Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
Background: Recent technology development and the rise of e-commerce activities influenced changes in the logistics field and have "forced" companies to change their approach to logistics. On the other side, we are witnessing new developments in logistics service providers and their transformation. Competitiveness today doesn't depend only on price but also on customer service and delivery time. This can be influenced by the implementation of modern methods in logistics. Thus, logistics service providers in the global market are looked at as business partners and the relationship with logistics service company is considered as a partnership. Because of the development in technology e-logistics concept has become more frequently used since it gives concepts for information sharing and information transparency within partners within supply chains. Thus, one of the important tasks of e-logistics is to share information with its partners and with that, it can have an influence on their competitiveness. The main aim of the paper is to show that the right logistics service provider in the modern supply chain can help companies to gain and maintain competitiveness and especially by using different modern digital tools in doing business. Methods: Paper has been written based on the analyses of the reviewed literature together with determining potential influence e-logistics and e-SCM have on company's competitiveness. The case of DHL included in this study has been selected to present potentials which e-logistics have on creating a competitive advantage. Results: Research results show that use of advanced logistics operator can help companies in increasing their competitiveness in today's market. Conclusions: Customer experience, new entrants, technology collaboration vs. competition are major characteristics of the new trend and logistics service providers will need to adapt to these changes. Improved running in one of the previously mentioned areas will create and maintain the company's competitiveness and as more modern technological tools and solutions will be used, companies will be able to have more benefits.
PL
Wstęp: Rozwój technologii, który postępuje w ostatnim czasie oraz wzrost aktywności związane z e-commerce, wymusza zmiany w obszarze logistyki jak również podejście wielu firm do obszaru związanego z logistyką. Z drugiej strony można obecnie zaobserwować rozwój dostawców usług logistycznych i ich przekształcenia. W obecnych czasach konkurencyjność nie polega jedynie na cenie ale również na jakości usług oraz czasie realizacji. Wpływa to również na wdrażanie nowoczesnych metod w logistyce. W związku z rozwojem technologii, koncepcja e-logistyki jest coraz częściej wdrażana, umożliwiając wymianę informacji oraz jej przejrzystość dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Dlatego też jednym z najważniejszych zadań w-logistyka jest przekaz informacji pomiędzy partnerami, co wpływa na ich konkurencyjność. Celem tej pracy jest zaprezentowanie właściwej postawy dostawcy usług logistycznych we współczesnym łańcuchu dostaw, która może pomóc uzyskać firmom przewagę konkurencyjną poprzez między innymi stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych. Metody: Na podstawie przeglądu literatury dokonano analizy obecnej sytuacji, następnie określono wpływ e-logistyki oraz e-SCM na konkurencyjność firmy. Na przykładzie firmy DHL zaprezentowano potencjalne korzyści e-logistyki dla podwyższenia przewagi konkurencyjnej. Wyniki: Otrzymane wyniki wskazują na uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez operatora logistycznego, stosującego zaawansowane rozwiązania technologiczne. Wnioski: Doświadczenie klienta, nowi użytkownicy, współpraca w zakresie używanych technologii versus konkurencyjność to główne elementy charakteryzujące nowy trend, który muszą wdrożyć do swojej praktyki dostawcy usług logistycznych. Poprawa w którymkolwiek z powyższej wymienionych obszarów stwarza możliwość do utrzymania konkurencyjność firmy. Wraz ze wzrostem stosowanych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, firmy uzyskują więcej korzyści.
2
Content available remote Ewolucja łańcuchów dostaw w dobie e-biznesu
PL
W artykule dokonano analizy literaturowej, której celem było przedstawienie zasad funkcjonowania i zmian zachodzących w łańcuchach dostaw w związku ze wzrostem znaczenia e-biznesu. Rozważono historię rozwoju łańcuchów dostaw oraz ich obecny kształt.
EN
In the article, a literature analysis aimed at presenting the functioning scheme and changes of the supply chains connected to the growth of e-business' importance has been conducted, taking into account the former functioning of supply chains as well as their contemporary shape.
