembered that the population is growing, the world is also demanding energy. Therefore, despite instability in the oil market, Equinor wants to develop its operations. Of course, the company has place an emergency plan for "worse times", which is why it is developing towards renewable energy sources. It also does not cease operations at all stages from exploration to production in the oil sector. Therefore, the purpose of this work is to present new mining areas for Statoil.
PL
Tematem artykułu są ekonomiczne aspekty wyboru sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną jednorodzinnych pasywnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Poznaniu, spełniających kryteria zgodnie z Passive House Institute (PHI). Wytypowano dziesięć rozwiązań technicznych gwarantujących spełnienie parametrów komfortu klimatycznego wewnątrz budynków w okresie całego roku oraz przyjęto wykorzystanie wyłącznie energii odnawialnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło, chłód oraz energię elektryczną. Prowadzi to budynek do standardu obiektu o zerowym zużyciu energii końcowej w perspektywie rocznej. W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną uwzględniającą koszty inwestycyjne i całkowite koszty eksploatacji (zmienne koszty eksploatacji, koszty amortyzacji urządzeń, koszty serwisu i napraw), a także koszty skumulowane w perspektywie 3, 5, 10 i 15-letniej. Obliczenia przeprowadzono w programie PHPP oraz w autorskim arkuszu kalkulacyjnym. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania technicznego zaopatrzenia budynków pasywnych w odnawialną energię pierwotną jest istotny i stanowi standard wyprzedzający obecne unormowania prawne występujące w Polsce.
EN
The subject of the article is the economic aspects of choosing the method of supplying renewable primary energy to single-family residential passive buildings located in Poznań, meeting the criteria according to the Passive House Institute (PHI). Ten technical solutions were selected to guarantee the climate comfort parameters inside the buildings throughout the year and the use of only renewable energy for the needs of heat, cold and electricity was achieved, leading the building to the zero-energy standard of the building in the annual perspective. The article presents an economic analysis including investment costs and total operating costs (variable operating costs, depreciation costs of equipment, service and repair costs), as well as cumulative costs in the perspective of 3, 5, 10 and 15 years. The calculations were carried out in the PHPP program and in the author’s spreadsheet. The selection of the most advantageous technical solution supplying renewable primary energy to passive buildings is important and is a standard that is ahead of current legal regulations in Poland.
PL
W budownictwie, istotnym dziale gospodarki, wdrożono strategię zrównoważonego rozwoju opartego na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym. Konieczna jest zmiana podejścia do planowania, w tym projektowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem uwarunkowań cyklu ich życia. W artykule przedstawiono metodę szacowania kosztów w cyklu życia (LCC) na przykładzie budynku mieszkalnego. Szczególną uwagę zwrócono na składniki kosztów w fazach cyklu życia oraz trwałości elementów obiektu budowlanego z ich konsekwencjami kosztowymi. W celu przeprowadzenia analizy LCC z wykorzystaniem dyskontowania posłużono się programem Primavera Pertmaster do planowania i analizy przedsięwzięć. Podjęcie tak sformułowanego problemu jest szczególnie ważne, ponieważ konieczne jest dostosowanie standardów dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budownictwie do potrzeb analizy w ujęciu LCC. Na mocy zmienionego prawa zamówień publicznych w Polsce podejście LCC stało się obowiązujące, jednakże o formie implementacji zadecydują szczegółowe rozporządzenia wykonawcze powiązane z prawem budowlanym.
EN
In construction, an important branch of national economy, implemented is sustainable development strategy based on three pillars: economic, social, environmental. It is necessary to change the approach to the planning, including the design of building objects with taking into account the conditions of theirs life cycle. The article presents the lifecycle costs (LCC) estimation method on the example of residential building. Particular attention is directed to the cost components for the phases of the life cycle and the durabilities of the building elements with theirs cost consequences. In order to analyze the LCC with using of discounting was used Primavera Pertmaster software for planning and analysis of projects. Adoption of formulated problem is particularly important because necessary is aligning the standards of design and estimate documentation for purposes of analysis in terms of LCC. Under changed public procurement law in Poland LCC-approach has been made mandatory, but target form will decides the detailed implementing regulations connected with construction law.
5
Content available remote Efektywność kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
PL
W artykule przedstawiono zakres modernizacji dziesięciu budynków publicznych położonych w województwie podlaskim w związku z ich kompleksową termomodernizacją, która planowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Analizowano możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenia emisji CO2. Zaprezentowano również koszty i efektywność ekonomiczną inwestycji.
