Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ecological risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the work was a pilot cooperation of the VŠB-Technical University of Ostrava (VŠB-TUO) and Central Mining Institute Katowice (GIG) on a common problem of emissions of gases and dust particles from dumps and piles after mining and metallurgical activities. These heaps are the remains of intensive mining and metallurgical activities in the Czech-Polish border area. The main content of the work was to quantify the contents of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in emissions from selected heaps, one on the Czech and one on the Polish side of the border. The result of this work is a model modeling of the secondary resuspension of dust particles in dependence on climatic conditions and estimation of ecological risk of emissions from thermally active dumps.
PL
Celem projektu była pilotażowa współpraca pomiędzy Uniwersytetem Technicznym VŠB w Ostrawie (VŠB-TUO) i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach dotycząca wspólnego problemu emisji gazów oraz cząstkek pyłów pochodzących z hałd oraz zwałów powstałych w wyniku górniczej oraz hutniczej działalności. Badaniami objęto hałdy powstałe w wyniku intensywnej działalności górniczej i hutniczej w czesko-polskim pasie przygranicznym. Główne założenie realizowanej pracy polegało na ilościowym określeniu zawartości/stężeń metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w emitowanych gazach pochodzących z wcześniej wytypowanych hałd znajdujących się po obu stronach granicy na terenie Czech oraz Polski. Rezultatem prac było wykonanie modelu przedstawiającego rozprzestrzenienie wtórnej zawiesiny cząstek pyłu w zależności od warunków klimatycznych i wielkości emisji oraz oszacowanie ryzyka ekologicznego w związku z emisją gazów pochodzących z termalnie aktywnych hałd.
EN
The heavy metal contamination has become a serious problem in the aquatic environment, including marine sediments. This study was aimed at analyzing the content of heavy metals in marine sediments, then assessing and evaluating the level of heavy metal contamination and its ecological risks. The sediment samples were taken using a grab sampler at six sites in the coastal waters of Mimika Regency, Indonesia. The TCLP testing method was used to determine the content of heavy metals in marine sediments. The results showed that the concentrations of Pb, Cu, Cd, and Hg in marine sediments ranged from <0.25 to 0.59 ppm, <0.02 to 0.54 ppm, <0.005 to 0.03 ppm, and < 0.0007 ppm. Only the concentrations of Cu on the Meoga and Puriri sites exceeded the quality standard in the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 18 year 1999. The results of the assessment of heavy metal contamination and its ecological risk potential indicate that the coastal waters of Mimika Regency are included in the category of low contamination and low ecological risks. The concentration of heavy metals in this study shows that the coastal waters of Mimika Regency are not contaminated by Pb, Cu, Cd, and Hg heavy metals.
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie ryzyka ekologicznego związanego z działalnością przedsiębiorstw produkcyjnych i jego wpływu na ocenę ich ryzyka kredytowego dokonywaną przez instytucje finansowe w przypadku ubiegania się przez te firmy o pożyczkę pieniężną. Przedstawiono w nim wybrane modele oceny ryzyka kredytowego oraz omówiono znaczenia aspektów ekologicznych związanych z działalnością produkcyjną w procedurze jego oceny. Na podstawie analizy piśmiennictwa wskazano również na podstawowe relacje pomiędzy tymi rodzajami ryzyka w praktyce działalności sektora bankowego.
EN
The paper discusses the issue of ecological risk connected with the business activity of manufacturing companies and its impact on credit risk assessment performed by financial institutions, in case the companies submit applications for bank loans. The paper presents selected models of credit risk assessment and analyses the significance of ecological aspects related to the production activity in the assessment procedure. On the basis of the analysis of background literature, principle relations between these types of risk in the practice of functioning of the banking sector.
