Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eccentricity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents the results obtained from an experimental programme and numerical investigations conducted on model tests of strip footing resting on reinforced and unreinforced sand slopes. The study focused on the determination of ultimate bearing capacity of strip footing subjected to eccentric load located either towards or opposite to the slope facing. Strip footing models were tested under different eccentricities of vertical load. The obtained results from tests conducted on unreinforced sand slope showed that the increase in eccentricity of applied load towards the slope facing decreases the ultimate bearing capacity of footing. Predictions of the ultimate bearing capacity obtained by the effective width rule are in good agreement with those proposed from the consideration of total width of footing subjected to eccentric load. The ultimate bearing capacity of an eccentrically loaded footing on a reinforced sand slope can be derived from that of axially loaded footing resting on horizontal sand ground when adopting the effective width rule and the coefficient of reduction due to the slope. When increasing the distance between the footing border to the slope crest, for unreinforced and reinforced ground slope by geogrids, the ultimate bearing capacity of footing is no more affected by the slope ground.
2
EN
Clustering algorithms are usually based on an initial estimate of cores, have performance dependent on the number of clusters and dimension of the data, and are performed offline. Thus, by categorizing a highly coupled sensor network as an industrial plant, it is necessary that all these characteristics are achieved. The article presents an improvement of the TEDA-Cloud, based on the Typicity and Eccentricity Data Analitics (TEDA).Inthisway,theproposed(TEDA-Cloudmodified),methodreducestheamountofstoreddataformergingcoresandspeedsuptheclassification of the presented data.
PL
Algorytmy klastrowania są zwykle oparte na wstępnym oszacowaniu rdzeni, mają wydajność zależną od liczby klastrów i wymiarów danych i są wykonywane w trybie offline. Zatem, poprzez kategoryzowanie wysoce sprzężonej sieci czujników jako instalacji przemysłowej, konieczne jest, aby wszystkie te cechy zostały osiągnięte. W artykule przedstawiono ulepszenie chmury TEDA opartej na analizie typowości i ekscentryczności danych (TEDA). W ten sposób proponowana (zmodyfikowana TEDA-Cloud) metoda zmniejsza ilość przechowywanych danych do łączenia rdzeni i przyspiesza klasyfikację prezentowanych danych.
PL
W artykule autor przedstawia wpływ asymetrii szczeliny powietrznej na prąd generatora ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych. Publikacja zawiera wyniki symulacji komputerowych wykonanych w programie Ansys Maxwell 2D oraz wyniki badań laboratoryjnych dotyczące zjawiska ekscentryczności. Do badań wykorzystano specjalną konstrukcję generatora wyposażonego w tarcze łożyskowe umożliwiające zmianę usytuowania wirnika względem stojana. Rozwiązanie to zostało opatentowane. Przedstawiono przebiegi czasowe prądu wraz z analizą częstotliwościową – zarówno dla symulacji, jak również badań laboratoryjnych. Wyselekcjonowano szereg częstotliwości, które towarzyszą asymetrii szczeliny powietrznej. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Pozwala ono na podstawie analizy częstotliwościowej prądu maszyny zdiagnozować rozkład szczeliny powietrznej.
EN
In this article author described an influence of air gap asymmetry of PM generator current. The publication contains results of computer simulations and laboratory tests results of eccentricity. For tests was used generator with special bearing shields. These shields make possible change position between rotor and stator of machine. This is the subject of patent application. The waveforms of current and frequency analysis for simulations and laboratory tests are presented in the paper. A series of frequencies has been selected that accompany the asymmetry of the air gap. The mathematical equation – a marker for this disruption is presented in the summary. This equation make possible air gap distribution diagnose based on frequency analysis of generator current.
4
Content available remote The analysis of own signals of PM electrical machines – example of eccentricity
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) electrical machines. Those machines are commonly used in small wind or water systems. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. There was analyzed number of publications which describe vibration diagnostic methods and tests of electrical machines and there was no method found to determine the technical condition of such machine basing on their own signals. This work presents: field-circuit model, results of static tests, results of calculations and simulations.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla maszyn z magnesami trwałymi. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. Przeanalizowano liczne publikacje opisujące diagnostykę maszyn elektrycznych i nie napotkano na metody bazujące na wykorzystaniu własnych sygnałów maszyny do określenia ich kondycji układu wibroakustycznego. W pracy przedstawiono m.in. model polowy, wyniki obliczeń oraz symulacji komputerowych.
