Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 220

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-commerce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest rozstrzygnięcie, w jaki sposób zastosować model mieszanki marketingowej w działaniach e-commerce w zakresie świadczenia usług kurierskich realizowanych dla sklepów internetowych. Dla realizacji tak przyjętego celu pracy, po pierwsze, określono istotę mieszanki marketingowej, w szczególności modele stosowane na rynku usług. Po drugie, dokonano charakterystyki rynku e-commerce w zakresie świadczenia usług kurierskich i obsługi paczkomatów w Polsce. Przedstawiono strukturę relacji między podmiotami rynku e-commerce. Po trzecie, dokonano charakterystyki poszczególnych elementów marketingu mix przyjętych w modelu 7P marketingu mix (Booms, Bitner, 1981) i podano ich przykłady, odwołując się do aktywności marketingowych wybranego przedsiębiorstwa świadczącego usługi e-commerce w zakresie usług kurierskich. Po czwarte, dokonano analizy poszczególnych metod i narzędzi stosowanych w ramach zintegrowanej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Wskazano kierunek dalszych prac badawczych prowadzących do ujednolicenia terminologii, charakterystyki i interpretacji poszczególnych elementów modelu marketingu mix oraz ich praktycznego wykorzystania na rynku usług logistycznych. Działania badawcze pracy przeprowadzono za pomocą metody monograficznej.
EN
The main objective of this paper is to indicate how to apply the marketing mix model in the e-commerce activities of online store carrier services. In order to realize such a research objective, first, the marketing mix concept, particularly in services marketing, was clarified. Second, the e-commerce in the field of carrier services and parcel locker services in the Polish market was characterized. The e-commerce market entities’ relationship structure was presented. Third, based on the 7P model of marketing mix (Booms, Bitner, 1981), the elements of marketing mix were conceptualized and presented on the example of the marketing strategy within a selected logistics services company. Fourth, the methods and tools of integrated marketing communication of the company were analyzed. Directions for future studies include research on terminology unification, conceptualization and interpretation of the marketing mix elements, and their application in the logistics service market. The research results presented in this paper were conducted according to the monographic method and involved a case study of a selected logistics service company.
EN
The e-commerce market is developing dynamically around the world. In Poland, in 2020, its value is estimated at PLN 70 billion. Compared to 2019, this is an increase of twenty billion, which shapes the growth dynamics at the level of 40 percent. The authors of the study asked themselves what is the impact of product cards and their content on the decisions of e-commerce market customers. The study presents the methodology and results of completed research on the content of product cards for selected categories of home appliances for the e-commerce market. The research was carried out in a specially created environment of the online store, functionalities of which corresponded to the ones of leading stores on the Polish market. Nine offers in three product categories were examined. The purpose of the study was to examine the factors influencing the purchasing decisions of a potential customer during the online purchase process. The impact of product card composition on purchasing decisions was assessed, taking into account individual age groups and gender of respondents. The obtained results showed significant differences in purchasing decisions between basic and rich content cards. Additionally, for a group of household appliances, there is a relation between the demographic characteristics and purchasing decisions of customers on the e-commerce market.
PL
Rynek e-commerce rozwija się dynamicznie na całym świecie. W Polsce w 2020 r. jego wartość jest szacowana na 70 miliardów złotych. W stosunku do 2019 r. jest to wzrost o 20 miliardów, co kształtuje dynamikę wzrostu na poziomie 40%. Autorzy opracowania zadali pytanie, jaki wpływ na decyzje klientów rynku e-commerce mają karty produktowe i ich zawartość. W opracowaniu przedstawiono metodykę i wyniki badań nad zawartością kart produktowych dla wybranych kategorii sprzętu AGD dla rynku e-commerce. Badania przeprowadzono w specjalnie stworzonym sztucznym środowisku sklepu internetowego, odwzorowującym funkcje najważniejszych sklepów na rynku polskim. Badaniom poddano dziewięć ofert w trzech kategoriach produktowych. Celem prac było zbadanie czynników wpływających na decyzje zakupowe potencjalnego klienta dokonującego zakupu przez Internet. Oceniano wpływ układu karty produktowej na decyzje zakupowe z uwzględnieniem poszczególnych grup wiekowych i płci badanych. Uzyskane wyniki świadczą o istotnych różnicach między decyzjami zakupowymi podejmowanymi na podstawie zwykłych kart produktowych oraz kart rich content. Ponadto wykazano związek między cechami demograficznymi a decyzjami zakupowymi klientów na rynku e-commerce w grupie produktów AGD.
