Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eco-logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł podejmuje problematykę efektywności proekologicznych aspektów logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem artykułu jest przedstawienie głównych aspektów proekologicznych logistyki zwrotnej, jej genezę oraz sprawne i efektywne zagospodarowanie odpadów. Przedstawiono w nim uregulowania prawne dotyczące właściwego postępowania z odpadami oraz ich dalsze zagospodarowanie. Zostały przedstawione opisy aspektów i narzędzi logistyki zwrotnej stosowanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Poruszono również temat efektywności stosowania logistyki zwrotnej oraz sposoby jej pomiaru i wartościowania skutków ekonomicznych i pozaekonomicznych. Przedstawione zostały także, korzyści wynikające z odpowiednio zarządzanego zwrotnego łańcucha dostaw.
EN
The paper discusses the issue of the efficiency of pro-ecological aspects of reverse logistics in a manufacturing company. The aim of the article is to present major pro-ecological aspects of reverse logistics, its origins and the role in efficient waste management. Legal regulations concerning waste management are analyzed. Description of selected aspects and tools of reverse logistics in a manufacturing company are presented. Efficiency of the application of reverse logistics as well as its measurement and evaluation of economic and extra-economic effects are discussed. Benefits resulting from appropriate management of reverse supply chain are presented.
EN
The paper discusses the question of the efficiency of eco-logistics on the food market. The aim of the article is to present major problems related to the impact of food production processes, packaging, distribution and transport on the environment. It presents the origins of eco-logistics in relation to the concepts of logistics and reverse logistics. It analyses the characteristics and general assumptions of the efficiency of eco-logistics processes and describes food market as well as its impact on the natural environment. Furthermore it discusses the issue of waste generation and presents business entities operating on the food market in the aspect of their further development. The question of sanitary standards for products of the food sector is analyzed as well as the dynamics of the development of technologies used in the processes of reverse logistics, changing exogenic expectations and systems of values.
PL
Artykuł podejmuje problematykę efektywności eko-logistyki na rynku produktów żywnościowych. Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów oddziaływania procesów wytwórczych produktów żywnościowych, opakowań, dystrybucji oraz transportu na środowisko. Przedstawiono w nim genezę eko-logistyki w nawiązaniu do pojęcia logistyka i logistyka zwrotna. Została przedstawiona charakterystyka oraz ogólne założenia efektywności procesów eko-logistycznych, jednocześnie opisano rynek produktów żywnościowych oraz jego wpływ na środowisko naturalne. Ponadto określono w nim problematykę generowania odpadów przez podmioty gospodarcze działające na rynku żywnościowym w aspekcie ich dalszego zagospodarowania. Poruszono, także temat norm sanitarnych dla produktów z sektora gospodarki żywnościowej oraz dynamikę rozwoju technologii wykorzystywanych w procesach logistyki zwrotnej, zmieniających się oczekiwań egzogenicznych i systemów wartości.
EN
The paper presents the issue of managing the control of vehicle traffic at crossroads by applying classical, traditional methods and a genetic algorithm. While carrying out the research, the authors indicated that genetic operators enable us to control lighting devices more efficiently by about 20% as compared to classical methods and by about 40% compared to traditional methods. Classical methods have been defined as models based on movement sensors only and the FIFO queue whereas the traditional method denotes permanent lighting cycles. Thanks to the elaborated method of controlling the traffic emission of CO2 may be decreased. The paper also indicated further directions for research on methods related to fuzzy sets, neural networks, heuristics and hybrid methods.