EN
The vulnerability of the system to changes is an additional factor that is often taken into account in risk analysis. Usually this assessment takes into account only two elements – probability and consequences of an event. The study attempts to assess the vulnerability of vascular aquatic plant communities to the qualitative and quantitative changes as a result of regulatory works in a river bed. The aim of the paper is to assess the possibility of using biological indicators, commonly used in assessing the status of aquatic ecosystems, as indicators of the vulnerability of analyzed communities. These are: the number of plant species, the degree of their bottom coverage, Shannon-Wiener diversity index, Pielou evenness index and ecological status. Field studies were carried out in growing seasons from 2008–2014 in small and medium-sized lowland watercourses in Lower Silesia. The field study included an inventory of vascular aquatic plants. Based on the results of the research, values of biological indicators were calculated and statistical analysis (cluster analysis and Spearman’s rank correlation) were performed. On this basis it was found that the number of aquatic plants species and diversity index may be indicators of the vulnerability of plant communities to the changes as a result of river regulation.
EN
Oil and natural gas exploration is performed using geophysical methods and drilling works. In areas initially identified as prospective for the occurrence of accumulation oil or natural gas based on the analysis of geological data carried out geophysical surveys. The aim of this works is to identify geological structures that could constitute hydrocarbons traps. In the case of finding the appropriate structures, the next stage of exploration work is drilling well for further recognition of the structure. These works allow to explore not only the geological profile but also the physico-chemical properties of drilled rocks and reservoir fluids. Geophysical (mainly seismic) surveys and drilling works can affect the individual elements of the environment: the atmosphere, underground and surface water, ground surface and land and rock environment in different degrees. In order to estimate the risks, threats to all elements of the environment related to the prospection of hydrocarbon deposits have been analyzed (seismic and drilling works). Environmental risk is estimated based on a modified methodology contained in the norm PN 18002. For risks associated with the exploration referred to the consequences of adverse events in relation to the individual elements of the environment and the frequency thereof (by determining the probability of their occurrence). The risk was estimated by multiplying the weight of the likelihood of adverse events weights and consequences. Risk evaluation, indicating danger tolerated, acceptable and unacceptable was also evaluated
EN
Ecological risk has not been identified well enough for the designers and contractors to take any actions for its limitation. It results from the lack of the basis formed to assess its level objectively. The aim of this study was to determine the standards useful in the evaluation of the ecological risk for aquatic plants in rivers, where it is planned to conduct regulatory works. The basis for the analysis were the results of the study performed in 2008–2014 in unmodified and transformed lowland watercourses in Lower Silesia. 41 study sections were analysed in 11 watercourses. 30 sections were located in regulated watercourses, while 11 were in unmodified streams. The research included vascular aquatic plants identification and the degree of the bottom coverage by these plants. As a result of regulatory works qualitative and quantitative changes in aquatic plants communities were observed. The analysis of these changes concerning the range and conditions of works conduction enabled assigning measures to the factors of the considered risk. It served as a basis for describing the risk register and the matrix of risk. The study demonstrated that the most important threats resulting from the river regulation from the point of view of environmental protection are complete shading of watercourse bed, and in some cases, bed widening and deepening, embankments slope of 1: 1, 1: 0, embankments protection with stone material or their concreting.
PL
Artykuł podejmuje problematykę systemów zarządzania środowiskowego, jako skutecznych instrumentów ograniczania ryzyka ekologicznego w przedsiębiorstwie. Przedstawiono w nim genezę pojęcia ryzyko i ryzyko ekologiczne koncentrując uwagę na procesie zarządzania nim w praktyce gospodarczej. Za praktyczny przykład wykorzystania systemu zarządzania środowiskowego do ograniczania ryzyka ekologicznego działalności posłużyła grupa produkcyjna ROCKWOOL.
EN
The article presents the issues of environmental management systems as effective instruments for mitigation of ecological risk in the enterprise. It presents the genesis of the concept of risk and ecological risk by focusing attention on the process of management in business practice. For a practical example of the use of an environmental management system to reduce the ecological risk of the business served production group ROCKWOOL.
EN
The study analyses possibilities of PHA (Preliminary Hazard Analysis) usage in ecological risk assessment conducted within technical risk assessment. The analysis was performed based on results obtained in a study performed between 2007 and 2013 in natural and modified lowland Lower Silesian watercourses. The object of the study was communities of hydromacrophytes being good indicators of the water ecosystem quality. The research constituted a base for the determination of ecological risk factors i.e. the probability of hazard occurrence and its effects. It allowed for the acquisition of the risk classification matrix which included three levels – low, medium and high.
