Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ecological agriculture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Praca przedstawia ujęcie ekologiczności produktu w odniesieniu od jego jakości, skupiając się na niezbędnych ku określeniu tego terminu w poparciu o aspekty prawne, opiewa w czynniki definiujące jakość produktu ekologicznego wyróżniając je oraz skupia się na ekologiczności jako zagadnieniu jakościowym.
EN
The article presents the approach towards product greenness, in reference to its quality, focusing on essential notions in order to define this term. Based on legal aspects, it tackles the factors defining the quality of an ecological product and distinguishes them. It also concentrates on the greenness as a matter of quality.
EN
These studies are based on a field experiment carried out in the years 2011-2016 at RZD IUNG-PIB in Grabów. The experiment consisted of three crop rotations differing with respect to leguminous crops included in these rotation, reflecting three different types of ecological (organic) farms. Crop rotation A, representing a dairy farm, consisted of: maize - cerealpulse mixture (undersown with grass-red clover) - grass-red clover ley (year I) - grass-red clover ley (year II) - winter wheat. Crop rotation B, representing a pig farm, included: maize - spring barley - cereal-pulse mixture - pea - winter wheat. Crop rotation C, representing a farm without livestock, consisted of: maize - cereal mixture - spring wheat (undersown with red clover) - red clover - winter wheat. The objective of this study was to assess the presented crop rotations with respect to their productivity and effects on yields of particular crops and basic soil fertility indicators. Among the compared rotations the highest productivity in terms of cereal units was obtained in the case of crop rotation A representing the dairy farming system, and the lowest productivity in the case of rotation B representing the livestock (pig) farming system. During the 6-year experimental period no significant differences were found between the compared rotations with respect to phosphorus content in the soil. Potassium contents in the soil of rotations A and C were lower than in rotation B. The compared ecological farming systems had minor effects on soil microbial activity indicators. Dehydrogenase activity and glomalin contents were lowest while hot water extracted C was highest in the soil of rotation B as compared to the soil of rotations A and C.
PL
Badania polowe prowadzono w latach 2011-2016 w RZD IUNG - PIB w Grabowie. Schemat doświadczenia uwzględniał trzy zmianowania zawierające wybrane gatunki roślin bobowatych. Oceniane zmianowania reprezentowały jednocześnie różne typy gospodarstw ekologicznych. Zmianowanie A - odpowiadające modelowi gospodarstwa mlecznego: kukurydza ++ - mieszanka zbożowo - strączkowa + wsiewka - koniczyna czerwona +trawa I rok - koniczyna czerwona +trawa II rok - pszenica ozima. Zmianowanie B - reprezentujące model gospodarstwa z chowem trzody: kukurydza ++ - jęczmień jary - mieszanka zbożowo-strączkowa - groch - pszenica ozima. Zmianowanie C - reprezentujące model gospodarstwa bezinwentarzowego: kukurydza ++ - mieszanka zbożowa - pszenica jara + wsiewka - koniczyna czerwona - pszenica ozima. Celem badań była ocena zmianowań reprezentujących różne typy gospodarstw ekologicznych obejmująca: plonowanie roślin, produkcyjność zmianowań oraz podstawowe wskaźniki żyzności gleb. Spośród porównywanych zmianowań największą wydajność w jednostkach zbożowych uzyskano w zmianowaniu A reprezentującym model gospodarstwa mlecznego, a najmniejszą w zmianowaniu B odpowiadającym modelowi gospodarstwa z chowem trzody chlewnej. W okresie 6 lat badań we wszystkich ocenianych zmianowaniach nie stwierdzono istotnych zmian zasobności gleb w fosfor. W glebie zmianowania A i C odnotowano największy spadek zawartości potasu. Porównywane sposoby gospodarowania w niewielkim stopniu wpływały na wskaźniki aktywności mikrobiologicznej. W glebie zmianowania B w porównaniu do pozostałych zmianowań stwierdzono najmniejszą aktywność dehydrogenazy, największą ilość C org. w ekstraktach gorącą wodą oraz najmniejszą zawartość glomalin.