PL
Celem pracy jest wyjaśnienie znaczenia ekologistycznych przedsięwzięć w gospodarce komunalnej w dwóch wymiarach: (1) społecznym – dla budowania przewagi konkurencyjnej regionu oraz (2) biznesowym – w procesie zarządzania logistycznego miastem/gminą w aspekcie efektywnościowym. Imperatywem do planowania i realizacji ekologistycznych przedsięwzięć w gospodarce komunalnej w głównej mierze są potrzeby społeczne. Na sukces projektu w wymiarze społecznym wpływ mają wyniki mierzone poziomem rozwoju relacji jednostek terytorialnych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ujęciu zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcia ekologistyczne w sektorze usług komunalnych skutecznie przyczyniają się do budowania przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu, zwiększają jakość usług użyteczności publicznej, przyczyniają się do ochrony środowiska i podnoszą jakość życia w regionie. Jednocześnie mają wpływ na tworzenie konkurencyjnego otoczenia gospodarczego dla przedsiębiorstw i zdecydowanie poprawiają możliwości ich rozwoju. Główne założenia realizacji ekologistycznych przedsięwzięć w wymiarze społecznym i biznesowym przedstawiono w części 1 artykułu, z kolei studium przypadku tego typu projektów wraz z symulacją poziomu ryzyka zaprezentowane zostały w części 2. Zawarto tam również szczegółowy opis metody Monte Carlo oraz przykład obliczeniowy celem zilustrowania sposobu symulacji.
EN
The paper presents the issue of eco-logistics projects in municipal economy in two aspects: (1) social – the aspect of building competitive advantage in the region and (2) the business – the efficiency aspect of the city logistics management. Imperative for planning and execution of eco-logistics projects in the municipal economy are mainly social needs. The results measured by the level of relations in territorial development with the socio-economic development under the sustainable development have impact on the project success in the social aspect. Eco-logistics projects in the municipal services sector can effectively contribute to building a competitive advantage of the regional economy, improve the quality of public services, help to protect the environment and improve the quality of life in the region. These kind of projects have impact on creating a competitive business environment for companies and definitely improve the possibilities of their development. The paper is divided in two parts. The foundations of social and business aspects of eco-logistics projects are presented in the Part 1 while a problem description and mathematical formulations are presented in the Part 2. This part provides a detailed description of Monte Carlo method. An example is provided to illustrate the simulation method. The authors report computational results.
PL
Celem pracy jest wyjaśnienie znaczenia ekologistycznych przedsięwzięć w gospodarce komunalnej w dwóch wymiarach: (1) społecznym – dla budowania przewagi konkurencyjnej regionu oraz (2) biznesowym – w procesie zarządzania logistycznego miastem/gminą w aspekcie efektywnościowym. Imperatywem do planowania i realizacji ekologistycznych przedsięwzięć w gospodarce komunalnej w głównej mierze są potrzeby społeczne. Na sukces projektu w wymiarze społecznym wpływ mają wyniki mierzone poziomem rozwoju relacji jednostek terytorialnych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ujęciu zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcia ekologistyczne w sektorze usług komunalnych skutecznie przyczyniają się do budowania przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu, zwiększają jakość usług użyteczności publicznej, przyczyniają się do ochrony środowiska i podnoszą jakość życia w regionie. Jednocześnie mają wpływ na tworzenie konkurencyjnego otoczenia gospodarczego dla przedsiębiorstw i zdecydowanie poprawiają możliwości ich rozwoju. Główne założenia realizacji ekologistycznych przedsięwzięć w wymiarze społecznym i biznesowym przedstawiono w części 1 artykułu, z kolei studium przypadku tego typu projektów wraz z symulacją poziomu ryzyka zaprezentowane zostały w części 2. Zawarto tam również szczegółowy opis metody Monte Carlo oraz przykład obliczeniowy celem zilustrowania sposobu symulacji.