PL
W pracy przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania metody wstępnej oceny zagrożeń (ang. Preliminary Hazard Analysis – PHA), stosowanej w ocenie ryzyka technicznego, do oceny ryzyka ekologicznego. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań wykonanych w latach 2007–2012 w czterech nizinnych rzekach Dolnego Śląska. Na rzekach tych wyznaczono 15 odcinków badawczych, zróżnicowanych pod względem stopnia ich przekształcenia. Przedmiotem badań były zbiorowiska naczyniowych roślin wodnych. Badania terenowe obejmowały identyfikację gatunków roślin występujących na poszczególnych odcinkach badawczych oraz określenie stopnia pokrycia przez nie dna. Na tej podstawie dla każdego odcinka obliczono wskaźnik różnorodności Shannona-Wienera. W celu oceny zmian jakościowych i ilościowych w rozpatrywanych zbiorowiskach, wynikających z przekształcenia koryt cieków, wykonano analizy porównawcze. Podstawę do klasyfikacji wielkości szkód zaistniałych w wyniku przeprowadzonych robót stanowiły zmiana liczby gatunków w zbiorowiskach naczyniowych roślin wodnych oraz wskaźnika bioróżnorodności, określone w stosunku do odcinków nieobjętych ingerencją techniczną. Na podstawie wyników badań określono czynniki ryzyka ekologicznego, tj. prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oraz skutki tych zagrożeń. Umożliwiło to opracowanie macierzy klasyfikacji ryzyka, w której przyjęto trzy poziomy ryzyka – niskie, umiarkowane oraz wysokie. Zakwalifikowanie ryzyka do odpowiedniego przedziału pozwala na porównanie różnych rozwiązań projektowych oraz na podjęcie decyzji, które z nich przyjąć do realizacji.
EN
The article below covers problems associated with water resources in Byelorussian Polessie. Qualitative and quantitative evaluations of surface waters of the major streams in the region are proposed. Also, possible consequences of river run-offs due to climate changes are discussed. Immediate challenges facing those researchers who deal with water problems of Polessie are outlined.
PL
W artykule przedstawiono analizę problemów związanych z wodnymi zasobami Białoruskiego Polesia. Przeprowadzono ilościową i jakościową ocenę wód powierzchniowych głównych rzek regionu. Rozpatrzono możliwe skutki zmian rzecznych spływów w wyniku zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko rolnicze. Określono główne cele badań prowadzących do rozwiązania wodnych problemów Polesia.
EN
The subject of the following study is ecological risk in regulatory and maintenance works conducted in small and medium-sized lowland watercourses. Risk has not been identified enough for the designers and contractors to take any actions for its limitation. The following research presents a proposal of solving the problem on an example of alternations in hydromacrophytes communities. The results of the field work conducted between 2007 and 2008 on 10 regulated, maintained and unmodified Lower Silesian lowland watercourses form a basis for this analysis. The research included hydromacrophytes identification and the degree of the bottom coverage by these aquatic plants. The analysis of quality and quantity alternations in aquatic plants communities concerning the range and conditions of works conduction enabled assigning measures to the factors of considered risk. It served as a basis for describing the matrix of risk classification. Three risk levels were accepted - low, moderate and high.
PL
Przedmiotem pracy jest ryzyko ekologiczne w robotach regulacyjnych i konserwacyjnych wykonywanych na małych i średnich ciekach nizinnych. Ryzyko to nie jest jeszcze rozpoznane w stopniu pozwalającym projektantom oraz wykonawcom robót na podjęcie działań mających na celu jego ograniczanie. W pracy przedstawiono propozycję rozwiązania tego problemu na przykładzie zmian w zbiorowiskach naczyniowych roślin wodnych. Podstawę analizy stanowią wyniki badań terenowych prowadzonych w latach 2007-2008 na 10 uregulowanych, konserwowanych oraz nieprzekształconych nizinnych ciekach Dolnego Śląska. Badania obejmowały identyfikację występujących w korycie gatunków naczyniowych roślin wodnych oraz określenie stopnia pokrycia przez nie dna. Wykazały one, że w następstwie prac regulacyjnych i konserwacyjnych zachodzą zmiany jakościowe i ilościowe w zbiorowiskach naczyniowych roślin wodnych. Analiza tych zmian, z uwzględnieniem zakresu oraz warunków wykonania robót, pozwoliła na przypisanie miar czynnikom rozpatrywanego ryzyka. Stanowiło to podstawę opracowania macierzy klasyfikacji ryzyka. Przyjęto w niej 3 poziomy ryzyka - niskie, umiarkowane oraz wysokie.