3
EN
Agricultural biodiversity should be considered as a key resource and the most important human heritage. Biodiversity of farm animals and plants gives the foundation to food production that ensures the existence and future of contemporary civilizations. Rapid economic development, unfortunately, does not facilitate the preservation of biodiversity and organisms characterised by many desirable properties and features are perishing. Economic progress forces humans to abandon traditional, safe and more varied species, and to switch to monocultures and those non-native to specific habitats, but which are more productive. In this way mankind had lost forever a large part of this living deposit of the past times, and this process continues. Probably, in some cases, this results simply from the pure ignorance of local keepers concerning traditional varieties and breeds. Therefore, it is worth promoting and encouraging the efforts of both individuals and institutions in terms of a better understanding of this subject, and to seek support in the interests of present and future mankind.
PL
Bioróżnorodność rolną należy traktować jako podstawowy zasób i najważniejsze dziedzictwo ludzkości. Na zróżnicowaniu biologicznym hodowanych zwierząt i roślin opiera się produkcja żywności zapewniająca byt i przyszłość współczesnym cywilizacjom. Gwałtowny rozwój gospodarczy niestety nie sprzyja utrzymywaniu bogactwa form. Znikają zatem organizmy kryjące w sobie wiele pożądanych właściwości i cech. Progres ekonomiczny zmusza do porzucania tradycyjnych, bezpiecznych i bardziej zróżnicowanych gatunków na rzecz ujednoliconych i obcych danemu miejscu, ale bardziej wydajnych. W ten sposób bezpowrotnie ludzkość utraciła już sporą część tego żywego depozytu przeszłości i wyzbywa się go nadal. Prawdopodobnie, w niektórych wypadkach, wynika to po prostu ze zwykłej niewiedzy depozytariuszy lokalnych i tradycyjnych odmian czy ras. Warto zatem propagować i promować wysiłki zarówno ludzi jak i instytucji zmierzające do pogłębienia wiedzy na ten temat oraz szukania wsparcia w interesie dzisiejszego i przyszłego człowieka.
PL
W artykule omówiono pojęcie żywności ekologicznej, porównano jakość warzyw z produkcji ekologicznej z jakością warzyw z produkcji konwencjonalnej. Badania przeprowadzone w Polsce i na świecie dowodzą, że warzywa ekologiczne w większości przypadków zawierają więcej związków fenolowych, witaminy C, cukrów i związków mineralnych niż warzywa z produkcji konwencjonalnej. Nie jest to jednak regułą, bo często wpływ na wynik ma odmiana warzywa, które uprawiano. Produkty ekologiczne zawierają mniej azotanów i pestycydów, są więc atrakcyjniejsze dla konsumenta. Na podstawie dotychczasowych badań trudno jest określić, które z warzyw zawierają mniej metali ciężkich, gdyż trafiają one do roślin z wielu źródeł.
EN
The article discusses the concept of organic food as well as it presents a comparison of quality of the vegetables from the organic production and vegetables from the conventional production. Various studies, as carried out in Poland and around the world have shown that organic vegetables in most cases are superior to conventional vegetables in terms of the content of phenolic compounds, vitamin C, sugars and minerals. It is not a rule, however, as the result is often affected by type of the cultivated vegetable. Organic vegetables contain less nitrates and pesticides, so it makes them more attractive to the consumer. On the grounds of the so-far conducted studies, it is difficult to determine which vegetables contain lower quantities of heavy metals as they are absorbed by the plants from many sources.
PL
Współczesne rolnictwo ekologiczne to system produkcji rolnej oparty na równowadze celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, dostarczający żywność wysokiej jakości. W Polsce rolnictwo ekologiczne jest nadal w fazie rozwoju. Jednak z roku na rok zarówno koncepcja gospodarstw wiejskich jak i ich s tan wskazują na to, że jesteśmy krajem rozwijającym się w tej dziedzinie.
EN
Modern farming is a system of agricultural production based on balanced economic, ecological and social, providing high-quality food. Organic farming in Poland is still under development. However, from year to year, both the concept of rural households and their condition suggests that we are a developing country in this field.