EN
The article presents the range of modernization of ten public buildings located in the Podlasie voivodship in connection with their comprehensive thermo-modernization, which is planned under the Regional Operational Program. The possibilities of improving the energy efficiency of buildings and reducing CO2 emissions were analyzed. Costs and economic efficiency of investments were also presented.
6
Content available remote Cena czyni cuda na dachach
PL
Istota działań rewitalizacyjnych polega na podejmowaniu aktywności na obszarach zdegradowanych w sposób kompleksowy, dotyczący zarówno kwestii przestrzennych, społecznych, jak i ekonomicznych. Jest to proces niezwykle złożony i wielowątkowy, wymagający wyczucia i cierpliwości, gdyż efekty są nieraz odłożone w czasie. O sukcesie tych działań można mówić tylko wtedy, gdy wynikają one z kontekstu danej przestrzeni i w niej poszukują potencjału do dalszego rozwoju. Lokalizacja obszarów zdegradowanych w tkance miejskiej zazwyczaj powiązana jest z historycznymi częściami miasta. Złożoność i znaczna skala występujących tam problemów wymaga niejednokrotnie dużych nakładów finansowych oraz skomplikowanych i czasochłonnych procedur. Specyfika tych obszarów wprowadza również wiele ograniczeń i nie daje pełnej swobody działania. Artykuł ten jest próbą przedstawienia przykładowych rozwiązań aktywizujących procesy rewitalizacyjne w tej wymagającej strukturze.
EN
The point of the revitalization process is to undertake activities in degraded areas concerning the issues of spatial, social and economic problems. It is a process extremely complicated requiring tact and patience, because the effects are often postponed. These actions can create success only when their results are based on the potential of space context. Location of degraded areas is very often associated with the historical parts of the city. The complexity and the vast scale of the problems connected with this space very often requires large amounts of money and the complicated and time-consuming procedures. The specificity of these areas also introduces a number of limitations and does not give full freedom of action. This article is an attempt to present examples of solutions activating revitalization processes in this challenging structure.
PL
Brak analiz rynku rozwiązań stropowych w Polsce był impulsem do zaplanowania i przeprowadzania badań obejmujących zarówno popularność, jak i kryteria wyboru tego produktu budowlanego. W części II artykułu przedstawiono proces wyboru rozwiązania stropowego.
EN
The lack of analysis of the ceiling solutions market in Poland, was an impulse to plan and conduct research covering both the popularity and the selection criteria of this construction product. Part II of the article presents ceiling solution choosing process.
PL
Na terenach dawnych jednostek wojskowych usytuowane są bardzo często budynki, jak również inne obiekty budowlane, który uznawane są za zabytki nieruchome. Jednocześnie obiekty te występują najczęściej w sąsiedztwie zabudowy zrealizowanej znacznie później, według współczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. W artykule przedstawiono opis zabytkowych budynków: Koszarowego, Administracyjno-Koszarowego, Mieszkalnego Podoficerów, Mieszkalnego Cywili oraz Stajni usytuowanych na terenie dawnej jednostki wojskowej, w obszarze której prowadzona jest realizacja osiedla mieszkaniowego. Opisano wyniki przeprowadzonej analizy stanu technicznego budynków, wykonanej z uwzględnieniem opłacalności ekonomicznej prowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych. Zaproponowano rozwiązania projektowe mające za zadanie dostosowanie budynków do nowego programu użytkowego.
EN
In the area of the former military units they are situated very often buildings, as well as other building structures, which are considered immovable monuments. At the same time, these objects are usually in the vicinity of the building realized much later by modern construction and material solutions. The paper describes the historical building: Barracks, Barracks–Administration, Residential Non-Commissioned Officer, Residential Civilians and Barn located on a former military unit in the area which is carried out of a housing estate. Described the results of the analysis of the technical condition of the buildings, made taking into account the economic viability of works repair – and modernization. It proposed design solutions with the task of adapting the buildings to the new application.
PL
W artykule przedstawiono technologię betonu wałowanego, która z powodzeniem od wielu lat wykorzystywana jest do budowy nawierzchni drogowych w wielu krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Łączy ona w sobie zalety typowych nawierzchni betonowych (trwałość, odporność na koleinowanie, jasna barwa) i bitumicznych (łatwość budowy, dostępność sprzętu). W artykule dokonano analizy doświadczeń z realizacji kilkudziesięciu krajowych odcinków drogowych z wykorzystaniem technologii betonu wałowanego. Szczególny nacisk położono na czynniki materiałowo-technologiczne warunkujące trwałość i nośność konstrukcji nawierzchni w perspektywie 30 lat eksploatacji. Prezentowane opisy zostały poparte licznymi przykładami praktycznymi z wielu krajowych realizacji.
