Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic activity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of this research was to determine the impact of road investment projects on the economic activity of the enterprises operating in the surrounding environment, using two road projects located in Poznań and Lublin as an example. The research material was collected applying the technique of pen-and-paper personal interviews (PAPI). Standard measures of descriptive statistics and nonparametric tests were employed in the statistical analysis. Most often only small groups of respondents indicated positive effects of the investment project. The results concerning the time of travel on the upgraded sections of the road, which showed a greater tendency to the positive rating of the investment project are the exception. Moreover, statistically significant differences in the perception of the road depending on the investment project location were observed. The research showed that the impact of the investment project on the economic activity in the surrounding environment was more visible in the case of the S19 road than the DK92 road. The investment project’s impact measured in travel time terms was found to be considerably more extensive than the one evaluated on the basis of the economic activity or the annual turnover.
PL
Celem badania było określenie wpływu inwestycji drogowych na aktywność gospodarczą przedsiębiorstw prowadzących działalność w otoczeniu trasy na przykładzie dwóch projektów drogowych zlokalizowanych w Poznaniu oraz Lublinie. Materiał badawczy zgromadzono przy użyciu techniki wywiadu bezpośredniego (PAPI). W analizie statystycznej wykorzystano standardowe miary statystyki opisowej oraz testy nieparametryczne. Pozytywne efekty zmian zachodzące pod wpływem inwestycji najczęściej wykazywały niewielkie grupy respondentów. Wyjątek stanowią wyniki odnoszące się do czasu przejazdu zmodernizowanymi odcinkami drogi, w przypadku których wystąpiła większa tendencja do pozytywnej oceny ich oddziaływania. Odnotowano także istotne statystycznie różnice w sposobie postrzegania drogi, biorąc pod uwagę lokalizację badanych inwestycji. W rezultacie przeprowadzonego badania stwierdzono, że wpływ inwestycji na aktywność gospodarczą otoczenia trasy jest bardziej widoczny w przypadku drogi S19 niż DK92. Oddziaływanie inwestycji mierzone czasem podróży okazało się znacznie szersze niż oceniane aktywnością inwestycyjną czy rocznymi obrotami.
EN
With regard to demographic ageing, there is an increasing need to study and understand the factors affecting labour market participation beyond age 50. The present study focuses on the relation between late employment (economic activity) and health condition among the Czech population aged 60+ with respect to gender. The control group used consists of Czechs aged 50-59 with the relation between economic activity and health condition with respect to gender is also investigated. The findings also showed that the health status of economically active Czech seniors in both age groups is worse than that of economically inactive ones. This outcome is in contradiction of previous researches which have found that poor health is the most frequently cited reason for an early exit from labour market to early retirement. Also these findings emphasize the increasing need of implementation of age management on the organizational as well as on the national level.
PL
Rozważając starzenie się społeczeństwa, istnieje coraz większa potrzeba zbadania i zrozumienia czynników wpływających na uczestnictwo w rynku pracy po 50. roku życia. Niniejsze badanie koncentruje się na związku między późnym zatrudnieniem (działalność gospodarcza) a stanem zdrowia wśród ludności czeskiej w wieku 60+ z uwzględnieniem płci. Grupa kontrolna składa się z Czechów w wieku 50-59 lat, przy czym bada się również związek między aktywnością zawodową a stanem zdrowia w odniesieniu do płci. Wyniki pokazały, że stan zdrowia aktywnych ekonomicznie czeskich seniorów w obu grupach wiekowych jest gorszy niż stan biernych zawodowo. Wynik ten stoi w sprzeczności z wcześniejszymi badaniami, które wykazały, że zły stan zdrowia jest najczęstszym powodem wczesnego wyjścia z rynku pracy na wcześniejszą emeryturę. Wyniki te podkreślają również rosnącą potrzebę wdrożenia zarządzania wiekiem zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i krajowym.
