Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eating habits
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the poll was to evaluate the knowledge of women and men on the impact of proper diet on the course of a neoplastic disease. The study was conducted in April 2014 among 100 people aged from 18 to 61, of which 89% suffered from malignant neoplasm, and 11% from benign neoplasm. Basing on the obtained results, the research hypothesis has been negatively verified: men and women have a low awareness of the impact of diet on the course of a neoplastic disease, because 62% of the patients confirmed the change in the daily diet to a healthier one after disease diagnosis. However, it seems essential to increase consumption of saltwater fish by people with cancer and to introduce appropriate training programs for patients and their families on dietary management.
PL
Celem przeprowadzonego badania była ocena wiedzy kobiet i mężczyzn w zakresie wpływu właściwego sposobu żywienia na przebieg choroby nowotworowej. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2014 roku w grupie 100 osób w wieku od 18 do 61 lat, spośród których 89% chorowało na nowotwory typu złośliwego, a 11% na nowotwory typu łagodnego. Na podstawie uzyskanych wyników zweryfikowano negatywnie postawioną hipotezę badawczą: kobiety i mężczyźni mają niską świadomość w zakresie wpływu sposobu żywienia na przebieg choroby nowotworowej, ponieważ 62% pacjentów potwierdziło zmianę codziennej diety na prozdrowotną po zdiagnozowaniu u nich choroby. Niezbędne jednak wydaje się zwiększenie konsumpcji ryb morskich przez pacjentów onkologicznych oraz wprowadzenie odpowiednich programów szkoleniowych dla chorych i ich rodzin z zakresu postępowania dietetycznego.
PL
Celem przeprowadzonego badania była ocena potraw dzieci w wieku szkolnym w stosunku do wybranych produktów spożywczych. Badanie przeprowadzono w 2014 roku w grupie 140 dzieci w wieku od 9 do 12 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Badano preferencje dzieci w stosunku do 41 produktów spożywczych i potraw. Stopień akceptacji danego produktu oceniono w oparciu o 3 stopniową skalę, a poszczególnym odpowiedziom przyporządkowano odpowiednie rangi. Do grupy produktów o wysokim stopniu akceptacji przez dzieci w wieku od 9 do 12 lat zaliczono napoje słodzone i produkty wysokoprzetworzone, takie jak: pizza, hamburgery i frytki. Dzieci chętnie spożywają produkty o wysokiej gęstości energetycznej, co może w przyszłości przyczynić się do rozwoju chorób dietozależnych. Wskazane jest podjęcie działań edukacyjnych w środowisku rodzinnym oraz opracowanie i wdrożenie strategii w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom żywieniowym u dzieci w wieku szkolnym.
EN
The aim of the poił was to assess consumption preferences of schooł-age children towards the selected products and meals. The poił was conducted in 2014 among a group of 140 children aged from 9 to 12 attending the Primary School No. 43 in Gdynia. The diagnostic poił method was used in the project. Preferences of the childn towards 41 foodstuffs and meals were studied. The degree of acceptance of a specific product was assessed on tj basis of a 3-grade scale, and appropriate ranks were assigned to individual replies. Soft drinks and highly processed products, such as pizza, hamburgers and French fries were classified in the group of products with a high degree of acceptance by children aged 9 to 12. Children willingly consume produd with high energy density, which may develop diet-related diseases in the future. It is recommended to introdu educational activities in a family environment and to develop and implement strategies to prevent the incorri nutritional behaviour in school-age children.
3
Content available remote Zachowania żywieniowe i preferencje dzieci w wieku przedszkolnym
PL
Dzieci w wieku przedszkolnym kształtują nawyki żywieniowe, na które rodzice/opiekunowie wpływają w sposób szczególny. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było uzyskanie opinii na temat zachowań żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym, ich preferencji oraz znajomości wybranych produktów. Zachowania żywieniowe dzieci w wieku 3 i 4 lat oceniono na podstawie informacji uzyskanych od dzieci i ich rodziców. Częstotliwość spożycia owoców, warzyw, mięsa, mleka i ich przetworów wśród badanych była zróżnicowana. Prawie 40% dzieci spożywało owoce raz dziennie lub rzadziej, 30% dzieci nie potrafiło odróżnić warzyw od owoców. Dzieci spożywały mięso i jego przetwory równie często jak mleko i przetwory mleczne. Ryby, ciemne pieczywo były spożywane rzadko. Tylko 10% dzieci zdaniem rodziców nie spożywało słodyczy i słonych przekąsek, 30% spożywało je, kiedy chciało lub kilka razy w tygodniu. Wśród najbardziej lubianych owoców były truskawki, warzyw – marchew, zaś wśród najmniej lubianych owoców były winogrona, a warzyw – rzodkiewka.