6
PL
Przedstawiono aktualny stan ilościowy i sytuację ekonomiczną rolnictwa ekologicznego w Niemczech. Wykorzystano materiały źródłowe Federalnego Urzędu Statystycznego oraz szeregu zrzeszeń i organizacji, działających na rzecz rolnictwa ekologicznego, jak np. BOLW, Soel, wydanych w latach 2008-2011. Z analizy tych materiałów wynika, że znaczący rozwój rolnictwa ekologicznego w Niemczech (jak również w całej Unii Europejskiej) nastąpił dopiero w latach 90. XX w., gdy stworzone zostały ramy prawne i organizacyjne oraz nastąpiło wsparcie środkami unijnymi i krajowymi. W 2010 roku powierzchnia gospodarstw ekologicznych w Niemczech wynosiła prawie 1 mln ha, a liczba gospodarstw ekologicznych sięgała ok. 22 tys. Na terenach byłego NRD udział gospodarstw ekologicznych wynosi blisko 9%, a więc prawie dwa razy tyle niż w dawnych Niemczech Zachodnich (5%). Średnia wielkość gospodarstw ekologicznych w Niemczech wynosi 45 ha. Prawie połowa rolniczych gospodarstw ekologicznych w Niemczech zrzeszona jest w różnego rodzaju stowarzyszeniach, a pozostała część gospodarstw (48,3%) funkcjonuje według unijnych przepisów rolnictwa ekologicznego. Gospodarstwa EU-Bio gospodarują na ok. 32% powierzchni oraz na relatywnie mniejszych obszarach użytków rolnych. W gospodarstwach ekologicznych w porównaniu do gospodarstw konwencjonalnych o podobnej wielkości ekonomicznej i strukturze, występuje wyższa obsada pracowników (o ok. 30%) oraz dwa razy większe wydatki na personel, a także uzyskuje się o ponad połowę niższe plony pszenicy i o ok. 20% niższą wydajność mleka. Zdaniem ekspertów, niemieckie rolnictwo ekologiczne nadal ma znaczny potencjał wzrostu.
EN
The aim of this study was to present the current status of quantitative and economic situation of organic farming in Germany. In this work the source materials of the Federal Statistical Office and a number of associations and organizations for organic farming as BOLW, Soel, issued in 2008-2011. The analysis of these materials indicates that significant development of organic farming in Germany (as well as throughout the European Union) occurred only in the 90's, when legal and organizational framework was created and support of EU and national funds followed. In 2010 the area of organic farms in Germany amounted to almost 1 million hectares, and the number of organic farms is nearly 22.000. In the former, the GDR share of organic farms is close to 9%, which is nearly twice as much as in former West Germany (5%). Average size of organic farms in Germany is 45 hectares, about half of organic farming in Germany are united in various associations, and the remaining (48.3%) farms operate according to EU rules on organic farming. EU-Organic Farms manage on about 32% of the area and the relatively smaller areas of agricultural land. In the organic farms compared to conventional farms of similar economic size and structure, there is a higher density of employees (about 30%, two times bigger expenditure on staff) and also obtained more than half as low yields of wheat and about 20 per cent lower milk yield. According to experts, the German organic farming has still significant growth potential.
PL
W pracy określono ilościowe wyposażenie gospodarstw w techniczne środki produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń do produkcji zwierzęcej, wartość odtworzeniową parku maszynowego, wskaźnik technicznego uzbrojenia oraz wartość produkcji i koszty na nią ponoszone, co pozwoliło obliczyć efektywność gospodarowania. Do badań przyjęto obiekty specjalizujące się w produkcji mleka ekologicznego. Obliczone wskaźniki techniczno-ekonomiczne odniesiono do 3 grup gospodarstw, mianowicie: utrzymujących od 4 do 10, od 11 do 20 i powyżej 20 krów mlecznych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wielkość stada w istotny sposób wpływa na efektywność produkcji.
EN
The study presents quantitative equipment of farms in technical means of production, especially machines and devices for the animal production, the reproductive value of a machinery park, the technical infrastructure indexes, as well as the production value and the costs incurred on this production, what allowed for calculation of farming efficiency. Objects specialising in ecological milk production were accepted for the research. Technical and economical indexes were calculated and referred to three groups of farms, that is: maintaining from 4 to 1, from 11 to 20 and more than 20 milking cows. The analysis, which was carried out, proves that the size of a herd considerably influences the production efficiency.