EN
Nowadays almost every action is accompanied by a constant haste. The goods, the information and the financial resources flow must be faster than ever before. A company success in distribution channels in current market is conditioned by a logistics and a quality of a provided services. All those actions are enabled with bearing the possible lowest own costs. Such functioning of the enterprise can be improved and become more effective by the development of IT system in logistics of the e-commerce, which is enabling unified way for the communication and the collaboration both inside and outside the enterprise. The scientific target of the article is to present to readers the meaning, the features, the possibilities and the changes in the supply chain of modern systems in e-logistics of distribution, by using an up-to-date IT. While writing this article, authors based on the available literature of the subject and on their own reflections and experiences. To the analysis were given the components such as description, functions and properties, application and evaluation.
4
Content available E-logistics and m-logistics in information economy
EN
Background: The purpose of this article is to study the concepts of electronic and mobile logistics as components of the information economy within which the effective management of relevant information flows can be performed today. Materials: The article is based on the available recent scientific-theoretical and professional practical research and publications. Introduction to these studies and publications allowed to conclude the diversity, importance and relevance of the proposed in this work problem and the existence of the understudied aspects. Results: This article proposes author definition of m-logistics as part of an information logistics, describes the aspects of its functioning and demonstrates its place in information economy. Conclusion: This work may be a starting point for further research in the field of e-logistics and m-logistics. For example, there is a need for the development and introduction of modern economic and mathematical methods and models by which the effective information management in modern business environment can be performed.
PL
Wstęp: Celem pracy jest przeanalizowanie różnych koncepcji elektronicznej oraz mobilnej logistyki, jako części składowych ekonomii informacji, w obrębie, której mogą być realizowane efektywne zarządzanie przepływem informacji. Materiały: Praca opiera się na dostępnych ostatnio publikowanych pracach i publikacjach o charakterze zarówno teoretycznym jak i praktycznym. Wstęp do tych studiów pozwala na stwierdzić złożoność jak i istotność obranego do analizy tematu badawczego jak również małej ilości dotychczas przeprowadzonych prac w tym temacie. Wyniki: Została zaproponowana autorska definicja m-logistyki, jako części logistyki informacji, opisane aspekty jej funkcjonowania oraz zaprezentowane jej miejsce w ekonomii informacji. Wnioski: Praca ta może być punktem startu dalszych badań w obszarze e-logistyki oraz m-logistyki. Stwierdzono potrzebę opracowania i wdrożenia nowoczesnych metod i modeli ekonomicznych i matematycznych dla celów pomiaru efektywnego zarządzania informacją we współczesnym środowisku biznesowym.
PL
Procesy wirtualizacji działań w łańcuchu dostaw są jednocześnie skutkiem jak i przyczyną popularyzacji rozwiązań technik informatycznych. Celem artykułu jest przedstawienie transformacji działań w łańcuchu dostaw związanej z koniecznością adaptacji do wymagań klienta wykorzystującego rozwiązania technologiczne umożliwiające zdalną kontrolę i zarzadzanie. Przesyłanie informacji o zasobach w sieci staje się równie ważne jak samo fizyczne ich przemieszczanie. Dzięki temu następuje powiększenie ogólnego równania ekonomicznego klienta oraz zwiększenie poziomu obsługi logistycznej.
EN
Processes of virtualization activities in the supply chain are both the result and cause of popularization information technology solutions. This article presents the transformation activities in the supply chain related to the need to adapt to customer requirements using technology for remote control and management. Submitting information about resources to the network becomes just as important as their physical movement. Thanks to this we see augmentation of the overall economic equation of the customer and increase the level of logistics services.
6
Content available E-logistyka w rozwoju organizacji inteligentnych
PL
Wyróżnikiem sprawnie funkcjonujących organizacji gospodarczych są jej efektywnie zaprojektowane i funkcjonujące procesy logistyczne. Celem artykułu jest ukazanie rosnącej roli rozwiązań e-logistyki w rozwoju organizacji inteligentnych. Po ogólnej charakterystyce organizacji inteligentnej odniesiono się do e-logistyki w kontekście wybranych rozwiązań informatycznych klasy ERP, jako swoistego ekosystemu teleinformatycznego. W końcowej części ukazano perspektywy rozwojowe e-logistyki w budowania gospodarki opartej na wiedzy.