EN
The paper presents results of theoretical and numerical investigation of guided wave propagation in twolayer bars with geometric imperfections in the form of eccentric location of steel core. Steel rod of diameter equal to 1 cm embedded in composite mortar-type cover with external diameter equal to 5 cm has been taken into consideration. Several different rods with variable size of eccentricity are analysed. Results for rods with misalignment of the cover and the core are presented as dispersion curves which were calculated using SAFE method (semi-analytical finite element) and compared with results obtained for perfect axisymmetric rod. Moreover, numerical calculation for several cases of imperfect rods were conducted and results given in the form of displacements and accelerations maps and time-domain signals.
PL
Praca przedstawia wyniki analizy teoretycznej oraz numerycznej dotyczącej propagacji fal prowadzonych w prętach dwuwarstwowych z imperfekcjami geometrycznymi w postaci niecentrycznego położenia stalowego rdzenia. Pod uwagę wzięto pręt stalowy o średnicy 1 cm osadzony w warstwie materiału kompozytowego typu zaprawa o zewnętrznej średnicy równej 5 cm. Przeanalizowano kilka różnych przypadków mimośrodowego położenia pręta. Wyniki zarówno dla pręta bez imperfekcji, jak i dla prętów, dla których rdzeń i otulina nie są położone współosiowo zostały przedstawione w postaci krzywych dyspersji uzyskanych za pomocą metody SAFE (semi-analytical finite element). Ponadto, przeprowadzone zostały obliczenia numeryczne, a wyniki przestawione zostały w postaci przemieszczeń i przyspieszeń wywołanych ruchem falowym oraz sygnałów czasowych.
EN
A novel testing setup is developed for structural tests on segmental joints of shield tunnels. It lies on the ground and is a self-balanced system. The applied axial force and bending moment are coupled, and the combination of target axial force and bending moment at the joint can be achieved by adjusting the horizontally-applied forces. It is more economic and flexible than the traditional two-point bending testing setups. The effectiveness of internal force/moment transmission of the testing setup was verified by comparing the experimental data with theoretically-determined values and numerical simulation results. It was then applied to investigate the flexural behaviour of longitudinal joint of a deeply-buried tunnel subjected to both sagging and hogging moments. The rotational stiffnesses of the testing joint were determined. The influences of bending moment and axial force on joint defor-mation were unified through eccentricity. In both the sagging moment and hogging moment cases, the joint deformation varied with eccentricity following a bilinear trend composed of an axial-force-dominant stage and a bending-moment-dominant stage. The slopes of the relationships between eccentricity and joint rotation angle are steeper in the hogging moment case than in the sagging moment case due to the absence of bolts at the extrados.
PL
Rzetelna diagnostyka maszyn indukcyjnych oprócz badania stanu izolacji uzwojeń, ich symetrii i ciągłości, stanu pakietu oraz drgań powinna uwzględniać również badanie na okoliczność ewentualnego nie centrycznego ustawienia wirnika względem osi stojana. Ekscentryczność ma bowiem wpływ na zużycie łożysk, poziom drgań mechanicznych wskutek powstawania niezrównoważonych sił naciągu magnetycznego, zagrożenie izolacji uzwojeń wskutek przenoszenia drgań o częstotliwości rzędu kHz, wreszcie w skrajnych przypadkach może skutkować zatarciem wirnika o stojan i zniszczeniem uzwojeń maszyny oraz termicznego uszkodzenia pakietu. Praca przedstawia wprowadzenie do diagnozy kilku rodzajów współczynników liczbowych, które w oparciu o widma prądów i strumienia poosiowego określają ilościowo poziomy podstawowych rodzajów ekscentryczności. Na kilku przykładach z pomiarów w przemyśle i laboratorium pokazano zmiany tych wskaźników wskutek powiększania się stopnia ekscentryczności. Metoda ta umożliwia wykrycie zmian tego zjawiska w czasie i określenie jego trendu.
EN
Reliable diagnostics of induction machines, in addition to investigating the condition of the Winding insulation, their symmetry and continuity and the condition of the core and vibrations as well, should also take into account the possible eccentric position of the rotor relative to the stator axis. Eccentricity has an impact on bearing wear, the level of mechanical vibrations due to unbalanced magnetic tension forces, the risk of winding insulation due to transmission of vibrations at a frequency of kHz, and in extreme cases it may result in rub of the rotor against the stator surface and destruction of the machine's windings and thermal damage to the core package. The work presents an introduction to the diagnosis some types of indicators - numerical coefficients that, based on the current and axial flux spectra, quantify the levels of basic eccentricity types. Several examples of measurements in the industry and laboratory show changes in these indicators due to the increasing degree of eccentricity. This method makes it possible to detect changes of this phenomenon in time and determine its trend.