PL
Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2a i 2c ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE sporządza i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do 30 czerwca danego roku, raport przedstawiający i oceniający: 1) warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 2) realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4 ustawy ‒ Prawo energetyczne, z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3 tej ustawy, w dalszej części zwany także „raportem”. Raport ten, zgodnie z treścią przywołanego wyżej przepisu, swym zakresem obejmuje funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego i gazowego oraz informacje o projektach inwestycyjnych znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej. Tegoroczny raport przedstawia i ocenia warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w latach 2017-2018 w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizację planów rozwoju operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych, z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdań z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i paliw gazowych.
4
Content available remote Korupcja gospodarcza
PL
Zjawisko korupcji dotyczy nie tylko sfery publicznej, ale także gospodarczej. Niedopuszczalne i nieuczciwe działania dotyczące m.in. walki konkurencyjnej, pozyskiwania kontrahentów, ograniczania konkurencji oraz wręczania i przyjmowania korzyści osobistych lub majątkowych są określane jako korupcja gospodarcza. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu zostały wpisane do systemu kar w polskim systemie prawnym.
PL
W artykule dokonano analizy kosztów wewnętrznych działalności firmy zajmującej się transportem towarów na terenie Unii Europejskiej. Dokonano krótkiej charakterystyki firmy oraz porównano udział procentowy kosztów układu rodzajowego oraz kosztów ogólnych. Analizę porównawczą przeprowadzono dla sześcioletniego okresu działalności firmy. Do analizy kosztów przyjęto dane pochodzące z okresu 2012-2017r.
EN
The article analyzes the costs of a company dealing in the transport of goods within the European Union. A short description of the company was made and the percentage share of costs of the generic system and general costs was compared. A comparative analysis was conducted for the six-year period of the company's activity. Data from the period 2012-2017 were adopted for the analysis of costs.
PL
Tekst ma na celu rozważyć nowe rozwiązania prawne stworzone dla bezpieczeństwa małych i mikroprzedsiębiorców. Wprowadzonych ustawą z dnia 6 marca 2018r. wchodzącą w życie 30 kwietnia 2018r. jednocześnie zastępującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. Autor zwraca szczególną uwagę na fakt, iż ustawa prawo przedsiębiorców należy do grupy regulacji tworzących Konstytucję Biznesu, której ideały wymierzone są w dezaktywację najbardziej uciążliwych przepisów utrudniających codzienne funkcjonowanie biznesu. Pierwsze spojrzenia autor opiera na propagowanej ideologii rozpowszechnianej przez grupę ustawodawczą jednocześnie starając się za pomocą dogmatyczno-prawnej analizy skonfrontować z Polską rzeczywistością administracyjną przepisów prawa. Ustawa mimo wszystko zdaniem autora stanowi znaczny krok na przód. Dzięki chociażby takim uproszczeniom dla przedsiębiorców jak m.in.: wprowadzenie odpowiedzialności urzędników administracyjnych za dokonane decyzje, ustanowienie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, uproszczenie i zmniejszenie obowiązków dla przedsiębiorców.
EN
The article is an analysis of new legal solutions created for the safety of small and micro-entrepreneurs, which were implemented by the Act of March 6, 2018 coming into force on April 30, 2018, and replacing the Freedom of Business Activity Act of July 2, 2004. The author pays particular attention to the fact that the Act belongs to a group of regulations from the Business Constitution, goal of which is deactivation of the most anti-business regulations. The author bases his views on the propagated ideology, disseminated by the legislative group and he is trying the same time to confront Polish administrative reality with new regulations, using dogmatic and legal analysis. Notwithstanding, in the author's opinion, the Act is a significant step forward, due to such facilitations for entrepreneurs as, among others: implementation of administrative officials responsibility for their decisions, establishing an advocate of small and medium enterprises, simplifying and reducing obligations for businesses.
PL
Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2a i 2c ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE w zakresie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i gazowego oraz informacji o projektach inwestycyjnych znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej, sporządza i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do 30 czerwca danego roku, raport przedstawiający i oceniający: 1) warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 2) realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4 ustawy ‒ Prawo energetyczne, z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3 tej ustawy, w dalszej części zwany także „raportem”.