EN
Pre-school children formed their eating habits, on which parents/guardians can affected in a particular way. The aim of the survey, using questionnaires, was to obtain opinions on the pre-school children food behavior and preferences and familiarity with selected products. Food habits of 3–4 years old children were evaluate on the basis of information obtained from the parents and the children themselves. Frequency of consumption of fruit, vegetables, meat, milk and their products in the children vary. Almost 40% of children consumed fruits one time per day or less, 30% of them could not distinguished fruits from vegetables. Children ate meat and dairy products as often as milk and milk products. Fish, dark bread were consumed rarely. Only 10% of children does not consume sweets and salty snacks, 30% consume such products when they want, or several times a week. Among the most popular fruit were strawberries, vegetables – carrots, among the least like fruits were grapes, vegetables – radish.
4
Content available remote Ocena nawyków żywieniowych młodych konsumentów z województwa pomorskiego
PL
Nawyki żywieniowe stanowią o stanie zdrowia, samopoczuciu, kondycji fizycznej i psychicznej organizmu oraz postrzeganiu sylwetki. Celem przeprowadzonych badań była ocena wiedzy dotyczącej nawyków żywieniowych młodych konsumentów z województwa pomorskiego. Badania wykazały, że 21% młodych konsumentów pozytywnie oceniło swój sposób żywienia, a 26% stwierdziło brak zdrowego odżywiania. Nie ograniczało spożywania tłuszczów 32% ankietowanych mężczyzn, a 48% wszystkich ankietowanych nie ograniczało spożywania soli. Wśród zadowalających stwierdzonych tendencji znalazła się deklaracja częstego spożywania owoców przez respondentów. Do palenia tytoniu i picia alkoholu przynajmniej raz w tygodniu przyznawało się 10% badanych. Jedna czwarta badanych deklarowała konsumpcję posiłków bezpośrednio przed snem, a 12% przyznawało się do spożywania posiłków w odstępach godzinnych. Przeprowadzone badania wykazały między innymi, że wiedza badanych na temat prawidłowych nawyków żywieniowych nie jest zadowalająca.
EN
Eating habits are vital for health, well-being, physical and mental condition, and for perception of bodily shape. The aim of this study was to assess the knowledge of eating habits of young consumers of the Pomeranian Region, Poland. The results indicated that 21% of the interviewed young consumers positively assessed their diet, whereas 26% reported that they were not eating healthy. 32% of men reported that they did not limit their fat consumption and 48% of the respondents did not limit their consumption of salt. Among the identified satisfactory trends was a reported frequent consumption of fruit. 10% of the respondents admitted smoking tobacco and drinking alcohol at least once a week. One in four respondents reported consumption of meals shortly before bedtime, and 12% reported eating meals at hourly intervals. The study indicated, among others, that the respondent current knowledge about healthy eating habits is not satisfactory.
5
Content available remote Assessment of the eating habits of a selected group of school age children
EN
The purpose of the research was to assess the eating habits, nutritional status and level of physical activity of a selected group of children. Empirical study was conducted with the use of an authorial questionnaire – survey in May 2013 in a group of 100 parents of children aged 6–9 years attending grades 1–3 of primary school in Gdynia. Eating habits of children were found to be beneficial in terms of regularity and the number of meals consumed, consumption of the first breakfast at home and a second breakfast at school and the lack of snacking in the course of time spent in front of a computer and a TV. As unbeneficial were considered eating habits of children in terms of snacking between main meals during the day and too short time of consumption of last meal before bedtime. It was found that the structure of consumption of individual food products is not compatible with the recommendations of the Institute of Food and Nutrition on low consumption of fruits and vegetables, whole grain products, leguminous plants, fish and high consumption of sweets. This trend may be the cause of shortage of nutrients such as vitamins, minerals, fiber and polyunsaturated fatty acids omega-3.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.