EN
E-logistics is based on organization-wide ICT-systems of interconnected solutions primarily related to operations. By integrating these and other potentially critical business functions, e-logistics is a powerful tool for integrating and managing information to ultimately drive greater business performance and efficiency. But like so many other aspects of information technology, e-logistics is always evolving and successful ICT professionals are highly conscious of the need for credible information on the trends and innovations that are reshaping, and can and will reshape the landscape of e-logistics use and implementation.
EN
Paper media in business are progressively replaced by electronic, and the time of receiving information is reduced. With the use of certain information and communication tools and technologies information in electronic form becomes available to all the interested parties almost instantly. In particular, due to this there occurs a need for effective management of information in electronic form (electronic information flows) in the company. This can be done within e-logistics (e-logistics), which is a subsystem of information logistics. This article investigates the term “e-logistics” and shows that at the moment there is no gene-rally accepted definition. It is proposed to distinguish the following main constituents in the term “e-logistics”: “Internet”, “Delivery”, “Information and communication tools and techno-logies”. In this paper, the author shows the layout of different definitions in the triangle of the concept of “e-logistics” regarding its main components. The article proposes the approach to the evaluation of the company’s e-logistics development, which can be used in different enterprises of different areas. It is offered to evaluate the level of the company’s e-logistics with the corresponding complex indicator, which in itself accumulates information on the level of implementation of information and communication tools and technologies in the logistics system of the company. The proposed complex indicator allows the company management to receive a single number which reflects the level of development of e-logistics in the company and takes into account the number of aspects of its functioning.
8
Content available remote Wspomaganie komputerowe w kontekście rozwoju inteligentnej logistyki
PL
Nowoczesne przedsiębiorstwa pragnące uzyskać przewagę konkurencyjną oraz zaspokoić rosnące potrzeby klientów, coraz częściej stosują tzw. inteligentne systemy logistyczne oparte na zaawansowanych technologiach informatycznych. Celem referatu jest omówienie przykładów nowoczesnych rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu łańcuchem dostaw w kontekście rozwoju inteligentnej logistyki oraz wskazanie powiązań pomiędzy e-logistyką a inteligentną logistyką.
EN
Modern enterprises wishing to gain a competitive advantage and meet the growing needs of customers, increasing use of the intelligent logistics systems based on advanced information technologies. The aim of this paper is to discuss examples of modern solutions used in supply chain management in the context of the development of intelligent logistics and to indicate the relations between e-logistics and intelligent logistics.
PL
W artykule na przykładzie jednego z największych dostawców podzespołów w branży motoryzacyjnej zaprezentowano dostawy typu JIT (Just in Time) oraz JIS (Just in Sequence) realizowane przy wykorzystaniu systemu SAP ERP. System JIS opiera się na układaniu podzespołów na środkach transportu, tak aby odpowiadały kolejnością dostaw na linie produkcyjne. JIS eliminuje czas potrzebny na przeładunek produktów dostarczanych z magazynu na linię produkcyjną klienta docelowego. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych metod produkcji i dostaw wymagająca równie zaawansowanej logistycznej obsługi klienta. Obie koncepcje, tj. JIS i JIT skracają czas dostawy i zwiększają zaufanie do dobrze zaplanowanych i niezawodnych procesów logistycznych. Co więcej aby osiągnąć najwyższy poziom satysfakcji klienta, głównym celem systemów JIT i JIS jest ciągła poprawa łańcucha dostaw w odniesieniu do kosztów, jakości oraz czasu dostawy. W odniesieniu do dostępnych danych można stwierdzić, że ponad 3 000 przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej na całym świecie działa w oparciu o system SAP, produkując tym samym 77 000 pojazdów każdego dnia. Systemy ERP w znacznym stopniu wpływają na jakość i efektywność procesów logistycznych. Umożliwiają planowanie, koordynację, nadzór nad przepływem ładunków, finansów oraz informacji w całym łańcuchu dostaw.