EN
The paper presents the issue of eco-logistics projects in municipal economy in two aspects: (1) social – the aspect of building competitive advantage in the region and (2) the business – the efficiency aspect of the city logistics management. Imperative for planning and execution of eco-logistics projects in the municipal economy are mainly social needs. The results measured by the level of relations in territorial development with the socio-economic development under the sustainable development have impact on the project success in the social aspect. Eco-logistics projects in the municipal services sector can effectively contribute to building a competitive advantage of the regional economy, improve the quality of public services, help to protect the environment and improve the quality of life in the region. These kind of projects have impact on creating a competitive business environment for companies and definitely improve the possibilities of their development. The paper is divided in two parts. The foundations of social and business aspects of eco-logistics projects are presented in the Part 1 while a problem description and mathematical formulations are presented in the Part 2. This part provides a detailed description of Monte Carlo method. An example is provided to illustrate the simulation method. The authors report computational results.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
582--590, CD
PL
Na początku artykułu przedstawiono pojęcie ekologistyki, jej funkcje i cele. Omówiono logistykę odzysku i recykling odpadów. Opisano istotę i znaczenie ekologistyki odpadów komunalnych, a także jaką rolę odgrywają dla społeczeństwa. Scharakteryzowano dotychczasowe doświadczenia gmin z utylizacji odpadów i ich segregacji. Ukazując problemy z jakimi borykają się władze samorządowe. Na potrzeby artykułu wyselekcjonowano badania własne przeprowadzone w gminie Brzeźnio. Przeprowadzono wywiad osobisty z osobą z władz gminnych oraz badania ankietowe z mieszkańcami gminy. Analiza dokonanych badań pozwoliła na wysunięcie wniosków dotyczących wiedzy i działań ekologicznych przeprowadzonych w gminie. Ukazano innowacyjne podejście do zmian wśród mieszkańców oraz ich pomysły na bardziej ekologiczne działania. Badania dowiodły, iż ekologiczne działania gminy są zadowalające dla jej mieszkańców oraz władz gminy.
EN
At the beginning of the article presents the concept eco-logistics, its functions and objectives. Discussed the recovery logistics and recycling of waste. Describes the nature and significance of eco-logistics municipal waste, as well as the role played by the public. Characterized previous experience with municipalities and waste segregation. Revealing the problems faced by local authorities. For the purpose of the article was selected own research conducted in the municipality of Brzeźnio. Personal interview was conducted with the person with the municipal authorities and surveys with residents of the municipality. Analysis of the studies made it possible to put forward proposals for knowledge and environmental activities carried out in the community. It shows an innovative approach to the changes among the residents and their ideas for more ecological operation. Studies have shown the operation ecological municipalities are satisfactory of citizens and municipal authorities.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia możliwości wykorzystania techniki oceny cyklu życia (LCA) do oszacowania wpływu na środowisko naturalne trzech alternatywnych scenariuszy w zakresie ekologistyki surowców wtórnych. Pierwsza część artykułu poświęcona jest zagadnieniom ekologistyki surowców wtórnych oraz metodologicznym aspektom LCA. Druga część artykułu przedstawia natomiast analizę LCA dla studium przypadku gromadzenia, transportu i segregacji surowców wtórnych w Kielcach. Rozwiązanie obecnie stosowane jest konfrontowane z możliwymi dostępnymi rozwiązaniami dotyczącymi ekologistyki surowców wtórnych, które są stosowane w Unii Europejskiej. Analizę LCA przeprowadzono za pomocą oprogramowania EASETCH.
EN
The present article discusses the possible use of life cycle assessment (LCA) technique to estimate the environmental impacts of three alternative scenarios of ecologistics of recyclable materials. The first part of the article is strictly devoted to the ecologistics of recyclable materials and the methodological aspects of LCA. The second part of the article describes a case study of the LCA analysis of ecologistics of recyclable materials in the city of Kielce. Currently applied solution is confronted with possible solutions regarding the ecologistics of recyclable materials that are applied in the European Union. The LCA analysis was performed using EASETECH software.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu są ekologistyka, branża motoryzacyjna, zrównoważony rozwój. Natomiast jego celem głównym jest weryfikacja problematyki uwarunkowań ekologistyki ze szczególnym uwzględnieniem branży motoryzacyjnej w świetle zrównoważonego rozwoju w zakresie próby syntezy. Na potrzeby niniejszego opracowania postawiono tezę o następującej treści: "Zakłada się, iż do głównych uwarunkowań ekologistyki w branży motoryzacyjnej w świetle zrównoważonego rozwoju należą minimalizacja odpadów, ponowne używanie części i zespołów, używanie materiałów podatnych na recykling, odzyskiwanie energetyczne z frakcji palnej przetworzonych odpadów oraz racjonalne gospodarowanie zwałowiskami odpadów resztowych." Na potrzeby przeprowadzonej analizy źródłowej skoncentrowano się na takich zagadnieniach jak problematyka ekologistyki, kwestia branży motoryzacyjnej w Polsce, jak również identyfikacja determinantów efektywności zarządzania ekologistycznego (logistycznego) w branży motoryzacyjnej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.