EN
The article presents the roller-compacted concrete technology which has been successfully utilized for many years to create the road surfaces in numerous Western European countries and in the United States. This method fuses the advantages of typical concrete surfaces (durability, resistance to rutting, bright color) and bituminous surface (easiness of application, availability of the required equipment). The article analyses the experience, gathered during the works related to several Polish road sections, created with the use of the roller-compacted concrete technology. Particular emphasis is placed on material and process areas and factors, that are the conditions of durability and load capacity of the surface structure, in the light of the expected 30 years period of use. The presented descriptions are supported by numerous practical examples, taken from a variety of projects realized in Poland.
EN
Nowadays the developed Additive Manufacturing (AM) technologies deliver many new opportunities to manufacturing companies. One of their benefits may be the elimination of costly tools in the passage from design to production. This cost is one of crucial factors of decision making process about the use of technology in a defined production case. The managers have to determine at which quantity of produced goods the purchase of tooling is profitable. The objective of the paper is to present literature review about economic aspects of AM and the analysis of production cost of a medium size plastic component in the SLS process compared to the cost of the same part produced with injection moulding (IM).
PL
W rozważaniach przyjęto ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z wykorzystaniem energii elektrycznej. Wykonano analizę wpływu parametrów makro i mikroekonomicznych, takich jak stopa dyskonta, wysokość podatku VAT, a także jednostkowych cen energii cieplnej i kosztu izolacji termicznej na wartość optymalnej grubości warstwy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków przy różnych źródłach ogrzewania.
EN
In the consideration heat distribution network and the electric energy using for heating was adopted. Authors performed analysis of parameters macro- and microeconomic, such as rate of discount, the growth rate of the cost of the heating above the inflation rate, the tax VAT, and also individual prices of the heat energy and the cost of the thermal insulation on the optimum thermal insulation thickness of external walls in buildings for different energy sources.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specyfiki realizacji inwestycji budowlanej biorąc pod uwagę szereg cech determinujących tego rodzaju przedsięwzięcia. W publikacji przybliżono uwarunkowania wynikające zarówno z obowiązujących przepisów (w tym dotyczących realizacji ze środków publicznych), jak i cech organizacyjnych oraz technicznych, a także uwarunkowań ekonomicznych. Poprzez całościowe przedstawienie najistotniejszych elementów, wskazano najważniejsze cechy wpływające na odmienności realizacji inwestycji budowlanych od innych projektów.
EN
The purpose of this paper is to present the specifics of the implementation of a construction project taking into account a number of characteristics that determine this type of undertaking. The publication describes conditions resulting both from the existing legislation (including the implementation using public funds) as well as organizational and technical features together with economic conditions. Through a holistic approach and comprehensive presentation of the most important elements, the key features were identified that affect the diversity and difference of the construction project implementation from other projects.
14
Content available remote Ekonomiczne i środowiskowe aspekty skoncentrowanej fotowoltaiki
PL
W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli skoncentrowanego promieniowania słonecznego. Skoncentrowana fotowoltaika (CPV), przy użyciu wielowarstwowych ogniw fotowoltaicznych, pozwala na obniżenie kosztów instalacji oraz kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Rozwój nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej z użyciem skupionego promieniowania słonecznego pozwala także na wykorzystanie korzystających z wysokiej temperatury do generacji energii elektrycznej na różnej drodze. W artykule przeanalizowano także aspekt ekonomiczny i środowiskowy, wynikający z wprowadzania nowych technologii do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.
EN
The paper examines the possibility of using solar energy to generate electricity, with particular emphasis on the role of concentrated solar radiation. Concentrated photovoltaics (CPV), using multi-layer photovoltaic cells, reduces installation costs as well as generating electricity costs. Development of new technologies for generating electricity using focused solar radiation allows also for the use of high temperature of suitable materials to generate electricity in different ways. The article examines also the economic and environmental aspects, resulting from the introduction of new technologies for generating electricity from solar energy.
15
Content available remote Rola domieszek we współczesnej technologii betonu
PL
Modyfikacja za pomocą domieszek stanowi jeden z podstawowych elementów współczesnej technologii betonu. W artykule przedstawiono rolę domieszek w aspekcie technicznym, ekologicznym i ekonomicznym, zwracając uwagę na korzyści możliwe do uzyskania w tych obszarach. Domieszki do betonu tworzą obecnie jeden z najszybciej rozwijających się rynków w obszarze materiałów budowlanych, ale wykorzystanie ich potencjału wymaga właściwego doboru i sposobu użycia; koszt domieszek powinien być rekompensowany zaletami technicznymi rozwiązania.