3
Content available Safety of online shopping according to customers
EN
Customers are more and more deciding to use various types of services via Internet. They make very often different types of purchases. E-commerce is becoming more and more popular and developed. Unfortunately, according to customers, online shopping is not free from problems. Customers are afraid that the ordered goods will not be sent to them, will not meet their expectations, or will be destroyed during transport. An important aspect is also the payment method for this type of shopping. Customers often prefer to pay more to use the option of payment on delivery to avoid losing money if the ordered goods do not be delivered to them. The purpose of the paper is to analyze the safety of services offered via Internet. In the research the customers of different e-shops expressed their opinion on problems that may affect the safety of the offered services. Thanks to the research, it was possible to identify risk areas in accordance with the opinion of customers.
4
Content available Popularity of e-shops during the COVID-19 pandemic
EN
More and more people decide to use e-shops to buy every-day products. Some people do it once a week, others a few times a year. Different customers buy different products. What's more, it can be noticed that the popularity of e-shops is growing every year. It is influenced by many factors, including lack of time, rush, high competition, convenience of shopping. Due to the appearance of the COVID-19 pandemic, which paralyzed practically the whole world, locked families in homes, customers started buying selected food, cosmetics and chemical products in stationery shops. Many restrictions have been introduced, including shopping restrictions. Many people chose e-shops instead of stationery shops. The purpose of the paper was to check whether the appearance of the COVID-19 pandemic had somehow changed the shopping habits of e-shops' customers. The survey created for of this article was used during the research.
PL
Największy wpływ na zmiany w projektowaniu i konstrukcji opakowań mają klienci dokonujący zakupów. Właściciele marek, sprzedawcy detaliczni i firmy transportowe muszą dostosować się do nowych wyzwań handlu internetowego. Opakowania z tektury falistej, służące do tego celu, są wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i najnowocześniejszych technik zadruku. Według danych zamieszczonych w Pitney Bows Parcel Shipping Index, w 2017 r. liczba przesyłek na całym świecie wyniosła 74,4 mld – o 17% więcej niż w roku poprzednim. Tak duży wzrost liczby przesyłek jest konsekwencją dalszego szybkiego rozwoju handlu internetowego. Z tego przeglądu wynika, że, jak nigdy dotąd, opakowanie stało się jednym z najważniejszych czynników w logistycznym łańcuchu handlu internetowego.
EN
E-commerce is an innovation employed by East Java Micro, Small, and Medium Enterprises. It is used to seize opportunities in developing innovative entrepreneurial management. Innovation is crucial for business entities' survival in the 4.0 era, including MSMEs. Exploiting opportunities and innovations is the key to creating new products that ensure MSMEs survival. This research was aimed to determine the perceptions about e-commerce opportunities in influencing consumer satisfaction and trust, in providing the best customer service, in satisfying customer expectations, and threats to MSMEs. This research is quantitative descriptive research. This study applied quantitative descriptive approach with survey method. The data obtained from questionnaires and interviews were analyzed using Pearson Correlation Product Moment analysis. The research results exhibited the following e-commerce opportunities to influences satisfaction and trust in performing transactions, provides the best service, satisfying customer expectations, and not being a threat to MSMEs.
PL
Handel elektroniczny jest innowacją stosowaną przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa East Java. Służy do wykorzystywania możliwości rozwoju innowacyjnego zarządzania przedsiębiorczością. Innowacja ma kluczowe znaczenie dla przetrwania podmiotów gospodarczych w erze 4.0, w tym MŚP. Wykorzystanie możliwości i innowacji jest kluczem do tworzenia nowych produktów zapewniających przetrwanie MŚP. Badanie to miało na celu określenie postrzegania możliwości handlu elektronicznego w zakresie wpływania na zadowolenie i zaufanie konsumentów, zapewnianie najlepszej obsługi klienta, spełnianie oczekiwań klientów i zagrożeń dla MŚP. Te badania są ilościowymi badaniami opisowymi. W badaniu zastosowano ilościowe podejście opisowe z metodą ankietową. Dane uzyskane z kwestionariuszy i wywiadów przeanalizowano za pomocą analizy korelacji Pearsona. Wyniki badań pokazały następujące możliwości handlu elektronicznego, które mają wpływ na zadowolenie i zaufanie w przeprowadzaniu transakcji, zapewniają najlepszą obsługę, spełniają oczekiwania klientów i nie stanowią zagrożenia dla MŚP.