PL
Badania zostały zrealizowane w latach 2008-2010. Przeprowadzono je na terenie województwa zachodniopomorskiego, w 15 gospodarstwach uprawiających żyto ozime w systemie rolnictwa ekologicznego. Stwierdzono, że ekologiczne technologie uprawy żyta ozimego charakteryzują się niską efektywnością energetyczną i wysokim wskaźnikiem jednostkowej energochłonności. Wraz ze wzrostem powierzchni ekologicznej uprawy żyta ozimego, zmniejsza się wskaźnik jednostkowej energochłonności [MJ*t-1] i wzrasta zysk energii skumulowanej [MJ*ha-1]. Największą energochłonnością skumulowaną, w ekologicznej uprawie żyta, charakteryzowały się paliwo i materiały, stanowiąc łącznie 80,8% całości nakładów energetycznych.
EN
The research was carried out in years 2008-2010 in Zachodniopomorskie [West Pomeranian] Voivodeship. It was completed in 15 farms cultivating the winter rye in the ecological agriculture system. It has been observed that the ecological winter rye cultivation technologies are characterised by low energy efficiency and high unit energy consumption index. Along with increasing area of the ecological winter rye cultivation, unit energy consumption index [MJ*t-1] is dropping and cumulated energy gain is increasing [MJ*ha-1]. In the ecological rye growing, fuel and materials were characterised by the highest cumulated energy consumption level, in total constituting 80.8% of the whole energy expenditures.
9
Content available remote Rolnictwo ekologiczne jako element trwałego i zrównoważonego rolnictwa
PL
Naczelna zasada zrównoważonego rozwoju – zachowanie równowagi między systemami: społecznym, ekonomicznym i przyrodniczym, szczególnego znaczenia nabiera w rolnictwie, w sposób bezpośredni powiązanym z przyrodą. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, rolnictwo ekologiczne stanowi najbardziej optymalny system gospodarowania i, w połączeniu z innymi dziedzinami gospodarki, powinien być traktowany jako podstawa rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich zarówno w skali regionu, jak i kraju.
EN
Organic farming is an Essentials element of sustainable development. It meets the Leeds of farmers nature and society. Provides healthy food while not causing environmental degradation. It provides fertile soil and allow the preservation of natural wealth.
PL
W nawiązaniu do jednego z założeń rozwoju zrównoważonego, mówiącego o zachowaniu ekonomicznej trwałości obszarów wiejskich, za cel opracowania przyjęto ocenę wyników ekonomicznych gospodarstw ekologicznych na tle gospodarstw konwencjonalnych, stanowiących odniesienie dla alternatywnych systemów produkcji. Realizacja produkcji rolniczej zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i ochrony krajobrazu to inwestycja w poprawę warunków życia i pracy całego społeczeństwa, nie tylko mieszkańców obszarów wiejskich i dlatego finansowanie tych gospodarstw jest jak najbardziej uzasadnione.
EN
This paper is an approach to detect an influence of the public funds on the economic position of land holdings on the example of the Podlasie province in the period from 2005 to 2007 y. In the sustainable development context all farms benefited from EU subsidies. The analysis has showed that the supplying the farms’ development with the public funds has increased their economic position. The agri-environmental programs and direct payments had important part in it. Subsidization of agricultural production does not always yield a significant increase in economical results but the very important farms role in protection of the environment should be emphasized.
PL
Celem badań było określenie, w jaki sposób dobór roślin w okresie przestawiania produkcji na metodę ekologiczną i wsiewka międzyplonowa (koniczyna biała) kształtują właściwości fizyczne gleby w ekologicznej uprawie owsa nagiego. Wsiewka międzyplonowa miała większy wpływ na kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych gleby niż dobór roślin w okresie przestawiania produkcji na metodę ekologiczną. Zastosowanie koniczyny białej w uprawie owsa nagiego przyczyniło się do zmniejszenia wilgotności gleby i znacznego zwiększenia jej zwięzłości w warstwie ornej. Z kolei wsiewka w niewielkim stopniu wpłynęła na gęstość objętościową gleby. Zaproponowany dobór zbóż w okresie konwersji na ogół nie powodował wyraźnych różnic we właściwościach fizycznych gleby. Jedynie wilgotność gleby oznaczona w terminie zbioru owsa była istotnie większa po konwersji owies-żyto, a najmniejsza po przestawieniu pszenżyto jare-pszenżyto jare.