8
EN
The main focus of an article became the answers to questions: what factors control the behavior of people involved in business activities in a situation of choice between ethical and cost-effective action, and how important is ethics of individuals when they are making this kind of decision? From this perspective interesting are those who “have not yet entered the labor market”, and therefore their individual ethics has not been subjected to the pressure of business practice in its ethical and unethical dimension. What are their opinions on business ethics? What values in business are important to them?
PL
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania: jakie czynniki decydują o zachowaniu ludzi zaangażowanych w działalność gospodarczą w sytuacji wyboru między działaniem etycznym a opłacalnym oraz, jakie znaczenie ma etyka indywidualna jednostek przy podejmowaniu tego rodzaju decyzji? Z tej perspektywy interesujące są osoby, które „jeszcze nie weszły na rynek pracy”, a zatem ich etyka indywidualna nie została poddana presji praktyki gospodarczej w jej etycznym i nieetycznym wymiarze. Jakie są ich opinie na temat etyki biznesu? Jakie wartości w biznesie są dla nich ważne?
9
PL
Celem artykułu jest analiza możliwości prowadzenia przez polskie parki narodowe działalności gospodarczej jako źródła przychodów. Zagadnienie to jest relatywnie mało rozpoznane w polskiej literaturze przedmiotu3. W artykule wskazano na okoliczności uniemożliwiające osiąganie przez parki narodowe bezpośrednio przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym dowodząc iluzoryczności zapisów związanych z tym zagadnieniem w znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody. W opracowaniu wykorzystano materiały źródłowe w postaci opracowań Głównego Urzędu Statystycznego, danych Ministerstwa Środowiska oraz Najwyższej Izby Kontroli. W celu możliwie wszechstronnego i obiektywnego przedstawienia wieloaspektowej problematyki wykorzystano właściwą tematycznie literaturę przedmiotu oraz akty prawne.
EN
The primary funding source for national parks in Poland, as elsewhere in the world, is the public budget, donations in particular. Due to limitations of public funds, a chance to increase funding for national parks could be found in market sources, including the income from the economic activity. A record about the business opportunities for national parks was present in the revised Nature Conservation Act. The aim of the article is to analyse the current situation of business opportunities for Polish national parks. The article indicated the circumstances which prohibit the direct conduct of economic activities by Polish national parks.
PL
Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2a ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE w zakresie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i gazowego oraz informacji o projektach inwestycyjnych znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej, sporządza i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacja przez operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe 4 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 3 (93) 30 września 2015 RAPORT PREZESA URE WARUNKI PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA, PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH co 2 lata, w terminie do 30 czerwca danego roku, raport przedstawiający i oceniający: 1) warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 2) realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4, z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3, w dalszej części zwany także „raportem”.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w przestrzeni. Znajdują się w nim odniesienia do podstawowych procesów, jakie zachodzą we współczesnej gospodarce rynkowej. Opisano uwarunkowania działalności gospodarczej wynikające ze zjawiska globalizacji i glokalizacji. Wskazano także listę czynników najistotniejszych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez inwestorów i przedsiębiorców. Stanowią one jednocześnie wymagania w odniesieniu do walorów użytkowych przestrzeni. Podjęto także próbę opisania roli władz samorządowych, w jednostkach terytorialnych, jako administratora procesów gospodarczych.
EN
The article aims to describe chosen aspects of economic activity in terms of processes ongoing in global, regional and local space. Development of economic entities is influenced by space where they are located. Development of territorial entities is strongly depended on economic activity performed in their space. Those mutual relations are subject of presented article.
PL
Nowe rozporządzenie ruchowe stanowi, iż wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego, sporządzone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, zachowują moc do czasu wydania nowych dokumentów, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia. Oznacza to dla praktyki konieczność podjęcia w okresie jesieni i zimy 2013/2014 czynności dostosowujących stan dokumentacji do nowych przepisów.
