Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyskomfort cieplny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule rozpatrzono problem zapewnienia bezpieczeństwa klimatycznego górników pracujących w gorących środowiskach kopalń w zależności od ich ubioru. Klimatyczne warunki pracy i bezpieczeństwo klimatyczne pracowników należy określać na podstawie wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego. Zamieszczono pakiet nomogramów do wyznaczania wskaźnika dyskomfortu cieplnego "&delta" do ubioru o oporze cieplnym 0,5 clo. Stwierdzono, że jeżeli wskaźnik "δ" na górniczych stanowiskach pracy, dla górników ubranych w lekką odzież roboczą o oporze cieplnym Icl = 0,5 clo, osiągnie wartość 1, to w tych stanowiskach występują niebezpieczne klimatyczne warunki pracy i praca powinna być przerwana.
EN
The article examined the problem of ensuring the climatic safety of miners working in hot environments of the mine, depending on their clothing. The climatic conditions of work and climatic safety of the mine's employees should be determined on the basis of the index value of thermal discomfort. A package of nomograms was included for determination of thermal discomfort index "&delta" for clothing with thermal resistance of 0.5 clo. It was found that if the value of "&delta" at the mine's workplaces for miners dressed in light work clothing with a thermal resistance of Icl = 0.5 clo, reaches a value of 1, then dangerous climatic conditions of work occur at these workplaces and the work should be stopped.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie charakteru zagrożenia dyskomfortem cieplnym wśród górników zatrudnionych przy eksploatacji ścian w trudnych warunkach klimatycznych oraz ocena skutków zdrowotnych, jakie może on wywołać. Badania uciążliwości pracy i ocena warunków klimatycznych została przedstawiona na przykładzie oddziału G-4 w kopalni "Bobrek-Centrum" na podstawie wskaźników: WBGT, amerykańskiej temperatury efektywnej, wskaźnik dyskomfortu cieplnego i oceny ryzyka zawodowego.
EN
The main objective of the article is to present the results of a study aiming at the determination of thermal discomfort hazards among miners employed in the operation of longwalls in hard climatic conditions and assessment of effects for health it may cause. The investigations of work arduousness and assessment of climatic conditions are presented on the example of the G-4 mining district at the "Bobrek-Centrum" colliery on the basis of the indexes: WBGT, U.S. effective temperature, thermal discomfort and occupational risk assessment.
PL
W artykule zaprezentowano metodę oceny ryzyka zawodowego w pomieszczeniach zamkniętych, która dotyczy zarówno możliwości wystąpienia obciążenia cieplnego w środowisku gorącym, jak i dyskomfortu termicznego w środowisku umiarkowanym, w rozumieniu PN-EN ISO 15265:2005. Norma ta może być stosowana w każdym środowisku pracy, w którym parametry powietrza, metabolizm pracowników lub izolacyjność cieplna ich odzieży mają stałe lub zmienne w czasie wartości.
EN
This paper presents a method of risk assessment in enclosed spaces; it applies both to potential heat stress in hot environments and to thermal discomfort in moderate environments, as defined in PN-EN ISO 15265:2005. This standard can be used in any work environment in which the parameters of the air, the workers' metabolic rate or the thermal insulation of their clothing have stable or time-varying values.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące lokalnego dyskomfortu cieplnego i metod jego oceny, zgodnie z PN-EN ISO 7730:2006. Choć zazwyczaj aspekt ten pomijany jest w badaniach środowiska pracy, należy o nim pamiętać, bowiem dyskomfort cieplny to bardzo poważny problem, który występuje zbyt często w biurowej przestrzeni pracy. Problem dyskomfortu cieplnego można stosunkowo łatwo rozwiązać.
EN
This article presents information on local thermal discomfort and methods of evaluating it in accordance with EN ISO 7730:2006. While usually this aspect is neglected in studies of the working environment, it should be considered because thermal discomfort is a very serious problem that is too frequent in office workspace.The problem of thermal discomfort can be relatively easily solved.
5
Content available remote Ongoing monitoring of climatic conditions in face and gallery stalls
EN
The articles covers monitoring of climatic conditions of work in mines using the thermal discomfort coefficient d. A method of ongoing monitoring of climatic conditions of work using a measurement CLIMACOND apparatus is analysed. This device analyses the climatic conditions of work and displays the current conditions and warns of hazardous situations through colour lighting signals.