EN
The article is devoted to identifying external and internal factors that shape inter-organizational trust in e-commerce. Studying how trust between e-commerce partners is built, four key B2B trust spheres were analyzed based on literature. After analyzing thirteen research reports, the factors shaping B2B trust are presented due to their frequency of occurrence in the reports. Research has shown that among the many factors determining B2B trust, the greatest value in interactions between e-commerce partners lies in the factors, i.e.: „common values”, „communication”, „experience and qualifications”.
PL
Artykuł poświęcony jest zidentyfikowaniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które kształtują zaufanie międzyorganizacyjne w handlu elektronicznym. Badając, w jaki sposób budowane jest zaufanie pomiędzy partnerami e-handlu, w oparciu o literaturę, przyjrzano się również czterem, kluczowym sferom zaufania B2B w świetle definicyjnym. Po przeanalizowaniu trzynastu raportów badawczych, przedstawiono czynniki kształtowania zaufania B2B, ze względu na częstotliwość ich występowania w raportach. Badania pokazały, że spośród wielu czynników determinujących zaufanie B2B, największa wartość w interakcjach między partnerami e-handlu, leży po stronie czynników, tj. „wspólne wartości”, „komunikacja”, „doświadczenie i kwalifikacje”.
PL
O wpływie pandemii na branżę e-commerce, automatyzacji procesów magazynowych, rozwiązaniach proekologicznych i pozytywnych doświadczeniach konsumenckich rozmawiamy z Ireneuszem Łaskim, Dyrektorem Logistyki w firmie eobuwie.pl.
PL
W słynnym dziele Stanleya Kubricka Odyseja Kosmiczna 2001 dryfująca w przestrzeni stacja kosmiczna przenosi widza w futurystyczną wizję przyszłości, gdzie technologia ma tak wielki wpływ na rozwój ludzkości, że zmienia dotychczasowy sposób życia. Dla odbiorców z lat 60. wizja ta była niemałym szokiem. Dla konsumenta z 2020 roku, połączonego przez większość czasu ze światem zewnętrznym wyłącznie za pomocą Internetu, to niejako pieśń przyszłości, do której próbuje on teraz dostosować własny biznes.
PL
Przyśpieszony rozwój e-commerce i rosnący strumień przesyłek B2C zmieniają branżę KEP. Rozwiązania elastyczne, w coraz większym stopniu spersonalizowane, to dziś must have dla operatorów, którzy chcą być firmami pierwszego wyboru.
PL
Rynek e-commerce dynamicznie się rozwija. Z roku na rok generuje coraz większe zyski. Raport opublikowany w 2017 roku przez Deloitte pt. „Digitalizacja rynku B2B” wskazuje, że wartość rynku e-commerce dla B2B w 2020 roku w Polsce może wynieść nawet 344 mld złotych. Tak dynamiczny rozwój wymaga jeszcze szybszych zmian w zakresie organizacji łańcucha dostaw.
PL
Do dzisiaj wielu ludziom hasło "sztuczna inteligencja" kojarzy się właśnie z chatbotem. A jak jest naprawdę? Czym jest a czym nie jest sztuczna inteligencja w dzisiejszym rozumieniu?
PL
Trwa boom na zakupy w sieci. Mieszkańcy Polski, zamknięci w domu z powodu pandemii koronawirusa, szybko zaadaptowali się do maksymalnie bezkontaktowego trybu życia, czego jednym z wymownych rezultatów jest ogromna dynamika sprzedaży online. Właściwie każdy segment produktów dostępnych w sieci zanotował wzrost, nawet zakupy spożywcze, będące do tej pory niszowym przedmiotem zamówień. Segment przesyłek KEP rośnie jak na drożdżach. Oczywiście ten „karnawał” byłby uboższy, gdyby niewłaściwie nieograniczone - możliwości zakupowe i bogate opcje odbioru zamówień, oferowane konsumentom. Dystans pomiędzy konsumentem a sprzedawcą jest coraz bardziej skracany, a proces dostawy upraszczany.
PL
Kto wie, może wkrótce łańcuch dostaw będzie miał kształt bezosobowego cyklu czynności rozpoczynającego się od dostawy towaru autonomicznym pojazdem do magazynu, w którym roboty kognitywne skompletują zamówienie, nowoczesne sortery odpowiednio je przekierują, a dron dostarczy nam paczkę do bagażnika samochodu, wykorzystując jednorazowy kod dostępu.