EN
Surface sediments at West Port on the west coast of Peninsular Malaysia were monitored to evaluate the spatial distribution of heavy metals: As, Cu, Cd, Cr, Hg, Pb and Zn. Sediment samples were collected from 10 stations, at three month intervals from November 2009 to October 2010. The degree of sediment contamination and ecological risk factor were estimated to assess contamination status and adverse biological effects. The ecological risk assessment indicates that living organisms are at high risk of Cd and Hg exposure and this is considered a critical environmental issue. Spatial distribution maps of heavy metals would facilitate identification of pollution sources and vulnerable sites.
PL
W artykule zdefiniowano i opisano model stochastyczny pozwalający na ocenę skuteczności ograniczania rozlewu olejowego. Model ten wykorzystuje "algorytm strażaka" na kracie do wyznaczenia przestrzeni stanów procesu. Może być on wykorzystany do opracowania strategii wykorzystania posiadanych środków w aspekcie czasu potrzebnego na przeprowadzenie akcji.
EN
The article defines and describes the stochastic model to measure the effectiveness of oil spill mitigation. This model uses the ,,firefighter's algorithm" on the grid to designate the state space of the process. It can be used to develop strategies to use available resources in terms of time needed to perform the action.
EN
The purpose of the work was to compare effectiveness of common secondary sampling methods for assessing the distribution of soil pollution. The study case is based on an example of assessing the spatial distribution of soil contamination with lead in Slawkow area (Upper Silesian Industrial Region). This comparison was made in regard to both precision of the spatial estimation and minimization the cost of measuring campaign. The special attention was given to the often applied secondary sampling designs such as threshold radial (also known as adaptive cluster sampling) and adaptive fill sampling. These two methods were tested in typical municipal and suburban environment in Slawkow area. The work contains also detailed statistical and geostatistical analysis of above-mentioned contamination, and elaboration of series of its spatial distributions using numerous alternative sampling designs. The determined sampling plans make it possible to find compromise between ecological and financial aspects. A combination of the obtained results with the legal regulations in force concerning concentrations of heavy metals in soils are the basis for reliably estimation the ecological hazard arising from the soil contamination with lead in the Slawkow area. The results of performed analyses show that better efficiency in terms of cost and precision of measuring campaign gives rather coarser preliminary sampling design followed by appropriate secondary sampling then use the one-stage very dense measuring grid. However, the effectiveness of both threshold radial and adaptive fill secondary sampling designs is much worse than secondary sampling designs based on geostatistical methods using eg minimization of maximum or mean kriging variance criterion. However, it was also found that the effectiveness of both threshold radial and adaptive fill secondary sampling designs is significantly worse than secondary sampling designs based on geostatistical methods. Therefore, when a larger environmental research is envisaged the collaboration with experienced geostatisticians is always the right choice.