EN
Using the example of one of the biggest suppliers of automotive parts and sub-assemblies, the article presents the JIT (Just in Time) and JIS (Just in Sequence) deliveries based on the SAP system. JIS means that parts are pre-sorted into bins by the supplier, so that assembly workers can withdraw these parts in the right order just as defined by the production sequence. JIS eliminates the time needed for reloading the parts delivered from the warehouse to the customer’s production line. This is one of the most advanced methods of production and deliveries which requires the most advanced customer logistic service. Both concepts, JIS and JIT, shorten delivery cycles and increase the reliance on well-planned and reliable logistics operations. In addition to reaching the customer’s utmost satisfaction, the primary objective of the JIT and JIS methodology is to continually improve the supply chain in terms of costs, quality and timeliness of supplies. According to the data available, over 3,000 automotive companies worldwide rely on SAP software and each day 77,000 vehicles are manufactured by automotive companies that are SAP customers. ERP systems largely influence the quality and efficiency of logistic processes. They enable planning, coordination, control of logistic flows involved in the flow of materials, finance and information in the entire supply chain.
PL
Tym, co efektywnie wyróżnia nowoczesne organizacje gospodarcze rynku globalnego, są ich dobrze zaprojektowane i funkcjonujące procesy logistyczne. Przy nieskrępowanym dostępie do technologii produkcyjnych i informacyjnych, właśnie sprawnie działający system logistyczny stwarza realne przesłanki osiągania przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest ukazanie rosnącej roli rozwiązań e-logistyki w rozwoju organizacji inteligentnych. Po ogólnej charakterystyce organizacji inteligentnej odniesiono się do rozwiązań e-logistyki w zakresie wybranych rozwiązań informatycznych klasy ERP, jako swoistego ekosystemu teleinformatycznego, który stanowi podstawę funkcjonowaniaorganizacji inteligentnej. W końcowej części ukazano perspektywy rozwojowe e-logistyki w budowania gospodarki opartej na wiedzy w ramach rynku globalnego.
EN
E-logistics is based on organization-wide ICT-systems of interconnected solutions primarily related to operations. By integrating these and other potentially critical business functions, e-logistics is a powerful tool for integrating and managing information to ultimately drive greater business performance and efficiency. But like so many other aspects of information technology, e-logistics is always evolving and successful ICT professionals are highly conscious of the need for credible information on the trends and innovations that are reshaping, and can and will reshape the landscape of e-logistics use and implementation.
11
Content available remote E-logistyka narzędziem rozwoju globalnych sieci dostaw
PL
Rozwój aplikacji informatycznych związanych z obsługą procesów logistycznych umożliwia powstanie e-logistyki. Wirtualizacja procesów logistycznych zachodzących w fizycznej sieci daje możliwości analizy i modelowania optymalnych zachowań w sieciach globalnych. Wzrost zainteresowania handlem e-commerce stanowi bodziec rynkowy do rozwoju e-logistyki szczególnie w przestrzenie rozproszonych globalnych łańcuchach dostaw.
EN
Development of computer applications related to the operation of logistics processes enables the creation of e-logistics. Virtualization logistics processes occurring in the physical network provides opportunities for analysis and modeling of optimal behavior in global networks. The increased interest in e-commerce trading is a market incentive for the development of e-logistics, especially in spatially distributed global supply chains.