EN
The study aimed at determination, in which way plant selection in the period of transforming production into ecological system, as well as the intercrop (white clover) sowing, do affect the physical properties of soil in ecological cropping of the naked oats. The effect of intercrop sowing on formation of selected physical soil properties was stronger than the selection of crops during transforming production into ecological system. Application of white clover intercrop in cultivation of the naked oats reduced soil moisture content and increased its firmness in arable layer. On the other hand, the intercrop only slightly affected specific density of the soil. Proposed choice of cereals for the conversion period generally did not cause any distinct differences in physical properties of the soil. Only moisture content of the soil, determined at harvesting of oats, was significantly higher after oat - rye conversion, whereas it was the lowest at oats cultivation by ecological methods, after spring triticale - spring triticale conversion.
PL
Historia rolnictwa ekologicznego ściśle powiązana jest z wprowadzeniem w Polsce biodynamicznej metody gospodarowania. Alternatywne metody gospodarowania w Polsce pojawiły się w latach 30–tych XX wieku, kiedy dr Rudolf Steiner przybył do Kobierzyc, aby w tamtejszym pałacu hrabiostwa von Keyserlingk dać cykl wykład na temat biodynamicznej metody gospodarowania. Zainteresowany taką metodą gospodarowania był hrabia Stanisław Karłowski, czemu dał wyraz przestawiając jako pierwszy w Polsce swoje gospodarstwo w Szelejewie na metodę biodynamiczną. Ponadto hrabia wydał broszury na temat owej metody gospodarowania, a w swoim majątku organizował kursy szkoleniowe. Kolejnymi zainteresowanymi biodynamiczną metodą gospodarowania byli inż. Julian Osetek (od 1960 roku, przez 20 lat jako jedyny w Polsce prowadzący tą metodą swoje gospodarstwo), który wraz z synem Jerzym intensywnie ją popularyzował oraz prof. Mieczysław Górny, który dołączył do inż. Osetka po tym jak miał okazję wysłuchać jednego z jego licznych wykładów. Biodynamiczna metoda gospodarowania stała się u nas tak popularna, że w latach 80–tych XX wieku została uznana w Polsce za synonim metody ekologicznej. Właściwą datą powstania ruchu eko–rolniczego jest w Polsce rok 1984, a pierwszym stowarzyszeniem ekologicznym jest powstałe w 1989 roku Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND. Ekologiczna metoda gospodarowania jest dość młodą dziedziną w Polsce, ale pomimo krótkiego czasu, jaki minął od jej wprowadzenia można śmiało powiedzieć, że perspektyw dla jej rozwoju jest, co najmniej kilka. Wśród nich można wymienić takie jak: rosnąca troska o zdrowie własne i rodziny przekładająca się na kupno bezpiecznych, bo wytwarzanych wg ścisłych zasad produktów rolnictwa ekologicznego, wzrost troski o stan naszego środowiska, „naturalny” smak ekologicznych produktów. Czynniki te przekładają się na rosnący popyt na eko–produkty, co znowu zachęca polskich rolników do przestawiania się na ekologiczną metodę gospodarowania. Rozwojowi rolnictwa służy także kampania prowadzona przez MRiRW od listopada 2006 roku, która ma informować Polaków o korzyściach wynikających z produkcji ekologicznej, zachęcić rolników do przestawiania się na produkcję ekologiczną i wypromować ekologiczne produkty wśród polskich konsumentów żywności. Jednak najskuteczniejszym bodźcem do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce wydaje się być strach Polaków przed żywnością transgeniczną, a ponieważ rolnictwo ekologiczne odrzuca wszelkie formy modyfikacji genetycznej, polscy konsumenci chcąc uniknąć zakupu takiej żywności będą coraz częściej sięgać po produkty wyprodukowane metodami ekologicznymi.