9
Content available remote Application of neural networks to detect eccentricity of induction motors
EN
The possibility of using neural networks to detect eccentricity of induction motors has been presented. A field-circuit model, which was used to generate a diagnostic pattern has been discussed. The formulas describing characteristic fault frequencies for static, dynamic and mixed eccentricity, occurring in the stator current spectrum, have been presented. Teaching and testing data for neural networks based on a preliminary analysis of diagnostic signals (phase currents) have been prepared. Two types of neural networks were discussed: general regression neural network (GRNN) and multilayer perceptron (MLP) neural network. This paper presents the results obtained for each type of the neural network. Developed neural detectors are characterized by high detection effectiveness of induction motor eccentricity.
EN
The article is concerned with the development of analytical testing method related to stresses in stress concentration areas in butt welded joints with one-sided excess weld metal. The innovativeness of this research work consists in taking into consideration the shift of joint cross-section centres of inertia located in the excess weld metal area. The research led to the obtainment of formulas describing stresses in geometric heterogeneity areas triggered by tensile force and bending moment induced by the shift of the inertia centre. The formulas obtained in the research coincide with the results of stress-related numerical modelling. It was ascertained that an increase in eccentricity combined with the distance from the excess weld metal base could lead to greater stresses in the weld root area than those on the weld face side. The research involved the performance of fatigue tests in the high-cycle area of TIG butt welded joints of sheets made of aluminium alloy 1460. It was ascertained that in the specimens having the gentle toe (between the weld and the base material) the crack was initiated in the weld root, which was consistent with calculation-based forecast.
PL
Artykuł jest poświęcony opracowaniu analitycznej metody badań stanu naprężeń w obszarach koncentracji naprężeń w doczołowych złączach spawanych z jednostronnym nadlewem. Nowość naukowa niniejszej pracy polega na uwzględnieniu przesunięcia środków inercji przekrojów złącza, znajdujących się w obszarze nadlewu. W pracy uzyskano wzory matematyczne, które opisują stan naprężeń w obszarach niejednorodności geometrycznej wywołanych przez siłę rozciągająca i moment zginający, wywołany przez przesuniecie środka inercji. Uzyskane wzory są zbieżne z wynikami modelowania numerycznego stanu naprężeń. Ustalono ponadto, że wskutek zwiększenia mimośrodkowości przy oddaleniu od podstawy nadlewu. naprężenia w obszarze grani spoiny mogą być większe niż naprężenia od strony lica. Przeprowadzono badania zmęczeniowe w obszarze wysokocykłowym złączy doczołowych blach cienkościennych ze stopu aluminiowego 1460 wykonanych metoda MIG. Stwierdzono, że w próbkach z łagodnym przejściem pomiędzy spoiną a materiałem podstawowym, powstanie pęknięcia zmęczeniowego zachodzi w grani spoiny, co jest zgodne z przewidywaniami dokonanymi na podstawie obliczeń.
EN
In this paper the detection and classification of faults in induction motor using motor current signature analysis and monitoring of stray flux are presented. During the research motors with static, dynamic and mixed eccentricity were measured. The results were analyzed and compared with the data obtained from the simulated motor models. The behavior of sidebands of principal slot harmonics was examined. The results are presented in the form of graphs that illustrate the effectiveness and advantage of the method for diagnosis of the motor and detection of faults in it.
PL
W artykule przedstawiono metodę detekcji I klasyfikacji defektów silników indukcyjnych na podstawie analizy prądu i strumienia rozprposzonego. Możliwe jest wykrywanie statycznych i dynamicznych ekcentryczności. Zmierzone parametry były porównywane z danymi otrzymanymi metoda symulacji.
EN
The production programme of ironworks Železiarne Podbrezová a.s. deals primarily with the production of seamless steel tubes rolled from billets from company’s foundry. This paper deals with the study of the transverse defects causes of tubes, especially eccentricity that is evaluated at each technological node separately. The problem of tube eccentricity is considered as a p rimary factor of geometrical deviation. The current method of eccentricity evaluation has been examined. Part of the paper comes up also with the continuous evaluation of tube eccentricity in real production runs. This evaluation takes place once a month, with 98% of seamless tubes produced with eccentricity not exceeding 5%. Conclusions in this paper are decisive for taking preventive measures for eccentricity to occur and also for fixing the measurement methodology for eccentric tubes.