PL
Celem pracy było porównanie efektywności wybranych metod opróbkowania dodatkowego, wykonywanego w celu wyznaczenia rozkładu zanieczyszczenia gleby. Studium przypadku zostało oparte na przykładzie wyznaczania rozkładu przestrzennego zanieczyszczenia gleby ołowiem w okolicach Sławkowa (Górnośląski Okręg Przemysłowy). Głównymi kryteriami efektywności metod opróbowania dodatkowego były oceny dokładności rozkładu przestrzennego oraz koszty kampanii pomiarowej. Szczególną uwagę zwrócono na często stosowane opróbkowanie dodatkowe metodami uzupełniania promieniowego (zwanego również adaptacyjnym opróbkowaniem klastrowym) oraz wypełniania adaptacyjnego. Te dwie metody były przetestowane w typowym miejskim i podmiejskim środowisku, na terenie i w okolicach Sławkowa. Praca zawiera również statystyczną i geostatystyczną analizę omawianego zanieczyszczenia gleby, określenie jego ciągłości przestrzennej, jak również wyznaczenie serii rozkładów przestrzennych zanieczyszczenia gleby ołowiem przy wykorzystaniu wyżej wymienionych metod opróbkowania dodatkowego. Wyznaczone sieci pomiarowe pozwoliły na znalezienie kompromisu pomiędzy aspektem ekologicznym i finansowym. Rezultaty analizy statystycznej i geostatystycznej wraz z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zawartości metali ciężkich w glebie są podstawą do rzetelnego określenia potencjalnego ryzyka ekologicznego wynikającego z zanieczyszczenia gleb ołowiem w okolicach Sławkowa. Rezultaty wykonanych analiz pokazują, że lepszą skuteczność określaną kosztem i precyzją kampanii pomiarowej daje najczęściej rzadsze opróbkowanie wstępne uzupełnione odpowiednim opróbkowaniem dodatkowym, niż jednoetapowa kampania pomiarowa z gęstą siecią pomiarową. Jednakże zarówno metoda uzupełniania promieniowego oraz wypełniania adaptacyjnego są mniej precyzyjne niż wieloetapowe procedury opróbkowania wykorzystujące zaawansowane metody geostatystyczne. Metody te znacznie lepiej wykorzystują informację o korelacjach przestrzennych zawartą w zbiorach danych. Pomimo większej złożoności tych metod autorzy zalecają ich stosowanie lub współpracę ze specjalistami z zakresu statystyki i geostatystyki środowiska w sytuacjach, gdy planowane są znaczące badania środowiska naturalnego.
EN
The subject of the following study is ecological risk in regulatory and maintenance works conducted in small and medium-sized lowland watercourses. Risk has not been identified well enough. It results from the lack of the data to assess its level objectively. The following research presents a proposal of solving the problem. The results of the field work conducted between 2007 and 2008 on 10 Lower Silesian lowland watercourses form a basis for this analysis. The research included hydromacrophytes identification and the degree of the bottom coverage by these aquatic plants. The following study showed that in a result of regulatory and maintenance works quality and quantity alternations in aquatic plants communities were observed. The analysis of these alternations enabled assigning measures to the factors of considered risk. It served as a basis for describing the matrix of risk classification. Risk classification method suggested in the study may be useful in designing plans concerning ecological risk management and at the determination of the safety management rules in case of technical interferences in the watercourses.
PL
Przedmiotem pracy jest ryzyko ekologiczne w robotach regulacyjnych i konserwacyjnych wykonywanych na małych i średnich ciekach nizinnych. Ryzyko to nie jest jeszcze dobrze rozpoznane. Wynika to m.in. z braku podstaw do obiektywnej jego oceny. W pracy przedstawiono propozycję rozwiązania tego problemu. Podstawę analizy stanowią wyniki badań terenowych prowadzonych w latach 2007-2008, na 10 nizinnych ciekach Dolnego Śląska. Badania obejmowały identyfikację występujących w korycie gatunków naczyniowych roślin wodnych oraz określenie stopnia pokrycia przez nie dna. Wykazały one, że w wykonanych prac zachodzą zmiany jakościowe i ilościowe w zbiorowiskach naczyniowych roślin wodnych. Analiza tych zmian pozwoliła na przypisanie miar czynnikom rozpatrywanego ryzyka. Stanowiło to podstawę opracowania macierzy klasyfikacji ryzyka. Zaproponowana w pracy metoda klasyfikacji ryzyka może być przydatna w opracowywaniu planówzarządzania ryzykiem ekologicznym oraz przy określaniu zasad zarządzania bezpieczeństwem środowiska przyrodniczego w przypadkach ingerencji technicznych w korytach cieków.
EN
The purpose of the work was to compare effectiveness of common secondary sampling methods for assessing the distribution of soil pollution. The study case is based on an example of assessing the spatial distribution of soil contamination with lead in Slawkow area (Upper Silesian Industrial Region). This comparison was made in regard to both precision of the spatial estimation and minimization the cost of measuring campaign. The special attention was given to the often applied secondary sampling designs such as threshold radial (also known as adaptive cluster sampling) and adaptive fill sampling. These two methods were tested in typical municipal and suburban environment in Slawkow area. The work contains also detailed statistical and geostatistical analysis of the above-mentioned contamination, and elaboration of series of its spatial distributions using numerous alternative sampling designs. The determined sampling plans make it possible to find compromise between ecological and financial aspects. A combination of the obtained results with the legal regulations in force concerning concentrations of heavy metals in soils are the basis for reliably estimation the ecological hazard arising from the soil contamination with lead in the Slawkow area. The results of performed analyses show that better efficiency in terms of cost and precision of measuring campaign gives rather coarser preliminary sampling design followed by appropriate secondary sampling then use the one-stage very dense measuring grid.