PL
W artykule przedstawiono problem oceny warunków klimatycznych w kopalniach na podstawie wskaźnika dyskomfortu cieplnego d. Zaproponowano sposób ciągłej kontroli klimatycznych warunków pracy górników przez zbudowanie przyrządu pomiarowego, zwanego klimatomierzem. Przyrząd ten przez układ trójkolorowych świateł (świecących okienek) wskazywałby na bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo klimatyczne dla górników.
PL
W pracy przedstawiono nowy sposób uwzględniania w ocenie ryzyka zawodowego zagrożenia klimatycznego dotyczącego pracowników kopalń podziemnych. Opisano obowiązujące w polskim górnictwie przepisy i zaproponowano używanie w ocenie ryzyka zawodowego wskaźnika dyskomfortu cieplnego delta. W części pierwszej pracy zawarto wprowadzenie do zagadnienia oceny ryzyka zawodowego, wyjaśniono ideę wyznaczania wskaźnika delta oraz omówiono sposób odniesienia go do kategorii ryzyka.
EN
The study presents a new method of taking into account in the occupational risk assessment climatic hazard for workers of the underground mining plants. Described are legal regulations applicable in the Polish mining. The use of heat discomfort index delta in the occupational risk assessment is proposed. In the first part of the study the introduction to the occupational risk assessment is included as well as the idea of delta index assignment. Discussed is also the way of its reference to the risk category.
PL
W pracy zaprezentowano nowy sposób uwzględniania zagrożenia klimatycznego dotyczącego pracowników kopalń podziemnych w ocenie ryzyka zawodowego. W części pierwszej zawarto wprowadzenie do zagadnienia oceny ryzyka zawodowego, wyjaśniono ideę wyznaczania wskaźnika delta oraz zaproponowano sposób odniesienia go do kategorii ryzyka. W części drugiej przedstawiono zalecenia dotyczące działań wynikających z oceny tego ryzyka (metody poprawy warunków klimatycznych i bezpieczeństwa termicznego), a także przykład zastosowania proponowanych rozwiązań.
EN
The study presents a new method of taking into account of the climatic hazard concerning hard coal mining plants' workers in the occupational risk assessment. In part one the introduction to the occupational risk assessment issues is made, the concept of determination of the index delta is explained and the method of its reference to the category of the risk is proposed. In part two presented are recommendations of the activities resulting from this risk (methods of climatic conditions and thermal safety improvement) as well as the example of the application of proposed solutions.
PL
W artykule opisano wskaźnik dyskomfortu cieplnego. Na podstawie wykresów, nomogramów i równań matematycznych stworzono odpowiedni algorytm obliczeniowy. Algorytm posłużył do napisania programu komputerowego Z.K.S. DELTA. Wynikami generowanymi przez program komputerowy są wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego oraz opis warunków klimatycznych. Otrzymane wyniki pomocne są przy określaniu poziomu bezpieczeństwa termicznego górników.
EN
A indicator of thermal discomfort was described in the article. On the base of graphs, nomograms and mathematical equations were created appropriate algorithm. The algorithm served for writing a computer program Z.K.S. DELTA. Value of the indicator of thermal discomfort and the description of climatic conditions are results generated by a computer program. It is possible on the base of received conclusions to describe the level of the thermal safety miners.
PL
W artykule scharakteryzowano wpływ dyskomfortu cieplnego w środowisku pracy na elektrofizjologię organizmu człowieka.
PL
W artykule dokonano analizy bezpieczeństwa termicznego górników pracujących w ścianach prowadzonych w trudnych warunkach klimatycznych, na przykładzie ściany 24 w kopalni .Jas-Mos.. Za podstawę analizy przyjęto wskaźnik dyskomforu cieplnego. Warunki komfortu cieplnego określają warunki pracy człowieka, w których pracownik odczuwa zadowolenie z parametrów cieplnych otoczenia. Zainstalowanie ścianowych chłodnic powietrza jest jedną z wielu metod poprawy warunków klimatycznych w wyrobisku ścianowym. W analizowanym przypadku, przy uwzględnieniu wskaźnika dyskomforu cieplnego d, metoda ta okazała się skuteczna.
EN
The artic1e performs an analysis of therma! safety of the miners engaged at active face being extracted in difficult climatic conditions on the example of 10ngwa11 24 at "Jas-Mos" mine. A thermal discomfort index was taken as the basis for the analysis. Thermal comfort conditions are determined by work conditions of a man in which the man feels satisfaction from the thermal parameters of the surrounding. Insta11ation of 10ngwa11 air coolers is one of the many methods of improving c1imatic conditions at a longwall. In :he case analyses while tak ing into account of the thennal discomfort index b. the method proved successful.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.