PL
Obecnie wykorzystanie technologii informatycznych może uczynić nasze życie lepszym i łatwiejszym, a rozwój Internetu może zasadniczo zmienić sposób działalności w firmach. Podmioty świadczące usługi logistyczne widzą potrzebę zmiany tradycyjnego modelu logistycznego na model e-logistyki. Jest to konieczne w celu dostosowania się do dynamicznych zmian w świecie globalnego handlu elektronicznego. Obecna gospodarka cyfrowa jest napędzana dużą ilością informacji, nowymi narzędziami ICT i technologiami wykorzystywanymi przez wszystkich do osiągnięcia rozwoju działalności. Korzystanie z e-logistyki może zminimalizować koszty nabycia, przesyłania, odbioru i sprzedaży nie tylko towarów, ale także usług. Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie pojęć i określenie znaczenia wykorzystania systemów e-logistyki w biznesie na przykładzie Elektronicznej Giełdy Towarowej (EGT). W pierwszej części opracowania autorzy wyjaśniają różnice między logistyką i e-logistyką. Kolejna część pracy prezentuje aspekty i założenia dotyczące e-logistyki. Dalsza część artykułu skoncentrowana została na zbadaniu aktualnej sytuacji w zakresie wykorzystania systemów e-logistyki na przykładzie EGT, efektem czego jest analiza porównawcza wybranych elektronicznych giełd towarowych.
EN
Nowadays, the use of Information Technologies Systems can make our life better and easier, as the incredible growth of the Internet is changing the way corporations conduct their business. Logistic service operators see the need to change the traditional logistics system into e-logistics. It is necessary to accommodate the dynamic changes in the commercial world. The current digital economy is driven by modern information and new ICT tools, new technologies used by everyone for stronger development of their activities. Using e-logistics may minimize the costs of acquisition, transmission, reception and sales. The purpose of this article is to analyze the notion and importance of using e-logistic systems in business with the example of Electronic Freight Exchange (EFX). In the first part of the paper, the authors explain the difference between logistics and e-logistics. The next part of the paper is devoted to presenting the aspects and fundamentals of e-logistics and their advantages as well. Moreover, the areas which might be improved are indicated. The further part of the paper is focused on the situation in e-logistics systems with the EFX example. In that section a comparative analysis of selected electronic freight exchanges can be found. This study brings its contribution to the understanding of the changes in logistics, in particular, in the EFX systems.
PL
Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa zależy od czasu reakcji na powstały popyt na rynku. Dotyczy to zarówno firm produkcyjnych jak i usługowych. Jedną z takich usług jest transport. Współczesne narzędzia zarządzania przedsiębiorstwami pozwalają na zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez bieżącą korektę realizowanych zadań przewozowych. Jednym z takich narzędzi są giełdy transportowe będącymi narzędziami współczesnej e-logityki. Dostawcami usług e-logistycznych mogą być zarówno tradycyjne firmy logistyczne, jak i rynki elektroniczne. Firmy dostawcze przejmują cały fizyczny proces dostawy, zlecając część zadań podwykonawcom w swojej sieci, zaś e-rynki umożliwiają sprzedaż i zakup usług logistycznych, spedycyjnych, transportowych przez internet. W pracy przedstawiono dwie giełdy funkcjonujące w przedsiębiorstwie transportowo – spedycyjnym.
EN
The effectiveness of the enterprise depends on the response time of the resulting market demand. This applies to both manufacturing companies and service companies. One of such services is transportation. Modern management tools allow companies to increase the effectiveness of the company through the current correction implemented modal. One such tool is the transport exchanges which are the tools of modern e-logityki. Providers of e-logistics can be both traditional logistics companies and electronic markets. Utility companies take the physical delivery process by delegating some tasks to subcontractors in its network, and e-markets allow the sale and purchase of logistics services, freight forwarding, transport via the internet. The paper presents two stock exchanges operating in the enterprise transport - forwarding.
PL
Celem artykułu jest ukazanie rosnącej roli rozwiązań e-logistyki w rozwoju organizacji inteligentnych funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy. Po ogólnej charakterystyce organizacji inteligentnej odniesiono się do rozwiązań e-logistyki w zakresie wybranych rozwiązań informatycznych klasy ERP. W końcowej części ukazano perspektywy rozwojowe e-logistyki w budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.