EN
The history of organic agriculture is strictly connected with the implementation of the biodinamic method of farming in Poland. Alternative farming methods appeared in the 30s of the last century when Dr Rudolf Steiner arrived to Kobierzyce to deliver a series of lectures on biodynamic farming at the property of the von Keyserlingk countship. Count Stanisław Karłowski became deeply interested in this method implementing it for the first time in Poland at his farm in Szalejewo. Moreover, the count issued a brochure concerning the biodinamic method of farming and organised a series of training courses at his property. Among the followers interested in this method was Julian Osetek – the only person in Poland who had practiced this method at his farm for 20 years since 1960. Together with his son Jerzy he intensively promoted biodynamic farming. After one of his numerous lectures, Mr. Osetek was joined by professor Mieczysław Górny, who become another supporter of the method. The biodynamic method of farming has become so popular in Poland that during the 80s of the 20th century it was considered as an equivalent of ecological farming. The actual initiation date of the organic agriculture movement in Poland is the year 1984 while the first association was the Association of Food Producers by Ecological Methods EKOLAND established in 1989. The organic method of farming is a relatively young discipline in Poland. Nevertheless, despite a relatively short time since it implementation, it can be easily stated that there are at list several opportunities for its development. They include an increasing care for own and family health expressed by the interest to buy safe food produced according to the restrictive rules of organic farming; care for the environment as well as the “natural” taste of the organic products. These factors contribute to an increasing demand for eco–products which encourages Polish farmers to switch their farming practice into environmentally friendly. The development of organic agriculture is also supported by the Ministry of Agriculture and Rural development by its campaign launched in 2006 aimed at informing people about the advantages of ecological farming and encouraging farmers to implement this production method as well as promotion of organic food among consumers. However, the most efficient driver of ecological farming in Poland is the concern of consumers regarding transgenic food. As organic farming rejects any forms of genetic modification, Polish consumers wishing to avoid genetically modified products will more and more often choose food made in an environmentally friendly way.
EN
The analysis shows that comparative indicators of grain quality in ecological or intensive technologies of wheat, rye and barley growing, i.e. structural elements of yield and grain quality are lower in ecological farms. To a large extent it is determined by the weediness of ecological crops. According to the literature analysis, it was established that the existing biologically active and environmentally friendly plant protection preparations have little effect on cereal crops. The relationship between the parameters of false flax seed distribution within a drilling strip and the coulter was established; an experimental coulter for strip drilling was designed; its technological and energetic evaluation was made, and an analytical method to evaluate seed distribution within a drilling strip was proposed; experimental research of false flax drilling together with barley was carried out and the technological elements of barley and false flax mixture were investigated.
14
Content available Rolnictwo ekologiczne w Europie i w Polsce
PL
W pracy dokonano analizy, w ujęciu regionalnym, liczby i wielkości gospodarstw ekologicznych, struktury użytkowania gruntów, struktury zasiewów i obsady zwierząt w tych gospodarstwach. Do przygotowania opracowania wykorzystano zbiór informacji Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych (GIJHAR–S) oraz publikowane dane GUS charakteryzujące ogół certyfikowanych gospodarstw ekologicznych w Polsce. Wykazano duże regionalne zróżnicowanie (liczba gospodarstwa, ich wielkość oraz areał użytków rolnych) zainteresowania rolnictwem ekologicznym w Polsce. Pomimo dynamicznego rozwoju rolnictwa ekologicznego po akcesji Polski do UE, to w2007r. tylko niespełna 2% UR kraju wykorzystywało rolnictwo ekologiczne, przy średniej dla UE (27 państw) wynoszącej 4,1%.
EN
The study presents the results of an analysis carried out in a regional aspect concerning the number and size of ecological farms, the land use structure, crops structure and animals bred in these farms. Data from the Chief Inspection of the Trade Quality of Food and Agricultural Products (GIJHARS) and from the Main Statistics Office which characterize the certified ecological farms in Poland were used. A large diversification of interest in environmental freindly farming (number of farms, their size and area of arable land) in Poland has been showed. Despite a dynamic development of ecological farming in Poland after the EU accession, in 2007 only 2% of Poland’s arable land was used for ecological agriculture at the average value on the level of 4,1% for 27 EU Member States.