PL
Jednym z elementów reformy systemu pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej jest zmiana zasad udzielania państwowego wsparcia dla portów lotniczych. Zmiany wpisują się w ogólną logikę ograniczania i poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych w związku z kryzysem. Położenie większego nacisku na finansową adekwatność wsparcia państwowego oznacza ściślejsze kryteria oceny środków pomocowych z rynkiem wewnętrznym. Jednocześnie działalność portu lotniczego obejmuje szeroki wachlarz zadań, ale tylko wsparcie tych, które uznane zostaną za mające charakter gospodarczy stanowi pomoc publiczną. Tym istotniejsze jest dokonanie dystynkcji pomiędzy aktywnościami gospodarczymi, a niegospodarczymi. Niniejszy artykuł prezentuje kryteria determinujące możliwość przypisania określonej działalności gospodarczego charakteru, w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, decyzje Komisji Europejskiej i dorobek doktryny.
EN
One of the components of the EU-wide State aid modernization process is the revision of rules for public financing of airports. The changes fall under crisis-induced general logic of reform that entails increase in effectiveness of public expenditure. Higher emphasis on economic adequacy of aid efforts means that compatibility assessment of aid measures will be subjected to stricter criteria. At the same time, among variety of activities that constitute airport operation, only aid for those that are considered to be of economic nature could qualify as State aid. Therefore it is crucial to distinguish between economic and non-economic tasks. This paper presents an analysis of the EU-law based criteria for economic activity on the basis of Court of Justice's case-law, European Commission's decision as well as on the doctrine's acquis.
PL
Znajomość dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej jest konieczna w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a ustalenie odpowiedniej struktury kapitału należy do najważniejszych decyzji podejmowanych przez właścicieli. Jednym z zewnętrznych źródeł finansowania jest leasing, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą finansować inwestycje, w sytuacji np. niemożności uzyskania kredytu bankowego. W artykule dokonano kalkulacji efektywności wykorzystania leasingu operacyjnego, porównując go z kredytem bankowym.
PL
Obecna sytuacja podmiotów gospodarczych wymusza kreatywnego podejścia do klientów. Jednym z takich sposobów jest prowadzenie internetowego sklepu sprzedaży swoich towarów i usług. Artykuł przedstawia zarówno koszty związane z otwarciem, prowadzeniem, jak i ich prognozę na kilka kolejnych lat.
EN
Current situation of operators forces them to make creative attitude towards its customers. One of the way is the internet way of selling products and services. The article presents costs connected with opening, dealing of internet shop and predictions for next years.
PL
W oczekiwaniu na wejście w życie nowego rozporządzenia ruchowego, autor artykułu kontynuuje omówienie wybranych obowiązków KRZG.
PL
Rozporządzenie ruchowe wciąż (na chwilę pisania tego artykułu) nie weszło w życie, jednakże warto mu się przyjrzeć nieco bliżej, z uwagi na niektóre zmiany względem „starego" rozporządzenia. W poprzednim numerze autor przedstawił wybrane obowiązki spoczywające na przedsiębiorcy, natomiast niniejszy artykuł w całości poświęcony jest powinnościom kierownika ruchu, wynikającym z rozporządzenia ruchowego.
PL
Artykuł prezentuje obowiązki spoczywające na przedsiębiorcy wynikające z nowych przepisów w przeddzień podpisania i ogłoszenia nowego „rozporządzenia ruchowego”, czyli rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.
PL
Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu Ministerstwo Gospodarki od kilku lat podejmuje kolejne inicjatywy zmierzające do poprawy otoczenia prawnego, w którym funkcjonują przedsiębiorcy, a także zmniejszenia kosztów wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.
PL
Artykuł prezentuje publiczne i prywatne źródła prawa gospodarczego, istotę i cechy działalności gospodarczej, pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, zasady podejmowania i realizacji działalności gospodarczej coraz ograniczenia działalności gospodarczej w prawie polskim.
EN
The article presents public and private sources of economic law, the essence and attributes of economic activity, notions of entrepreneur and enterprise, principles of undertake and realization economic activity and limitations of economic activity in Polish law.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.