EN
The subject of this article is eco-logistics, the automotive industry, sustainable development. Its main aim is to verify the eco-logistics issues with a particular focus on the automotive industry in the light of sustainable development in terms of attempts to synthesize. For the purpose of this study was a thesis with the following content: "It is assumed that the main determinants of eco-logistics in the automotive industry in the light of sustainable development are: waste minimization, re-use of parts and components, the use of recyclable materials, energy recovery from the combustible fraction of processed waste and rational management of residual waste." It should be noted that the automotive industry in particular is associated with the demand for eco-logistics solutions and embedding sustainable development policy. So in the following study authors attempted to determine the eco-logistics conditions with particular emphasis on the automotive industry in the light of sustainable development.
PL
Natomiast jego celem głównym jest weryfikacja problematyki uwarunkowań ekologistyki ze szczególnym uwzględnieniem branży motoryzacyjnej w świetle zrównoważonego rozwoju w zakresie próby syntezy. Na potrzeby niniejszego opracowania postawiono tezę o następującej treści: "Zakłada się, iż do głównych uwarunkowań ekologistyki w branży motoryzacyjnej w świetle zrównoważonego rozwoju należą minimalizacja odpadów, ponowne używanie części i zespołów, używanie materiałów podatnych na recykling, odzyskiwanie energetyczne z frakcji palnej przetworzonych odpadów oraz racjonalne gospodarowanie zwałowiskami odpadów resztowych." Na potrzeby przeprowadzonej analizy źródłowej skoncentrowano się na takich zagadnieniach jak problematyka ekologistyki, kwestia branży motoryzacyjnej w Polsce, jak również identyfikacja determinantów efektywności zarządzania ekologistycznego (logistycznego) w branży motoryzacyjnej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.
EN
The subject of this article is eco-logistics, the automotive industry, sustainable development. Its main aim is to verify the eco-logistics issues with a particular focus on the automotive industry in the light of sustainable development in terms of attempts to synthesize. For the purpose of this study was a thesis with the following content: "It is assumed that the main determinants of eco-logistics in the automotive industry in the light of sustainable development are: waste minimization, re-use of parts and components, the use of recyclable materials, energy recovery from the combustible fraction of processed waste and rational management of residual waste." It should be noted that the automotive industry in particular is associated with the demand for eco-logistics solutions and embedding sustainable development policy. So in the following study authors attempted to determine the eco-logistics conditions with particular emphasis on the automotive industry in the light of sustainable development.