PL
W pracy zidentyfikowano istniejące konstrukcje zespołów tnących, stosowane w maszynach rolniczych. Następnie dokonano ich oceny w aspekcie możliwości zastosowania w rolnictwie ekologicznym. Jako kryteria oceny dla potrzeb realizacji pracy przyjęto funkcjonalność odniesioną do jakości cięcia oraz jednostkowy pobór mocy w odniesieniu do szerokości roboczej cięcia. Przeprowadzona analiza kryterialna wykazała, że dla potrzeb rolnictwa ekologicznego najbardziej przydatne będą maszyny wyposażone w nożycowe zespoły tnące.
EN
The paper identified the existing constructions of cutter bars applied in agricultural machines and presented their assessment in aspect of application possibility in ecological agriculture. The criterion of assessment in the paper was: practical sense to relate to quality of cutting and energy consuming in reference to width of cutting line. That analysis showed that the machines equipped with cutter bar are the most useful for ecological agriculture.
PL
Badania polowe wykonano w Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Swadzimiu, koło Poznania w latach 2004-2007. Ich celem było poznanie reakcji dwóch typów odmian kukurydzy uprawianej na ziarno na zerowe nawożenie mineralne (system ekologiczny) w porównaniu do nawożenia mineralnego (technologia konwencjonalna). Bardziej przydatnym mieszańcem do zastosowania w rolnictwie ekologicznym w przeprowadzonych badaniach polowych była odmiana LG 2244 typ stay-green, w stosunku do Anjou 258. Decydowało o tym uzyskanie większego plonu ziarna oraz wskaźnika efektywności energe­tycznej w warunkach zerowego nawożenia azotem, w stosunku do odmiany tradycyjnej. Suma nakładów energetycznych po­niesionych na wyprodukowanie takiej samej ilości plonu ziarna w warunkach rolnictwa ekologicznego była niższa o 32,1% w stosunku do metody konwencjonalnej.
EN
Field studies were carried out in the Didactic and Experimental Farm in Swadzim near Poznań, in 2004-2007. The study objective was the reaction of two maize hybrid types to zero mineral fertilization and in consequence to estimate their suitability to be grown for grain, in comparison with mineral fertilization (conventional technology). The hybrid LG 2244 stay-green type has shown to be a better suited cultivar for the use in ecological agriculture, as compared with the conventional Anjou 258 hy­brid. The LG 2244 stay-green type showed a higher grain yield and a better indicator of energy effectiveness, in conditions of zero nitrogen fertilization, in comparison with the Anjou 258 hybrid. The sum of energy inputs for the production of the same amount of yield, in conditions of ecological agriculture, was lower of32.1%, in relation to the conventional method.
PL
Celem pracy jest przybliżenie zagadnień, dotyczących rolnictwa ekologicznego w Polsce i jego możliwości rozwoju w przyszłości. Przeprowadzono analizę, wykorzystując dane statystyczne z opracowań GUS, IJHARS oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Analizowane dane statystyczne dotyczyły gospodarstw, produkujących metodami ekologicznymi w Polsce, w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej. Z analizy danych wynika, że w Polsce warunki do produkcji metodami ekologicznymi są sprzyjające, szczególnie wzdłuż wschodniej granicy. Integracja z UE stworzyła dodatkowe możliwości wzrostu tego sektora gospodarki żywnościowej. Dynamiczny wzrost gospodarstw ekologicznych spowodowany został dopłatami unijnymi. Założenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce do 2013 r., są bardzo optymistyczne.
EN
The aim of this thesis is to present issues relating to ecological agriculture in Poland and the possibilities of its future development. The analysis has been carried out with the use of statistical data taken from resources drawn up by the Central Statistical Office (GUS), the Agricultural and Food Quality Inspection (IJHARS) and the Ministry of Agriculture and Rural Development. The analysed statistical data related to farms producing with the use of ecological methods in Poland, in comparison to other member states of the European Union. The analysis of the data shows that the conditions for the production performed with ecological methods are favorable in Poland, especially along its eastern border. The integration with the European Union created new opportunities for development in this sector of the food economy. The dynamic growth in ecological farms was triggered off by subsidies from the European Union. The provisions of the Ministry of Agriculture and Rural Development relating to the expansion of the ecological agriculture in Poland until 2013 are very optimistic.