PL
Bariery to nieodzowny element logistycznych wyzwań. Zarządzanie łańcuchem dostaw, optymalizacja procesów magazynowych, logistyka zwrotów, czy problem ostatniej mili to codzienne wyzwania, z którymi zmagają się logistycy na całym świecie. Praca na „żywym organizmie”, ewoluujące zwyczaje zakupowe klientów i popyt, który – szczególnie w e-commerce – niełatwo jest zaprognozować sprawia, że bariery mogą stać się pewnego rodzaju przyczyną głębszych, pozytywnych zmian i punktem przełomowym w rozwoju wielu firm. Jakie mogą to być bariery? Przeróżne. Chciałbym jednak skupić się na tej w ostatnim czasie najważniejszej, a mianowicie barierze czasu, która staje się coraz ważniejsza w logistyce, szczególnie w obsłudze sieci logistycznej e-commerce i klientów dokonujących zakupów w tym właśnie kanale sprzedaży.
EN
Background: The paper is devoted to implementation of the omnichannel concept using the ranking of opportunities. Opportunities were obtained from a SWOT/TOWS analysis and Thurstone’s method is used for ranking. The SWOT/TOWS analysis is one of the most basic analytical methods and the result of this analysis indicates a general strategy. Based upon previous authors’ experiences in using SWOT/TOWS, we can conclude that this analysis is often insufficient for decisions to be taken, as it lacks information on what factors should be prioritized over others in implementing the chosen strategy. Further analysis is required to confirm the next steps should be in implementing corporate strategy, and this analysis is performed using different methods. Methods: Based on the previously developed SWOT/TOWS analysis, the authors created an algorithm for making decisions in logistics in terms of implementing the concept of omnichannel. In the methodology, an algorithm merging SWOT/TOWS analysis with Thurstone’s method is presented. The results of this paper show how making decisions in logistics can be more accurate using Thurstone’s method in conjunction with SWOT/TOWS analysis. Thurstone’s method is used to sort all factors in implementing the omnichannel concept. Results: A grouped list of opportunities from the most critical to the least crucial correspond with the present state of the market. Using Thurstone’s method together with SWOT/TOWS analysis will result in a more complete set of data to use in the decision-making process in implementing the omnichannel concept. Combining the results of the two analyses creates a methodology for ranking opportunities for implementing the omnichannel concept. Conclusions: The method for making decisions in implementing the omnichannel concept presented here gives more information for managers than using each of these analysis separately. The main advantage of using both analyses is that risk is reduced during implementation and a list of factors is produced that can be used in the following decisions.
PL
Wstęp: Głównym celem tego artykułu jest pokazanie rankingu szans dla wdrożenia koncepcji omnichannel wraz z metodologią analizy. Badane szanse uzyskano z analizy SWOT/TOWS. Natomiast do opracowania rankingu szans zastosowano metodę Thurstone'a. Analiza SWOT/TOWS jest jedną z najbardziej podstawowych metod analitycznych. Wynik tej analizy wskazuje jedynie ogólną strategię, jaką powinno obrać przedsiębiorstwo. Na podstawie poprzednich doświadczeń autorów w stosowaniu SWOT/TOWS można stwierdzić, że analiza zwykle nie wystarcza do podjęcia trafnej decyzji. Brakuje informacji o tym, jakie szanse należy wykorzystać lub jakie zagrożenia należy ograniczać w pierwszej kolejności podczas wdrażaniu wybranej strategii. W celu zwiększenia skuteczności wdrożenia strategii wyznaczonej przez analizę SWOT/TOWS przez przedsiębiorstwo należy przeprowadzić dalsze analizy korzystając z różnych metod. Metody: Autorzy tego artykułu chcieliby pokazać, w jaki sposób podejmowanie decyzji w logistyce może być bardziej efektywne przy użyciu metody Thurstone'a wraz z analizą SWOT/TOWS. Metoda Thurstone'a posłużyła do wzbogacenia analizy SWOT/TOWS. Wyniki: Rezultatem artykułu jest posortowana i pogrupowana lista szans od najbardziej do najmniej kluczowych. Zastosowanie metody Thurstone'a wraz z analizą SWOT/TOWS dostarcza pełniejszy zestaw danych do wykorzystania w procesie decyzyjnym we wdrażaniu koncepcji omnichannel. Wnioski: Przedstawiona metodyka podejmowania decyzji we wdrażaniu koncepcji omnichannel daje menedżerom więcej informacji niż stosowanie każdej analizy osobno. Główną zaletą korzystania z obu analiz jest zmniejszenie zwiększenie szans udanego wdrożenia, dzięki uzyskaniu listy szans wraz z ich rangą, które należy uwzględnić w procesie podejmowania decyzji o sposobie realizacji koncepcji omnichannel.