10
Content available remote Eco-logistics in the Transport, Shipping and Logistics Branch: an Analysis
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju obejmuje procesy związane z przemieszczaniem się ładunku przy uwzględnieniu transportu intermodalnego. Celem artykułu było zaprezentowanie działań w zakresie ochrony środowiska w zrównoważonym łańcuchu dostaw, który oferowany jest przez operatorów logistycznych oraz analiza różnych gałęzi transportu pod kątem zużycia zasobów energii oraz dwutlenku węgla. Metoda badawcza zastosowana przy opracowaniu to analiza porównawcza oraz studium przypadku. Polityka Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju gałęzi transportu koncentruje się na analizie najbardziej ekologicznych gałęzi transportu – żegludze morskiej i śródlądowej oraz transporcie kolejowym. Określono, że intermodalność ma kluczowe znaczenie dla rozwijania alternatyw transportowych dla transportu kołowego, który jest najmniej przyjazny dla środowiska naturalnego. Tematyka ekologistyki podejmuje techniczne i organizacyjne decyzje w kierunku minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, towarzyszących realizacji procesów logistyki zaopatrzenia, reinżynierii produkcji, logistyki dystrybucji i serwisowych w logistycznych łańcuchów dostaw. Z przeprowadzonej analizy przewozów towarów różnymi środkami transportu najlepszym rozwiązaniem dla logistyki byłoby, gdyby odwóz niektórych towarów realizowany był ekologicznym środkiem transportu, jakim jest żegluga śródlądową lub koleją. Budowanie łańcuchów dostaw w oparciu o transport kolejowy czy wodny może mieć duże znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Przedstawiona analiza zużycia zasobów energii i dwutlenku węgla na trasie Wrocław – Szczecin pokazuje najniższe wyniki transportem koleją, a następnie żeglugą śródlądową. W przypadku możliwości porównania transportu kołowego, kolejowego i morskiego – najniższe wyniki są przy zastosowaniu transportu morskiego a najwyższe zużycie zasobów energii i dwutlenku węgla przy wykorzystaniu transportu kołowego. Operatorzy logistyczni kierują się wynikami wykorzystując w pierwszej kolejności transport morski przy maksymalnym wykorzystaniu transportu intermodalnego. Niestety w Polsce przy przewozie ładunków najbardziej popularny jest transport kołowy, a następnie kolejowy i w minimalnym stopniu żegluga śródlądowa (około 7%). Operatorzy logistyczni, jakimi są DB Schenker i Deutsche Post DHL wdrażają szereg rozwiązań w celu maksymalnej ochrony środowiska, ale brak zdecydowanej polityki państwa w tym zakresie.
11
Content available remote Life cycle sustainability assessment of municipal waste management systems
EN
The core element of all waste management systems that determines further treatment is the collection, transportation and sorting of waste. There is a spectrum of options that ranges from the complete source separation of waste with little or no consecutive sorting to the minimum separation at source and the consecutive central sorting of fully commingle waste. As each of the collection - transportation - sorting methods has particular characteristics, in assessing the most sustainable solution, a number of factors have to be taken into consideration. To assist decision makers (ad exemplum local authorities), the authors of this article has specified environmental, economic and social criteria that need to be considered while designing the integrated waste management systems. They can be grouped into environmental effectiveness (conservation of resources and reduction of environmental pollution), economic affordability and social acceptability. The article refers to the authors' research on "The application of life cycle assessment in the integrated municipal waste management" founded by DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).
PL
Kluczowym elementem wszystkich systemów gospodarki odpadami, który warunkuje dalsze zagospodarowanie odpadów jest etap zbiórki, transportu i segregacji tychże odpadów. Istnieje szerokie spektrum możliwości realizacji tego zadania - począwszy od selektywnej zbiórki u źródła i bardzo ograniczonego dalszego sortowania (uzdatniania) a skończywszy na zbiórce odpadów w formie zmieszanej, które następnie poddawane są kompleksowemu sortowaniu i doczyszczaniu. Mając na uwadze fakt, iż każde z alternatywnych rozwiązań systemu zbiórki - transportu - sortowania odpadów komunalnych wymaga odmiennego podejścia, przy ocenie najbardziej zrównoważonego rozwiązania wiele czynników musi być brane pod uwagę. By pomóc praktykom (na przykład władzom lokalnym) w tym trudnym zadaniu, autorzy niniejszego artykułu określili środowiskowe, ekonomiczne i społeczne kryteria, które powinny być brane pod uwagę podczas projektowania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami. Należy wśród nich wymienić efektywność środowiskową (w tym ochronę zasobów naturalnych i zapobieganie zanieczyszczeniom), przystępność ekonomiczną oraz akceptowalność społeczną. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań autorów poświęcone "Zastosowaniu oceny cyklu życia w zintegrowanej gospodarce odpadami komunalnymi" finansowane przez DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej).