PL
Od połowy lat 90. nastąpił w Polsce dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. Jednakże dalszy jego rozwój uzależniony jest w dużym stopniu od ograniczenia pracochłonności produkcji. Szczególnie dotyczy to odchwaszczania plantacji ekologicznych. Brak rąk do pracy powoduje, że rolnicy rezygnują z prowadzenia bardziej pracochłonnych upraw ekologicznych. Szczególnie dotyczy to produkcji warzyw. W IBMER opracowano i przebadano trzy nowe konstrukcje maszyn i urządzeń do odchwaszczania pól oraz do zapobiegania ich nadmiernemu zachwaszczaniu. Są to następujące konstrukcje: pielnik do pielęgnacji warzyw korzeniowych z zestawem narzędzi roboczych, pług wahadłowy, spulchniacz obrotowy. Badaniom poddano także bronę talerzową z POM-Brodnica. Pielnik będzie w br. skierowany do produkcji, pozostałe konstrukcje po modernizacji i dodatkowych badaniach również. W artykule omówiono wyniki badań tych maszyn.
EN
Since the middle nineties a dynamic development of ecological farming has been observed in Poland. However, its further development depends to large extent on the reduction of labour consumption in agricultural production. That deals with weeding of the ecological crops in particular. Owing to the shortage of labour force the farmers resign the cultivation of more labour consuming ecological crops, especially the vegetables. Thus, three new constructions of the machines and implements for weeding the fields and protection against weed infestation have been developed and tested at the Institute (IBMER). They are as follows: the hoe for root vegetable cultivation with a set of working implements, oscillatory plough and the rotary soil opener. Disc harrow manufactured by the Brodnica Mechanization Centre (POM) was tested as well. The hoe will be recommended to production this year, the other constructions - after modernization and additional tests - too. Paper presented the results of testing the machines mentioned above.
19
Content available remote The determinants of the ecological agriculture in Poland
PL
W rozważaniach nad rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce należy uwzględnić łącznie zgodność interesów producentów i konsumentów, natomiast w samym sposobie gospodarowania jednocześnie uwzględniać prawa ekonomii, ekologii i etyki. Obok czynników sprzyjających rozwojowi proekologicznych kierunków rolnictwa istnieją także czynniki ograniczające ekologizację gospodarki rolnej. Analiza procesu rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce wskazuje, iż duże znaczenie w upowszechnianiu proekologicznych metod produkcji rolnej ma polityka państwa w zakresie wsparcia finansowego, edukacji społeczności rolników oraz podnoszenia świadomości ekologicznej potencjalnych nabywców żywności ekologicznej.
PL
Zdolność do biologicznego wiązania azotu atmosferycznego (BWAA) jest do szeroko rozpowszechniona w przyrodzie, ale tylko wśród bakterii - mikroorganizmów prokariotycznych. Proces ten przeprowadzany jest przez różne grupy fizjologiczne bakterii. Pod względem ekologicznym wyróżniane są : wolno żyjące asymilatory N2 występujące w glebie i zbiornikach wodnych (Azotobacter, Clostridium, Nostoc), bakterie wiążące azot w asocjacjach z korzeniami roślin (Azospirillum) oraz bakterie wiążące N2 w ścisłych układach symbiotycznych z roślinami (Rhizobium - rośliny motylkowate, Frankia - olsza). W referacie omówiono ww. systemy BWAA oraz ich przyrodnicze i gospodarcze znaczenie.
EN
It has been estimated that annually over 100x106 tons of atmospheric nitrogen is introduced into the global nitrogen cycle as a result of biological nitrogen fixation (BNF). Until 90s BNF was the largest source of biologically available nitrogen in the biosphere. The assessments performed in the last decade of the XX century indicate that the amounts of anthropogenically fixed nitrogen exceed those of fixed by the biological process. Ability to fix atmospheric nitrogen is quite common in nature but it occurs only within prokaryotic microorganisms. Different physiological groups of bacteria are engaged in this process. From ecological point of view there are: free-living N2 fixers (Azotobacter, Clostridium, Anabaena, Nostoc), bacteria (Azospirillum) that fix atmospheric N in close associations with roots of some plants and bacteria fixing N2 in symbiotic systems with plants (Rhizobium - legumes or Frankia - alder symbioses). In this review different symbiotic systems have been characterised as well as their ecological and agronomic importance, particularly in organic (ecological) agriculture.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.