EN
E-logistics is based on organization-wide ICT-systems of interconnected solutions primarily related to operations. By integrating these and other potentially critical business functions, e-logistics is a powerful tool for integrating and managing information to ultimately drive greater business performance and efficiency. But like so many other aspects of information technology, e-logistics is always evolving and successful ICT professionals are highly conscious of the need for credible information on the trends and innovations that are reshaping, and can and will reshape the landscape of e-logistics use and implementation.
15
Content available remote E-shops as a condition for the evolution of the trade
EN
Background: The paper discusses the dynamic development of a new form of sales, which is ecommerce. There are following sources of competitive advantages of a company: sales technology, methods of services and the logistics of goods. Methods: The results of questionnaire researches conducted in 2012 based on the sample of 607 e-shops were used to present the development of the e-commerce in Poland in last years. Results and conclusions: The e-commerce does not develop in Poland at present in a previous rate. The slower rate of the growth of the number of newly opened e-shops is the result of the economic crisis, weaker absorption capacity of the market and growing competition among e-retailers. The processes, which occur in the trade sector, are of evolutionary nature and are the results of adaptation activities to the turbulent market environment.
PL
Wstęp: W artykule podjęto zagadnienie dynamicznego rozwoju nowej formy sprzedaży, jaką jest handel internetowy. Do potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych należą: technologia sprzedaży, metody obsługi klientów oraz logistyka towarów stanowiących przedmiot obrotu. Metody: Dla przedstawienia rozwoju sprzedaży internetowej w Polsce w ostatnich latach wykorzystano wybrane wyniki obszernych badań ankietowych zrealizowanych w 2012 roku na próbie 607 e-sklepów. Wyniki i wnioski: E-handel nie rozwija się obecnie w Polsce we wcześniejszym tempie. Wolniejsza dynamika przyrostu liczby nowo otwieranych e-sklepów jest pochodną kryzysu gospodarczego, słabszej chłonności rynku i zaostrzającej się rywalizacji pomiędzy e-detalistami. Procesy dokonujące się w handlu detalicznym i hurtowym mają charakter ewolucyjny i są rezultatem działań przystosowawczych przedsiębiorstw handlowych do turbulentnego otoczenia rynkowego.
16
Content available remote Odporność globalnych łańuchów dostaw na zmiany otoczenia gospodarczego
PL
Funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw jest obarczone ryzykiem związanym z odległością geograficzną, spójnością powiazań poszczególnych ogniw, widocznością dostaw oraz nagłymi zmianami rynku. Z czynników zewnętrznych, prawidłowemu działaniu łańcucha zagrażają katastrofy naturalne, ekstremalne warunki pogodowe, konflikty i niepokoje polityczne oraz terroryzm. Zabezpieczenie struktury łańcucha przed konsekwencjami wystąpienia wymienionych czynników staje się podstawowym kryterium decydującym o strategicznej zdolności jego działania w zmiennych warunkach gospodarczych. Zwiększenie odporności łańcucha poprzez zastosowanie elastycznych strategii zarzadzania nim oraz budowę inteligentnej struktury łańcucha przy wykorzystaniu e-logistyki umożliwia jednocześnie zwiększenie wartości dostarczanej dla klienta.
EN
The functioning of the global supply chains is subject to risks related to the geographical distance, the consistency of each cell's ties, visibility of supply and sudden changes in the market. Also external factors threaten the orderly operation of a chain. They are: natural disasters, extreme weather conditions, conflicts-political unrest and terrorism. Security of supply chain structure against the consequences of these factors is the primary criterion for determining the strategic abilities of supply chain to adapt to changing economic conditions. Increase of resilience through the use of flexible supply chain management strategies and the construction of smart structures using e-logistics, simultaneously increase the value delivered to the customer.
Logistyka
|
2013
|
nr 5
232--237, CD 2
PL
Celem artykułu jest ukazanie roli rozwiązań e-logistyki w rozwoju organizacji inteligentnych funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy. Po ogólnej charakterystyce organizacji inteligentnej odniesiono się do zarządzania wiedzą i na tym tle ukazano istotę rozwiązań e-logistyki w zakresie wybranych rozwiązań informatycznych klasy ERP. W końcowej części ukazano perspektywy rozwojowe e-logistyki w budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.