12
Content available remote Ekoprojektowanie jako istotny element ekologistyki
PL
W artykule przeanalizowano możliwości wdrożenia zasad ekoprojektowania, przedstawiając narzędzia wykorzystane w poszczególnych fazach procesu projektowania. Pokazano, że utworzenie spójnych przepływów materiałowych jako podstawy działań ekologistycznych, w połączeniu z zastosowaniem zasad ekoprojektowania wyrobów, jest w obecnych czasach podstawą do spełnienia wytycznych zrównoważonego rozwoju. Przedstawione zostały szczegółowo wymagania związane z ochroną środowiska, narzucone projektantom produktów złożonych.
EN
The paper analyses the possibilities of implementing the eco-design rules through presenting the tools used in individual phases of the eco-design process. It has been shown that the creaction of coherent material flows, as a basis of eco-logistics actions, combined with the use of eco-design rules for products, is currently the base enabling to meet the guidelines of sustainable development. Presented in detail are the reguirements related to environmental protection, imposed on the designers of complex products.
13
Content available remote Prognostyczne modele kosztów ekologistyki w elektrowniach cieplnych
PL
W artykule przedstawiono możliwości analizy kosztów ekologistyki w elektrowniach cieplnych. Do modelowania i prognozowania zastosowano modele niestrukturalne, a przede wszystkim modele filtracji (średniej ruchomej prostej), wygładzania wykładniczego (model Holta) i szeregów czasowych (modele tendencji rozwojowej). Modelowanie i prognozowanie umożliwia nie tylko analizowanie ogólnych trendów charakteryzujących koszty ekologistyki, ale również przewidywanie ich wielkości w przyszłości, co z kolei wspomaga proces decyzyjny.
EN
The concept for modular rack stores with one-sided access, which allow therealisation of the „fi-fo" principle of package flow in partly or fully automated storage systems is presented. In accordance with the modular assumption, the storage system consists of repeatitive segments possessing independent load-carrying structures, mechanisms for horizontal and vertical transport of packages, drives, sensor and control systems, which ensure independent functioning of these segements as one-sided „fi-fo" rack store, or group functioning as the appropriately larger „fi-fo" rack store. The individual parts of these segments (the load carrying structure, mechanisms, etc) also have, to a certain degree, a modular structure, which allows them to be made larger by assem-blying additional segements. The smallest basic segment contains a 2-level rack (an upper level for entry and a lower one for exit of packages) as well as a lift for lowering the packages to the exit level. Such a segment can contain 4 packages maximum, including 2 packages in the lift and 2 inside the entry and exit racks. An extension of the segment in legth and in depth, i.e., an increase in the number of levels and lengths of rack channels, means an increase in the volume of the store segment due to the newly created spaces in increased rack and in lift shaft, which is equipped with transposeable supporting elements and can accommodate packages followly lowered by the lift table located under them. For a given strength of the foundation, the maximum height and depth (length of the channels) of an individual store segment is limited by the size of the total mass (brutto with packages) of the part that is transported in order to gain access to the interior of the rack store. All mechanisms that transport packages in the modules of the store are electricaly powered and are equipped with pneumatically driven blocades of packages, as well as strain gauges put on the main structure for controlling the presence of packages in each module independently of the induction sensors. Presented examples of possible solutions for rack stores designed according to the described concept, reveal numerous advantages, and theseare listed below. 1) The solutions allow for exploitation of repetitve elements (loadcarying structures, mechanisms and drives with the appropriate control systems), in the construction of the rack stores with varying size and application. 2) The rack stores can be built as one-sided (no through) as well as two-sided (through) stores, with varying numbers of entry and exit levels. 3) In case of failure (and also during maintenance), the structural solution of the one-sided rack store and its control system ensures access to the interior parts of this store and to the packages there present, and also allows to switch off the defective segment without disturbing the work of the remaining segments. 4) Control systems , which are especially configured, enable the functioning of the rack stores in both partly and fully automated systems of flow of packages and materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.