EN
Modification by use of admixtures is one of the basic elements of the modern concrete technology. The role of admixtures was presented in the paper, taking into consideration the technological, ecological and economical aspects. The possible benefits in these areas were pointed out. Admixtures to concrete are now the most rapidly developing market among the building materials. However, utilization of their potential needs proper selection and method of using; the cost of admixtures use should be compensated by the technological advantages of the concrete.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2396--2405, CD 1
PL
W artykule poddano dyskusji zagadnienie uwarunkowań społecznych i gospodarczych, w aspekcie zarządzania ryzykami eksploatacji portu lotniczego. Przeprowadzono studium eksploatacji portu lotniczego, w zakresie regulacji prawnych, infrastruktury i procesów. Scharakteryzowano system zarządzania bezpieczeństwem, którego wdrożenie jest wymaganiem prawnym i który jest oparty na standardach ICAO. Przeprowadzono analizę aspektów społecznych i gospodarczych. Scharakteryzowano proces zarządzania ryzykiem, który jest oparty na normach ISO. Wykazano różnice pomiędzy procesem zarządzania bezpieczeństwem zdefiniowanym przez ICAO i procesem zarządzania ryzykiem zdefiniowanym przez ISO. Wykazano również pewne braki procesu zarządzania ryzykiem wg. ISO, w stosunku do aktualnych potrzeb praktycznych. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano praktyczne wnioski, dotyczące rozszerzenia zakresu procesu zarządzania ryzykiem o zagadnienia społeczne i gospodarcze w kontekście wewnętrznym i zewnętrznym.
EN
In this paper were discussed issue of social and economic conditions, in terms of airport risk management. The study of regulations, infrastructure and operational processes of the airport was conducted. Characteristic of safety management system, the implementation of which is a legal requirement and is based on ICAO standards was done. An analysis of the social and economic aspects was conducted. Characteristic of risk management process, which is based on ISO standards, was made. It has been shown differences between the ICAO safety management process and the ISO risk management process. It was also shown some lacks of the ISO risk management process, compared to the current practical airport operator needs. On the basis of the results led to practical proposals for widening the scope of the ISO risk management process, social and economic issues in the internal and external context.
PL
Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) związany jest zarówno ze wzrastającym zanieczyszczeniem środowiska jak również poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań mogących zastąpić częściowo bądź całkowicie konwencjonalne nośniki energii takie jak węgiel, ropa, czy gaz których zasoby mogą zostać wyczerpane w bliższej bądź dalszej przyszłości. Stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce związany jest głównie z sektorem biomasy, energii słonecznej i wodnej. Pomimo korzystnych warunków termicznych oraz wzrastającej popularności ciepłowni geotermalnych, a także ośrodków rekreacyjnych, balneologicznych, czy leczniczych wykorzystujących wody termalne, energia geotermalna również zaliczana do OZE, zajmuje marginalną pozycję w porównaniu do innych odnawialnych źródeł energii. Na niski stopień wykorzystania energii geotermalnej wpływ ma wiele czynników tj. warunki termiczne, których słabe parametry mogą w znacznym stopniu utrudnić, a nawet uniemożliwiać wykorzystanie wód podziemnych w ciepłownictwie na dużą skalę. Negatywny wpływ na inwestycje geotermalne mają również kwestie prawne i finansowe związane z budową ciepłowni i pozyskaniem odpowiednich zezwoleń, a także wysokie ceny alternatywnych rozwiązań, nie stanowiące konkurencji dla konwencjonalnych paliw tj. gaz, czy węgiel. Bazując na przykładach ciepłowni geotermalnych, w niniejszej pracy zaprezentowano główne bariery wpływające na obecną sytuację słabego wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Omówiono przy tym aktualne aspekty prawne związane z realizacją projektów geotermalnych, a także główne formy finansowego wsparcia dla tego typu inwestycji.
EN
The dynamic development of renewable energy sources (RES) is associated both with increasing environmental pollution as well as the search for alternative solutions which can replace partially or entirely conventional energy sources such as coal, oil, or gas whose resources will be exhausted in the near or distant future. The state of renewable energy sources in Poland is mainly related to the sector of biomass, solar, hydro, and wind power. Despite the favorable thermal conditions geothermal energy (one of the RES sector) and the increasing popularity of geothermal plants, as well as recreation, medicinal, or therapeutic centers use underground water, occupies a marginal position in comparison to other renewable energy sources. Low utilization of geothermal energy is affected by many factors, such as thermal conditions which low parameters can significantly hinder or even prevent the use of groundwater for heating purposes on a large scale. Negative impact on geothermal investments also have legal and financial issues associated with the construction of power plant and acquisition appropriate permissions, and sometimes the reluctance of potential customers to alternative solutions, which prices are still higher compared to conventional fuels such as gas, or coal. In this paper, based on selected geothermal plants the main barriers affecting the current situation of weak utilization of geothermal energy in Poland were presented. This includes the current forms of financial support for investments, as well as the main legal aspects related to the implementation of projects of geothermal.