PL
Program produkcji huty Železiarne Podbrezová a.s. obejmuje głównie wytwarzanie rur stalowych bez szwu walcowanych z wlewków pozyskanych z własnej odlewni tej spółki. Niniejszy artykuł opisuje wyniki badań przyczyn powstawania wad poprzecznych rur, a głównie mimośrodowości rur, które to wady są oceniane na każdym węźle technologicznym oddzielnie. Za główną przyczynę powstawania problemu niewspółśrodkowości przekroju poprzecznego rury są odpowiedzialne odchyłki geometryczne. Stąd ich pomiar i analiza stanowi o sukcesie wytwórczym. W artykule przedstawiono metodę oceny mimośrodowości obecnie stosowaną w hucie. Znacząca część prezentowanych wyników pochodzi również z ciągłej oceny mimośrodowości rury zebranych z rzeczywistych cykli produkcyjnych. Ocena ta odbywa się raz w miesiącu. Stwierdzono, że 98% produkowanych rur bez szwu ma mimośrodowość nieprzekraczającą 5%. Wnioski z tej pracy mają decydujące znaczenie dla podjęcia środków zapobiegawczych dla dalszego ograniczenia poziomu występowania wad poprzecznych, które mogą się pojawiać i uzasadnia wybór metodyki pomiaru mimośrodowości rur.
EN
Most studies on solenoid valves (SVs) assumed that the armature is concentrically positioned in the sleeve. Under this assumption the transversal component of the magnetic force is equal zero. The article presents an analytical calculation model for the estimation of the armature eccentricity. Using this model the eccentricity was calculated as a function of the sleeve thickness and the hydraulic clearance between the armature and the sleeve. After finding the eccentricity also the permeance of the radial air gap was calculated. This permeance has a direct influence on the drop of the magnetomotive force in the magnetic circuit and finally influences also the axial component of the magnetic force. In the article a calculation of both transversal and axial components of the magnetic force was carried out and presented in the appendix to the article.
14
EN
Orthogonal turn-milling is a relatively new process technology, the coupling turning and milling processes together and enjoying the advantages of both. However, to the best knowledge of the authors, few studies on the chips of the orthogonal turn-milling have been reported, although the understanding of the chips is important when studying turn-milling mechanism, machining heat and tool wear. In this paper, the analytical models of 3D chips (under both centric and eccentric situations) are proposed based on the orthogonal turn-milling principle and the mathematical expressions of chip thickness and height are obtained considering both side and end cutting edges. Based on the models, numerical analysis is performed to understand the relationships between chip dimensions and cutting parameters. To verify the proposed models and numerical results, the validation experiments are conducted. The comparison shows the consistency between theoretical and experimental results in terms of chip geometries and volumes under different cutting speeds and feed rates. Some findings are presented based on this study, which might provide a theoretical foundation and reference for the orthogonal turn-milling mechanism research.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości łożysk ślizgowych stosowanych w olejowych pompach zębatych silników lotniczych. Parametry pracy łożyska obliczono przyjmując do badań adiabatyczny model filmu olejowego. Charakterystyki statyczne wyznaczono przyjmując jako wielkości wynikowe: maksymalne ciśnienie, maksymalną temperaturę, oraz minimalną wysokość filmu olejowego. Dla badanego łożyska określono również obszar rozwiązań dopuszczalnych.
EN
The paper presents results of research into the properties of slide bearings used in gear oil pump of aircraft engines. Bearing operating parameters were calculated taking into consideration for tests the adiabatic model of the oil film. Static characteristics were determined by assuming the following as the output quantities: maximum pressure and temperature in the oil film and minimum height of the oil film. The scope of feasible solutions were also determined for the tested bearing.
16
Content available remote Diagnostyka silnika indukcyjnego klatkowego - wykrywanie niecentryczności
PL
W artykule autorzy przedstawiają wyniki prac dotyczących metody wykrywania niecentryczności statycznej i dynamicznej wirnika służącej do diagnostyki silnika indukcyjnego klatkowego. Metoda polega na wykorzystaniu dostępnych sygnałów diagnostycznych zawartych w widmie prądów stojana. Dysponując bazą danych prądów stojana dla różnych uszkodzeń wirnika, autorzy chcieliby przedstawić możliwości wykrywania niecentryczności w różnych przypadkach. Model dynamiczny silnika użyty do obliczeń uwzględnia wyższe harmoniczne indukcyjności stojana, wirnika i indukcyjności stojan-wirnik oraz zmienną prędkość obrotową wirnika.