PL
Celem pracy było porównanie efektywności wybranych metod opróbkowania dodatkowego, wykonywanego w celu wyznaczenia rozkładu zanieczyszczenia gleby. Studium przypadku dotyczyło wyznaczania rozkładu przestrzennego zanieczyszczenia gleby ołowiem w okolicach Sławkowa (Górnośląski Okręg Przemysłowy). Głównymi kryteriami efektywności metod opróbkowania dodatkowego były oceny dokładności rozkładu przestrzennego oraz koszty kampanii pomiarowej. Szczególną uwagę zwrócono na często stosowane opróbkowanie dodatkowe metodami uzupełniania promieniowego (zwanego również adaptacyjnym opróbkowaniem klastrowym) oraz wypełniania adaptacyjnego. Te dwie metody były przetestowane w typowym miejskim i podmiejskim środowisku, na terenie Sławkowa i w jego okolicach. Praca zawiera również statystyczną i geostatystyczną analizę omawianego zanieczyszczenia gleby, określenie jego ciągłości przestrzennej, a także wyznaczenie serii rozkładów przestrzennych zanieczyszczenia gleby ołowiem z wykorzystaniu wyżej wymienionych metod opróbkowania dodatkowego. Wyznaczone sieci pomiarowe pozwoliły na znalezienie kompromisu pomiędzy aspektem ekologicznym a finansowym. Rezultaty analizy statystycznej i geostatystycznej wraz z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zawartości metali ciężkich w glebie są podstawą do rzetelnego określenia potencjalnego ryzyka ekologicznego wynikającego z zanieczyszczenia gleb ołowiem w okolicach Sławkowa. Rezultaty wykonanych analiz pokazują, że lepszą skuteczność określaną kosztem i precyzją kampanii pomiarowej daje rzadsze opróbkowanie wstępne uzupełnione odpowiednim opróbowaniem dodatkowym niż jednoetapowa kampania pomiarowa z gęstą siecią pomiarową.
16
Content available Field Magnetometry from Geostatistical Perspective
EN
Field magnetometry is a method used for investigations of soil pollution, especially for screening and determination of locations with the highest concentration of pollutants ("hot spots"). The advantages and limitations of this method are still intensively discussed in the literature. Field magnetometry is an example of measuring method that can be effectively supported by geostatistical methods. Often, during field measurements, even several types of magnetometric measurements are carried out, frequently combined with chemical ones. In a result, obtained data sets differ in a precision and give different information about potential soil contamination with heavy metals. Similarly to other methods, also in field magnetometry the most convenient, rapid and cost-effective measurements performed on soil surface are simultaneously less precise and often perturbed by many environmental and anthropogenic factors. Such data are often characterized by complex spatial distributions and neighboring measurements are not spatially independent. Consequently, classical statistical methods have limited applications. In the studies of soil quality, it is crucial to investigate spatial correlations of studied phenomena. Accordingly, improper location of the measurement points at the study area may be a source of uncertainty and errors that will be much higher than errors connected with measurement devices. In addition, the cost of the field surveys can increase. Geostatistics can be very effective tool that makes it possible to plan optimal measuring nets, integrate different types of measurements, minimize the cost of field surveys, and perform complex analyses with thc assumed precision. Additionally, applications of geostatistics in field magnetometry may enable to eliminate errors connected with often controversial expert evaluations. This work outlines possible applications of geostatistical methods in field magnetometry, and gives somc recommendations in this subject.