EN
E-logistics is based on organization-wide ICT-systems of interconnected solutions primarily related to operations. By integrating these and other potentially critical business functions, e-logistics is a powerful tool for integrating and managing information to ultimately drive greater business performance and efficiency. But like so many other aspects of information technology, e-logistics is always evolving and successful ICT professionals are highly conscious of the need for credible information on the trends and innovations that are reshaping, and can and will reshape the landscape of e-logistics use and implementation.
EN
Increasingly use of information technology in logistics brings about dissemination of e-logistics and solutions used in its framework. In the beginning of a paper authors explain basic terminology concerning e-logistics. A main part o the paper constitutes review of solutions functioning in elogistics. Authors describe among other things: data base, electronic exchange of documents (Electronic Data Interchange), identification technology RFID (Radio Frequency Identification), integrated information systems (from MRP to ERP), as well management of e-supply chain. In the end of the paper authors emphasize meaning of growth and use of information technology in logistics, what causes progressive growth of e-logistics (in the framework of changing business model).
PL
Coraz większe wykorzystanie technologii informacyjnych w logistyce powoduje upowszechnianie się e-logistyki i rozwiązań stosowanych w jej ramach. Na początku opracowania autorzy wyjaśniają podstawową terminologię dotyczącą e-logistyki. Zasadniczą część artykułu stanowi przegląd rozwiązań funkcjonujących w e-logistyce. W tym m. in.: bazy danych, elektroniczna wymiana dokumentów (Electronic Data Interchange) , technologia identyfikacji RFID (Radio Frequency Identification), zintegrowane systemy informatyczne (od MRP do ERP), jak również zarządzanie e-łańcuchem dostaw. Na zakończenie artykułu autorzy podkreślają znaczenie rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych w logistyce, a co za tym idzie postępujący rozwój logistyki (w ramach zmieniającego się modelu biznesu).
PL
PODAG jest systemem informatycznym wspierającym proces obrony prac dyplomowych opracowanym przez studentów kierunku Informatyka Politechniki Lubelskiej. W chwili obecnej jest on testowany na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Niniejsza praca zawiera przedstawienie możliwości oferowanych przez tą aplikację, opis aktualnych problemów obiegu dokumentów związanych z obroną prac dyplomowych, jak i analizę porównawczą dotychczas stosowanych rozwiązań i systemu PODAG.
EN
PODAG is a computer system supporting the process of thesis defense developed by computer science students of Lublin University of Technology. It is currently tested at the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science of LUT. This paper describes the application and actual problems of dataflow connected with thesis defense. The comparison analysis of proposed solution and currently used is discussed.
20
Content available remote New challenges for logistics providers in the e-business era
EN
Companies that operate nowadays and provide logistics services are changing their own business attitudes while searching for new ways of development. They focus their searches on qualifications and common usage of information and communication technologies. Presentation of changes that might occur in the supply chain through introduction of e-business solutions for logistics providers is the main goal of this paper. E-business, as a commonly used term, on one hand causes many misunderstandings related to defining and on the other hand gives new possibilities of development and emergences of new services based on the Internet
PL
Obecnie funkcjonujące przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne poszukując nowych dróg rozwoju, zmieniają własną orientację na biznes. Swoje poszukiwania koncentrują na kompetencjach i powszechnym stosowaniu technologii teleinformatycznych. Celem artykułu jest przedstawienie zmian jakie mogą wystąpić w łańcuchu dostaw dzięki wdrożeniom rozwiązań e-biznesowych u usługodawcy logistycznego. E-biznes jako pojęcie powszechnie stosowane z jednej strony wywołuje dużo nieporozumień związanych z definiowaniem, z drugiej daje nowe możliwości rozwoju i szanse na powstawanie nowych usług opartych o Internet
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.