PL
Opracowania na temat czynników kształtujących wartość dla nabywcy, w ograniczonym stopniu odnoszą się do specyfiki e-handlu. Ponadto większość prac w tym zakresie jako jedynych dostarczycieli wartości dla nabywcy traktuje sprzedawców internetowych. Tym samym pomijana jest rola innych podmiotów kreujących wartość. W związku z tym, celem artykułu jest identyfikacja czynników, które w opinii klientów kształtują wartość zakupów przez Internet, jak również diagnoza świadomości klientów na temat konieczności współpracy szeregu podmiotów w procesie dostarczania oczekiwanej wartości. W artykule zostaną przedstawione wyniki jakościowych badań empirycznych, w których przyjęto punkt widzenia finalnych nabywców, dokonujących oceny działania wielu przedsiębiorstw dążących do wykreowania wartości.
EN
The issue of value perceived by customers provided to them by e-tailers is a relatively new research area. Despite of the existence of a number of studies in this field of factors shaping value for the end-buyers, still few of them apply to the specificity of e-commerce. In addition online sellers are described as the only providers of value to the buyer. Thus, the role of other entities creating value is ignored. The purpose of the article is therefore to identify the factors that in the opinion of customers shape the value of online shopping, as well as to diagnose their (clients') awareness of the need for cooperation of a number of entities in the process of delivering the expected value. The article will present the results of qualitative empirical research, in which the point of view of final buyers was adopted.
EN
The aim of the article is to present and analyse the results of research on the extent of the ROPO effect (Research Online, Purchase Offline) amongst men in the clothing industry in Poland. This effect is an important factor limiting the development of the e-commerce sector. The selection of men as an investigated population is determined by the literature gap in the clothing industry. This industry is dominated by women in Poland, who much more often than men purchase this type of product. However, company managers should also take into consideration the habits and attitudes of men. In this study, research was done on a sample of 1303 males who purchased a clothing product in a traditional shop. Analysis of research results allowed the identification of the scale of the ROPO effect in dependence on the age and place of residence of the respondents. An additional aspect investigated was also the subjective assessment of the respondents of selected elements of the purchasing process.
PL
Celem artykułu była prezentacja wyników badania dotyczącego wielkości efektu ROPO (Research Online, Purchase Offline) wśród mężczyzn w branży odzieżowej w Polsce. Efekt ten stanowi istotny czynnik dla sektora e-commerce hamujący jego rozwój. Natomiast wybór mężczyzn jako badanej populacji zdeterminowała luka publikacyjna w branży odzieżowej. Jest ona zdominowana przez kobiety, które zdecydowanie częściej niż mężczyźni, dokonują zakupu, jednak menedżerowie firm powinni także brać pod uwagę zachowania i nawyki mężczyzn. Badanie przeprowadzono na próbie 1303 mężczyzn, którzy w ostatnim czasie dokonali zakupu produktu odzieżowego w sklepie tradycyjnym. Analiza wyników pozwoliła na identyfikację skali efektu ROPO w zależności od wieku i wielkości miejsca zamieszkania respondentów. Dodatkowym badanym aspektem była także subiektywna ocena wybranych elementów procesu zakupowego.
EN
This study aims to investigate the dynamics of online purchasing behavior through the analysis of a sample of students from Italy. The objective is twofold: firstly, to outline a descriptive picture of the type of relationship with the web and the use of the TAM model to highlight the propensity to use electronic commerce by the analyzed sample. An interesting evidence is the prevalence of using the Internet for social activities rather than for purchases. In fact, the propensity to purchase online is still very limited and mainly concerns cultural and tourist services rather than physical products. Mobile devices are the main devices for connecting students to the Web and, consequently, the most used for purchasing online.
20
Content available A customer-centric application for a cinema house
EN
Imagine a cinema with different branches and because of diverse regions, there may be a need to have different services for such regions. Uniformity is needed for systems like this. In this research, we developed a customer-centric online booking system for a cinema house called FLOW Inc. We used Hypertext Mark-Up Language, Cascading Style Sheet and JavaScript for the front end and MySQL database as the back end; and PHP as the scripting language. The system was implemented using the XAMPP package and Apache as the server. It was successfully tested on a computer system with a 4GB RAM and a CORE i5 processor with a processor speed of 2.16GHz.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.