PL
Magnetometria terenowa jest metodą stosowaną do badań zanieczyszczenia gleby, w szczególności wykorzystywaną do wstępnego monitoringu jakości gleby na danym obszarze, wyznaczenia miejsc których występują największe stężenia zanieczyszczeń ("hot spots"). Zalety tej metody i jej ograniczenia są intensywnie dyskutowane w literaturze. Metoda ta jest rozwijana od wielu lat np. w ramach już zakończonego programu międzynarodowego MAGPROX. Magnetometria terenowa jest wręcz klasycznym przykładem metody pomiarowej, w której można efektywnie wykorzystać metody geostatystyczne. W ramach badań magnetometrycznych zanieczyszczenia gleb wykonywanych jest często jednocześnie nawet kilka różnych typów pomiarów, którym towarzyszą nierzadko pomiary chemiczne. W rezultacie otrzymywane są zbiory danych charakteryzujące się różną precyzją oraz różnym rodzajem informacji na temat potencjalnego zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Podobnie jak w innych dziedzinach również w magnetometrii terenowej najbardziej wygodne, szybkie i tanie pomiary powierzchniowe gleby są jednocześnie najmniej dokładne oraz zaburzone poprzez różnorodne czynniki środowiskowe lub antropogenne. Dane te najczęściej mają skomplikowane rozkłady, sąsiednie pomiary nie są niezależne pomiędzy sobą. Tradycyjne obliczenia statystyczne mają więc bardzo ograniczoną przydatność. Niezwykle ważną rolę w badaniach zanieczyszczenia gleb odgrywa znajomość korelacji przestrzennych badanych zjawisk. W związku z tym niewłaściwe rozplanowanie sieci pomiarowej na badanym obszarze może być przyczyną błędów oceny stężenia i rozkładu zanieczyszczenia gleby znacznie większych niż błędy pomiarowe związane z dokładnością aparatury pomiarowej. Może też radykalnie zwiększać koszty pomiarowe. Geostatystyka może być również bardzo efektywnym narzędziem pozwalającym na właściwe rozplanowanie sieci pomiarowej, integrację różnorodnych pomiarów, minimalizację kosztów kampanii pomiarowych, wykonanie złożonych analiz i osiągnięcie założonej dokładności badań. Wykorzystanie geostatystyki w badaniach magnetometrycznych gleby pozwolić może w znacznym stopniu na eliminację dyskusyjnych ocen eksperckich. Jednym słowem, stosowanie geostatystyki może znacznie zwiększyć skuteczność stosowania metody magnetometrycznej. Niniejsza praca prezentuje najważniejsze możliwości wykorzystania metod geostatystycznych w badaniach magnetometrycznej gleb, jak również prezentuje praktyczne zalecenia w tym zakresie.
17
Content available remote Field magnetometry from geostatistical perspective
EN
Field magnetometry is a method used for investigations of soil pollution, especially for screening and determination of locations with the highest concentration of pollutants („hot spots”). The advantages and limitations of this method are intensively discussed in the literature. Field magnetometry is still developed and improved, among others in the frame of the still cooperating researchers of the finished project called MAGPROX. Field magnetometry is an example of measuring method that can be effectively supported by geostatistical methods. Often, during field measurements, even several types of magnetometric measurements are carried out, frequently combined with chemical ones. In a result, obtained data sets differ in a precision and give different information about potential soil contamination with heavy metals. Similarly to other methods, also in field magnetometry the most convenient, rapid and cost-effective measurements performed on soil surface are simultaneously less precise and often perturbed by many environmental and anthropogenic factors. Such data are often characterized by complex spatial distributions and neighboring measurements are not spatially independent. Consequently, classical statistical methods have limited applications. In the studies of soil quality, it is crucial to investigate spatial correlations of studied phenomena. Accordingly, improper location of the measurement points at the study area maybe a source of uncertainty and errors that will be much higher than errors connected with measurement devices. Also, the cost of the field surveys can be increased. Geostatistics can be very effective tool that made it possible to plan optimal measuring nets, integrate different types of measurements, minimize the cost of field surveys, and perform complex analyses with the assumed precision. Additionally, applications of geostatistics in field magnetometry may enable to eliminate errors connected with often controversial expert evaluations. This work presents the most important possible applications of geostatistical methods in filed magnetometry, and practical recommendations in this area.