19
Content available remote Ekonomiczne aspekty biogazu
PL
Polityka zrównoważonego rozwoju, stosowana powszechnie w krajach Unii Europejskiej, ma na celu redukcję negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, Jednym z głównych założeń tej polityki jest inwestycja w „zielone” technologie wytwarzania energii, zwanych inaczej Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). Technologie te wykorzystują odnawialne i praktycznie niewyczerpalne zasoby energii Słońca, wiatru, biomasy czy geotermii do produkcji energii. Jednym ze sposobów wykorzystania biomasy na cele energetyczne jest przetworzenie jej w procesie fermentacji beztlenowej i wytworzenie biogazu w obiektach zwanych biogazowniami, a następnie spaleniu i uzyskaniu energii elektrycznej. Biogazownie rolnicze już od kilku lat obecne SA na polskim rynku produkcji energii z odnawialnych źródeł. Konkurują pod względem ekonomicznym z takimi technologiami jak fotowoltaika czy energetyka wiatrowa. Artykuł skupia się na przedstawieniu analizy ekonomicznych aspektów wytwarzania biogazu, w szczególnym odniesieniu do regionu Lubelszczyzny i panujących w nim warunków dostępności biomasy. Potencjał energetyczny biomasy w tym regionie jest bardzo duży ze względu na jego rolniczy charakter. W artykule opisany został również proces inwestycji w biogazownie z wyszczególnieniem procentowych udziałów nakładów poszczególnych elementów biogazowi, kosztów utrzymania oraz zysków wygenerowanych przez produkcję i sprzedaż energii z tego paliwa. Biogazownie rolnicze mogą stać się jednym z uzupełniających źródeł odnawialnej energetyki, która zapewni stały dopływ prądu na terenie Lubelszczyzny.
EN
The policy of sustainable development aims to reduce the negative impact of human activity on the environment, one of the main goals of this policy is to invest in "green" energy generation technologies, otherwise known as Renewable Energy Sources (RES). These technologies using renewable and virtually inexhaustible energy resources sun, wind, biomass or geothermal energy production. One way to use biomass for energy purposes is processed by anaerobic digestion and produce biogas in facilities known as biogas plants, then burned and obtaining electricity. Agricultural biogas plants for several years, the current SA in the Polish market of energy production from renewable sources. They compete economically with technologies like photovoltaics or wind power. Agricultural biogas plants can become one of the supporting renewable sources of energy that will ensure a steady supply of electricity in the Lublin region. The article focuses on the presentation of the analysis of the economic aspects of biogas production, with particular reference to the region of Lublin and the conditions prevailing in the availability of biomass. The article shows the method for calculating the annual yield of methane in the biogas plant and also presents the energy potential of biomass in the region of Lublin which is very large in the region due to its agricultural character. The article also described the process of investing in biogas plants, specifying the percentage shares of individual elements of biogas investment, maintenance costs and profits generated by the production and sale of energy from that fuel.
PL
Źródła ciepła wykorzystywane w życiu codziennym towarzyszą człowiekowi już od czasu zwykłego ogniska aż do pieców wyposażonych w przewód spalinowy i komin. W artykule przedstawiono charakterystykę domowych źródeł ciepła, szczególnie piecokominków, obejmującą aspekty techniczne i eksploatacyjne, prawne i normatywne, ekologiczne oraz estetyczne wskazując na możliwość wykorzystania biomasy drewna jako paliwa, także w przyszłości. Podano także przykładowe wyniki badań parametrów eksploatacyjnych wybranych wariantów konstrukcyjnych piecokominków.
EN
Heat sources used in everyday life have accompanied mankind ever since the application of ordinary campfire until furnaces equipped with a flue pipe and chimney. The paper presents characteristics of domestic heat sources, particularly stove-fireplaces, including technical, operational, legal, regulatory, environmental and aesthetic aspects, pointing to the possibility of using wood as a biomass fuel in the future. Exemplary results of the operational parameters concerning selected structural variants of stove- fireplaces are also presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.