EN
In this paper the authors present the results of work on methods to detect static and dynamic eccentricity of the rotor used for diagnosis of induction motor. The method relies on the use of available diagnostic signals contained in the spectrum of the stator currents. On the basis of the stator currents for different rotor fault, the authors would like to show the ability to detect different cases of eccentricity. A dynamic model of the motor used in the calculation includes the presence of the higher harmonics of: the stator inductances, the rotor inductances and stator-rotor inductances. The model allows doing the calculations for a variable rotor speed.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
144--149, CD 1
PL
W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu twornika pod wpływem drgań mechanicznych wirnika względem stojana. W pracy przedstawiono model polowo – obwodowy, wyniki badań statycznych, wyniki obliczeń oraz symulacji mających na celu detekcję częstotliwości, które odpowiadają wibracjom, wymuszonych asymetrią geometrii promieniowej między stojanem, a wirnikiem.
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. This work presents: field-circuit model, results of static tests, results of calculations and simulations.
18
Content available remote Procedury i analiza usterek w silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi
PL
Silniki elektryczne są coraz częściej stosowane na Ziemi, w gospodarstwach domowych, przemyśle itp., ich liczba wzrasta z każdym rokiem na całym świecie. To wszystko wymusza pewne podejście do ich diagnostyki, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie ich niezawodność jest kluczowa, tzn. w zastosowaniach strategicznych czy wojskowych. Następnie należy zastosować odpowiedni rodzaj diagnostyki oparty na sygnale czasowym, częstotliwościowym, bądź innym. W szczególności istotne jest badanie silników synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM), gdyż mając wiele zalet (jak stosunek oddawanej mocy do ich masy) i stają się bezkonkurencyjnie stosowane w każdej gałęzi przemysłu. Z uszkodzeń mechanicznych najbardziej im grożących wymienia się ekscentryczność (mimośrodowość) statyczną i dynamiczną, demagnetyzację (rozmagnesowanie), uszkodzenia łożyska czy uszkodzenia międzyzwojowe. W przemyśle każde przewidzenie takiej awarii może zapobiec ogromnym stratom finansowym albo narażeniem na niebezpieczeństwo pracowników.
EN
Electric motors are being increasingly utilized on Earth, in the households, industry etc., their number is augmenting every year worldwide. This enforces a certain procedure at the approach to the diagnosis of such motors, especially in locations where their reliability is very important, i.e. in strategic or military applications. Then one must apply the right kind of diagnosis based on the frequency or time signal, or another type. In particular, synchronous motors with permanent magnets (PMSM) should be examined, because of the many advantages they possess (such as the ratio of power output to its mass) and they become unrivaled in every industry aspect. The most common mechanical failures which are a jeopardy for them are static and dynamic eccentricity, demagnetization of the magnet, bearing damage or inter-turn faults. In the industry it is very crucial to predict such failures in order to avoid huge human or financial losses.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy generatora wolnoobrotowego wielobiegunowego dla dwóch rodzajów ekscentryczności wirnika jak również dla niesymetrycznego rozmieszczenia magnesów trwałych na wirniku. W tym celu wykonano obliczenia momentu zaczepowego jak również obliczenia momentu elektromagnetycznego dla wymuszenia napięciowego przy obciążeniu generatora rezystancją zastępczą oraz indukcyjnością. Analizę wykonano w środowisku obliczeniowym MAXWELL przy użycia środowiska transient.
EN
In this paper analysis results of the Permanent Magnet Synchronous Generator are presented for two different rotor eccentricities as well as for asymmetrical arrangement of the permanent magnets on the rotor. In this order to investigate of the cogging torque and electromagnetic torque analyzed for excitation of the initial voltage under supplementary resistance and inductance. Analysis was performed with a use of Maxwell code and transient solution type.
20
Content available remote Analiza wpływu ustawienia elementu na wyniki pomiarów tomograficznych
PL
W artykule zbadano wpływ centryczności (0; 2,5; 5 mm) oraz powiększenia (rozmiaru pojedynczego woksela - 15; 20; 40 i 60 μm) na wyniki pomiarów tomograficznych. Badania zostały przeprowadzone na przemysłowym tomografie komputerowym METROTOM 800. Badany element (kula) został wykalibrowany przy pomocy współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Wartość niecentryczności ustawiono przy pomocy specjalnie skonstruowanego stanowiska. Wpływ niecentryczności oraz rozmiaru pojedynczego woksela został zweryfikowany przy pomocy nieparametrycznego testu statystycznego dostępnego w oprogramowaniu Statgraphics.
EN
In this paper, the influence of centricity (0; 2,5; 5 mm) and magnification (size of a single voxel - 15; 20; 40 and 60 μm) of tomographic measurement on results was examined. Studies were performed using industrial computer tomograph METROTOM 800. The test element (ball) was calibrated using a coordinate measuring machine. The value of eccentricity was set using a specially constructed research position. The influence of eccentricity and the size of a single voxel was verified using non-parametric statistical test available in the Statgraphics software.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.