Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  earned value
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Inaccurate estimation in highway projects represents a major problem facing planners and estimators, especially when data and information about the projects are not available, and therefore the need to use modern technologies that addresses the problem of inaccuracy of estimation arises. The current methods and techniques used to estimate earned value indexes in Iraq are weak and inefficient. In addition, there is a need to adopt new and advanced technologies to estimate earned value indexes that are fast, accurate and flexible to use. The main objective of this research is to use an advanced method known as artificial neural networks to estimate the TSPI of highway buildings. The application of artificial neural networks as a new digital technology in the construction industrial in Republic of Iraq is absolutely necessary to ensure successful project management. One model built to predict the TCSPI of highway projects. In this current study, artificial neural network model were used to model the process of estimating earned value indexes, and several cases related to the construction of artificial neural networks have been studied, including network architecture and internal factors and the extent of their impact on the performance of artificial neural network models. Easy equation was developed to calculate that TSPI. It was found that these networks have the ability to predict the TSPI of highway projects with a very outstanding saucepan of reliability (97.00%), and the accounting coefficients (R) (95.43%).
2
PL
Metoda EVM umożliwia efektywną kontrolę inwestycji budowlanych za pomocą wskaźnika wartości wypracowanej. Wskaźniki określają rzeczywistą wartość wypracowaną wykonanych robót. Poprawne wyznaczenie tego wskaźnika jest podstawowym zadaniem analizy EVM. Na podstawie analizy konwencjonalnych rozwiązań, zbadano zastosowanie metody EVM dla inwestycji wykonywanych głównie przez podwykonawców. Wyniki zrealizowanych badań potwierdzają, że zastosowanie metod EVM do kontroli takich inwestycji wymaga korekty wskaźników wartości wypracowanej.
EN
EVM method allows effective control of construction investments by using earned value indicators. The indicators determine the actual earned value of the executed project. The correct calculation of these indicators is the basic task of the EVM analysis. Based on an analysis of conventional solutions, the use of EVM method has been examined for investments implemented mainly by subcontractors. The results of the realized studies confirm that the use of EVM method to such investments requires correction of earned value indicators.
PL
Metoda Earned Value umożliwia przewidywanie przyszłych wartości całkowitego kosztu oraz czasu realizacji przedsięwzięcia, a także pozwala na wczesne wykrycie niezgodności pomiędzy harmonogramem i budżetem przedsięwzięcia. Coraz częściej podkreśla się jej użyteczność do monitorowania i kontrolowania postępu robót w ujęciu czasowo-kosztowym. W pośredni sposób wykorzystywana jest do kontroli ryzyka w aspekcie przekroczenia kosztów realizacji przedsięwzięcia i nie dotrzymania terminu zakończenia inwestycji. Celem autorów niniejszego referatu było nie tylko wskazanie szeroko omawianych w literaturze zalet metody, jak również uwypuklenie pewnych nieścisłości przy stosowaniu Earned Value, które mogą wpłynąć na prognozowanie kosztów i daty zakończenia przedsięwzięcia. Wnioski opracowano na podstawie analizy kilkunastu realizacji.
EN
The Earned Value Method allows the prediction of future values of the total cost and duration of the construction project realization, and also it allows the early detection of the collisions between the schedule and the construction project budget. It is more often indicated its usefulness for monitoring and controlling the construction work progress in the time and cost formulation. It is used, in the indirect way, to control the risk in terms of the cost overruns of the construction project realization and in case of the failure to meet the deadline for completion of the construction project. The authors’ goal was not only to indicate the advantages of the method (widely discussed in the literature) but also to indicate some inaccuracies in the application of the Earned Value Method, which may affect the costs forecasting and the date of completion of the construction project. The conclusions are based on the analysis of several construction project realizations.
PL
Wraz z pojawiającymi się postulatami wdrożenia zarządzania projektowego w górnictwie węglowym, powstaje kwestia doboru narzędzi, wspierających efektywne zarządzanie projektami. Koncepcja Earned Value jest obecnie powszechnie używana w organizacjach zorientowanych na zarządzanie projektowe i wydaje się być również dobrą odpowiedzią na potrzeby działów controllingu w górnictwie. W artykule autorzy przedstawiają podstawowe założenia koncepcji Earned Value, jak również wskazują na praktyczne aspekty jej zastosowania w controllingu robót korytarzowych.
EN
Along with the emerging postulates of the implementation of project management in the coal mining industry, there comes a question about tools which may support the effective operational control of projects. Earned Value concept is currently widely used in organizations focused on project management and it also seems to be a good response to the needs of controlling departments in the mining industry. In this paper the authors present basic assumptions of the concept of Earned Value as well as point at the practical aspects of its application in controlling of under ground roadway workings.
PL
Podczas wykonywania robót budowlanych zwykle następuje dezaktualizacja planów (terminowych i kosztowych) i zachodzi konieczność oceny stanu zaawansowania budowy oraz zastosowania działań naprawczych. Aby kontrola i ocena zaawansowania przedsięwzięcia w odniesieniu do planowanych terminów i kosztów mogła być wykorzystana w sterowaniu przedsięwzięciem, powinna być dokonywana cyklicznie lub w określonych terminach. Celem artykułu jest zaprezentowanie metody wspomagającej zarządzanie operacyjne budową wykorzystującej harmonogramy oparte na modelach sieciowych i metodzie kontroli postępu robót i budżetu, tj. metod: Earned Value (EV) i jej rozwinięcia - Earned Schedule (ES). Obliczone wskaźniki metod ES i EV po ich interpretacji pozwalają na podjęcie decyzji odnośnie do dalszego przebiegu budowy. Zaproponowaną metodykę zastosowano w praktyce podczas realizacji robót drogowych.
EN
It is quite common that in the course of construction works their programmes (both schedules and cost plans) have to be adjusted to changing conditions. If plans are to be met, it is thus necessary to monitor performance to introduce necessary repair actions. Progress checks providing information useful in project control should be conducted on regular basis. The aim of the paper is to present a method used for managing projects on operations level- the Earned Value method (EV) and its extension - Earned Schedule (ES). In these methods, a set of simple indices allow the project manager to decide on further progress of works. Application of the method has been illustrated by a road works case study.
6
Content available Earned value method as a tool for project control
EN
Earned Value is a well-known project management tool that uses information on cost, schedule and work performance to establish the current status of the project. By means of a few simple rates, it allows the manager to extrapolate current trends to predict their likely final effect. The method is based on a simpli-fied model of a project, but proved to be useful in practice of cost control. It is being developed to account better for schedule and time aspects. The paper outlines the basic principles of the method and its recent extension, the Earned Schedule method, and, with help of a few examples, investigates into assumptions that affect their diagnostic and predictive accuracy.
EN
Features of a project cause using of special assessment instruments bringing information on how the project was realized. One of the main aspects of project assessment is earned value, which may be analyzed in different areas, such as costs, terms, quality etc. The Earned Value method allows to monitor a project progress during its realization in the main areas. To use this method it is necessary to construct a budget of project properly. The budget should present costs estimated separately for each single task, specified in Work Breakdown Structure. Moreover, it is necessary to take into consideration a schedule of project realization, presented in a Gantt chart. It allows to observe a progress of project during its realization, indicating cost and schedule variations. The information brought by using this method enables assessment of project undertaking before its ending and increases probability of its realization with success.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.