Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eco-management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the implementation of the Environmental Management and Audit Scheme System (EMAS) in Poland and the European Union. It analyzes the existing rules on the implementation and the process of its implementation. It also defines the benefits and costs arising from the registration of organizations in the system. The paper presents the current status of implementation of EMAS in the European Union.
XX
Praca przedstawia wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego i Audytu (EMAS) w Polsce i Unii Europejskiej. Analizuje obowiązujące przepisy dotyczące wdrażania oraz sam proces wdrażania systemu. Określa również korzyści oraz koszty wynikające z rejestracji organizacji w systemie. Praca przedstawia również obecny stan wdrażania systemu EMAS w krajach Unii Europejskiej.
2
Content available Eco-management in Polish Companies
EN
Economic activity has an enormous influence on the environment. Enterprises contribute to the progressing degradation of existing ecosystems, cause serious threats to the biological diversity of our planet, emit hazardous pollutants and use available natural resources excessively, which can lead to their premature exhaustion. There-fore, for the world’s nations to grow and develop in a sustainable manner, there is an urgent need to minimize the adverse impact of business activities, households and whole societies on the environment. Environmental degradation cannot be restrained by the neutralization of produced pollutants alone. Today, we need efficient environment-friendly technologies and production processes. Effective efforts aimed at the reduction of our ecological footprint should be undertaken by all involved entities, including designers, engineers and managers at all stages of the product design, production and distribution processes. The concept of corporate social respon-sibility, understood as a voluntary process of taking into account a wide array of social and ecological issues in all business activities as well as contacts with stakeholders, has become very popular in Poland. Development of the concept of corporate social responsibility (CSR) and sustainable development has a huge impact on the shap-ing of pro-ecological attitudes in society. From this perspective corporate social responsibility (CSR) can be rightly regarded as a concept useful to ensure sustainable development at the micro-level, i.e. at the level of enterprises. CSR is a component of sustainable eco-management. It can ensure that the principles of sustainable development are effectively implemented at the level of socio-economic systems, as well as individual actors involved in change. Lublin Voivodeship has a clean and attractive environment. This paper presents research findings of the study carried out in 2005-2010 by researchers from the Faculty of Management, Lublin University of Technology. The main purpose of the study was to analyze the environmental activities and initiatives undertaken by enterprises operating in the region, directions of pro-environmental investments, implemented environmental management systems, as well as motivations of business managers to pay more attention to environmental issues.
PL
Działalność gospodarcza ma ogromny wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwa przyczyniają się do postępującej degradacji istniejących ekosystemów, powodując poważne zagrożenie dla różnorodności biologicznej naszej planety, emitując niebezpieczne zanieczyszczenia i nadmiernie wykorzystując dostępne zasoby naturalne. Istnie-je konieczność przeprowadzania różnorodnych działań w celu zahamowania degradacji środowiska poprzez minimalizację negatywnego wpływu podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych i całego społeczeń-stwa. Nie wystarczą już tylko inicjatywy, których celem jest unieszkodliwianie zanieczyszczeń wytworzonych. Niezbędne jest poszukiwanie rozwiązań prowadzenia działalności w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowi-ska w czasie planowania produkcji, projektowania dóbr oraz na każdym etapie procesu wytwórczego. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw rozumiana jako dobrowolne uwzględnianie aspektów społecznych i ekologicznych w działaniach biznesowych oraz w kontaktach z interesariuszami, stała się pojęciem powszech-nie znanym w Polsce. Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju ma ogromny wpływ na kształtowanie właściwych postaw proekologicznych w społeczeństwie. Z tej perspektywy, CSR może być traktowana jako koncepcja zapewniająca zrównoważony rozwój na poziomie mikro, czyli na poziomie przedsiębiorstw. CSR stanowi element zrównoważonego zarządzania. Może zapewnić realizację zasad zrówno-ważonego rozwoju nie tylko na poziomie społeczno-ekonomicznych systemów, ale także indywidualnych dzia-łaczy zaangażowanych w zmiany. Województwo lubelskie jest regionem czystym i atrakcyjnym środowiskowo. W latach 2005-2010 w celu oceny działań prośrodowiskowych najczęściej podejmowanych w przedsiębiorstwach zostały przeprowadzone badania w grupie podmiotów prowadzących działalność w tym województwie. Celem artykułu jest ukazanie kierunku inicjatyw prośrodowiskowych wyznaczanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, najczęściej podej-mowanych inwestycjach prośrodowiskowych, wprowadzanych systemach zarządzania środowiskowego, a także czynnikach skłaniających do uwzględniania wpływu podmiotów na stan środowiska naturalnego oraz barier takiego postępowania.
PL
EMAS oparty jest na dobrowolnym udziale "organizacji". Służy ocenie i doskonaleniu efektów jej działalności środowiskowej, jednocześnie dostarczając odpowiednich informacji opinii publicznej i innym zainteresowanym stronom.
4
Content available remote Systemy zarządzania środowiskowego
PL
W referacie omówiono najważniejsze zagadnienia z zakresu międzynarodowych systemów zarządzania środowiskowego, obejmujące system zarządzania i auditowania środowiskowego EMAS oraz krótką charakterystykę norm serii ISO 14000.
EN
In this paper there is discussed the most important international elements of environmental management, the essence of environmental management system and EMAS system (Eco-management and Audit Scheme). There is also condensed informations about ISO 14000 rules.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.