PL
Magnetometria terenowa jest metodą stosowaną do badań zanieczyszczenia gleby, w szczególności wykorzystywaną do wstępnego monitoringu jakości gleby na danym obszarze, wyznaczenia miejsc w których występują największe stężenia zanieczyszczeń (hot spots). Zalety tej metody i jej ograniczenia są intensywnie dyskutowane w literaturze. Metoda ta jest rozwijana od wielu lat, np. w ramach już zakończonego międzynarodowego programu MAGPROX. Magnetometria terenowa jest wręcz klasycznym przykładem metody pomiarowej, w której można efektywnie wykorzystać metody geostatystyczne. W ramach badań magnetometrycznych zanieczyszczenia gleb wykonywanych jest często jednocześnie nawet kilka różnych typów pomiarów, którym towarzyszą nierzadko pomiary chemiczne. W rezultacie otrzymywane są zbiory danych charakteryzujące się różną precyzją oraz różnym rodzajem informacji na temat potencjalnego zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Podobnie jak w innych dziedzinach, również w magnetometrii terenowej najbardziej wygodne, szybkie i tanie pomiary powierzchniowe gleby są jednocześnie najmniej dokładne oraz zaburzone poprzez różnorodne czynniki środowiskowe lub antropogenne. Dane te najczęściej mają skomplikowane rozkłady, a sąsiednie pomiary nie są niezależne pomiędzy sobą. Tradycyjne obliczenia statystyczne mają więc bardzo ograniczoną przydatność. Niezwykle ważną rolę w badaniach zanieczyszczenia gleb odgrywa znajomość korelacji przestrzennych badanych zjawisk. W związku z tym niewłaściwe rozplanowanie sieci pomiarowej na badanym obszarze może być przyczyną błędów oceny ilości i rozkładu zanieczyszczenia gleby znacznie większych niż błędy pomiarowe związane z dokładnością aparatury pomiarowej. Może też radykalnie zwiększać koszty pomiarowe. Geostatystyka może być również bardzo efektywnym narzędziem pozwalającym na właściwe rozplanowanie sieci pomiarowej, integrację różnorodnych pomiarów, minimalizację kosztów kampanii pomiarowych, wykonanie złożonych analiz i osiągnięcie założonej dokładności badań. Wykorzystanie geostatystyki w badaniach magnetometrycznych gleby może pozwolić w znacznym stopniu na eliminację dyskusyjnych ocen eksperckich. Jednym słowem, stosowanie geostatystyki może znacznie zwiększyć skuteczność stosowania metody magnetometrycznej. Niniejsza praca prezentuje najważniejsze możliwości wykorzystania metod geostatystycznych w badaniach magnetometrycznych gleb, a także prezentuje praktyczne zalecenia w tym zakresie.
19
Content available remote Ryzyko ekologiczne w działalności przedsiębiorstwa
PL
W artykule zaprezentowano przedstawiony przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych sposób interpretowania oraz oceny ryzyka ekologicznego związanego z narażeniem różnych komponentów środowiska na substancje niebezpieczne. Ponadto zasygnalizowano najczęściej wprowadzane w przedsiębiorstwach metody zarządzania ryzykiem.
EN
The article presents essential problems of ecological risk. It discusses the procedure of ecological risk assessment, as proposed by the U.S. Environmental Protection Agency. Ecological risk assessment is a process that evaluates the likelihood of adverse ecological effects which may occur or are occurring as a result of exposure to one or more stressors. The most important methods of risk management are also discussed.
EN
After 1992, treatment of organic wastes has been limited in European Union by strict regulations. Such wastes can pose serious water and air pollution. However, the same wastes can be a useful resources in the supply of plant nutrients or a feed- stock to a composting system or a biogas plant. This paper presents the methods of limitation of ecological risks during treatment of manure and slurry in the Western Europe.
PL
Wprowadzenie po 1992 r. nowych, proekologicznych przepisów w rolnictwie krajów UE znacznie zaostrzyło sposoby przechowywania i stosowania nawozów organicznych, które mogą mieć bardzo negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono sposoby zmniejszenia zagrożeń ekologicznych w czasie przechowywania i stosowania obornika i gnojowicy, które zostały opracowane w jednostkach badawczych krajów Unii Europejskiej i są stosowane w tamtejszym rolnictwie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.